14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/3


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013

af 13. december 2013

om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. december 2013 vedtog Rådet afgørelse 2013/760/FUSP (2) om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP.

(2)

Der bør indføres en undtagelse fra forbuddet mod finansiering og finansiel bistand vedrørende visse varer og teknologier, for så vidt angår aktiviteter gennemført af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben i henhold til punkt 10 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013).

(3)

Med henblik på at lette tilbagelevering til deres legitime ejere af varer, der udgør syrisk kulturarv, og som er blevet ulovligt fjernet fra Syrien, er det nødvendigt at fastsætte yderligere restriktive foranstaltninger for at forbyde import, eksport eller overførsel af sådanne varer.

(4)

Der bør alene indrømmes undtagelse fra indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, der kræves til humanitær bistand, hvis disse frigives til De Forenede Nationer (FN) med henblik på at levere en sådan bistand i overensstemmelse med beredskabsplanen for humanitær bistand for Syrien (SHARP). Ved behandlingen af anmodninger om tilladelse bør de kompetente myndigheder tage hensyn til de humanitære principper om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, der er fastsat i den europæiske konsensus om humanitær bistand.

(5)

Det er nødvendigt at indføre en yderligere undtagelse fra indefrysningen af aktiver og forbuddet mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for at tillade overførsler fra en ikkeudpeget person eller enhed til en ikkeudpeget person eller enhed via en udpeget enhed i forbindelse med en specifik handelskontrakt om levering af lægemidler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug.

(6)

Da ovennævnte foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, er tiltag på EU-plan nødvendige for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(7)

Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 (3) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 36/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2a indsættes følgende stykke:

"3.   Uanset stk. 1, litra a), kan en medlemsstats kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende, give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IA, gennemført i henhold til punkt 10 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og relevante afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW), i overensstemmelse med formålet for konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (konventionen om kemiske våben) ) og efter høring af OPCW."

2)

I artikel 3 indsættes følgende stykke:

"5.   Uanset stk. 1, litra a) og litra b), kan en medlemsstats kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende, give tilladelse til ydelse af teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand vedrørende udstyr, varer eller teknologi, jf. listen i bilag IA, hvis en sådan teknisk bistand, mæglervirksomhed, finansiering eller finansiel bistand ydes med henblik på salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, varer eller teknologi gennemført i henhold til punkt 10 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og relevante afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under OPCW, i overensstemmelse med formålet for konventionen om kemiske våben ) og efter høring af OPCW."

3)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 3b

Artikel 3a finder ikke anvendelse på finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring, og mæglervirksomhed i forbindelse med forsikring og genforsikring i tilknytning til import eller transport af varer og teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr, der har oprindelse i Syrien eller eksporteres fra Syrien til et andet land, gennemført i henhold til punkt 10 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2118 (2013) og relevante afgørelser i forbindelse hermed fra Eksekutivrådet under OPCW, i overensstemmelse med formålet for konventionen om kemiske våben."

4)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 11c

1.   Det er forbudt at importere, eksportere, overføre eller yde mæglervirksomhed i forbindelse med import, eksport eller overførsel af varer, der udgør syrisk kulturarv, og andre varer af arkæologisk, historisk, kulturel, særlig videnskabelig eller religiøs betydning, herunder sådanne opført i bilag XI, hvis der er rimelig grund til at antage, at varerne er blevet fjernet fra Syrien uden den retmæssige ejers samtykke eller i strid med syrisk lov eller international ret, navnlig hvis varerne udgør en integrerende del af enten de offentlige samlinger, som er opført i de syriske museers, arkivers, bibliotekers eller de syriske religiøse institutioners kataloger.

2.   Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis det påvises, at

a)

varerne blev eksporteret fra Syrien inden den 9. maj 2011, eller

b)

varerne bliver bragt sikkert tilbage til deres retsmæssige ejere i Syrien."

5)

Artikel 16, stk. 1, litra f), affattes således:

"f)

er nødvendige til humanitære formål, såsom levering af eller lettelse af levering af bistand, herunder beholdninger af lægemidler og medicinsk udstyr, fødevarer, humanitære hjælpearbejdere og relateret bistand, forudsat at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer, for så vidt angår frigivelse af indfrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, frigives til FN med henblik på levering af bistand eller lettelse af levering af bistand i Syrien i overensstemmelse med beredskabsplanen for humanitær bistand til Syrien (SHARP)"

6)

I artikel 16, stk. 1, tilføjes følgende litra:

"h)

er nødvendige til evakueringer fra Syrien."

7)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 16a

1.   Tilladelser givet i henhold til artikel 16, stk. 1, litra f), inden 15. december 2013 berøres ikke af ændringerne i artikel 16, første afsnit, litra f), i Rådets forordning (EU) nr. 1332/2013 (4).

2.   Anmodninger om tilladelser i henhold til artikel 16, stk. 1, litra f), indgivet inden 15. december 2013 anses for at være trukket tilbage, medmindre personen, enheden eller organet bekræfter sin hensigt om at opretholde anmodningen efter denne dato.

