29.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. juli 2013

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed om fastlæggelse af en generel ramme for forbedret samarbejde

(EØS-relevant tekst)

(2014/305/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Unionens vegne forhandlet aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed om fastlæggelse af en generel ramme for forbedret samarbejde (»aftalen«).

(2)

Aftalen blev undertegnet den 20. december 2012 med forbehold af senere indgåelse.

(3)

Der bør fastsættes en procedure for Unionens deltagelse i det fælles udvalg, der nedsættes ved aftalen.

(4)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed om fastlæggelse af en generel ramme for forbedret samarbejde godkendes herved på Unionens vegne (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den meddelelse, der er omhandlet i aftalens punkt 13.2.

Artikel 3

Kommissionen repræsenterer Unionen i det fælles udvalg, der er nedsat ved aftalens punkt 7.

Artikel 4

1.   Efter høring af det særlige udvalg, der er udnævnt af Rådet, fastlægger Kommissionen den holdning, som Unionen skal indtage i det fælles udvalg, vedrørende anvendelsen af aftalen og med hensyn til vedtagelse af bilagene til aftalen og ændringer af sådanne bilag.

2.   Kommissionen kan træffe passende foranstaltninger i henhold til punkt 5, 6, 8, 9, 10 og 11 i aftalen.

Artikel 5

Kommissionen informerer jævnligt Rådet om aftalens gennemførelse.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  Aftalen er offentliggjort i EUT L 16 af 19.1.2013, s. 2) sammen med afgørelsen om undertegnelse.