11.2.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/56


RÅDETS AFGØRELSE 2014/72/FUSP

af 10. februar 2014

om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2013/395/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. december 2001 fælles holdning 2001/931/FUSP (1).

(2)

Rådet vedtog den 25. juli 2013 afgørelse 2013/395/FUSP (2) om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP.

(3)

I henhold til artikel 1, stk. 6, i fælles holdning 2001/931/FUSP er det nødvendigt med regelmæssige mellemrum at gennemgå navnene på de personer, grupper og enheder, der er opført på listen, for at sikre, at det stadig er berettiget at bevare dem herpå.

(4)

Nærværende afgørelse indeholder resultatet af den gennemgang, som Rådet har foretaget vedrørende de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på.

(5)

Rådet har fastslået, at der ikke længere er grund til at bevare en bestemt gruppe på listen over de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på.

(6)

Rådet har konkluderet, at de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, har været involveret i terrorhandlinger som omhandlet i artikel 1, stk. 2 og 3, i den pågældende fælles holdning, at der er truffet en afgørelse for så vidt angår disse af en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i nævnte fælles holdning, og at de fortsat bør være omfattet af de deri fastsatte specifikke restriktive foranstaltninger.

(7)

Listen over de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, bør ajourføres i overensstemmelse hermed, og afgørelse 2013/395/FUSP bør ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Listen over de personer, grupper og enheder, som artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP finder anvendelse på, er indeholdt i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Afgørelse 2013/395/FUSP ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2014.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93).

(2)  Rådets afgørelse 2013/395/FUSP af 25. juli 2013 om ajourføring og ændring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse 2012/765/FUSP (EUT L 201 af 26.7.2013, s. 57).


BILAG

Liste over personer, grupper og enheder, jf. artikel 1

1.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), født den 11. august 1960 i Iran. Pasnr.: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født den 16. oktober 1966 i Tarut (Saudi-Arabien), saudiarabisk statsborger.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), født den 6. eller 15. marts 1955 i Iran. Iransk og amerikansk statsborger. Pasnr.: C2002515 (Iran); Pasnr.: 477845448 (USA). Nationalt id-nr.: 07442833, udløbsdato den 15. marts 2016 (amerikansk kørekort).

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), født den 8. marts 1978 i Amsterdam (Nederlandene) — medlem af »Hofstadgroep«.

6.

FAHAS, Sofiane Yacine, født den 10. september 1971 i Algier (Algeriet) — medlem af »al-Takfir« og »al-Hijra«.

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon, libanesisk statsborger.

8.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), født den 14. april 1965 eller den 1. marts 1964 i Pakistan. Pasnr.: 488555.

9.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), født cirka 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran militærbase, Ilamprovinsen, Iran.

10.

SHAKURI Ali Gholam, født cirka 1965 i Teheran, Iran.

11.

SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), født den 11. marts 1957 i Iran. Iransk statsborger. Pasnr.: 008827 (iransk diplomatpas), udstedt 1999. Titel: generalmajor.

2.   GRUPPER OG ENHEDER

1.

»Abu Nidal Organisation« — »ANO« (alias »Fatah Revolutionary Council«, alias »Arab Revolutionary Brigades«, alias »Black September« (»Sorte September«), alias »Revolutionary Organisation of Socialist Muslims«).

2.

»Al-Aqsa Martyrs' Brigade« (»Al Aqsa-Martyrernes Brigade«).

3.

»Al-Aqsa. e.V.«

4.

»Al-Takfir« og »al-Hijra«.

5.

»Babbar Khalsa«.

6.

»Det Filippinske Kommunistparti«, herunder »New People’s Army« – »NPA«, Filippinerne.

7.

»Gama’a al-Islamiyya« (alias »Al-Gama’a al-Islamiyya«) (»Islamisk Gruppe« – »IG«).

8.

»İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi« – »IBDA-C« (»Great Islamic Eastern Warriors Front«).

9.

»Hamas«, herunder »Hamas-Izz al-Din al-Qassem«.

10.

»Hizballah Military Wing« (Hizbollahs militære gren) (alias »Hezbollah Military Wing«, alias »Hizbullah Military Wing«, alias »Hizbollah Military Wing«, alias »Hezballah Military Wing«, alias »Hisbollah Military Wing«, alias »Hizbu'llah Military Wing« alias »Hizb Allah Military Wing«, alias »Jihad Council« (og alle de enheder, der refererer til den, herunder den eksterne sikkerhedsorganisation)).

11.

»Hizbul Mujahideen« — »HM«.

12.

»Hofstadgroep«.

13.

»Holy Land Foundation for Relief and Development«.

14.

»International Sikh Youth Federation« — »ISYF«.

15.

»Khalistan Zindabad Force« — »KZF«.

16.

»Det Kurdiske Arbejderparti« – »PKK«, (alias »KADEK«, alias »KONGRA-GEL«).

17.

De Tamilske Tigre (LTTE).

18.

»Ejército de Liberación Nacional« (»Den Nationale Befrielseshær«).

19.

Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ).

20.

»Popular Front for the Liberation of Palestine« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse«) — »PFLP«.

21.

»Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command« (»Folkefronten til Palæstinas Befrielse — Generalkommandoen«) (alias »PFLP-General Command«).

22.

»Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia« — »FARC« (»Colombias Væbnede Revolutionære Styrker«).

23.

»Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi« — »DHKP/C« (alias »Devrimci Sol« (»Revolutionary Left«), alias »Dev Sol«) (»Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party«).

24.

»Sendero Luminoso« — »SL« (»Den Lysende Sti«).

25.

»Teyrbazen Azadiya Kurdistan« — »TAK« (alias »Kurdistan Freedom Falcons«, alias »Kurdistan Freedom Hawks«).