7.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/105


RÅDETS AFGØRELSE

af 26. maj 2014

om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

(2014/335/EU, Euratom)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 3,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ordningen for Unionens egne indtægter skal sikre, at der er tilstrækkelige indtægter til rådighed til en velordnet udvikling af Unionens politikker, idet der tages hensyn til nødvendigheden af streng budgetdisciplin. Udviklingen af ordningen for egne indtægter kan og bør også bidrage til de bredere budgetkonsolideringsbestræbelser i medlemsstaterne og i størst muligt omfang medvirke til udvikling af Unionens politikker.

(2)

Denne afgørelse bør først træde i kraft, når den er blevet godkendt af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser og dermed under fuld iagttagelse af medlemsstaternes nationale suverænitet.

(3)

Det Europæiske Råd den 7. og 8. februar 2013 konkluderede bl.a., at ordningen for egne indtægter bør styres af de overordnede mål om forenkling, gennemsigtighed og lighed. Den bør derfor i tråd med de relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd i Fontainebleau i 1984 sikre, at ingen medlemsstat kommer til at bære en for tung budgetbyrde i forhold til sin relative velstand. Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser, der omfatter specifikke medlemsstater.

(4)

Det Europæiske Råd den 7. og 8. februar 2013 konkluderede, at Tyskland, Nederlandene og Sverige skal drage fordel af en reduceret bidragssats for momsbaserede egne indtægter, der kun gælder i perioden 2014-2020. Det konkluderede også, at Danmark, Nederlandene og Sverige får bruttonedsættelser i deres årlige bidrag baseret på bruttonationalindkomst (BNI), der kun gælder i perioden 2014-2020, og at Østrig får en bruttonedsættelse i sit årlige BNI-bidrag, der kun gælder i perioden 2014-2016. Det Europæiske Råd den 7. og 8. februar 2013 konkluderede, at den eksisterende korrektionsmekanisme til fordel for Det Forenede Kongerige fortsat skal gælde.

(5)

Det Europæiske Råd den 7. og 8. februar 2013 konkluderede, at ordningen for opkrævning af traditionelle egne indtægter skal forblive uændret. Fra den 1. januar 2014 skal medlemsstaterne dog beholde 20 % af de opkrævede beløb til dækning af opkrævningsomkostninger.

(6)

For at sikre streng budgetmæssig disciplin og under hensyntagen til Kommissionens meddelelse af 16. april 2010 om justering af loftet for egne indtægter og loftet for forpligtelsesbevillinger som følge af afgørelsen om at anvende FISIM med henblik på egne indtægter bør loftet for egne indtægter fastsættes til 1,23 % af summen af medlemsstaternes BNI udtrykt i markedspriser for betalingsbevillinger og til 1,29 % af summen af medlemsstaternes BNI for forpligtelsesbevillinger. Disse lofter er baseret på ENS 95, herunder indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM), da oplysninger baseret på det reviderede europæiske nationalregnskabssystem oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 (1) (»ENS 2010«) ikke var tilgængelig på tidspunktet for denne afgørelses vedtagelse. For ikke at ændre ved omfanget af de finansielle indtægter, der stilles til rådighed for Unionen, bør der foretages en tilpasning af disse lofter udtrykt i procent af BNI. Disse lofter bør tilpasses, så snart alle medlemsstater har fremsendt deres oplysninger på basis af ENS 2010. Hvis ændringer af ENS 2010 medfører betydelige ændringer af BNI-niveauet, bør lofterne for egne indtægter og for forpligtelsesbevillinger atter tilpasses.

