7.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/40


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1270/2013

af 15. november 2013

om fordeling af fiskerimulighederne i henhold til protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. maj 2006 godkendte Rådet fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (1) (i det følgende benævnt »partnerskabsaftalen«) ved vedtagelse af forordning (EF) nr. 764/2006 (2).

(2)

Unionen har forhandlet med Kongeriget Marokko om en ny protokol til partnerskabsaftalen, hvorved EU-fartøjer tildeles fiskerimuligheder i de farvande, som fiskerimæssigt hører under Kongeriget Marokkos højhedsområde eller jurisdiktion. Den nye protokol blev den 24. juli 2013 paraferet.

(3)

Den 15. november 2013 vedtog Rådet afgørelse nr. 2013/1270/EU (3) om undertegnelse af den nye protokol.

(4)

Det bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne i den nye protokols anvendelsesperiode.

(5)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (4) underretter Kommissionen de pågældende medlemsstater, hvis det viser sig, at det antal fiskeritilladelser eller de fiskerimuligheder, som Unionen har fået tildelt i henhold til den nye protokol, ikke udnyttes fuldt ud. Modtages der ikke svar inden udløbet af en frist, som skal fastsættes af Rådet, betragtes det som en bekræftelse af, at den pågældende medlemsstats fartøjer ikke udnytter deres fiskerimuligheder fuldt ud i den givne periode. Nævnte frist bør fastsættes af Rådet.

(6)

Denne forordning bør anvendes fra datoen for ikrafttrædelsen af den nye protokol.

(7)

I betragtning af sagens hastende karakter bør der gøres undtagelse fra den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (i det følgende benævnt »protokollen«), fordeles mellem medlemsstaterne som følger:

Fiskerikategori

Fartøjstype

Medlemsstat

Licenser eller kvote

Ikkeindustrielt pelagisk fiskeri nordpå

Notfartøjer < 100 GT

Spanien

20

Ikkeindustrielt fiskeri nordpå

Langlinefartøjer med bundline < 40 GT

Spanien

25

Portugal

7

Langlinefartøjer med bundline ≥ 40 GT < 150 GT

Portugal

3

Ikkeindustrielt fiskeri sydpå

Linefartøjer og stangfartøjer < 80 GT

Spanien

10

Demersalt fiskeri

Langlinefartøjer med bundline

Spanien

7

Portugal

4

Trawlere

Spanien

5

Italien

0

Tunfiskeri

Stangfartøjer

Spanien

23

Frankrig

4

Industrielt pelagisk fiskeri

80 000 ton om året

fordelt på højst 10 000 ton om måneden for hele flåden,

undtagen for august til oktober, hvor det månedlige fangstloft hæves til 15 000 ton

Antal fartøjer, der har tilladelse til at fiske:

 

10 fartøjer med en tonnage på over 3 000 GT

 

3 fartøjer med en tonnage på 150-3 000 GT

 

5 fartøjer med en tonnage på under 150 GT

Tyskland

6 467 t

Litauen

20 693 t

Letland

11 640 t

Nederlandene

24 567 t

Irland

2 917 t

Polen

4 525 t

Det Forenede Kongerige

4 525 t

Spanien

467 t

Portugal

1 555 t

Frankrig

2 644 t

2.   Forordning (EF) nr. 1006/2008 finder anvendelse, jf. dog partnerskabsaftalen.

3.   Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med ansøgningerne om fiskeritilladelse fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, kan Kommissionen tage ansøgninger om fiskeritilladelse fra andre medlemsstater i betragtning, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1006/2008.

4.   Den frist, som medlemsstaterne har til at bekræfte, at de ikke fuldt ud udnytter fiskerimulighederne i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1006/2008, fastsættes til ti hverdage fra den dato, hvor Kommissionen meddeler dem, at fiskerimulighederne ikke er fuldt opbrugt.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den dato, hvor protokollen træder i kraft.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT L 141 af 29.5.2006, s. 14.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 764/2006 af 22. maj 2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (EUT L 141 af 29.5.2006, s. 1).

(3)  Se side 40 i denne EUT.

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33).