18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1357/2013

af 17. december 2013

om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal anvendes ikke-præferentielle oprindelsesregler på alle ikke-præferentielle handelspolitikforanstaltninger, herunder antidumping og udligningstold.

(2)

Artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2913/92 fastsætter det grundlæggende princip, at varer, ved hvis fremstilling to eller flere lande har deltaget, har oprindelse i det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede forarbejdning har fundet sted, når denne er foretaget i en dertil udstyret virksomhed og har ført til fremstilling af en ny vare eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen.

(3)

Angivelsen om overgang til fri omsætning af fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 513/2013 (2) underlagt midlertidig antidumpingtold.

(4)

For at sikre korrekt og ensartet anvendelse af den midlertidige antidumpingtold bør der fastsættes en gennemførelsesbestemmelse til fortolkning af princippet i artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2913/92 med henblik på bestemmelse af oprindelsen for varer, der er omfattet af disse foranstaltninger, for så vidt angår fotovoltaiske moduler eller paneler og en af deres nøglekomponenter hertil, fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium.

(5)

Fremstillingsprocessen for fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium omfatter følgende hovedetaper: fremstilling af wafere af silicium; forarbejdning af wafere af silicium til fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium og samling af flere fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium til fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium.

(6)

Den vigtigste fase i fremstillingen af fotovoltaiske paneler eller moduler af krystallinsk silicium er forarbejdningen af wafere af silicium til fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium. Denne fase i fremstillingen er bestemmende for den endelige brug af panelernes eller modulernes bestanddele og for deres specifikke egenskaber.

(7)

Denne forarbejdning bør derfor betragtes som den sidste væsentlige forarbejdning i fremstillingen af fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium, jf. artikel 24 i forordning (EØF) nr. 2913/92. Det land, hvor de fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium fremstilles, er derfor det land, hvor de fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium har deres ikke-præferenceoprindelse.

(8)

Ved afgørelse 94/800/EF (3) godkendte Rådet bl.a. aftalen om oprindelsesregler (WTO-GATT 1994), der er knyttet som bilag til slutakten, som blev undertegnet i Marrakesh den 15. april 1994. I henhold til de principper, der er fastlagt i aftalen om harmoniseringsarbejdsprogrammet, skal bestemmelsen af det land, hvor den sidste væsentlige forarbejdning af varerne fandt sted, i første række baseres på, i hvilket land fremstillingsprocessen har ført til en ændring af tariferingen. Kun hvor dette kriterium ikke gør det muligt at bestemme, i hvilket land den sidste væsentlige forarbejdning har fundet sted, kan der anvendes andre kriterier, f.eks. et merværdikriterium eller bestemmelse af en specifik forarbejdning. De samme principper bør anvendes i EU-toldlovgivningen.

(9)

Fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium henhører under pos. 8541 i det harmoniserede system (HS). Fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium henhører under samme position. Råmaterialet, wafere af silicium, henhører under pos. 3818 i HS. Den regel, der er baseret på en ændring af toldtarifpositionen, er derfor et passende udtryk for den seneste væsentlige forarbejdning af fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium. Den udelukker samtidigt, at samling af fotovoltaiske paneler eller moduler af krystallinsk silicium på basis af celler kan få indflydelse på oprindelsesbestemmelsen for den færdige vare, eftersom både paneler og celler henhører under samme position.

(10)

En oprindelsesregel baseret på merværdi, som normalt kombineres med reglen om ændring af tarifposition, til bestemmelse af produkter, for hvilke den sidste forarbejdning består i samling, er ikke hensigtsmæssig for fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium, eftersom den nødvendige forudsigelighed og retlige sikkerhed bedre kan opnås for disse særlige produkter ved identificering af den væsentligste fremstillingsetape.

(11)

Der er behov for en »residualregel« til bestemmelse af oprindelsen for fotovoltaiske paneler eller moduler af krystallinsk silicium, hvis hovedreglen vedrørende ændring af tarifposition ikke finder anvendelse. I så tilfælde bør oprindelsen for fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium eller den værdimæssigt største del af de fotovoltaiske celler af krystallinsk silicium være bestemmende for oprindelsen for panelet eller modulet.

(12)

Fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium kan under visse omstændigheder også henhøre under pos. 8501 i HS. Der bør for disse fotovoltaiske paneler eller moduler af krystallinsk silicium fastsættes en regel svarende til reglen for pos. 8541 i HS.

(13)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (4) bør derfor ændres.

(14)

Toldkodeksudvalget afgav ikke udtalelse. Det blev vurderet, at der var behov for en gennemførelsesretsakt, og formanden forelagde udkastet til gennemførelsesretsakt for appeludvalget med henblik på yderligere drøftelser. Appeludvalget har ikke afgivet udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag 11 til forordning (EØF) nr. 2454/93 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 513/2013 af 4. juni 2013 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og om ændring af forordning (EU) nr. 182/2013 om registrering af importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (EUT L 152 af 5.6.2013, s. 5).

(3)  Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).


BILAG

Bilag 11 til forordning (EØF) nr. 2454/93 ændres som følger:

1.

Mellem angivelserne for varer henhørende under KN-kode ex 8482 og ex 8520 indsættes følgende tekst:

»Ex85 01

Fotovoltaiske moduler eller paneler af krystallinsk silicium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet og pos. 8541.

Hvor varen fremstilles af materialer henhørende under pos. 8501 eller 8541, er disse materialers oprindelse bestemmende for varens oprindelse.

Hvor varen fremstilles af materialer, der henhører under pos. 8501 eller 8541 og har oprindelse i flere lande, er det oprindelsen for den værdimæssigt største del af disse materialer, der er bestemmende for varens oprindelse.«

2.

Mellem angivelserne for varer henhørende under KN-kode ex 8528 og ex 8542 indsættes følgende tekst:

»Ex85 41

Fotovoltaiske celler, moduler eller paneler af krystallinsk silicium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet.

Hvor varen fremstilles af materialer henhørende under pos. 8541, er disse materialers oprindelse bestemmende for varens oprindelse.

Hvor varen fremstilles af materialer, der henhører under pos. 8541 og har oprindelse i flere lande, er det oprindelsen for den værdimæssigt største del af disse materialer, der er bestemmende for varens oprindelse.«