(7)

Det Europæiske Råd den 7. og 8. februar 2013 opfordrede Rådet til at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag til en ny egen indtægt fra moms med henblik på at gøre den så enkel og gennemsigtig som muligt, styrke forbindelsen til EU's momspolitik og faktiske momsindtægter og sikre ligebehandling af momsbetalerne i alle medlemsstaterne. Det Europæiske Råd konkluderede, at den nye egne indtægt fra moms kan erstatte de eksisterende momsbaserede egne indtægter. Det Europæiske Råd noterede også, at Rådet den 22. januar 2013 vedtog Rådets afgørelse om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner (2). Det opfordrede de deltagende medlemsstater til at undersøge, om den kan blive grundlaget for en ny egen indtægt til EU-budgettet. Det konkluderede, at dette ikke ville påvirke ikkedeltagende medlemsstater og ikke ville påvirke beregningen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige.

(8)

Det Europæiske Råd den 7. og 8. februar 2013 konkluderede, at der ved en rådsforordning skal fastsættes gennemførelsesforanstaltninger i forbindelse med ordningen for Unionens egne indtægter, jf. artikel 311, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Der bør derfor ved nævnte forordning fastsættes generelle bestemmelser, som kan anvendes på alle typer egne indtægter, og for hvilke der er behov for passende parlamentstilsyn, jf. traktaterne, så som navnlig proceduren til beregning og budgettering af den årlige budgetsaldo og aspekter ved kontrol og tilsyn med indtægter.

(9)

Af hensyn til kohærens, kontinuitet og retssikkerheden bør der fastsættes bestemmelser om overgangen fra den ordning, der blev indført ved Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom (3), til den, der fastsættes ved denne afgørelse.

(10)

Afgørelse 2007/436/EF, Euratom bør ophæves.

(11)

I denne afgørelse udtrykkes alle pengebeløb i euro.

(12)

Den Europæiske Revisionsret og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er blevet hørt og har vedtaget deres udtalelser (4).

(13)

For at sikre overgangen til den reviderede ordning for egne indtægter og sammenfald med regnskabsåret bør denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2014 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Emne

Denne afgørelse fastsætter regler om fordeling af Unionens egne indtægter med henblik på i medfør af artikel 311 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) at sikre finansiering af Unionens årlige budget.

Artikel 2

Kategorier af egne indtægter og specifikke metoder til beregning heraf

1.   Egne indtægter, der opføres på Unionens budget, omfatter provenuet af:

a)

traditionelle egne indtægter bestående af afgifter, præmier, tillægs- eller udligningsbeløb, supplerende beløb og lignende, told i henhold til den fælles toldtarif samt andre afgifter, som af Unionens institutioner er pålagt eller vil blive pålagt handelen med tredjelande, told på varer i henhold til den udløbne traktat om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab samt afgifter og lignende, der er fastsat inden for rammerne af den fælles markedsordning for sukker

b)

anvendelse af en ensartet sats, som gælder for alle medlemsstater, på de harmoniserede momsberegningsgrundlag, der er fastlagt i overensstemmelse med EU-reglerne, jf. dog stk. 4, andet afsnit. Det beregningsgrundlag, som for hver medlemsstat skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af bruttonationalindkomst (BNI) som defineret i stk. 7

c)

anvendelse af en ensartet sats — der fastsættes som led i budgetproceduren under hensyntagen til summen af alle øvrige indtægter — på summen af alle medlemsstaternes BNI, jf. dog stk. 5, andet afsnit.

2.   Egne indtægter, der opføres på Unionens budget, omfatter desuden provenuet af nye afgifter, der måtte blive indført som led i en fælles politik i overensstemmelse med TEUF, forudsat at den procedure, der er fastsat i artikel 311 i TEUF, overholdes.

3.   Ved indbetaling af de i stk. 1, litra a), omhandlede beløb tilbageholder medlemsstaterne 20 % til dækning af opkrævningsomkostninger.

4.   Den ensartede sats, der er omhandlet i stk. 1, litra b), fastsættes til 0,30 %.

Udelukkende for perioden 2014-2020 fastsættes bidragssatsen for den momsbaserede egne indtægt for Tyskland, Nederlandene og Sverige til 0,15 %.

