28.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 353/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1419/2013

af 17. december 2013

om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 21, 27 og 32, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 1379/2013 fastsættes anerkendelsen af producent- og brancheorganisationer, udvidelsen af producent- og brancheorganisationers regler samt fastsættelsen af priser, der udløser oplagringsordningen.

(2)

Det er nødvendigt at fastsætte fristerne, procedurerne og formen for ansøgninger om anerkendelse og tilbagetrækning af anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, samt formatet, fristerne og procedurerne for medlemsstaternes underretning af Kommissionen om deres afgørelser om at anerkende eller tilbagetrække anerkendelse af producent- og brancheorganisationer.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte formatet og proceduren for medlemsstaternes underretning af Kommissionen om producent- eller brancheorganisationers regler, som de har til hensigt at gøre bindende for alle producentorganisationer eller operatører i et eller flere specifikke områder.

(4)

Det er nødvendigt at fastsætte formatet for medlemsstaternes offentliggørelse af de udløsningspriser, som de producentorganisationer, der er anerkendt på medlemsstaternes områder, skal anvende.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Undersøgelseskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»producentorganisationer« fiskeri- og akvakulturproducentorganisationer og sammenslutninger heraf, der er oprettet i henhold til artikel 6 og 9 i forordning (EU) nr. 1379/2013,

b)

»brancheorganisationer« erhvervsorganisationer, der er oprettet i henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 1379/2013.

Artikel 2

Tidsfrister, procedurer og form for ansøgninger om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer

1.   Inden for tre måneder efter modtagelse af en ansøgning om anerkendelse i henhold til artikel 14 og 16 i forordning (EU) nr. 1379/2013 skal den pågældende medlemsstat skriftligt underrette producent- eller brancheorganisationen om dens afgørelse. Hvis anerkendelse afvises, skal medlemsstaten begrunde afvisningen.

2.   Formen for ansøgninger om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer er fastsat i bilag I.

Artikel 3

Tidsfrister og procedure for tilbagetrækning af anerkendelse af producent- og brancheorganisationer

Når en medlemsstat har til hensigt at trække anerkendelsen af en producent- eller brancheorganisation tilbage i henhold til artikel 18 i forordning (EU) nr. 1379/2013, skal den fremsende den pågældende organisation meddelelse herom sammen med begrundelsen for tilbagetrækningen. Medlemsstaten skal give den pågældende producent- eller brancheorganisation mulighed for at fremsætte sine bemærkninger inden for to måneder.

Artikel 4

Format, tidsfrister og procedurer for meddelelse om afgørelser om anerkendelse eller tilbagetrækning af anerkendelse

1.   Formatet for medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen om deres afgørelser om at anerkende eller tilbagetrække anerkendelse af producent- eller brancheorganisationer i henhold til artikel 14, 16 eller 18 i forordning (EU) nr. 1379/2013 er fastsat i bilag II.

2.   Medlemsstaterne fremsender meddelelsen om en afgørelse omhandlet i stk. 1 inden for to måneder efter datoen for den pågældende afgørelse.

3.   Meddelelser skal sendes i form af en XML-fil med en fil for hver meddelelse. XML-filen sendes til Kommissionen som bilag til følgende fællespostkasse: MARE-B2@ec.europa.eu med emnet: communication on POs/IBOs.

Artikel 5

Format og procedure for medlemsstaternes meddelelse om de regler, de har til hensigt at gøre bindende for alle producenter og operatører

1.   Formatet for medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen om producent- og brancheorganisationers regler, som medlemsstaternes har til hensigt at gøre bindende for alle producenter eller operatører i et eller flere specifikke områder, som fastsat i artikel 22 og 23 i forordning (EU) nr. 1379/2013, er fastsat i bilag III.

2.   Medlemsstaterne fremsender meddelelsen til Kommissionen mindst to måneder før den dato, på hvilket udvidelsen af reglerne træder i kraft.

3.   Alle planlagte ændringer af de regler, der er gjort bindende for alle producenter og operatører, meddeles i henhold til stk. 1, og 2.

Artikel 6

Format for meddelelser om udløsningspriser

Formatet for medlemsstaternes offentliggørelse af de udløsningspriser, der er omhandlet i artikel 31, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1379/2013 er fastsat i bilag IV til denne forordning.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  Se s. 1 i denne EUT.


