20.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/855


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1309/2013

af 17. december 2013

om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 175, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. marts 2010 gav Det Europæiske Råd sit samtykke til Kommissionens forslag om at iværksætte en ny strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ("Europa 2020-strategien"). Et af de tre prioriterede områder i Europa 2020-strategien er inklusiv vækst, som realiseres ved, at borgerne gennem et højt beskæftigelsesniveau, investeringer i færdigheder, bekæmpelse af fattigdom og modernisering af arbejdsmarkederne, uddannelsessystemet og de sociale beskyttelsessystemer bliver i stand til at håndtere forandringer og opbygge et inklusivt, sammenhængende samfund. Overvindelse af de negative virkninger af globaliseringen kræver også skabelse af arbejdspladser overalt i Unionen og en beslutsom politik for vækststøtte.

(2)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 (3) for gyldighedsperioden for den flerårige finansielle ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 2013. EGF giver Unionen mulighed for at udvise solidaritet med de arbejdstagere, der afskediges som følge af ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen og globale finansielle og økonomiske kriser, og kan også yde støtte til modtagere på små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændigheder, navnlig i forbindelse med kollektive ansøgninger, der involverer små og mellemstore virksomheder (SMV), selv hvis antallet af afskedigelser er under den normale grænse for mobilisering af EGF.

(3)

I sin meddelelse af 29. juni 2011 med titlen: "Et budget for Europa 2020" anerkender Kommissionen EGF's rolle som en fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, der mister deres arbejde, og hjælpe dem med så hurtigt som muligt at finde et andet arbejde. Unionen bør i den flerårige finansielle rammes gyldighedsperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2020 fortsat yde specifik engangsstøtte til fremme af de afskedigede arbejdstageres tilbagevenden til beskæftigelse inden for områder, sektorer og geografiske områder eller på arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige, alvorlige økonomiske forstyrrelser. I betragtning af formålet, som er at yde støtte i nødsituationer og under uventede omstændigheder, bør EGF forblive uden for den flerårige finansielle ramme.

(4)

Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1927/2006 blev udvidet i 2009 ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 (4) som led i den europæiske økonomiske genopretningsplan for at inkludere de arbejdstagere, der er afskediget som direkte følge af den internationale økonomiske og finansielle krise. For at gøre det muligt for EGF at intervenere i igangværende eller fremtidige krisesituationer bør anvendelsesområdet omfatte afskedigelser, der opstår som følge af alvorlige økonomiske forstyrrelser, som skyldes en fortsættelse af den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009 eller en ny global finansiel og økonomisk krise.

(5)

Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer, som hører under Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, bistår Kommissionen og medlemsstaterne med kvalitative og kvantitative analyser for at bidrage til evalueringen af globaliseringstendenser og anvendelsen af EGF.

(6)

For at sikre den europæiske dimension af EGF bør en ansøgning om EGF-støtte kunne udløses, når antallet af afskedigelser når op på en minimumsgrænseværdi. På små arbejdsmarkeder, f.eks. små medlemsstater eller afsidesliggende regioner, eller under usædvanlige omstændigheder kan der dog forelægges ansøgninger for et lavere antal afskedigelser.

(7)

Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til EGF, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, såvel som selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være EGF-støttemodtagere i forbindelse med denne forordning

(8)

EGF bør midlertidigt yde støtte til unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse ("NEETs - not in employment, education, or training") og som bor i regioner omfattet af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, eftersom disse regioner er uforholdsmæssigt hårdt ramt af omfattende afskedigelser.

(9)

Den økonomiske støtte fra EGF bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt vender tilbage til varig beskæftigelse, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor. Derfor bør der være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Selskaber bør tilskyndes til at bidrage til finansieringen af EGF-støttede foranstaltninger.

(10)

Medlemsstaterne bør foretrække de foranstaltninger, der i væsentlig grad vil bidrage til støttemodtagernes beskæftigelsesegnethed, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at det størst mulige antal støttemodtagere, der deltager i disse foranstaltninger, vender tilbage til varig beskæftigelse så hurtigt som muligt inden for perioden på seks måneder inden den endelige rapport om gennemførelsen af den økonomiske støtte skal foreligge.

(11)

Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder unge og ældre arbejdsløse og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, fordi disse grupper har særligt vanskeligt ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet på grund af den globale finansielle og økonomiske krise og globaliseringen.

(12)

Principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i Europa 2020-strategien, bør respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF.

(13)

For at støtte støttemodtagerne effektivt og hurtigt bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at forelægge fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF. Det bør kun i et begrænset tidsrum være muligt at levere yderligere oplysninger.

(14)

Af hensyn til støttemodtagerne og de organer, som er ansvarlige for foranstaltningernes gennemførelse, bør den ansøgende medlemsstat holde alle aktører, der er involverede i ansøgningsprocessen, underrettet om ansøgningens status.

