19.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1159/2013

af 12. juli 2013

om indføjelse af bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) vedrørende etablering af registrerings- og -licensbetingelser for GMES-brugere og fastsættelse af kriterier for begrænsning af adgang til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 911/2010 af 22. september 2010 om det europæiske jordovervågningsprogram (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013) (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

GMES-data- og -informationspolitikken bør være på linje med andre relevante EU-politikker, -instrumenter og -handlinger. Den bør bl.a. være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (2). Politikken bør overholde de rettigheder og principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især retten til et privatliv, beskyttelse af personoplysninger, intellektuel ejendomsret, frihed for kunst og videnskab og frihed til at oprette og drive egen virksomhed.

(2)

GMES-data- og informationspolitikken bør bidrage væsentligt til den åbne datapolitik, som Unionen går ind for, og som blev sat i gang af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (3) og styrket med Kommissionens afgørelse 2011/833/EU af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (4), der blev vedtaget i forbindelse med Kommissionens meddelelse af 26. august 2010 med titlen »En digital dagsorden for Europa« (5).

(3)

Der bør fastsættes betingelser for registrering og udstedelse af licenser for GMES-brugere, og der bør defineres kriterier til begrænsning af adgang til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne. Adgangsbetingelserne for andre data og informationer, der bruges som input i GMES-tjenesterne, bør defineres af udbyderne.

(4)

I sin meddelelse af 28. oktober 2009 med titlen »Global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) — Udfordringerne og de næste skridt i forbindelse med rumkomponenten« (6) udtrykte Kommissionen sin hensigt om at forfølge gennemførelsen af en fri og åben adgangspolitik for Sentineldata.

(5)

Adgangen til Sentineldata bør være gratis, fuldstændig og åben på linje med de »Fælles principper for Sentineldatapolitikken« (7), som Den Europæiske Rumorganisations programudvalg for jordobservation (PB-EO) har vedtaget.

(6)

Tredjelande eller internationale organisationer, der bidrager til GMES-aktiviteterne i henhold til artikel 7 i forordning (EU) nr. 911/2010, bør have adgang til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne på samme betingelser, som gælder for medlemsstaterne.

(7)

Som anført i betragtning 28 i forordning (EU) nr. 911/2010 bør GMES anses for et europæisk bidrag til opbygningen af det globale system af jordobservationssystemer (GEOSS). Derfor bør den åbne GMES-formidling være i fuld overensstemmelse med GEOSS-principperne for deling af data.

(8)

For at opnå målene for GMES-data- og informationspolitikken, som er anført i artikel 9 i forordning (EU) nr. 911/2010, bør brugerne udstyres med den nødvendige tilladelse til at udnytte specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne i videst mulige omfang. Brugere bør også have lov til at distribuere specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne med eller uden ændringer.

(9)

Specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne bør være gratis for brugerne, så de samfundsmæssige fordele, en større anvendelse af specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne giver, udnyttes.

(10)

Politikken om åben GMES-formidling kan vurderes på ny og om nødvendigt tilpasses, idet der tages højde for brugernes behov, jordobservationsindustriens behov og den teknologiske udvikling.

(11)

Med henblik på bred spredning af GMES-data og -informationer bør der ikke fastsættes bestemmelser om udtrykkelige eller underforstående garantier, herunder vedrørende kvalitet og egnethed til ethvert formål.

(12)

Kommissionen bør begrænse den åbne GMES-formidling, når den gratis, fuldstændige og åbne adgang til nogle specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne begrænser de rettigheder og principper, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, såsom retten til et privatliv, beskyttelse af personoplysninger eller intellektuelle ejendomsrettigheder over data, der bruges som input i produktionen af GMES-tjenester.

(13)

Hvor det er nødvendigt, bør begrænsninger beskytte Unionens sikkerhedsinteresser såvel som medlemsstaternes sikkerhedsinteresser. Hvad angår nationale sikkerhedsinteresser, bør sådanne begrænsninger respektere de forpligtelser, de medlemsstater, der har tilsluttet sig et fælles forsvar, har indgået. Evalueringen af følsomhedskriterierne for begrænsning af formidling af specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne bør sikre forudgående løsning af sikkerhedsproblemer, så leveringen af specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne ikke afbrydes.

(14)

Følsomhedskriterierne bør omfatte de forskellige parametre, der kan udgøre en risiko for EU's eller medlemsstaternes sikkerhed. Farerne for kritisk infrastruktur, jf. artikel 2, litra a), i direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre (8), bør tages i betragtning som et vigtigt følsomhedskriterium.

