24.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/57


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2014/382/FUSP

af 23. juni 2014

om gennemførelse af afgørelse 2013/798/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/798/FUSP af 23. december 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Centralafrikanske Republik (1), særlig artikel 2c,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. december 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/798/FUSP.

(2)

Den 9. maj 2014 tilføjede sanktionskomitéen, der er nedsat ved FN's Sikkerhedsråds resolution 2127 (2013), tre personer på listen over personer og enheder, der er omfattet af foranstaltningerne i medfør af punkt 30 og 32 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2134 (2014).

(3)

Bilaget til afgørelse 2013/798/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, tilføjes på listen i bilaget til afgørelse 2013/798/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 352 af 24.12.2013, s. 51.


BILAG

Personer omhandlet i artikel 1

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

EFTERNAVN: BOZIZÉ

FORNAVN: François Yangouvonda

ALIAS: Bozize Yangouvonda

FØDSELSDATO/FØDESTED: 14. oktober 1946/Mouila, Gabon

PAS/IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER: Søn af Martine Kofio

UDPEGELSE/BEGRUNDELSE: Deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i Den Centralafrikanske Republik (CAR): Siden statskuppet den 24. marts 2013 har Bozizé ydet finansiel og materiel støtte til militsfolk, som arbejder for at destabilisere den igangværende overgangsproces og bringe Bozizé tilbage til magten. François Bozizé opfordrede sammen med sine tilhængere til angrebet på Bangui den 5. december 2013. Situationen i CAR forværredes hurtigt efter anti-balaka-styrkers angreb på Bangui den 5. december 2013, hvor over 700 blev dræbt. Siden da har han til stadighed forsøgt at gennemføre aktiviteter, der sigter mod destabilisering, og samle anti-balaka-militserne med henblik på at opretholde spændingerne i CAR's hovedstad. Bozizé forsøgte at omstrukturere mange elementer fra de centralafrikanske væbnede styrker, som spredte sig ud i landdistrikterne efter statskuppet. Styrker, der støtter Bozizé, er blevet involveret i gengældelsesangreb på CAR's muslimske befolkning. Bozizé opfordrede sin milits til fortsat at udøve grusomme handlinger mod styret og islamisterne.

2.   NOURREDINE ADAM

EFTERNAVN: ADAM

FORNAVN: Nourredine

ALIAS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

FØDSELSDATO/FØDESTED: 1970/Ndele, CAR

Alternative fødselsår: 1969, 1971

PAS/IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER:

 

UDPEGELSE/BEGRUNDELSE: Deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR: Noureddine Adam er en af Sélékas oprindelige ledere. Han er blevet udpeget som både general og præsident for en af Sélékas bevæbnede oprørsgrupper, nemlig Central PJCC, en gruppe, der formelt er kendt som Konventionen af Patrioter for Retfærdighed og Fred (Convention of Patriots for Justice and Peace), også kendt som CPJP. Som tidligere leder af den fundamentalistiske udbrydergruppe fra Konventionen af Patrioter for Retfærdighed og Fred (CPJP/F) var han den militære koordinator af eks-Séléka i forbindelse med de angreb, der fandt sted under den tidligere opstand i Den Centralafrikanske Republik mellem starten af december 2012 og marts 2013. Uden Noureddine Adams involvering ville Séléka sandsynligvis ikke have været i stand til at vriste magten fra CAR's tidligere præsident François Bozizé. Siden udnævnelsen af Catherine Samba-Panzaden til midlertidig præsident den 20. januar 2014 har han været en af de vigtigste arkitekter bag eks-Sélékas taktiske tilbagetrækning i Sibut med det formål at gennemføre sin plan, der sigter mod at oprette en muslimsk bastion i den nordlige del af landet. Han har tydeligt opfordret sine styrker til at modarbejde de forbud, der udstedes af overgangsregeringen og de militære ledere i den afrikansk ledede internationale støttemission i Den Centralafrikanske Republik (MISCA). Noureddine Adam leder aktivt eks-Séléka, de tidligere Séléka-styrker, der blev opløst af Djotodia i september 2013, står i spidsen for operationer mod kristne kvarterer og yder fortsat betydelig støtte og vejledning til eks-Séléka, der er aktiv i CAR.