(15)

I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatte, men i størst muligt omfang komplettere støtteforanstaltninger, som er tilgængelige for støttemodtagere inden for EU-fondene eller andre EU-politikker eller -programmer.

(16)

Der bør medtages særlige bestemmelser for informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende EGF-sager og –resultater.

(17)

Som udtryk for Unionens solidaritet med arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, bør medfinansieringssatsen sættes til 60 % af omkostningerne til pakken og dens gennemførelse.

(18)

For at gøre det lettere at gennemføre denne forordning bør udgifterne være støtteberettiget enten fra den dato, på hvilken en medlemsstat begynder at yde individualiserede tilbud, eller fra den dato, på hvilken en medlemsstat bliver pålagt administrative udgifter for at gennemføre EGF.

(19)

For at dække det behov, som især opstår i årets første måneder, hvor muligheden for at overføre midler fra andre budgetposter er forbundet med særlige vanskeligheder, bør der i forbindelse med den årlige budgetprocedure afsættes tilstrækkelige betalingsbevillinger til EGF-budgetposten.

(20)

Den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 2. december 2013 om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (5) ("den interinstitutionelle aftale") fastsætter budgetrammen for EGF.

(21)

I støttemodtagernes interesse bør støtten stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt. Medlemsstaterne og de EU-institutioner, der er inddraget i beslutningstagningsprocessen i forbindelse med EGF, bør gøre deres bedste for at begrænse behandlingstiden og forenkle procedurerne, således at afgørelser om mobilisering af EGF kan vedtages gnidningsløst og hurtigt.

(22)

Når en virksomhed lukker, kan de arbejdstagere, der afskediges, få hjælp til at overtage alle eller nogle af dens aktiviteter, og den medlemsstat, hvor virksomheden er beliggende kan stille de beløb, som kræves straks for at gøre dette muligt, til rådighed som forskud.

(23)

For at sætte Europa-Parlamentet i stand til at udøve politisk kontrol og gøre det muligt for Kommissionen løbende at overvåge resultater, der er opnået med EGF-støtte, bør medlemsstaterne forelægge en endelig rapport om gennemførelsen af EGF.

(24)

Medlemsstaterne bør forblive ansvarlige for gennemførelsen af den økonomiske støtte og for forvaltning af og kontrol med de aktioner, der får EU-støtte i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (6) ("finansforordningen"). Medlemsstaterne bør redegøre for anvendelsen af den økonomiske støtte, der er modtaget fra EGF. I lyset af den korte gennemførelsesperiode for EGF-operationer bør rapporteringskravene afspejle den særlige karakter af EGF-interventioner. Det er derfor nødvendigt at fravige finansforordningens bestemmelser for så vidt angår rapporteringskrav.

(25)

Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) for den flerårige finansielle rammes gyldighedsperiode, fra 1. januar 2014 til 31. december 2020.

Formålet med EGF er at bidrage til intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og fremme vedvarende beskæftigelse i Unionen ved at give Unionen mulighed for at udvise solidaritet med og støtte arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009 eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise.

Aktioner, der får økonomisk støtte fra EGF, skal have til formål at sikre, at flest mulige af de støttemodtagere, der deltager i disse aktioner, finder varig beskæftigelse så hurtigt som muligt inden for perioden på seks måneder inden den endelige rapport som omhandlet i artikel 18, stk. 1, skal forelægges.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder ansøgninger fra medlemsstaterne om økonomisk støtte fra EGF til aktioner rettet mod:

a)

arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, og som især har givet sig udslag i en væsentlig stigning i importen til Unionen, en alvorlig forskydning i Unionens handel med varer og tjenesteydelser, et hurtigt fald i Unionens markedsandel i en given sektor eller udflytning af aktiviteter til tredjelande, forudsat at afskedigelser har en betydelig negativ indvirkning på den lokale, regionale eller nationale økonomi

b)

arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, som følge af fortsættelsen af den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009 eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise.

Artikel 3

Definition

I denne forordning forstås ved "støttemodtager":

a)

en arbejdstager, hvis ansættelsesforhold bringes til ophør før tiden ved afskedigelse eller ophører i løbet af referenceperioden i artikel 4 uden at blive fornyet

b)

en selvstændig, som har beskæftiget højst 10 arbejdstagere, der er blevet afskediget inden for denne forordnings anvendelsesområde, og hvis aktivitet er ophørt, forudsat at denne aktivitet påviseligt var afhængig af den i artikel 4, stk. 1, litra a), omhandlede virksomhed eller at den selvstændige i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra b), var beskæftiget inden for den berørte økonomiske sektor

Artikel 4

Interventionskriterier

1.   Der ydes økonomisk støtte fra EGF, når de i artikel 2 fastsatte betingelser er opfyldt og medfører:

a)

mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled

b)

mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en ni måneders referenceperiode, især i SMV'er, der alle er aktive i den samme økonomiske sektor, som er defineret på NACE (rev 2)-hovedgruppeniveau, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller i mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at over 500 arbejdstagere eller selvstændige er berørt i to af de kombinerede regioner.

