4.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/30


RÅDETS AFGØRELSE

af 13. maj 2014

om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2014/321/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 217, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. i), og artikel 218, stk. 8, andet afsnit,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union blev i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/172/EU (1) er blevet undertegnet, med forbehold af dens indgåelse.

(2)

Indgåelsen af protokollen er omfattet af en særskilt procedure for så vidt angår anliggender, der henhører under Det Europæiske Atomenergifællesskabs kompetence.

(3)

Protokollen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union godkendes herved på Unionens og dens medlemsstater vegne (2).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der på Unionens og dens medlemsstaters vegne har bemyndigelse til at deponere de i protokollens artikel 11, stk. 2, nævnte godkendelsesinstrumenter.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2014.

På Rådets vegne

E. VENIZELOS

Formand


(1)  EUT L 93 af 28.3.2014, s. 1.

(2)  Teksten til protokollen er offentliggjort i EUT L 93 af 28.3.2014, s. 2, sammen med afgørelsen om dens undertegnelse.