4.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/18


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 3. marts 2014

om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser og om ophævelse af afgørelse 95/320/EF

(2014/113/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser (i det følgende benævnt »udvalget«) blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 95/320/EF (1) med henblik på at evaluere, hvorledes kemiske agenser på arbejdspladsen påvirker arbejdstagernes helbred. Udvalgets arbejde støtter Unionens lovgivningsmæssige tiltag på arbejdsmiljøområdet direkte. Det udvikler komparativ analytisk viden af høj kvalitet, og det sikrer, at Kommissionens forslag, afgørelser og politik vedrørende beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed baseres på solid videnskabelig dokumentation.

(2)

Udvalget bistår navnlig Kommissionen ved at evaluere de senest tilgængelige videnskabelige data og ved at foreslå grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til beskyttelse af arbejdstagere mod kemiske risici, der skal fastsættes på EU-plan, jf. Rådets direktiv 98/24/EF (2) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF (3).

(3)

Medlemmerne af udvalget er højt kvalificerede, specialiserede, uafhængige eksperter, der udvælges på grundlag af objektive kriterier. De udnævnes personligt og forsyner Kommissionen med anbefalinger og udtalelser, der er nødvendige for udviklingen af Unionens politik for beskyttelse af arbejdstagere. Bidraget er af en sådan art, at Kommissionen ikke kunne nå sine socialpolitiske mål for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed uden det. Derfor bør disse uafhængige eksperter modtage en aflønning ud over godtgørelse af udgifter, som står i et rimeligt forhold til de særlige opgaver, de er blevet betroet.

(4)

Udvalgets arbejde er et effektivt bidrag til forbedring af arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, fordi Kommissionen derigennem får videnskabelig dokumentation om, hvorledes kemiske agenser på arbejdspladsen påvirker arbejdstagernes helbred, og det er en forudsætning for, at Kommissionen kan opfylde Unionens socialpolitiske målsætninger på området. Derfor vil finansieringen af udvalgets aktiviteter foregå via den relevante budgetpost, som er beregnet til at støtte initiativer vedrørende socialpolitik og arbejdsvilkår.

(5)

Udvalgets struktur og arbejdsprocedurer trænger også til at blive forbedret.

(6)

Udvalgets medlemmer bør udvælges på grundlag af en indkaldelse af interessetilkendegivelser. Det vil sikre, at proceduren overholder principperne om lige muligheder og gennemsigtighed.

(7)

For at sikre kontinuiteten og effektiviteten af udvalgets arbejde bør de medlemmer, der er udnævnt ved Kommissionens afgørelse 2009/985/EU (4), fortsætte i deres hverv, indtil der er udnævnt nye medlemmer af udvalget.

(8)

Videnskabelig rådgivning, der gives i spørgsmål vedrørende beskyttelse af arbejdstageres sundhed og sikkerhed, skal bygge på etiske principper om kompetence, uafhængighed, upartiskhed og gennemsigtighed, jf. Kommissionens meddelelse om »Kommissionens inddragelse og udnyttelse af ekspertise: principper og retningslinjer. Større viden som grundlag for en bedre politik« (5), og den skal tilrettelægges i overensstemmelse med principper om bedste praksis i forbindelse med risikovurdering.

(9)

Eftersom afgørelse 95/320/EF skal ændres indholdsmæssigt, bør den af klarhedshensyn ophæves og afløses af en ny afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det videnskabelige udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser

Der oprettes et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser (»udvalget«), som skal evaluere, hvorledes kemiske agenser på arbejdspladsen påvirker arbejdstagernes helbred.

Artikel 2

Opgave

1.   Udvalget har til opgave på Kommissionens anmodning at afgive anbefalinger og udtalelser til denne om alle spørgsmål vedrørende toksikologisk evaluering af kemikalier med henblik på at undersøge, hvorledes de påvirker arbejdstagernes helbred.