2.   På små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændigheder, der er behørigt begrundet af den ansøgende medlemsstat, især hvad angår kollektive ansøgninger vedrørende SMV'er, kan en ansøgning om økonomisk støtte i henhold til denne artikel godkendes, selv om de kriterier, der er fastsat i stk. 1, litra a) og b), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale, regionale eller nationale økonomi. Den ansøgende medlemsstat skal specifikt oplyse, hvilket af interventionskriterierne i stk. 1, litra a) og b), der ikke fuldt ud opfyldes. Den samlede støtte, der kan tildeles under særlige omstændigheder, må ikke overstige 15 % af EFG's maksimale årlige beløb.

Artikel 5

Beregning af afskedigelser og ophørte aktiviteter

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 4 skal den ansøgende medlemsstat angive den metode, der er anvendt til at beregne antallet af arbejdstagere og selvstændige som omhandlet i artikel 3.

2.   Den ansøgende medlemsstat skal beregne det i stk. 1 omhandlede antal fra én af følgende datoer:

a)

den dato, hvor arbejdsgiveren i medfør af bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 98/59/EF (7) skriftligt underretter den kompetente offentlige myndighed om de planlagte kollektive afskedigelser; i dette tilfælde leverer den ansøgende medlemsstat yderligere oplysninger til Kommissionen om det faktiske antal afskedigelser, jf. artikel 4, stk. 1, i denne forordning inden afslutningen af Kommissionens evaluering

b)

den dato, hvor arbejdsgiveren giver den enkelte arbejdstager meddelelse om afskedigelse eller opsigelse af arbejdstagerens ansættelseskontrakt

c)

den dato, hvor ansættelseskontrakten faktisk opsiges eller udløber

d)

udløbet af udsendelsen til brugervirksomheden, eller

e)

for så vidt angår selvstændige, datoen for aktiviteternes ophør i henhold til national lov eller administrative bestemmelser.

Artikel 6

Støtteberettigede personer

1.   Den ansøgende medlemsstat kan yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til støtteberettigede personer, som kan omfatte:

a)

arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, beregnet i overensstemmelse med artikel 5, inden for den referenceperiode, der er anført i artikel 4

b)

arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, beregnet i overensstemmelse med artikel 5, før eller efter den referenceperiode, der er anført i artikel 4, stk. 1, litra a), eller

c)

arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige, hvis aktivitet er ophørt, i tilfælde, hvor en ansøgning i henhold til artikel 4, stk. 2, afviger fra de kriterier, der er fastlagt i artikel 4, stk. 1, litra a)

De i første afsnit, litra b) og c), omhandlede arbejdstagere og selvstændige anses for støtteberettigede, forudsat at de blev afskediget, eller deres aktivitet ophørte, efter den generelle meddelelse om de planlagte afskedigelser, og forudsat at der kan etableres en klar årsagssammenhæng med den begivenhed, som udløste afskedigelserne i referenceperioden.

2.   Uanset artikel 2 kan ansøgende medlemsstater indtil den 31. december 2017 yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til et antal unge, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, og som er under 25 år eller, hvis medlemsstaterne træffer beslutning herom, under 30 år på datoen for indgivelse af ansøgningen, i et antal som svarer til det samlede antal personer, der er tiltænkt støtte, fortrinsvis til personer, som er blevet afskediget, eller hvis aktivitet er ophørt, forudsat at i det mindste nogle af afskedigelserne som omhandlet i artikel 3 er sket i regioner på NUTS 2-niveau, som er støtteberettigede under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Støtten kan ydes til unge under 25 eller, hvis medlemsstaterne træffer beslutning herom, under 30 år, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, i de regioner på NUTS 2-niveau, der er støtteberettigede under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

Artikel 7

Støtteberettigede aktioner

1.   Der kan ydes økonomisk støtte fra EGF til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som har til formål at lette en tilbagevenden for de personer, der er tiltænkt støtte, herunder navnlig ugunstigt stillede, ældre og unge ledige, til beskæftigelse eller selvstændig virksomhed. Den samordnede pakke af individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

a)

skræddersyet uddannelse og omskoling, herunder inden for informations- og kommunikationsteknologi og attestering af opnået erfaring, hjælp til jobsøgning, erhvervsvejledning, rådgivning, mentorordning, hjælp til genplacering, fremme af iværksætteri, hjælp til selvstændig virksomhed, til etablering af virksomheder og til medarbejderovertagelse samt samarbejdsaktiviteter

b)

særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere med henblik på rekruttering, mobilitetstilskud, dagpenge eller uddannelsesydelse (herunder ydelse til plejere).

c)

foranstaltninger, der især skal stimulere ugunstigt stillede, ældre og unge ledige til at forblive på arbejdsmarkedet eller vende tilbage dertil.

