3.12.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/5


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion

( Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 20. december 2013 )

1.

Side 308, artikel 1, nr. 3), om ændring af artikel 3, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1082/2006:

I stedet for:

»f)

nationale, regionale eller lokale myndigheder eller organer eller offentlige virksomheder svarende til dem, der er omhandlet i litra d), fra tredjelande med forbehold af de betingelser, der er fastsat i artikel 3a.«

læses:

»f)

nationale, regionale eller lokale myndigheder eller organer eller virksomheder svarende til dem, der er omhandlet i litra d) og e), fra tredjelande med forbehold af de betingelser, der er fastsat i artikel 3a.«

2.

Side 313, artikel 1, tilføjes følgende nummer:

»18)

Teksten i bilaget til nærværende forordning tilføjes som et bilag.«