2.   Udvalget vedtager efter høring af det i artikel 5, stk. 3, omhandlede sekretariat en metode til udledning af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og tager den jævnligt op til overvejelse, så alle relevante videnskabelige faktorer vedrørende fastsættelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering inddrages. Det sikrer, at metoden afspejler gældende risikovurderingspraksis.

3.   Udvalget anbefaler navnlig grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering på grundlag af videnskabelige data, jf. direktiv 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF, som bl.a. omfatter:

tidsvægtede gennemsnit (TWA) for perioder på otte timer

korttidsgrænseværdier/korttidseksponeringsgrænser (STEL)

biologiske grænseværdier/biologiske vejledende grænseværdier.

Grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering suppleres, hvis det er hensigtsmæssigt, med andre angivelser, der omfatter:

sandsynlig absorption gennem huden

sensibiliserende potentiale

kræftfremkaldende egenskaber.

Yderligere relevante angivelser kan indføres ved ændringer i udvalgets metodedokument.

4.   Enhver anbefaling om en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering underbygges og forklares detaljeret gennem oplysninger om de grundlæggende data, en beskrivelse af kritiske effekter, de anvendte ekstrapolationsmetoder samt eventuelle data om mulige helbredsrisici. Desuden angives der oplysninger om mulighederne for overvågning af eksponering ved den foreslåede grænseværdi.

5.   Kommissionen kan anmode udvalget om at udføre andet arbejde i forbindelse med toksikologisk evaluering af kemiske agenser.

6.   Udvalget identificerer evt. manglende specifikke videnskabelige oplysninger, som måtte være nødvendige for evalueringen af kemiske risici, og underretter Kommissionen herom.

7.   Udvalget identificerer aktuelle prioritetsspørgsmål vedrørende kemikaliers sundhedsvirkninger og underretter Kommissionen herom.

8.   Efter anmodning fra Kommissionen etablerer udvalget tematiske workshopper med henblik på at gennemgå data og videnskabelig viden om kemiske agenser eller spørgsmål i forbindelse med den anvendte metode. Disse workshopper etableres med bistand fra udvalgets sekretariat.

9.   Under udførelsen af sine opgaver bestræber udvalget sig på i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, at sikre samarbejde med andre relevante organer, der er oprettet i medfør af EU-retten, herunder EU-agenturer, der udfører lignende opgaver i forbindelse med spørgsmål af fælles interesse.

Artikel 3

Udnævnelse af udvalgsmedlemmer

1.   Udvalget består af højst 21 individuelle eksperter udvalgt fra en liste over egnede kandidater, som opstilles efter offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser i Den Europæiske Unions Tidende og på Kommissionens websted. Der findes også et link fra registret over Kommissionens ekspertgrupper og andre tilsvarende enheder (»registret«) til den webside, hvor indkaldelsen er offentliggjort.

Medlemmerne udnævnes personligt af Kommissionen.

Medlemmerne udvælges på grundlag af dokumenteret videnskabelig ekspertise og erfaring og under hensyntagen til behovet for at sikre:

at hele det spekter af videnskabelig ekspertise, der er nødvendigt for at opfylde mandatet, er dækket, navnlig inden for kemi, toksikologi, epidemiologi, arbejdsmedicin og arbejdshygiejne samt generel viden med hensyn til fastsættelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

en afbalanceret geografisk fordeling af udvalgsmedlemmerne.

2.   Medlemmernes navne offentliggøres i registret og i Den Europæiske Unions Tidende i informationsøjemed.

Personlige oplysninger indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6).

3.   Medlemmer, der er udnævnt ved afgørelse 2009/985/EU i overensstemmelse med afgørelse 95/320/EF, fortsætter i deres hverv i henhold til nærværende afgørelse, indtil der udnævnes medlemmer for en ny mandatperiode i overensstemmelse med proceduren i stk. 1 og 2.

Artikel 4

Mandatperiode

1.   Medlemmerne af udvalget udnævnes for en periode på tre år. Efter udløbet af perioden på tre år fortsætter medlemmerne af udvalget i deres hverv, indtil de erstattes eller genudnævnes.

