28.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/86


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1385/2013

af 17. december 2013

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009, (EU) nr. 1379/2013 og (EU) nr. 1380/2013 som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2012/419/EU (3) besluttede Det Europæiske Råd at ændre Mayottes status i forhold til Unionen med virkning fra den 1. januar 2014. Mayotte vil fra denne dato ikke længere være et oversøisk land eller territorium, men en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Som følge af denne ændring af Mayottes retlige status vil EU-retten finde anvendelse på Mayotte fra 1. januar 2014. Der bør under hensyntagen til den særlige strukturelle, sociale og økonomiske situation på Mayotte, der forværres af dens fjerne beliggenhed, status som øsamfund, lille areal og vanskelige topografiske og klimatiske forhold, træffes visse specifikke foranstaltninger på en række områder.

(2)

På fiskeri- og dyresundhedsområdet bør følgende forordninger ændres.

(3)

For så vidt angår Rådets forordning (EF) nr. 850/98 (4) bør farvandet omkring Mayotte som en ny region i den yderste periferi indgå i forordningens anvendelsesområde og anvendelse af snurpenot for tun og stimer af tunlignende fisk inden for 24 sømil fra øens basislinjer bør forbydes for at beskytte stimer af store vandrefisk i nærheden af øen Mayotte.

(4)

For så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 (5) vil anvendelse af reglerne om mærkning af fiskevarer i betragtning af de meget opsplittede og underudviklede markedsføringsordninger på Mayotte pålægge detailhandlere en byrde, der ikke står i forhold til de oplysninger, der gives til forbrugerne. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om en midlertidig undtagelse fra reglerne om mærkning af fiskevarer, som udbydes til detailsalg til den endelige forbruger på Mayotte.

(5)

For så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 (6) bør der indføres særlige foranstaltninger vedrørende fiskerikapacitet og flåderegistret.

(6)

En vigtig del af den flåde, der fører Frankrigs flag og driver virksomhed fra det franske departement Mayotte, består af fartøjer på mindre end 10 meter, som er spredt over hele øen, som ikke har specifikke landingssteder, og som mangler at blive identificeret, målt og forsynet med minimalt sikkerhedsudstyr for at blive optaget i registret over Unionens fiskerfartøjer. Som følge heraf vil Frankrig ikke kunne færdiggøre dette register før den 31. december 2021. Frankrig bør imidlertid føre et midlertidigt flåderegister, der sikrer minimal identifikation af fartøjerne i denne kategori for at undgå vækst i antallet af uregistrerede fiskerfartøjer.

(7)

I betragtning af at Frankrig har forelagt Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC) en udviklingsplan, hvori der gives en beskrivelse af den vejledende størrelse af Mayottes flåde og den forventede udvikling i den underudviklede flåde af mekaniske langlinefartøjer med en længde på under 23 meter og notfartøjer, der er baseret på Mayotte, som en ny region i den yderste periferi, som ingen af de kontraherende parter i IOTC, herunder Unionen, har gjort indsigelse mod, er det hensigtsmæssigt at benytte de i planen omhandlede referenceniveauer som øvre grænser for kapaciteten af flåden af mekaniske langlinefartøjer med en længde på under 23 meter og notfartøjer, der er registreret i havne på Mayotte. Som en undtagelse fra de almindeligt gældende EU-regler og på baggrund af den aktuelle særlige sociale og økonomiske situation på Mayotte bør der afsættes tilstrækkelig tid til at gøre det muligt for Frankrig at øge kapaciteterne for den underudviklede kategori af sin flåde af mindre fartøjer indtil 2025.

(8)

For så vidt angår Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (7) bør det bemærkes, at Mayotte ikke har nogen industriel kapacitet til forarbejdning af animalske biprodukter. Det er derfor hensigtsmæssigt at indrømme Frankrig en periode på fem år til at oprette den infrastruktur, der er nødvendig for identifikation, håndtering, transport, behandling og bortskaffelse af animalske biprodukter på Mayotte i fuld overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

(9)

For så vidt angår Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (8) fremgår det, at Frankrig ikke vil være i stand til at overholde alle Unionens kontrolforpligtelser for kategorien "Mayotte. Pelagiske og demersale arter. Længde < 10 m" for flåden på Mayotte senest på den dato, hvor Mayotte bliver en region i den yderste periferi. Fartøjerne i denne kategori er spredt over hele øen, har ingen specifikke landingssteder og er endnu ikke blevet identificeret. Det er desuden nødvendigt at uddanne fiskerne og kontrollørerne, og der skal etableres passende administrativ og fysisk infrastruktur. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bestemmelser om en midlertidig undtagelse fra visse regler vedrørende kontrol af fiskerfartøjer og deres egenskaber, deres aktiviteter på havet, deres redskaber og deres fangster på alle stadier fra selve fartøjet til salgsmarkedet, for så vidt angår denne fartøjskategori. For imidlertid at nå i det mindste nogle af de vigtigste mål i forordning (EF) nr. 1224/2009 bør Frankrig oprette et nationalt kontrolsystem, som gør det muligt at kontrollere og overvåge aktiviteterne i denne fartøjskategori og overholde de internationale rapporteringsforpligtelser i Unionen.

