11.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 5. december 2013

om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer

(2014/7/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 18. juni 2007 Kommissionen til at føre forhandlinger om en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (1) vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer (»protokollen«).

(2)

Forhandlingerne er afsluttet.

(3)

Formålet med protokollen er at fastlægge finansielle og tekniske regler, der gør det muligt for Georgien at deltage i visse EU-programmer. Den i protokollen fastsatte horisontale ramme udgør en foranstaltning til økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde, der giver mulighed for adgang til bistand, navnlig finansiel bistand, der skal ydes af Unionen i henhold til EU-programmerne. Denne ramme finder kun anvendelse på EU-programmer, i forbindelse med hvilke de relevante grundretsakter giver Georgien mulighed for at deltage. Undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af protokollen medfører således ikke udøvelse af beføjelser inden for de forskellige sektorpolitikker, der søges gennemført i programmerne, da disse beføjelser udøves ved programmernes oprettelse.

(4)

Protokollen bør undertegnes på Unionens vegne og finde midlertidig anvendelse, indtil procedurerne for indgåelse af protokollen er afsluttet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelse på Unionens vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer (»protokollen«) bemyndiges herved med forbehold af indgåelse af denne protokol.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens vegne.

Artikel 3

Protokollen finder midlertidig anvendelse fra datoen for undertegnelsen (2), indtil de procedurer, der er nødvendige for indgåelse af protokollen, er afsluttet.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2013.

På Rådets vegne

D. A. BARAKAUSKAS

Formand


(1)  EFT L 205 af 4.8.1999, s. 3.

(2)  Datoen for undertegnelse af protokollen offentliggøres af Generalsekretariatet for Rådet i Den Europæiske Unions Tidende.