2.   Hvis et medlem af udvalget træder tilbage inden udløbet af perioden på tre år, eller hvis et medlem ikke deltager i over en tredjedel af møderne eller af andre grunde ikke længere er i stand til at bidrage aktivt til udvalgets drøftelser, erstattes han/hun i den resterende del af sin mandatperiode. I så fald udnævner Kommissionen et nyt medlem fra den tidligere liste over kandidater i overensstemmelse med proceduren i artikel 3.

Artikel 5

Udvalgets forretningsudvalg og sekretariat

1.   Ved begyndelsen af hver mandatperiode vælger udvalget blandt sine medlemmer med simpelt flertal en formand og to næstformænd. Disse tre medlemmer udgør udvalgets forretningsudvalg (»forretningsudvalget«).

2.   Forretningsudvalget har ansvar for interne proceduremæssige udvalgsspørgsmål og leder møderne med henblik på at opnå videnskabelig enighed om de anbefalinger eller udtalelser, der skal vedtages.

3.   Kommissionen varetager udvalgets og dets arbejdsgruppers sekretariatsopgaver og yder den administrative bistand, der er nødvendig for, at udvalget fungerer effektivt.

4.   Sekretariatet sikrer, at udvalget samarbejder effektivt med andre videnskabelige udvalg og EU-agenturer.

5.   Sekretariatet bestræber sig på tidligt at identificere mulige kilder til konflikt mellem udvalgets egne anbefalinger og udtalelser og anbefalinger og udtalelser fra andre organer oprettet i medfør af EU-retten, herunder EU-agenturer, der udfører lignende opgaver i forbindelse med spørgsmål af fælles interesse.

Artikel 6

Arbejdsgrupper

1.   Efter anmodning fra forretningsudvalget kan udvalget nedsætte arbejdsgrupper blandt sine medlemmer efter aftale med Kommissionen.

2.   Arbejdsgrupperne pålægges at drøfte specifikke spørgsmål af relevans for udvalgets arbejde på grundlag af et mandat fastlagt af udvalget og aflægger rapport om resultaterne af deres drøftelser. De nedlægges, så snart de har fuldført deres opgave.

Artikel 7

Udvalgets plenarmøder og arbejdsgruppernes møder

1.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af standardforretningsordenen for Kommissionens ekspertgrupper.

2.   Udvalgets plenarmøder afholdes normalt fire gange om året.

3.   Kommissionens tjenestegrene indkalder til og deltager i udvalgets plenarmøder og indkalder til arbejdsgruppernes møder.

4.   Både udvalget og arbejdsgrupperne afholder normalt deres møder på Kommissionens hjemsted. I ekstraordinære tilfælde kan møderne afholdes andetsteds.

Artikel 8

Procedurer og metode

1.   Udvalgets drøftelser vedrører enhver anmodning om en anbefaling om en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering for et bestemt stof eller en bestemt gruppe af stoffer eller enhver anden videnskabelig udtalelse (»udtalelse«), som Kommissionen har anmodet om.

2.   Når Kommissionen anmoder udvalget om en anbefaling eller en udtalelse i henhold til stk. 1, kan den fastsætte en frist for, hvornår den senest skal afgives.

3.   Udvalget, og navnlig forretningsudvalget, bestræber sig på at opnå enighed om sine anbefalinger og udtalelser. Udvalgets drøftelser efterfølges ikke af en afstemning. Hvis der ikke opnås fuld enighed, orienterer udvalget Kommissionen om de synspunkter, der er kommet til udtryk under drøftelserne.

4.   Udvalget sikrer med støtte fra sekretariatet, at dets metode afspejler de nyeste videnskabelige standarder, og at den gennemføres.

5.   Med forbehold af de i artikel 9, stk. 3, omhandlede bestemmelser om fortrolighed offentliggør Kommissionen udvalgets ajourførte metode og vedtagne anbefalinger og udtalelser på den del af sit websted, der vedrører udvalget.

