18.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1352/2013

af 4. december 2013

om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 608/2013 af 12. juni 2013 om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og artikel 12, stk. 7,

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) nr. 608/2013 fastsætter betingelserne og procedurerne for toldmyndighedernes indgriben, når varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed, er eller burde have været genstand for toldtilsyn eller toldkontrol i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (2).

(2)

I henhold til forordning (EU) nr. 608/2013 kan behørigt bemyndigede personer og enheder indgive en anmodning til den kompetente toldafdeling om, at toldmyndighederne skal gribe ind for så vidt angår disse varer (anmodning) og også anmode om forlængelse af den periode, inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind i medfør af en tidligere efterkommet anmodning (anmodning om forlængelse).

(3)

For at sikre ensartede betingelser for anmodningen og anmodningen om forlængelse bør der fastlægges standardblanketter.

(4)

Disse standardblanketter bør erstatte de blanketter, der er foreskrevet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1891/2004 (3) om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1383/2003 (4), som ophæves ved forordning (EU) nr. 608/2013.

(5)

Kommissionen forordning (EF) nr. 1891/2004 bør derfor ophæves.

(6)

Forordning (EU) nr. 608/2013 finder anvendelse fra den 1. januar 2014, og denne forordning bør derfor også finde anvendelse fra denne dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget som omhandlet i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. 608/2013 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Anmodningen om, at toldmyndighederne skal gribe ind for så vidt angår varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed (anmodning), jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 608/2013, skal indgives ved hjælp af blanketten i bilag I til denne forordning.

2.   Anmodningen om forlængelse af den periode, inden for hvilken toldmyndighederne skal gribe ind (anmodning om forlængelse), jf. artikel 12 i forordning (EU) nr. 608/2013, skal indgives ved hjælp af blanketten i bilag II til denne forordning.

3.   Blanketterne i bilag I og II skal udfyldes i overensstemmelse med bemærkningerne til udfyldelsen i bilag III.

Artikel 2

Uden at det berører artikel 5, stk. 6, i forordning (EU) nr. 608/2013, kan blanketterne i bilag I og II til denne forordning om nødvendigt udfyldes tydeligt i hånden.

Sådanne blanketter må ikke indeholde udstregninger, overskrivninger eller andre rettelser og skal udfærdiges i to eksemplarer.

Hvis de udfyldes i hånden, skal det gøres med blæk og blokbogstaver.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 1891/2004 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 15.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1891/2004 af 21. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om foranstaltninger over for varer, der krænker sådanne rettigheder (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 16).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 7).


BILAG I

Image 1

Tekst af billedet

Image 2

Tekst af billedet