(15)

Hvor det er nødvendigt, bør medlemsstaterne kunne anmode om, at begrænsningerne anvendes på leveringen af bestemte specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne. Ved gennemgangen af sådanne forespørgsler eller på eget initiativ bør Kommissionen sikre en effektiv løsning for at beskytte EU's eller medlemsstaternes sikkerhedsinteresser, alt imens man bestræber sig på, at brugerne oplever så få forstyrrelser i data- og informationsstrømmene.

(16)

GMES-formidlingsplatforme kan have tekniske begrænsninger, der kan gøre det umuligt for dem at opfylde alle forespørgsler om data eller informationer. Under sådanne ekstraordinære forhold bør den tekniske adgang til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne forbeholdes brugere fra lande og internationale organisationer, der bidrager til GMES-aktiviteterne, af hensyn til driftssikkerheden. Alt efter hvor det er relevant, bør fordelen ved reservation af tjenester være på betingelse af en form for registrering. Sådan en reservation bør ikke forhindre de brugere, der har fået data eller informationer på grund af reservationen, i at udøve de i denne forordning indeholdte rettigheder, herunder retten til at videregive sådanne data eller informationer.

(17)

Der bør indføres fire niveauer for brugerregistrering hvad angår adgangen til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne. For det første bør søge- og visningstjenester, jf. artikel 11, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2007/2/EF, stilles til rådighed uden registrering med henblik på at opnå udbredt anvendelse af specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne. For det andet bør det være muligt at kræve en »let« registrering hvad angår downloadtjenester, jf. artikel 11, stk. 1, litra c), i direktiv 2007/2/EF. Registreringsprocessen bør ikke afholde brugerne fra at gå til dataene og informationerne, men det bør være muligt at anvende den til at indsamle brugerstatistik. For det tredje vil et middel niveau af registrering gøre det muligt at gennemføre reservationen af adgang for bestemte brugergrupper. For det fjerde bør der anvendes en streng registreringsprocedure af hensyn til behovet for at begrænse adgang af sikkerhedshensyn, der kræver entydig brugeridentifikation —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes:

a)

betingelser for gratis og fuldstændig adgang til informationer produceret af GMES-tjenesterne og til data indsamlet gennem GMES' specialiserede infrastruktur

b)

kriterier for begrænsning af adgangen til disse informationer og data

c)

betingelser for registrering af GMES-brugere.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »GMES-tjenester«: de tjenesteydelser, der er omtalt i artikel 2, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 911/2010

b)   »informationer fra GMES-tjenester«: informationer og de tilhørende metadata produceret af GMES-tjenesterne

c)   »specialiserede GMES-data«: data indsamlet via den specialiserede GMES-infrastruktur og de tilhørende metadata

d)   »metadata«: strukturerede oplysninger om data eller informationer, der muliggør visning, fortegnelser og brug deraf

e)   »GMES-formidlingsplatform«: tekniske systemer, der bruges til at formidle specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne til brugerne

f)   »søgetjenester«: søgetjenester som defineret i artikel 11, stk. 1, litra a), i direktiv 2007/2/EF

g)   »visningstjenester«: visningstjenester som defineret i artikel 11, stk. 1, litra b), i direktiv 2007/2/EF

h)   »downloadtjenester«: downloadtjenester som defineret i artikel 11, stk. 1, litra c), i direktiv 2007/2/EF.

KAPITEL 2

ÅBEN FORMIDLING AF SPECIALISEREDE GMES-DATA OG INFORMATIONER FRA GMES-TJENESTER — BETINGELSER FOR UDSTEDELSE AF LICENSER

Artikel 3

Princippet om åben formidling

Brugere har gratis, fuldstændig og åben adgang til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne på de betingelser, der er fastsat i artikel 4-10, med de begrænsninger, der er fastsat i artikel 11-16.

Artikel 4

Finansielle betingelser

Der gives gratis adgang til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenester, der stilles til rådighed via GMES-formidlingsplatformene under de forudbestemte tekniske forhold omhandlet i artikel 5, stk. 1.

Artikel 5

Betingelser for karakteristika, format og formidlingsmedier

1.   For hver type af specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenester skal udbyderne af disse data og informationer fastsætte mindst et sæt karakteristika, format og formidlingsmedier under Kommissionens tilsyn og meddele fastsættelsen på GMES-formidlingsplatformene.