(10)

Forordning (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1224/2009, (EU) nr. 1379/2013 og (EU) nr. 1380/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 850/98

I forordning (EF) nr. 850/98 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, litra h), affattes således:

"h)

Region 8:

Alle farvande ud for de franske departementer Réunion og Mayotte, som henhører under Frankrigs højhedsområde eller jurisdiktion."

2)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 34g

Begrænsninger i fiskeriet i zonen på 24 sømil omkring Mayotte

Det er forbudt for fartøjer at anvende nogen form for snurpenot for tun og stimer af tunlignende fisk i områderne på 24 sømil fra Mayottes kyster som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, målt fra de basislinjer, der benyttes til fastsættelse af territorialfarvandene."

Artikel 2

Ændring af forordning (EU) nr. 1379/2013

I artikel 35 i forordning (EU) nr. 1379/2013 indsættes følgende stykke:

"6.   Indtil den 31. december 2021 finder stk. 1, 2 og 3 ikke anvendelse på produkter, som udbydes til detailsalg til den endelige forbruger på Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF."

Artikel 3

Ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013

I forordning (EU) nr. 1380/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 23 indsættes følgende stykke:

"4.   Uanset stk. 1 bemyndiges Frankrig indtil den 31. december 2025 til at indføre ny kapacitet for de forskellige kategorier i Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt "Mayotte"), i bilag II uden inddragelse af en tilsvarende kapacitet."

2)

I artikel 36 indsættes følgende stykker:

"5.   Uanset stk. 1 fritages Frankrig indtil den 31. december 2021 fra forpligtelsen til i sit register over EU-fiskerfartøjer at inkludere de fartøjer, som har en længde overalt på under 10 meter, og som opererer fra Mayotte.

6.   Indtil den 31. december 2021 fører Frankrig et foreløbigt register over fiskerfartøjer, som har en længde overalt på under 10 meter, og som opererer fra Mayotte. Dette register skal mindst indeholde navn, længde overalt og en identifikationskode for hvert fartøj. Fartøjer, der er registreret i det foreløbige register, betragtes som fartøjer, der er registreret på Mayotte."

3)

Angivelserne vedrørende Mayotte i bilaget til denne forordning indsættes i tabellen i bilag II til forordning (EU) nr. 1380/2013 efter angivelsen "Guadeloupe: Pelagiske arter. L > 12 m".

Artikel 4

Ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009

Artikel 56 i forordning (EF) nr. 1069/2009 affattes således:

"Artikel 56

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 4. marts 2011.

Artikel 4 finder dog anvendelse på Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt "Mayotte") fra den 1. januar 2021. Animalske biprodukter og afledte produkter, der produceres i Mayotte inden den 1. januar 2021, bortskaffes i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra b), i denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat."

Artikel 5

Ændring af forordning (EF) nr. 1224/2009

I forordning (EF) nr. 1224/2009 indsættes følgende artikel:

"Artikel 2a

Anvendelse af Unionens kontrolsystem for visse fartøjskategorier på Mayotte som en region i den yderste periferi

1.   Indtil den 31. december 2021 finder artikel 5, stk. 3, samt artikel 6, 8, 41, 56, 58 til 62, 66, 68 og 109 ikke anvendelse på Frankrig for fiskerfartøjer, som har en længde overalt på under 10 meter, og som opererer fra Mayotte som en region i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt "Mayotte"), og disse fiskerfartøjers aktiviteter og fangster.

2.   Senest den 30. september 2014 opretter Frankrig en forenklet og foreløbig kontrolordning, der gælder for fiskerfartøjer, som har en længde overalt på under 10 meter, og som opererer fra Mayotte. Denne ordning omfatter følgende områder:

a)

kendskab til fiskerikapacitet

b)

adgang til farvandene omkring Mayotte

c)

gennemførelse af forpligtelser med hensyn til momsangivelse

d)

udpegning af den eller de myndigheder, der er ansvarlige for kontrolaktiviteterne

e)

foranstaltninger, som sikrer, at enhver håndhævelse for så vidt angår fartøjer af en længde på over 10 meter udføres uden forskelsbehandling.

Senest den 30. september 2020 forelægger Frankrig Kommissionen en handlingsplan med de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre fuld gennemførelse af forordning (EF) nr. 1224/2009 fra den 1. januar 2022 for fiskerfartøjer, som har en længde overalt på under 10 meter, og som opererer fra Mayotte. Handlingsplanen skal være genstand for en dialog mellem Frankrig og Kommissionen. Frankrig træffer alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre en sådan handlingsplan."

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


(1)  Udtalelse af 12 december 2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 341 af 21.11.2013, s. 97.

(3)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer (EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1).

(5)  Se side 1 i denne EUT.

(6)  Se side 22 i denne EUT.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1).


BILAG

FISKERIKAPACITETSLOFTER FOR DE FLÅDER, DER ER REGISTRERET I MAYOTTE SOM EN REGION I DEN YDERSTE PERIFERI, JF. ARTIKEL 349 I TEUF

Mayotte. Notfartøjer

13 916 (1)

4 000 (1)

Mayotte.

Mekaniske langlinefartøjer < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte.

Demersale og pelagiske arter. Fartøjer < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  I henhold til den udviklingsplan, som IOTC fik forelagt den 7. januar 2011.

(2)  Lofterne angives i dette skema, når de foreligger, og senest den 31. december 2025.