Deltagelse i planlægningen, ledelsen eller udførelsen af handlinger, der krænker den internationale menneskerettighedslovgivning eller den humanitære folkeret: Efter at Séléka tog kontrol over Bangui den 24. marts 2013, blev Nourredine Adam udnævnt til sikkerhedsminister og herefter generaldirektør for »Det Ekstraordinære Udvalg for Forsvar af Demokratiske Resultater« (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, en nu afskaffet efterretningstjeneste i CAR). Nourredine Adam anvendte CEDAD som sit personlige politiske politi til udførelse af mange vilkårlige arrestationer, torturhandlinger og summariske henrettelser. Noureddine var endvidere én af nøglefigurerne bag det blodige angreb i Boy Rabe. I august 2013 stormede Séléka-styrker Boy Rabe, et kvarter i CAR, der blev anset for at være en højborg for François Bozizés tilhængere og etniske gruppe. Under påskud af at søge efter våbendepoter dræbte Séléka-styrker angiveligt snesevis af civile og gik på plyndringstogt. Da disse plyndringer spredte sig til andre kvarterer, trængte tusindvis af beboere ind i den internationale lufthavn, der blev opfattet som et sikkert sted på grund af de franske troppers tilstedeværelse, og indtog start- og landingsbanen.

Ydelse af støtte til væbnede grupper eller kriminelle netværk gennem illegal udvinding af naturressourcer: Tidligt i 2013 spillede Nourredine Adam en væsentlig rolle i eks-Sélékas finansieringsnetværk. Han rejste til Saudi-Arabien, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til den tidligere opstand. Han fungerede også som mellemmand for en tchadisk diamantsmuglerring, som opererer mellem Den Centralafrikanske Republik og Tchad.

3.   LEVY YAKETE

EFTERNAVN: YAKETE

FORNAVN: Levy

ALIAS: Levi Yakite; Levy Yakite

FØDSELSDATO/FØDESTED: 14. august 1964/Bangui, CAR

Alternativt fødselsår: 1965

PAS/IDENTIFICERENDE OPLYSNINGER: Søn af Pierre Yakété og Joséphine Yamazon

UDPEGELSE/BEGRUNDELSE: Deltagelse i eller ydelse af støtte til handlinger, der underminerer freden, stabiliteten eller sikkerheden i CAR: Den 17. december 2013 blev Yakete politisk koordinator for den nyligt dannede anti-balaka-oprørsgruppe »Folkemodstandsbevægelsen for Reform af Den Centralafrikanske Republik« (People's Resistance Movement for Reforming of the Central African Republic). Han har været direkte involveret i afgørelser truffet af en oprørsgruppe. som har deltaget i handlinger, der har undermineret freden, stabiliteten og sikkerheden i CAR, navnlig den 5. december 2013 og efterfølgende. Denne gruppe nævnes endvidere specifikt i FN's Sikkerhedsråds resolution 2127, 2134 og 2149 for sådanne handlinger. Yakete er blevet anklaget for at give ordre til at arrestere personer med tilknytning til Séléka, opfordre til at angribe personer, der ikke støtter præsident Bozizé, og rekruttere unge militsfolk til at angribe personer, der er fjendtlige over for styret, med macheter. Efter marts 2013 fortsatte han med at omgås François Bozizé, og han blev indlemmet i Fronten for Tilbagevenden til en Forfatningsmæssig Orden i CAR (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfrique — FROCCA), der stræbte efter at bringe den afsatte præsident tilbage til magten med alle tænkelige midler. Sidst på sommeren 2013 rejste han til Cameroun og Benin, hvor han forsøgte at rekruttere folk til at bekæmpe Séléka. I september 2013 forsøgte han at genvinde kontrollen over operationer ledet af pro-Bozizé-krigere i byer og landsbyer nær Bossangoa. Yakete er også mistænkt for at tilskynde til uddelingen af macheter til unge arbejdsløse kristne for at lette deres angreb på muslimer.