2.   Specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne skal overholde kravene i direktiv 2007/2/EF i det omfang, dataene og informationerne ligger inden for de nævnte bestemmelsers anvendelsesområde.

Artikel 6

Betingelser for GMES-formidlingsplatforme

Specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne formidles til brugerne via GMES-formidlingsplatforme, som Kommissionen stiller til rådighed eller fører tilsyn af.

Artikel 7

Betingelser for anvendelse

1.   Der gives adgang til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne med henblik på følgende anvendelse, i det omfang det er lovligt:

a)

reproduktion

b)

spredning

c)

overføring af værker til almenheden

d)

tilpasning, ændring kombinering med andre data og informationer

e)

enhver kombination af litra a) til d).

2.   Specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne kan bruges i hele verden uden tidsbegrænsning.

Artikel 8

Betingelser for de oplysninger, brugerne skal give

1.   Når specialiserede GMES-data eller informationer fra GMES-tjenesterne distribueres eller formidles til offentligheden, skal brugerne oplyse offentligheden om kilden til dataene og informationerne.

2.   Brugerne skal sikre sig, at de ikke giver offentligheden indtryk af, at brugernes aktiviteter har officiel støtte fra Unionen.

3.   Hvis dataene eller informationerne er blevet tilpasset eller ændret, skal brugeren tydeligt anføre dette.

Artikel 9

Mangel på garanti

Specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne stilles til rådighed for brugerne uden udtrykkelige eller underforstående garantier herunder vedrørende kvalitet og egnethed til ethvert formål.

Artikel 10

Betingelser i tilfælde af begrænsninger af den åbne formidling

Hvis Kommissionen begrænser adgangen til specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne til bestemte brugere i overensstemmelse med artikel 12, skal de pågældende brugere registrere sig i henhold til en procedure, der gør det muligt entydigt at identificere dem, før de tillades adgang.

KAPITEL 3

BEGRÆNSNINGER

Artikel 11

Modstridende rettigheder

Hvis den åbne formidling af visse specialiserede GMES-data eller informationer fra GMES-tjenester er i modstrid med internationale aftaler eller beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende data og informationer, der bruges som input i produktionen af informationer fra GMES-tjenesterne, eller uforholdsmæssigt ville påvirke de rettigheder og principper, der er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, såsom retten til et privatliv eller beskyttelse af personoplysninger, skal Kommissionen træffe de nødvendige foranstaltninger i henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 911/2010 for at undgå en sådan konflikt eller for at begrænse formidlingen af de pågældende specialiserede GMES-data eller informationer fra GMES-tjenesterne.

Artikel 12

Beskyttelse af sikkerhedsinteresser

1.   Hvis den åbne formidling af specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne udgør en uacceptabel risiko for Unionens eller dens medlemsstaters sikkerhedsinteresser på grund af dataenes og informationernes følsomhed, skal Kommissionen begrænse formidlingen deraf, jf. artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 911/2010.

2.   Kommissionen vurderer følsomheden i de specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne ud fra følsomhedskriterierne i artikel 13-16.

Artikel 13

Følsomhedskriterier for specialiserede GMES-data

1.   Når de specialiserede GMES-data produceres af et rumbaseret observationssystem, der har mindst en af de i bilaget anførte karakteristika, vurderer Kommissionen datafølsomheden ud fra følgende kriterier:

a)

dataenes tekniske karakteristika, herunder rumlig opløsning og spektralbånd

b)

tiden mellem erhvervelsen og formidlingen af dataene

c)

forekomsten af væbnede konflikter, trusler for international eller regional fred og sikkerhed eller for kritiske infrastrukturer, jf. artikel 2, litra a), i direktiv 2008/114/EF, på det område, de specialiserede GMES-data vedrører

d)

forekomsten af sikkerhedsmangler eller sandsynlighed for, at specialiserede GMES-data anvendes til taktiske eller operationelle aktiviteter, der skader Unionens, medlemsstaternes eller internationale partneres sikkerhedsinteresser.

2.   Når specialiserede GMES-data produceres af et rumbaseret observationssystem, der ikke har nogen af de i bilaget anførte karakteristika, antages det, at de specialiserede GMES-data ikke er følsomme.

