13.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 174/42


RÅDETS AFGØRELSE 2014/349/FUSP

af 12. juni 2014

om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (1) EULEX KOSOVO

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 4. februar 2008 vedtog Rådet fælles aktion 2008/124/FUSP (2).

(2)

Den 8. juni 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/322/FUSP (3), der ændrede fælles aktion 2008/124/FUSP og forlængede varigheden af Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO) med en periode på to år indtil den 14. juni 2012.

(3)

Den 6. juni 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/291/FUSP (4), der ændrede fælles aktion 2008/124/FUSP og forlængede varigheden af EULEX KOSOVO med en periode på to år indtil den 14. juni 2014.

(4)

Ifølge anbefalingerne i den strategiske undersøgelse, der er vedtaget i 2014, er det nødvendigt at forlænge varigheden af EULEX KOSOVO med en periode på yderligere to år.

(5)

Rådet vedtog den 27. maj 2013 afgørelse 2013/241/FUSP (5), der ændrede fælles aktion 2008/124/FUSP for at fastsætte et nyt finansielt referencegrundlag for perioden fra den 15. juni 2013 til den 14. juni 2014. Fælles aktion 2008/124/FUSP bør ændres for at fastsætte et nyt finansielt referencegrundlag for overgangsperioden fra den 15. juni 2014 til den 14. oktober 2014.

(6)

EULEX KOSOVO gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil som omhandlet i traktatens artikel 21.

(7)

Fælles aktion 2008/124/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I Fælles aktion 2008/124/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8 ændres således:

a)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Missionschefen er repræsentant for missionen. Missionschefen kan delegere opgaver vedrørende personale- og økonomiforvaltning til missionens medarbejdere, men har stadig det samlede ansvar.«

b)

Stk. 5 udgår.

c)

Stk. 9 affattes således:

»9.   Missionschefen sikrer, at EULEX KOSOVO arbejder tæt og koordineret sammen med de kompetente myndigheder i Kosovo og efter behov med de relevante internationale aktører, inkl. NATO/KFOR, UNMIK, OSCE og de tredjelande, der er involveret i retsstatsarbejdet i Kosovo.«

2)

Artikel 9, stk. 4, affattes således:

»4.   Personalet udfører sine arbejdsopgaver og handler i missionens interesse. Personalet overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2013/488/EU (6).

(6)  Rådets afgørelse 2013/488/EU af 23. september 2013 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 274 af 15.10.2013, s. 1).«"

3)

Artikel 10, stk. 3, affattes således:

»3.   Ansættelsesvilkårene og det internationale og det lokale civile personales rettigheder og pligter fastlægges i kontrakterne mellem EULEX KOSOVO og den pågældende medarbejder.«

4)

Artikel 14, stk. 7, affattes således:

»7.   Missionschefen sikrer beskyttelsen af EU's klassificerede informationer i overensstemmelse med afgørelse 2013/488/EU.«

5)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 15a

Retlige ordninger

EULEX KOSOVO har beføjelse til at erhverve tjenester og leveringer, indgå kontrakter og administrative ordninger, ansætte personale, indehave bankkonti, erhverve og afhænde aktiver og indfri sine forpligtelser samt optræde som part i retssager som påkrævet for at gennemføre denne fælles aktion.«

6)

Artikel 16 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO indtil den 14. oktober 2010 fastsættes til 265 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. oktober 2010 til den 14. december 2011 fastsættes til 165 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. december 2011 til den 14. juni 2012 fastsættes til 72 800 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. juni 2012 til den 14. juni 2013 fastsættes til 111 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. juni 2013 til den 14. juni 2014 fastsættes til 110 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne til EULEX KOSOVO fra den 15. juni 2014 til den 14. oktober 2014 fastsættes til 34 000 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag for den efterfølgende periode for EULEX KOSOVO fastsættes af Rådet.«

b)

Stk. 4–6 affattes således:

»4.   EULEX KOSOVO har ansvaret for gennemførelsen af missionens budget. EULEX KOSOVO undertegner med henblik herpå en aftale med Kommissionen.