5.   Den ensartede sats, der er omhandlet i stk. 1, litra c), gælder for hver medlemsstats BNI.

Udelukkende for perioden 2014-2020 drager Danmark, Nederlandene og Sverige fordel af en bruttoreduktion af deres årlige BNI-bidrag på henholdsvis 130 mio. EUR, 695 mio. EUR og 185 mio. EUR. Østrig får en bruttonedsættelse af sit årlige BNI-bidrag på 30 mio. EUR i 2014, 20 mio. EUR i 2015 og 10 mio. EUR i 2016. Alle disse beløb måles i 2011-priser og tilpasses til løbende priser ved at anvende den seneste BNP-deflator for EU udtrykt i euro, der er beregnet af Kommissionen, og som foreligger, når budgetforslaget udarbejdes. Disse bruttoreduktioner indrømmes efter beregningen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige og dens finansiering som omhandlet i artikel 4 og 5 i denne afgørelse og har ingen virkning på den. Disse bruttoreduktioner finansieres af alle medlemsstaterne.

6.   Er budgettet endnu ikke vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, skal de eksisterende moms- og BNI-bidragssatser fortsat gælde, indtil de nye satser træder i kraft.

7.   Ved BNI, jf. stk. 1, litra c), forstås en årlig BNI i markedspriser, som den beregnes af Kommissionen ved anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013(»ENS 2010«).

Hvis ændringer af ENS 2010 medfører væsentlige ændringer i BNI, jf. stk. 1, litra c), beslutter Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, hvorvidt disse ændringer skal gælde for denne afgørelse.

Artikel 3

Loft for egne indtægter

1.   De samlede egne indtægter, som Unionen tildeles til dækning af de årlige bevillinger til betalinger, må ikke overstige 1,23 % af summen af alle medlemsstaternes BNI.

2.   Beløbsrammen for de årlige bevillinger til forpligtelser, der opføres på Unionens budget, må ikke overstige 1,29 % af summen af alle medlemsstaternes BNI.

Der fastholdes et bestemt forhold mellem bevillinger til forpligtelser og bevillinger til betalinger for at sikre disse bevillingers forenelighed og for at sikre, at det i stk. 1 nævnte loft kan overholdes i de følgende år.

3.   Kommissionen foretager med henblik på denne afgørelse, så snart alle medlemsstater har fremsendt deres oplysninger på grundlag af ENS 2010, en ny beregning af de i stk. 1 og 2 fastsatte lofter på grundlag af følgende formel:

Formula

I denne formel er »t« det seneste fulde år, som der foreligger data for til beregning af BNI.

4.   Hvis ændringer af ENS 2010 medfører væsentlige ændringer af BNI-niveauet, foretager Kommissionen en ny beregning af de i stk. 1 og 2 fastsatte lofter som omberegnet i henhold til stk. 3 på grundlag af følgende formel:

Formula

I denne formel er »t« det seneste fulde år, som der foreligger data for til beregning af BNI.

I denne formel er henholdsvis »x« og »y« lofterne som omberegnet i henhold til stk. 3.

Artikel 4

Korrektionsmekanisme til fordel for Det Forenede Kongerige

Der indrømmes Det Forenede Kongerige en korrektion af budgetuligevægte.

Denne korrektion fastsættes ved:

a)

at beregne forskellen i det foregående regnskabsår mellem:

Det Forenede Kongeriges procentvise andel af summen af ikkereducerede momsberegningsgrundlag, og

Det Forenede Kongeriges procentvise andel af de samlede fordelte udgifter

b)

at multiplicere den således beregnede forskel med de samlede fordelte udgifter

c)

at multiplicere resultatet under litra b) med 0,66

d)

at formindske resultatet under litra c) med virkningerne for Det Forenede Kongerige af overgangen til den reducerede moms og betalingerne i artikel 2, stk. 1, litra c), dvs. forskellen mellem:

hvad Det Forenede Kongerige skulle have betalt for beløbene finansieret med de indtægter, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, litra b) og c), såfremt den ensartede sats var blevet anvendt på de ikkereducerede momsgrundlag, og

