12.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 109/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. februar 2014

om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

(2014/204/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 74 og artikel 78, stk. 1 og 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 (1) fastsætter, at Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz kan deltage i Det Europæiske Asylstøttekontor som observatører. Forordningen fastsætter endvidere, at der skal fastlægges nærmere ordninger vedrørende navnlig karakteren, omfanget og udformningen af disse landes deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor.

(2)

Den 27. januar 2012 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en ordning mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Støttekontor (»ordningen«). Forhandlingerne blev afsluttet ved ordningens parafering den 28. juni 2013.

(3)

Ordningen bør undertegnes, og den bør anvendes midlertidigt, indtil procedurerne for indgåelsen er afsluttet.

(4)

Som anført i forordning (EU) nr. 439/2010 deltager Det Forenede Kongerige og Irland i vedtagelsen og anvendelsen af forordningen og deltager derfor i denne afgørelse.

(5)

Som anført i forordning (EU) nr. 439/2010 deltager Danmark ikke i vedtagelsen af forordningen, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark, og deltager derfor ikke i denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor godkendes herved på Unionens vegne med forbehold af indgåelse af den nævnte ordning.

Teksten til ordningen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne ordningen på Unionens vegne.

Artikel 3

Ordningen anvendes midlertidigt, jf. dennes artikel 13, stk. 3, indtil procedurerne for indgåelsen er afsluttet (2).

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2014.

På Rådets vegne

E. VENIZELOS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11).

(2)  Den dato fra hvilken ordningen anvendes midlertidigt offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.