20.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/27


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1372/2013

af 19. december 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2), særlig artikel 92, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaterne anmodede Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger om at ændre bilag VIII og XI til forordning (EF) nr. 883/2004 og bilag 1 og 5 til forordning (EF) nr. 987/2009 med henblik på at bringe disse bilag i overensstemmelse med udviklinger i deres nationale lovgivning eller for at forenkle anvendelsen af forordningerne.

(2)

Bilagene til forordning (EF) nr. 883/2004 skal give et overblik over de medlemsstater, der ikke anvender pro rata-beregning ved alders- og efterladtepensioner, og over særlige bestemmelser vedrørende anvendelsen af medlemsstaternes lovgivning.

(3)

Bilagene til forordning (EF) nr. 987/2009 skal give et overblik over de gennemførelsesbestemmelser til bilaterale aftaler, som forbliver eller træder i kraft, og over de medlemsstater, der fastsætter maksimumbeløbet for refusion af arbejdsløshedsydelser på grundlag af gennemsnittet af de arbejdsløshedsydelser, der er udbetalt i henhold til deres lovgivning i det foregående kalenderår.

(4)

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger har godkendt de ønskede ændringer og fremsat forslag til Kommissionen om teknisk tilpasning af bilagene til forordning (EF) nr. 987/2009 og forordning (EF) nr. 883/2004.

(5)

Kommissionen kan godkende forslagene om teknisk tilpasning af de i betragtning 4 omhandlede bilag.

(6)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 883/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VIII, del 2, foretages følgende ændringer:

a)

I afsnittet »ØSTRIG« affattes litra a) således:

»a)

Alderspensioner og heraf afledte efterladtepensioner på grundlag af en pensionskonto i henhold til lov af 18. november 2004 om almindelig pension (Allgemeines Pensionsgesetz (APG))«

b)

Følgende nye afsnit indsættes efter afsnittet »BULGARIEN«:

»DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Pensioner udbetalt fra ordningen under søjle to, oprettet ved lov nr. 426/2011 sml., om pensionsopsparinger.«

2)

I bilag XI, i afsnittet »NEDERLANDENE«, indsættes følgende litra fa) efter litra f):

»fa)

En person som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i Zorgverzekeringswet ((lov om sygeforsikring), der på den sidste dag i måneden før den måned, hvori den pågældende fylder 65, modtager en pension eller ydelse, der på grundlag af stk. 1, litra f), i dette afsnit behandles som en pension, der skal ydes efter nederlandsk lovgivning, anses for at være en pensionsansøger som omhandlet i denne forordnings artikel 22, indtil den pågældende når pensionsalderen som omhandlet i artikel 7a i Algemene Ouderdomswet (lov om almindelig alderdomsforsikring).«

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 987/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag 1 foretages følgende ændringer:

a)

Afsnittet »DANMARK — FRANKRIG« udgår.

b)

Afsnittet »DANMARK — NEDERLANDENE« udgår.

c)

Afsnittet »GRÆKENLAND — NEDERLANDENE« udgår.

d)

Afsnittet »SPANIEN — NEDERLANDENE« udgår.

e)

Afsnittet »FRANKRIG — LUXEMBOURG« ændres således:

i)

Litra a) og b) udgår.

ii)

Litra c) og d) affattes således:

»a)

Overenskomsten af 2. juli 1976 om afkald på refusion af udgifter ved administrativ og lægelig kontrol i henhold til artikel 105, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972

b)

Brevvekslingen af 17. juli 1995 og 20. september 1995 om reglerne for afregning af gensidige refusionskrav i henhold til artikel 93, 95 og 96 i forordning (EØF) nr. 574/72«.

f)

Afsnittet »FRANKRIG — NEDERLANDENE« ændres således:

i)

Litra b) og c) udgår.

ii)

Litra a) affattes således:

»Aftalen af 28. april 1997 om afkald på refusion af udgifter til administrativ og lægelig kontrol i henhold til artikel 105 i forordning (EØF) nr. 574/72«.

g)

Afsnittet »ITALIEN — NEDERLANDENE« udgår.

h)

Afsnittet »NEDERLANDENE — DET FORENEDE KONGERIGE« ændres således:

i)

Litra b) udgår.

ii)

Litra a) affattes således:

»Artikel 3, andet punktum, i den administrative aftale af 12. juni 1956 om gennemførelse af overenskomsten af 11. august 1954«.

2)

I bilag 5 tilføjes et nyt afsnit »NEDERLANDENE« efter afsnittet »TYSKLAND«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.