Det Forenede Kongeriges betalinger som følge af anvendelsen af artikel 2, stk. 1, litra b) og c)

e)

at formindske resultatet under litra d) med Det Forenede Kongeriges nettogevinster som følge af forhøjelsen af den procentandel af indtægterne i artikel 2, stk. 1, litra a), som medlemsstaterne tilbageholder for at dække opkrævningsomkostninger og hermed forbundne omkostninger

f)

at tilpasse beregningen ved at nedsætte de samlede fordelte udgifter med de samlede fordelte udgifter i de medlemsstater, der er tiltrådt Unionen efter den 30. april 2004, med undtagelse af direkte betalinger til landbruget og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til landdistriktudvikling, der hidrører fra EUGFL, Garantisektionen.

Artikel 5

Finansiering af korrektionsmekanismen til fordel for Det Forenede Kongerige

1.   Den i artikel 4 nævnte korrektion finansieres af medlemsstaterne andre end Det Forenede Kongerige efter følgende retningslinjer:

a)

Medlemsstaternes andel i denne finansiering beregnes først på grundlag af deres respektive andel i de i artikel 2, stk. 1, litra c), omhandlede indbetalinger, idet der ses bort fra Det Forenede Kongerige og ikke tages hensyn til de bruttoreduktioner af Danmarks, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges BNI-bidrag, der er nævnt i artikel 2, stk. 5.

b)

Den tilpasses dernæst, således at Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges finansieringsandel nedsættes til en fjerdedel af deres normale andel, som fremkommer ved denne beregning.

2.   Korrektionen ydes Det Forenede Kongerige i form af fradrag i de indbetalinger, som landet foretager i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c). De øvrige medlemsstaters andel heri lægges til de indbetalinger, hver medlemsstat foretager i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c).

3.   Kommissionen foretager de beregninger, der er nødvendige for at anvende artikel 2, stk. 5, artikel 4 og denne artikel.

4.   Hvis budgettet ikke er vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, skal den korrektion til Det Forenede Kongerige og de øvrige medlemsstaters andele heri, som er opført på det seneste endeligt vedtagne budget, fortsat gælde.

Artikel 6

Universalitetsprincippet

Det i artikel 2 nævnte provenu anvendes uden sondring til finansiering af alle udgifter, der er opført på Unionens årlige budget.

Artikel 7

Overførsel af overskydende midler

Eventuelt overskydende unionsprovenu i forhold til samtlige faktiske udgifter i et regnskabsår fremføres til det følgende regnskabsår.

Artikel 8

Opkrævning af egne indtægter og tilrådighedsstillelse for Kommissionen

1.   Unionens egne indtægter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), opkræves af medlemsstaterne i henhold til deres nationale love og administrative bestemmelser, som om nødvendigt tilpasses kravene i EU-reglerne.

Kommissionen foretager en gennemgang af de nationale bestemmelser, som medlemsstaterne meddeler den, meddeler medlemsstaterne de tilpasninger, som den anser for nødvendige for at sikre disse bestemmelsers overensstemmelse med EU-reglerne, og aflægger om nødvendigt rapport til budgetmyndigheden.

2.   Medlemsstaterne stiller de indtægter, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c), til rådighed for Kommissionen i henhold til den forordning, der er vedtaget efter artikel 322, stk. 2, i TEUF.

Artikel 9

Gennemførelsesforanstaltninger

Rådet fastlægger efter den fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 311, stk. 4, i TEUF, gennemførelsesforanstaltninger for så vidt angår følgende elementer i ordningen for egne indtægter:

a)

fremgangsmåden til beregning og budgettering af den årlige budgetsaldo som fastsat i artikel 7

b)

de bestemmelser og foranstaltninger, som er nødvendige til at føre kontrol og tilsyn med det provenu, der er omhandlet i artikel 2, herunder eventuelle relevante rapporteringskrav.