BILAG I

FORMULAR TIL ANSØGNING OM ANERKENDELSE

Ansøgninger om anerkendelse af producentorganisationer og brancheorganisationer skal indeholde følgende oplysninger:

a)

producent- eller brancheorganisationens stiftelsesoverenskomst

b)

organisationens egne interne regler i overensstemmelse med de principper, der er fastsat i artikel 17 i forordning (EU) nr. 1379/2013

c)

navne på de personer, der er bemyndigede til at handle i producentorganisationens navn og for dennes regning

d)

dokumentation for, at producent- eller brancheorganisationen opfylder de betingelser, der er fastsat i henholdsvis artikel 14, stk. 1, og artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1379/2013,

e)

detaljerede oplysninger om de aktiviteter, producent- eller brancheorganisationen udfører, herunder aktivitetsområdet og de fiskevarer og akvakulturprodukter som der ansøges om anerkendelse af.


BILAG II

FORMAT FOR FREMSENDELSE AF AFGØRELSER OM ANERKENDELSE ELLER TILBAGETRÆKNING AF ANERKENDELSE

Medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen om deres afgørelser om at anerkende eller tilbagetrække anerkendelse skal indeholde følgende oplysninger:

Områdets navn

Dataelementets betegnelse (1)

Maksimalt antal tegn

Definition og bemærkninger

Medlemsstat

MS

3

Medlemsstat (ISO's alfa-3-kode) som meddeler afgørelsen om anerkendelse eller tilbagetrækning af anerkendelse

Organisationens type

TO

3

PO: producentorganisation APO: sammenslutning af producentorganisationer, IBO: brancheorganisation

Registreringsnummer

RN

Nummer under hvilket organisationen er registreret

Organisationens navn

NO

Navn på den producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer eller brancheorganisation under hvilket organisationen er registreret

Kontakt

CO

100

Fri tekst. Adressen skal være tilstrækkelig tydelig til, at organisationen kan kontaktes: Postadresse, telefon- og faxnummer, e-mailadresse, websted

Aktivitetsområde

AA

N for national T for tværnational (angiv andre berørte medlemsstater med ISO's alfa-3-kode)

Kompetenceområde

AC

100

Angiv et eller flere af de følgende områder:

 

For producentorganisationer: Marin akvakultur, ferskvandsakvakultur, kystfiskeri herunder småfiskeri, højsøfiskeri og fiskeri over lange afstande, andet (angiv nærmere)

 

For sammenslutninger af producentorganisationer: Produktion (fiskeri eller akvakultur), forarbejdning, markedsføring, andet (angiv nærmere)

Dato for anerkendelse

DR

10

åååå-mm-dd

Dato for tilbagetrækning af anerkendelse

DW

10

i givet fald åååå-mm-dd


(1)  Disse elementer skal placeres inden i rodelementet med betegnelsen ORG. Domænenavnet skal være: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1


BILAG III

FORMAT TIL MEDDELELSE OM UDVIDELSE AF REGLER

Medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen om de regler, medlemsstaterne agter at udvide, skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den pågældende producent- eller brancheorganisations navn og postadresse

b)

alle oplysninger, der er nødvendige for at bevise, at producent- eller brancheorganisationen er repræsentativ i henhold til henholdsvis artikel 22, stk. 2 og 3, og artikel 23, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1379/2013

c)

de regler, der skal udvides

d)

begrundelsen for udvidelsen af regler, understøttet af relevante data og andre relevante oplysninger

e)

det eller de områder hvor reglerne skal gøres bindende

f)

periode i hvilken udvidelsen af regler anvendes

g)

ikrafttrædelsesdatoen.


BILAG IV

FORMAT TIL OFFENTLIGGØRELSE AF UDLØSNINGSPRISERNE

Medlemsstaternes offentliggørelse af udløsningspriser, som skal anvendes på deres områder, skal indeholde følgende oplysninger:

a)

periode i hvilket udløsningspriserne anvendes

b)

den berørte medlemsstat

c)

eventuelt navn på den eller de regioner, hvor udløsningsprisen anvendes, efterfulgt af dens eller deres NUTS-kode(r) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (1),

d)

navnet på den fiskevare, der er genstand for fastsættelse af udløsningspriser sammen med FAO's alfa-3-kode for hver art;

e)

den udløsningspris, der anvendes, efter vægt for hver art,

f)

anvendt valuta.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).