Omkostningerne ved foranstaltningerne under litra b) må ikke overstige 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der er anført i dette stykke.

Omkostningerne ved investering i selvstændig virksomhed, virksomhedsopstart og medarbejderovertagelse må ikke overstige 15 000 EUR.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud bør være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

2.   Følgende foranstaltninger er ikke berettigede til økonomisk støtte fra EGF:

a)

særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, jf. stk. 1, litra b), som ikke er betinget af, at de personer, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter

b)

aktioner, som hører ind under virksomhedernes ansvarsområde i medfør af national lov eller kollektive overenskomster.

De aktioner, der støttes af EGF, må ikke anvendes til erstatning for passive socialsikringsforanstaltninger.

3.   Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal udarbejdes i samråd med de personer, der er tiltænkt støtte, eller deres repræsentanter, eller arbejdsmarkedets parter.

4.   På den ansøgende medlemsstats initiativ kan der ydes økonomisk støtte fra EGF til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter.

Artikel 8

Ansøgninger

1.   Den ansøgende medlemsstat forelægger Kommissionen en ansøgning senest 12 uger efter den dato, på hvilken kriterierne i artikel 4, stk. 1 eller 2, er opfyldt.

2.   Inden for to uger fra datoen for indgivelse af ansøgningen eller i givet fald fra den dato, hvor Kommissionen råder over en oversættelse af ansøgningen, alt efter hvilken dato der er den seneste, anerkender Kommissionen modtagelsen af ansøgningen og underretter medlemsstaten om alle supplerende oplysninger, den kræver for at kunne vurdere ansøgningen.

3.   Såfremt Kommissionen kræver sådanne supplerende oplysninger, skal medlemsstaten svare inden for seks uger fra datoen for anmodningen. Denne frist forlænges af Kommissionen med to uger, hvis den pågældende medlemsstat fremsætter en behørigt begrundet anmodning herom.

4.   På grundlag af medlemsstatens oplysninger afslutter Kommissionen senest 12 uger efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning eller i givet fald oversættelsen af ansøgningen sin vurdering af ansøgningens opfyldelse af betingelserne for at yde økonomisk støtte. Er Kommissionen undtagelsesvist ikke i stand til at overholde denne frist, giver den en skriftlig redegørelse for grundene til forsinkelsen.

5.   En fuldstændig ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

a)

en begrundet analyse af årsagssammenhængen mellem afskedigelserne eller aktiviteternes ophør og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller de alvorlige forstyrrelser i den lokale, regionale og nationale økonomi, som skyldes globaliseringen eller en fortsættelse af den globale finansielle og økonomiske krise eller en ny global finansiel og økonomisk krise. Denne analyse skal bygge på statistiske oplysninger og andre oplysninger på det mest hensigtsmæssige niveau for at påvise opfyldelsen af interventionskriterierne i artikel 4.

b)

i tilfælde af, at den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, en bekræftelse af, at den har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed

c)

en vurdering af antallet af afskedigelser i henhold til artikel 5 og en redegørelse for de begivenheder, der har givet anledning til disse afskedigelser.

d)

identifikation, om fornødent, af de virksomheder, leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, sektorer, der gennemfører afskedigelser, og de kategorier af personer, der er tiltænkt støtte, fordelt på køn og aldersgruppe

e)

afskedigelsernes forventede virkning på økonomien på lokalt, regionalt og nationalt plan og på beskæftigelsen.

f)

en beskrivelse af den samordnede pakke af individualiserede tilbud og de hermed forbundne udgifter, herunder navnlig eventuelle foranstaltninger til støtte for beskæftigelsesinitiativer for ugunstigt stillede, ældre og unge støttemodtagere

g)

en redegørelse for, hvordan pakken af foranstaltninger kompletterer aktioner, der finansieres af andre nationale fonde eller EU-fonde, såvel som oplysninger om aktioner, der er obligatoriske for de berørte virksomheder i medfør af national lov eller kollektive overenskomster

h)

det anslåede budget for de enkelte dele af den samordnede pakke af individualiserede tilbud til de personer, der er tiltænkt støtte, og for forberedende aktiviteter, forvaltningsaktiviteter, informationsaktiviteter og aktiviteter vedrørende offentlig omtale samt kontrol- og rapporteringsaktiviteter

i)

datoerne, på hvilke de individualiserede tilbud til de personer, der er tiltænkt støtte, og de aktiviteter, der skal gennemføre EGF, jf. henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 4, blev indledt eller skal indledes

j)

de anvendte fremgangsmåder ved høringen af de personer, der er tiltænkt støtte eller disses repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder eller andre relevante organisationer

k)

en erklæring om, at den anmodede EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle EU-regler om statsstøtte, samt en erklæring, der redegør for, hvorfor de individualiserede tilbud ikke erstatter foranstaltninger, som hører ind under selskabernes ansvarsområde i medfør af national lov eller kollektive overenskomster.

l)

kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering samt i givet fald anden medfinansiering.

