16.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 306/7


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1155/2013

af 21. august 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår oplysninger om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne (1), særlig artikel 36, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 36, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1169/2011 må information fra fødevarevirksomhedsledere ikke vildlede forbrugeren, ikke være uklar eller forvirrende for forbrugeren og den skal i givet fald bygge på relevante videnskabelige oplysninger.

(2)

I henhold til stk. 3 i nævnte artikel vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter om anvendelsen af kravene i de tilfælde, der præciseres i samme stykke.

(3)

Stk. 4 i samme artikel giver mulighed for at supplere stk. 3 ved at tilføje andre særlige tilfælde, hvor Kommissionen kan vedtage bestemmelser for at gennemføre kravene med henblik på at sikre en passende forbrugeroplysning.

(4)

Personer med cøliaki lider af permanent glutenintolerans. Gluten kan have skadelige virkninger for disse personer og bør derfor være fraværende eller forekomme i meget reducerede mængder i deres kost.

(5)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 (2) opstilles harmoniserede regler for de oplysninger, som gives til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (3) ophæves forordning (EF) nr. 41/2009 fra den 20. juli 2016.

(6)

Forbrugerne bør fortsat have passende information og ikke vildledes eller gøres forvirrede, når fødevarevirksomheder giver oplysninger om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer efter ophævelsen af forordning (EF) nr. 41/2009. Det er derfor nødvendigt at ændre artikel 36, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1169/2011 for at give Kommissionen mulighed for at indføre ensartede betingelser for fødevareoplysning om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer, som ledere af fødevarevirksomheder kan give —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 36, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1169/2011 tilføjes som litra d):

»d)

oplysninger om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 af 20. januar 2009 vedrørende sammensætning og mærkning af fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans (EUT L 16 af 21.1.2009, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).