Artikel 14

Følsomhedskriterier for informationer fra GMES-tjenesterne

Kommissionen vurderer følsomheden ved informationer fra GMES-tjenesterne ud fra følgende kriterier:

a)

følsomheden af de input, der bruges til produktionen af informationer fra GMES-tjenesterne

b)

tiden mellem erhvervelsen af input og formidlingen af informationerne fra GMES-tjenesterne

c)

forekomsten af væbnede konflikter, trusler for international eller regional fred og sikkerhed eller for kritiske infrastrukturer, jf. artikel 2, litra a), i direktiv 2008/114/EF, på det område, informationerne fra GMES-tjenesterne vedrører

d)

forekomsten af sikkerhedsmangler eller sandsynligheden for, at informationer fra GMES-tjenesterne anvendes til taktiske eller operationelle aktiviteter, der skader Unionens, medlemsstaternes eller internationale partners sikkerhedsinteresser.

Artikel 15

Anmodning om fornyet vurdering af følsomhed

Hvis de betingelser, som vurderingen i henhold til artikel 13 eller 14 er udført under, har ændret sig, kan Kommissionen genvurdere følsomheden ved specialiserede GMES-data eller informationer fra GMES-tjenesterne på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat med henblik på at begrænse, suspendere eller tillade erhvervelse af specialiserede GMES-data eller formidling af informationer fra GMES-tjenesterne. Når en medlemsstat har indgivet en anmodning, skal Kommissionen tage hensyn til anmodede begrænsninger i tid og omfang.

Artikel 16

Afvejning af interesser

1.   I vurderingen af følsomheden ved specialiserede GMES-data og informationer fra GMES-tjenesterne i overensstemmelse med artikel 12 afvejes sikkerhedsinteresser mod brugernes interesser og de miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske fordele ved indsamling, produktion og åben formidling af de pågældende data og informationer.

2.   Når Kommissionen foretager sikkerhedsvurderingen, skal den overveje, om begrænsningerne er effektive, hvis lignende data under alle omstændigheder er tilgængelige fra andre kilder.

KAPITEL 4

RESERVATION AF ADGANG OG REGISTRERING

Artikel 17

Reservation af adgang

1.   Hvis anmodningerne om adgang overstiger GMES-formidlingsplatformenes kapacitet, kan adgangen til GMES-ressourcer forbeholdes følgende brugere:

a)

den offentlige sektor, erhvervslivet, forskningsorganisationer og borgere i EU

b)

den offentlige sektor, erhvervslivet, forskningsorganisationer og borgere i tredjelande, der bidrager til GMES-aktiviteterne

c)

internationale organisationer, der bidrager til GMES-aktiviteterne.

2.   De brugere, som der er forbeholdt adgang i overensstemmelse med stk. 1, skal registrere sig for at få adgang, idet de oplyser deres identitet, kontaktoplysninger, aktivitetsområde og hjem-/etableringsland.

Artikel 18

Registrering

1.   Brugerne registrerer sig online på GMES-formidlingsplatformene for at få adgang til downloadtjenester. Registrering er gratis. Brugere behøver kun at registrere sig en gang og accepteres automatisk. Registreringsprocessen omfatter følgende:

a)

oprettelse af en brugerkonto og adgangskode af brugeren

b)

statistiske oplysninger, der højst omfatter 10 elementer, der skal gives af brugeren.

2.   Der kræves ingen registrering for søgetjenester og visningstjenester.

KAPITEL 5

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 276 af 20.10.2010, s. 1.

(2)  EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.

(3)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 90.

(4)  EUT L 330 af 14.12.2011, s. 39.

(5)  KOM(2010) 245 endelig/2 af 26. august 2010.

(6)  KOM(2009) 589 endelig.

(7)  ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1.

(8)  EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75.


BILAG

Karakteristika ved rumbaserede observationssystemer, jf. artikel 13

a)

Systemet er teknisk i stand til at generere data med en geometrisk opløsning på 2,5 meter eller mindre i mindst en vandret retning.

b)

Systemet er teknisk i stand til at generere data med en geometrisk opløsning på 5 meter eller mindre i mindst en vandret retning i spektralområdet på 8-12 mikron (termisk infrarød).

c)

Systemet er teknisk i stand til at generere data med en geometrisk opløsning på 3 meter eller mindre i mindst en vandret retning i spektralområdet fra 1 millimeter til 1 meter (mikrobølger).

d)

Systemer har flere end 49 spektralkanaler og er teknisk i stand til at generere data med en geometrisk opløsning på 10 meter eller mindre i mindst en vandret retning i mindst en spektralkanal.