Artikel 9

Komplementaritet, overensstemmelse og koordination

1.   Økonomisk støtte fra EGF må ikke erstatte aktioner, som det påhviler selskaberne at gennemføre i medfør af national lovgivning eller kollektive overenskomster.

2.   Støtten til de personer, der er tiltænkt støtte, kompletterer medlemsstaternes aktioner på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder aktioner, som er medfinansieret af EU-fonde.

3.   Den økonomiske støtte fra EGF begrænses til det, der er nødvendigt for at udvise solidaritet og yde midlertidig engangsstøtte til de personer, der er tiltænkt støtte. De aktioner, der støttes af EGF, skal opfylde Unionens lovgivning og den nationale lovgivning, herunder statsstøttereglerne.

4.   I overensstemmelse med deres respektive ansvar koordinerer Kommissionen og den ansøgende medlemsstat støtten fra Unionens fonde.

5.   Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de specifikke aktioner, der modtager økonomisk støtte fra EGF, ikke samtidig modtager støtte fra andre af Unionens finansielle instrumenter.

Artikel 10

Ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af kønsaspektet udgør en integreret del af den økonomiske støtte fra EGF og fremmes i de forskellige faser for gennemførelsen af den økonomiske støtte fra EGF. Kommissionen og medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at forhindre enhver form for forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering for så vidt angår adgang til EGF og i løbet af de forskellige faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte.

Artikel 11

Teknisk bistand på Kommissionens initiativ

1.   På Kommissionens initiativ kan højst 0,5 % af det årlige maksimumbeløb, som EGF råder over, anvendes til finansiering af forberedelse og overvågning af, dataindsamling til og oprettelse af en videnbase, der er relevant for gennemførelsen af EGF. Det kan også anvendes til finansiering af administrativ og teknisk støtte, oplysning og kommunikation samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning.

2.   Under hensyntagen til loftet i stk. 1 stiller Europa-Parlamentet og Rådet ved begyndelsen af hvert år et beløb til rådighed til teknisk bistand efter forslag fra Kommissionen.

3.   De aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, udføres i overensstemmelse med finansforordningen og de gennemførelsesbestemmelser hertil, der gælder for denne form for gennemførelse af budgettet.

4.   Kommissionens tekniske bistand omfatter oplysninger til og vejledning af medlemsstaterne vedrørende anvendelse af, tilsyn med og evaluering af EGF. Kommissionen bør desuden give de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparter oplysninger om og klare retningslinjer for anvendelsen af EGF.

Artikel 12

Information, kommunikation og offentlig omtale

1.   Den ansøgende medlemsstat fremlægger oplysninger om og sikrer offentlig omtale af de støttede aktioner. Sådanne oplysninger skal henvende sig til de personer, der er tiltænkt støtte, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed. De skal fokusere på Unionens rolle og sikre, at støtten fra EGF synliggøres.

2.   Kommissionen skal drive og regelmæssigt ajourføre et internetwebsted, der er tilgængeligt på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger om EGF, vejledning om indgivelse af ansøgninger samt oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger samt om Europa-Parlamentet og Rådets rolle i budgetproceduren.

3.   Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter om EGF-sager og -resultater baseret dens erfaringer med det formål at effektivisere EGF og sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har kendskab til EGF. Kommissionen aflægger hvert andet år en rapport om anvendelsen af EFG opdelt efter land og sektor.

4.   Midlerne tildelt til kommunikationsaktioner i henhold til denne forordning skal også bidrage til formidlingen af Unionens politiske prioriterede områder, under forudsætning af at disse vedrører de generelle målsætninger i denne forordning.

Artikel 13

Fastlæggelse af økonomisk støtte

1.   På grundlag af den vurdering, der er blevet foretaget i henhold til artikel 8 og navnlig under hensyntagen til antallet af personer, der er tiltænkt støtte, de foreslåede aktioner og de forventede omkostninger evaluerer og foreslår Kommissionen så hurtigt som muligt størrelsen på den eventuelle økonomiske støtte fra EFG inden for rammerne af de disponible midler. Beløbet må ikke overstige 60 % af de samlede anslåede omkostninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, litra h).

2.   Såfremt Kommissionen på grundlag af vurderingen omhandlet i artikel 8 konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte efter denne forordning er opfyldt, iværksætter den straks proceduren i artikel 15.