5.   EULEX KOSOVO har ansvaret for eventuelle krav og forpligtelser, der opstår som følge af gennemførelsen af mandatet fra den 15. juni 2014, med undtagelse af krav vedrørende en alvorlig forseelse begået af missionschefen, som missionschefen skal drages til ansvar for.

6.   Gennemførelsen af de finansielle ordninger berører ikke kommandovejen som fastsat i artikel 7, 8 og 11 og EULEX KOSOVOs operative krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes interoperabilitet.

7.   Udgifter er støtteberettigede fra den dato, hvor denne fælles aktion træder i kraft.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 16a

Projektcelle

1.   EULEX KOSOVO skal have en projektcelle med henblik på at identificere og gennemføre projekter. EULEX KOSOVO skal i det fornødne omfang koordinere, lette og rådgive om projekter, der gennemføres af medlemsstaterne og tredjelande under deres ansvar på områder, der berører EULEX KOSOVOs mandat og støtter dets mål.

2.   EULEX KOSOVO bemyndiges til at anvende finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller tredjelande til at gennemføre projekter, der konstateres at kunne supplere EULEX KOSOVOs øvrige aktioner på sammenhængende vis, hvis projektet:

a)

er medtaget i finansieringsoversigten vedrørende denne fælles aktion, eller

b)

er indarbejdet i løbet af mandatet ved en ændring af finansieringsoversigten på anmodning fra missionschefen. EULEX KOSOVO indgår en aftale med de disse stater, der navnlig fastsætter de specifikke procedurer med hensyn til behandlingen af klager fra tredjeparter over skader, der er påført som følge af handlinger eller undladelser, som EULEX KOSOVO har begået i forbindelse med anvendelsen af de midler, der er stillet til rådighed af disse stater. De bidragydende stater må under ingen omstændigheder drage hverken Unionen eller den højtstående repræsentant til ansvar som følge af EULEX KOSOVOs handlinger eller undladelser i forbindelse med anvendelsen af disse staters midler.

3.   PSC skal give sit samtykke til accept af et finansielt bidrag fra tredjelande til projektcellen.«

8)

Artikel 18, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Den højtstående repræsentant bemyndiges hermed til at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter, der er fremstillet med henblik på EULEX KOSOVO, til De Forenede Nationer, NATO/KFOR og andre tredjeparter, der er tilknyttet denne fælles aktion, op til den klassifikationsgrad, der er relevant for hver af dem, og i overensstemmelse med afgørelse 2013/488/EU. Der udarbejdes lokale tekniske ordninger for at lette dette.

2.   Den højtstående repræsentant har, hvis der er et specifikt og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til under iagttagelse af afgørelse 2013/488/EU at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/ EU RESTRICTED«, der er udarbejdet med henblik på EULEX KOSOVO, til de lokale kompetente myndigheder i Kosovo. I alle andre tilfælde videregives sådanne informationer og dokumenter til de kompetente lokale myndigheder efter de procedurer, der svarer til samarbejdsniveauet mellem disse myndigheder og EU.«

9)

Artikel 20, stk. 2, affattes således:

»Den udløber den 14. juni 2016.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. juni 2014.

På Rådets vegne

Y. MANIATIS

Formand


(1)  Denne betegnelse berører ikke holdningerne til status og er i overensstemmelse med UNSCR 1244(1999) og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

(2)  Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (EUT L 42 af 16.2.2008, s. 92).

(3)  Rådets afgørelse 2010/322/FUSP af 8. juni 2010 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (EUT L 145 af 11.6.2010, s. 13).

(4)  Rådets afgørelse 2012/291/FUSP af 5. juni 2012 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (EUT L 146 af 6.6.2012, s. 46).

(5)  Rådets afgørelse 2013/241/FUSP af 27. maj 2013 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (EUT L 141 af 28.5.2013, s. 47).