Artikel 9

Etiske principper

Udvalgsmedlemmerne forpligter sig til at handle uafhængigt af ekstern indflydelse. De kan ikke delegere deres ansvarsområder til andre personer.

De afgiver en erklæring, hvori de forpligter sig til at handle i almenhedens interesse, og en erklæring, hvori de anfører, om de har direkte eller indirekte interesser, der kunne opfattes som værende til hinder for deres uafhængighed.

Kommissionens tjenestegrene noterer sig og træffer afgørelse om relevansen af oplyste interesser.

Udvalget sikrer, at det fremgår tydeligt af dets anbefalinger og udtalelser, hvilke ræsonnementer der ligger til grund for dets afgørelser, jf. dets metode.

Med forbehold af artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 12 i nærværende afgørelse må medlemmerne af udvalget ikke videregive oplysninger, de har fået kendskab til som følge af arbejdet i udvalget, tematiske workshopper og arbejdsgrupper samt andre aktiviteter i forbindelse med nærværende afgørelse.

Udvalgets medlemmer underskriver en fortrolighedserklæring i begyndelsen af hver mandatperiode.

Artikel 10

Observatører og eksterne eksperter

1.   Kommissionens tjenestegrene opfordrer EØS/EFTA-lande til at stille forslag om forskere, der kan deltage i møder som observatører.

2.   Når det er hensigtsmæssigt, kan Kommissionens tjenestegrene indbyde videnskabelige eksperter, som ikke er medlemmer af udvalget, og som har særlig fagkundskab inden for et emne på dagsordenen, til at deltage i udvalgets arbejde eller i en arbejdsgruppe på ad hoc-basis.

Artikel 11

Særlige godtgørelser

1.   Medlemmer af udvalget og eksterne eksperter indbudt på Kommissionens initiativ er berettigede til en særlig godtgørelse på op til 450 EUR i form af daglige enhedsomkostninger for hver hele arbejdsdag. Den samlede godtgørelse beregnes og rundes op til det beløb, der svarer til nærmeste halve arbejdsdag. Betalingen sker i euro.

2.   Deltagernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udvalgets aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de gældende bestemmelser (7). Disse udgifter refunderes inden for rammerne af de disponible midler, der afsættes til formålet som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

3.   Artikel 11, stk. 1, træder først i kraft på den dato, hvor medlemmerne udnævnes for udvalgets næste mandatperiode i overensstemmelse med proceduren i artikel 3.

Artikel 12

Åbenhed

1.   Kommissionen offentliggør alle relevante dokumenter (såsom dagsordener, protokoller og deltagernes bidrag) enten i registret eller via et link fra registret til et særligt websted.

2.   Der er mulighed for at undlade offentliggørelse på grundlag af en vurdering fra sag til sag, hvis et dokuments udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af en offentlig eller privat interesse som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (8).

Artikel 13

Ophævelse

1.   Afgørelse 95/320/EF ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede afgørelse gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  Kommissionens afgørelse 95/320/EF af 12. juli 1995 om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser (EFT L 188 af 9.8.1995, s. 14).

(2)  Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (EFT L 131af 5.5.1998, s. 11).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (EUT L 158af 30.4.2004, s. 50).

(4)  Kommissionens afgørelse 2009/985/EU af 18. december 2009 om udnævnelse af medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering for Kemiske Agenser for en ny embedsperiode (EUT L 338 af 19.12.2009, s. 98).

(5)  KOM(2002) 713 endelig af 11. december 2002.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(7)  Kommissionens afgørelse K(2007) 5858 Ordning om godtgørelse af eksterne personer, der af Kommissionen indkaldes som eksperter.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Undtagelserne har til formål at beskytte den offentlige sikkerhed, militære anliggender, internationale relationer, finanspolitik, valutapolitik eller økonomisk politik, privatlivets fred og den enkeltes integritet, forretningsmæssige interesser, retslige procedurer og juridisk rådgivning, inspektioner, undersøgelser og revision samt institutionens beslutningsproces.