3.   Såfremt Kommissionen på grundlag af vurderingen omhandlet i artikel 8 konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning ikke er opfyldt, underretter den straks den ansøgende medlemsstat.

Artikel 14

Udgifters støtteberettigelse

1.   Udgifter er berettigede til økonomisk støtte fra EFG fra de datoer, der er fastsat i ansøgningen i henhold til artikel 8, stk. 5, litra i), og på hvilke den pågældende medlemsstat indleder, eller skal indlede, ydelse af de individualiserede tilbud til de personer, der er tiltænkt støtte, eller iværksætter den administrative udgift, der skal gennemføre EGF i henhold til henholdsvis artikel 7, stk. 1 og 4.

2.   I tilfælde af tilskud anvendes artikel 67 og 68 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1303/2013 (8) og artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr1304/2013 (9) samt delegerede retsakter vedtaget af Kommissionen i henhold til disse forordninger.

Artikel 15

Budgetprocedure

1.   EGF's udformning er i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 13 i den interinstitutionelle aftale.

2.   Bevillingerne til EGF opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

3.   Kommissionen på den ene side og Europa-Parlamentet og Rådet på den anden side bestræber sig på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midler.

4.   Har Kommissionen konkluderet, at betingelserne for at yde økonomisk støtte fra EGF er opfyldt, forelægger den et forslag om mobilisering heraf. Beslutningen om at mobilisere EGF træffes af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab inden for én måned efter henvisning til Europa-Parlamentet og Rådet. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, og Europa-Parlamentet træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer.

Samtidig med at Kommissionen forelægger forslaget til en afgørelse om at mobilisere EGF, forelægger den et forslag om overførsel til de relevante budgetposter for Europa-Parlamentet og Rådet. I tilfælde af uenighed indledes der en trepartsprocedure.

Overførsler vedrørende EGF sker i overensstemmelse med artikel 27 i finansforordningen.

5.   Samtidig med at Kommissionen vedtager et forslag til en afgørelse om at mobilisere EGF, vedtager Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt en afgørelse om økonomisk støtte, der træder i kraft den dag, hvor Europa-Parlamentet og Rådet vedtager afgørelsen om at mobilisere EGF.

6.   Et forslag til afgørelse om at mobilisere EGF i henhold til stk. 4 skal omfatte følgende:

a)

den vurdering, der er foretaget efter artikel 8, stk. 4, sammen med et resumé af de oplysninger, som vurderingen er baseret på

b)

dokumentation for, at kriterierne i artikel 4 og 9 er opfyldt, og

c)

begrundelserne for de foreslåede beløb.

Artikel 16

Betaling og anvendelse af den økonomiske støtte

1.   Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om økonomisk støtte i henhold til artikel 15, stk. 5, udbetaler Kommissionen den økonomiske støtte til den pågældende medlemsstat som en enkelt 100 % forfinansieringsbetaling, i princippet inden for 15 dage. Forfinansieringen modregnes, når den økonomiske støtte opgøres i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2.

2.   Den i stk. 1 nævnte økonomiske støtte gennemføres i henhold til delt forvaltning i overensstemmelse med artikel 59 i finansforordningen

3.   Detaljerede tekniske vilkår for finansieringen fastsættes af Kommissionen i afgørelsen om økonomisk støtte, jf. artikel 15, stk. 5.

4.   Medlemsstaten udfører de støtteberettigede aktioner, der er fastlagt i artikel 7, så hurtigt som muligt, og ikke senere end 24 måneder efter datoen for indgivelse af ansøgningen i henhold til artikel 8, stk. 1.

Medlemsstaten kan beslutte at udsætte startdatoen for støtteberettigede aktioner i op til tre måneder efter datoen for indgivelse af ansøgningen. I tilfælde af en sådan udsættelse gennemføres de støtteberettigede aktioner inden for en periode på 24 måneder efter den startdato, som medlemsstaten har meddelt i ansøgningen.

Såfremt en støttemodtager får adgang til et alment eller fagligt uddannelseskursus af to års varighed eller mere, kan gebyret for et sådant kursus inkluderes med henblik på medfinansiering fra EGF frem til den dato, hvor den endelige rapport som omhandlet i artikel 18, stk. 1, skal forelægges, forudsat at det pågældende gebyr er blevet betalt inden denne dato.

5.   Når den pågældende medlemsstat udfører de aktioner, der indgår i pakken af individualiserede tilbud, kan den forelægge Kommissionen et forslag om at ændre disse aktioner ved at tilføje andre støtteberettigede aktioner, der er opført i artikel 7, stk. 1, litra a) og c), forudsat at sådanne ændringer er behørigt begrundede, og det samlede beløb ikke overstiger den økonomiske støtte som omhandlet i artikel 15, stk. 5. Kommissionen vurderer de foreslåede ændringer, og såfremt den er enig heri, underretter den medlemsstaten herom.

