18.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. februar 2014

om ændring af bilag I til beslutning 2004/558/EF for så vidt angår godkendelse af et bekæmpelsesprogram til udryddelse af infektiøs bovin rhinotracheitis i en region i Italien

(meddelt under nummer C(2014) 737)

(EØS-relevant tekst)

(2014/90/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF indeholder bestemmelser om handel med kvæg i Unionen. I henhold til direktivets artikel 9 kan en medlemsstat, der har et obligatorisk nationalt bekæmpelsesprogram for en af de smitsomme sygdomme, der er opført på listen i direktivets bilag E(II), forelægge Kommissionen dette program til godkendelse. Listen omfatter infektiøs bovin rhinotracheitis. Infektiøs bovin rhinotracheitis er beskrivelsen af de tydeligste kliniske tegn på infektion med bovin herpesvirus type 1 (BHV1).

(2)

Artikel 9 i direktiv 64/432/EØF indeholder desuden nærmere regler om supplerende garantier, som kan kræves i samhandelen inden for Unionen.

(3)

Kommissionens beslutning 2004/558/EF (2) godkender programmerne til bekæmpelse og udryddelse af BHV1, som de medlemsstater, der er opført i bilag I til nævnte beslutning, har forelagt vedrørende de regioner, der er opført i nævnte bilag, og for hvilke der gælder supplerende garantier i henhold til artikel 9 i direktiv 64/432/EØF.

(4)

Italien har forelagt Kommissionen et program til bekæmpelse og udryddelse af BHV1 i den selvstyrende region Valle d’Aosta. Programmet opfylder kriterierne i artikel 9, stk. 1, i direktiv 64/432/EØF. Programmet omfatter endvidere bestemmelser om flytning af kvæg inden for og til den pågældende region, som svarer til de bestemmelser, der tidligere er gennemført i provinsen Bolzano i Italien, og som resulterede i udryddelse af sygdommen i denne provins.

(5)

Det program, Italien har forelagt vedrørende den selvstyrende region Valle d’Aosta, og de supplerende garantier, der er forelagt i henhold til artikel 9 i direktiv 64/432/EØF, bør godkendes.

(6)

Bilag I til beslutning 2004/558/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØREELSE:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2004/558/EF affattes som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens beslutning 2004/558/EF af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (EUT L 249 af 23.7.2004, s. 20).


BILAG

Bilag I til beslutning 2004/558/EF affattes således:

»BILAG I

Medlemsstater

Medlemsstatsregioner, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis, jf. artikel 9 i direktiv 64/432/EØF

Tjekkiet

Alle regioner

Tyskland

Alle regioner, undtagen delstaten Bayern

Italien

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Valle d'Aosta

Provinsen Trento«