8)

Følgende stykke indsættes:

"Artikel 21c

1.   Uanset artikel 14 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. webstederne i bilag III, på vilkår, som de finder passende, tillade:

a)

en overførsel foretaget af eller via Commercial Bank of Syria af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som er modtaget fra et sted uden for Unionens område eller indefrosset efter datoen for dens udpegelse, når den pågældende overførsel vedrører en betaling, der foretages i forbindelse med en specifik handelskontrakt om levering af lægemidler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug, eller

b)

en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer fra et sted uden for Unionens område til eller via Commercial Bank of Syria, når den pågældende overførsel vedrører en betaling, der foretages i forbindelse med en specifik handelskontrakt om levering af lægemidler, fødevarer, indlogering, sanitet eller hygiejne til civil brug,

forudsat at den relevante medlemsstat i det konkrete tilfælde har konstateret, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er omhandlet i bilag II eller IIa, og forudsat at overførslen ikke på anden vis er forbudt i henhold til denne forordning.

2.   De pågældende medlemsstater informerer inden for fire uger de andre medlemsstater og Kommissionen om enhver tilladelse, der er meddelt i henhold til denne artikel."

9)

Bilaget til denne forordning tilføjes som bilag XI.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Rådets vegne

V. MAZURONIS

Formand


(1)  EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rådets afgørelse 2013/760/FUSP af 13. december 2013 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (Se side 50 i denne EUT).

(3)  Forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 335 af 14.12.2013, s. 3).".


BILAG

»BILAG XI

Liste over varekategorier som omhandlet i artikel 11c

ex KN-kode

Varebeskrivelse

9705 00 00

1.

Arkæologiske genstande, der er over 100 år gamle, og som hidrører fra:

9706 00 00

udgravninger og fund på landjorden eller under vandet

arkæologiske fundsteder

arkæologiske samlinger

9705 00 00

9706 00 00

2.

Dele, der udgør en integrerende del af kunstneriske, historiske eller religiøse mindesmærker, og som er fjernet derfra, såfremt de er over 100 år gamle

9701

3.

Malerier og billeder, der ikke hører ind under kategori 4 eller 5, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art (1)

9701

4.

Akvareller, gouacher og pasteller, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets art (1)

6914

9701

5.

Mosaikker, der ikke hører ind under kategori 1 eller 2, og som udelukkende er fremstillet som håndarbejde, og tegninger, der udelukkende er fremstillet som håndarbejde, uanset underlagets og materialernes art (1)

Kapitel 49

9702 00 00

8442 50 80

6.

Originale stik, tryk, serigrafier og litografier og de pågældende matricer samt originalplakater (1)

9703 00 00

7.

Originale statuer og skulpturer og kopier heraf, der er fremstillet efter samme fremgangsmåde som originalen (1)

3704

3705

3706

4911 91 00

8.

Fotografier, film og disses negativer (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.

Inkunabler og manuskripter, herunder geografiske kort og musikpartiturer, enkeltvis eller samlet (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.

Bøger, som er over 100 år gamle, enkeltvis eller som samlinger

9706 00 00

11.

Trykte geografiske kort, som er over 200 år gamle

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.

Arkivalier af enhver art, som omfatter elementer, der er over 50 år gamle, uanset materialets art

9705 00 00

13.

a)

Samlinger (2) og genstande fra zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske samlinger

9705 00 00

b)

Samlinger (2), der frembyder historisk, palæontologisk, etnografisk eller numismatisk interesse

9705 00 00

Kapitel 86-89

14.

Befordringsmidler, der er over 75 år gamle

 

15.

Andre antikviteter, der ikke hører ind under kategori 1 til 14, og

 

a)

som er mellem 50 og 100 år gamle:

Kapitel 95

legetøj, spil

7013

glasvarer

7114

guld- og sølvsmedearbejder

Kapitel 94

møbler

Kapitel 90

optiske, fotografiske og kinematografiske instrumenter

Kapitel 92

musikinstrumenter

Kapitel 91

ure og dele dertil

Kapitel 44

varer af træ

Kapitel 69

keramiske produkter

5805 00 00

tapisserier

Kapitel 57

gulvtæpper

4814

tapet

Kapitel 93

våben

9706 00 00

b)

som er over 100 år gamle


(1)  Som er over 50 år gamle og ikke tilhører ophavsmanden selv.

(2)  Som defineret af Domstolen i dommen i sag 252/84 som følger: "Ved samlerobjekter henhørende under Den Fælles Toldtarifs pos. 97.05 forstås genstande, der opfylder betingelserne for at kunne optages i en samling, dvs. genstande, der er forholdsvis sjældne, normalt ikke anvendes i overensstemmelse med deres oprindelige formål, er genstand for en specialiseret handel, der finder sted uden for den normale omsætning af lignende, brugbare genstande, samt har en betydelig værdi".«