6.   Udgifter i henhold til artikel 7, stk. 4, er støtteberettigede indtil fristen for forelæggelsen af den endelige rapport.

Artikel 17

Brug af euroen

I ansøgninger, afgørelser om økonomisk støtte og rapporter i henhold til denne forordning samt i eventuelle andre relaterede dokumenter anføres alle beløb i euro.

Artikel 18

Endelig rapport og opgørelse

1.   Senest seks måneder efter udløbet af perioden i artikel 16, stk. 4, forelægger den pågældende medlemsstat en endelig rapport for Kommissionen om anvendelsen af den økonomiske støtte med oplysning om:

a)

hvilken type aktioner der blev gennemført, og om de væsentligste resultater

b)

navnene på de organer, der gennemfører foranstaltningspakken i medlemsstaten

c)

hvad der kendetegner de personer, der er tiltænkt støtte, og deres beskæftigelsesstatus

d)

hvorvidt virksomheden, med undtagelse af mikrovirksomheder og SMV’er, har modtaget statsstøtte eller tidligere finansiering fra Unionens samhørigheds- eller strukturfonde i de foregående fem år.

e)

en erklæring, hvori den begrunder udgifterne og i påkommende tilfælde redegør for komplementariteten med aktioner, der har fået støtte fra Den Europæiske Socialfond (ESF).

Når det er muligt, opdeles data vedrørende støttemodtagere efter køn.

2.   Senest seks måneder efter modtagelsen af alle de nødvendige oplysninger i medfør af stk. 1, foretager Kommissionen en opgørelse over den økonomiske støtte ved at fastsætte det endelige beløb for den økonomiske støtte fra EGF og det eventuelle restbeløb, som den pågældende medlemsstat skal betale, jf. artikel 22.

Artikel 19

Rapport hver andet år

1.   Senest den 1. august 2015 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en omfattende, kvantitativ og kvalitativ rapport om gennemførelsen af aktiviteterne i henhold til nærværende forordning og forordning (EF) nr. 1927/2006 inden for de to foregående år. Rapporten skal navnlig fokusere på de resultater, der er opnået gennem EGF, og skal især indeholde oplysninger om indgivne ansøgninger, vedtagne afgørelser, støttede aktioner, herunder statistikker over andelen af støttemodtagere, der vender tilbage til arbejdsmarkedet, for de enkelte medlemsstater og sådanne aktioners komplementaritet med aktioner, der modtager støtte fra andre EU-fonde, navnlig ESF, samt oplysninger om opgørelsen over den tildelte økonomiske støtte. Rapporten skal også indeholde dokumentation for de ansøgninger, der er blevet afvist eller reduceret som følge af manglende bevillinger eller manglende opfyldelse af kriterierne.

2.   Rapporten fremsendes til Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og arbejdsmarkedets parter til orientering.

Artikel 20

Evaluering

1.   Kommissionen gennemfører på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne:

a)

en midtvejsevaluering af de opnåede resultaters effektivitet og bæredygtighed senest den 30. juni 2017

b)

en efterfølgende evaluering med hjælp fra eksterne eksperter med henblik på vurdering af EGF's virkninger og dens merværdi senest den 31. december 2021.

2.   Resultaterne af de i stk. 1 omhandlede evalueringer fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og arbejdsmarkedets parter til orientering. Der bør tages hensyn til anbefalingerne i evalueringerne, når der udarbejdes nye programmer inden for området beskæftigelse og sociale anliggender.

3.   De i stk. 1 omhandlede evalueringer skal omfatte tal, der viser antallet af ansøgninger og dækker udførelsen af EGF opdelt efter land og sektor, med henblik på at vurdere, om EGF når frem til de personer, der er tiltænkt støtte.

Artikel 21

Forvaltning og finanskontrol

1.   Uden at dette berører Kommissionens ansvar for gennemførelsen af Unionens almindelige budget, er det først og fremmest medlemsstaterne, der har ansvaret for forvaltningen og finanskontrollen, for så vidt angår de aktioner, der modtager støtte fra EGF. I denne sammenhæng skal foranstaltninger, som de træffer, omfatte at:

a)

efterprøve, at der er etableret forvaltnings- og kontrolsystemer, og at de anvendes på en sådan måde, at det sikres, at Unionens midler anvendes effektivt og korrekt i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning

b)

efterprøve, at de støttede aktioner er blevet korrekt gennemført

c)

sikre, at de støttede udgifter er baseret på kontrollerbare bilag, og er lovlige og formelt rigtige

d)

forebygge, opspore og korrigere uregelmæssigheder, som anført i artikel 122 i forordning (EU, Euratom) nr. 1303/2013 og inddrive beløb, der er udbetalt uretmæssigt, og eventuel rente for sen betaling. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne uregelmæssigheder og holder Kommissionen orienteret om forløbet af administrative og retlige procedurer i forbindelse hermed.