Artikel 10

Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser

1.   Afgørelse 2007/436/EF, Euratom ophæves, jf. dog stk. 2. Enhver henvisning til Rådets afgørelse 70/243/EKSF, EØF, Euratom (5), til Rådets afgørelse 85/257/EØF, Euratom (6), til Rådets afgørelse 88/376/EØF, Euratom (7), til Rådets afgørelse 94/728/EF, Euratom (8), til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom (9) eller til afgørelse 2007/436/EF, Euratom skal betragtes som en henvisning til nærværende afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilaget til denne afgørelse.

2.   Artikel 2, 4 og 5 i afgørelse 94/728/EF, Euratom, afgørelse 2000/597/EF, Euratom og afgørelse 2007/436/EF, Euratom gælder fortsat for beregningen og justeringen af de indtægter, der hidrører fra anvendelsen af en bidragssats på momsgrundlaget beregnet på ensartet måde og begrænset til mellem 50 % og 55 % af hver medlemsstats BNP eller BNI, afhængigt af det pågældende år, og for beregningen af den korrektion af budgetuligevægte, der er indrømmet Det Forenede Kongerige for årene 1995-2013.

3.   Medlemsstaterne tilbageholder fortsat i opkrævningsomkostninger 10 % af de beløb, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), og som medlemsstaterne i henhold til gældende EU-regler skulle have stillet til rådighed inden den 28. februar 2001.

Medlemsstaterne tilbageholder fortsat i opkrævningsomkostninger 25 % af de beløb, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), og som medlemsstaterne i henhold til gældende EU-regler skulle have stillet til rådighed mellem den 1. marts 2001 og den 28. februar 2014.

4.   I denne afgørelse udtrykkes alle pengebeløb i euro.

Artikel 11

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse meddeles medlemsstaterne af generalsekretæren for Rådet.

Medlemsstaterne giver omgående generalsekretæren for Rådet meddelelse om afslutningen af de procedurer, der i henhold til deres respektive forfatningsretlige bestemmelser er nødvendige for vedtagelsen af denne afgørelse.

Afgørelsen træder i kraft på den første dag i den måned, der følger efter modtagelsen af den sidste af de i stk. 2 omhandlede meddelelser.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Artikel 12

Offentliggørelse

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2014.

På Rådets vegne

Ch. VASILAKOS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 549/2013 af 21. maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (EUT L 174 af 26.6.2013, s. 1).

(2)  EUT L 22 af 25.1.2013, s. 11.

(3)  Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17).

(4)  Den Europæiske Revisionsrets udtalelse nr. 2/2012 af 20. marts 2012 (EUT C 112 af 18.4.2012, s. 1) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 29. marts 2012 (EUT C 181 af 21.6.2012, s. 45).

(5)  Rådets afgørelse 70/243/EKSF, EØF, Euratom af 21. april 1970 angående udskiftning af medlemsstaternes finansielle bidrag med Fællesskabernes egne indtægter (EFT L 94 af 28.4.1970, s. 19).

(6)  Rådets afgørelse 85/257/EØF, Euratom af 7. maj 1985 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EFT L 128 af 14.5.1985, s. 15).

(7)  Rådets afgørelse 88/376/EØF, Euratom af 24. juni 1988 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (EFT L 185 af 15.7.1988, s. 24).

(8)  Rådets afgørelse 94/728/EF, Euratom af 31. oktober 1994 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 293 af 12.11.1994, s. 9).

(9)  Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42).


BILAG

KORRELATIONSTABEL

Afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Denne afgørelse

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 4

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, litra a)-e)

Artikel 4, stk. 2, litra a)-e)

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, litra f)

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, litra g)

Artikel 4, stk. 2, litra f)

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8, stk. 1, første og andet afsnit

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12