2.   Medlemsstaterne udpeger organer, som skal have ansvaret for forvaltning af og kontrol med de aktioner, der støttes af EGF, jf. finansforordningens artikel 59, stk. 3, og de kriterier og procedurer, der er fastlagt i forordning (EU, Euratom) nr. 1303/2013. Disse udpegede organer tilsender Kommissionen de i finansforordningens artikel 59, stk. 5, omhandlede oplysninger om gennemførelsen af den økonomiske støtte, når de indsender den i artikel 18 i nærværende forordning omhandlede endelige rapport.

3.   Medlemsstaterne foretager de påkrævede finansielle korrektioner, hvis der konstateres en uregelmæssighed. Disse korrektioner består for medlemsstaten i at annullere hele den økonomiske støtte eller en del af den. Medlemsstaten inddriver ethvert beløb, der er udbetalt uretmæssigt som følge af en konstateret uregelmæssighed, og betaler det tilbage til Kommissionen, og hvis medlemsstaten ikke tilbagebetaler beløbet inden for den fastsatte tidsfrist, betales der morarenter.

4.   Kommissionen tager som ansvarlig for gennemførelsen af Unionens almindelige budget alle nødvendige skridt til at kontrollere, at de finansierede aktioner gennemføres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig og effektiv økonomisk forvaltning. Det påhviler den ansøgende medlemsstat at sikre, at der forefindes velfungerende forvaltnings- og kontrolsystemer. Kommissionen forvisser sig om, at sådanne systemer rent faktisk forefindes.

Med henblik herpå, og uden at det berører Revisionsrettens beføjelser eller de kontroller, som medlemsstaten foretager i henhold til nationale love og administrative bestemmelser, kan Kommissionens tjenestemænd eller andre ansatte med en dags varsel foretage kontrol på stedet, herunder stikprøvekontrol, af de aktioner, der støttes via EGF. Kommissionen underretter den ansøgende medlemsstat herom, så den kan modtage den nødvendige bistand. Embedsmænd eller andre ansatte fra den pågældende medlemsstat kan deltage i disse kontrolforanstaltninger.

5.   Medlemsstaten sørger for, at alle udgiftsbilag forbliver tilgængelige for Kommissionen og Revisionsretten i tre år, efter at en økonomisk støtte fra EGF er opgjort.

Artikel 22

Tilbagebetaling af økonomisk støtte

1.   Såfremt de faktiske omkostninger ved en aktion er mindre end det anslåede beløb oplyst i henhold til artikel 15, vedtager Kommissionen en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt, som kræver, at den pågældende medlemsstat tilbagebetaler det tilsvarende beløb af den modtagne økonomiske støtte.

2.   Såfremt den pågældende medlemsstat ikke opfylder forpligtelserne i afgørelsen om økonomisk støtte, træffer Kommissionen de nødvendige foranstaltninger ved at vedtage en afgørelse i form af en gennemførelsesretsakt, som kræver, at medlemsstaten tilbagebetaler hele eller en del af den modtagne økonomiske støtte.

3.   Inden Kommissionen vedtager en afgørelse i medfør af stk. 1 eller 2, foretager den en passende undersøgelse af sagen og giver i den forbindelse den pågældende medlemsstat en bestemt tidsfrist for fremsættelse af bemærkninger.

4.   Såfremt Kommissionen efter at have foretaget de nødvendige undersøgelser konkluderer, at en medlemsstat ikke har overholdt sine forpligtelser, jf. artikel 21, stk. 1, skal Kommissionen, såfremt der ikke er indgået en aftale, og såfremt medlemsstaten ikke har foretaget de fornødne korrektioner inden udløbet af en frist fastsat af Kommissionen, træffe beslutning om under hensyntagen til eventuelle bemærkninger fra medlemsstaten senest tre måneder efter udløbet af fristen i stk. 3 at foretage de fornødne korrektioner ved at annullere hele eller en del af den økonomiske støtte fra EGF til den pågældende aktion. Ethvert beløb, der er udbetalt uretmæssigt som følge af en konstateret uregelmæssighed, skal inddrives, og, hvis den ansøgende medlemsstat ikke tilbagebetaler beløbet inden for den fastsatte tidsfrist, skal der betales morarenter.

Artikel 23

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1927/2006 ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.

Uanset stk. 1 gælder den fortsat for alle ansøgninger, der indgives indtil den 31. december 2013.

Artikel 24

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den gælder for alle ansøgninger, der indgives mellem den 1. januar 2014 og den 31. december 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


(1)  EUT L 143 af 22.5.2012, s. 42.

(2)  EUT L 225 af 27.7.2012, s. 159.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).

(5)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(7)  Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond om generelle bestemmelser for Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/200 (Se side 320 i denne EUT).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 (Se side 470 i denne EUT).