5.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1088/2013

af 4. november 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 hvad angår ansøgninger om import- og eksporttilladelser til produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner, til kritiske anvendelser i fly

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 18, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved import og eksport af produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner, til kritiske anvendelser i fly som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI i forordning (EF) nr. 1005/2009, kræves en tilladelse.

(2)

I artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1005/2009 fastsættes listen over, hvad en ansøgning om tilladelse skal omfatte. Listens detaljeringsgrad kræver i praksis en særskilt tilladelse til hver enkelt eksport og import.

(3)

Hvad angår produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner, til kritiske anvendelser i fly som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009, har kravet om en særskilt tilladelse til hver enkelt eksport og import vakt bekymring på grund af timingforholdene i luftfartssektoren, da det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at udstede en tilladelse med meget kort frist for at undgå, at et fly får startforbud. I forhold til andre sektorer, der bruger haloner til kritiske anvendelser, importerer og eksporterer luftfartssektoren i sagens natur haloner oftere, og processen er af meget repetitiv karakter.

(4)

Import og eksport af produkter, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner til kritiske anvendelser i fly som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009, er ikke underlagt kvantitative begrænsninger, og det er derfor ikke nødvendigt at foretage krydskontrol af de særskilte tilladelser til hver enkelt eksport og import mod med de kvantitative begrænsninger.

(5)

Brandslukningssystemer til anvendelse om bord på flyvemaskiner reguleres af konventionen angående international civil luftfart, bilag 6 og 8, der fastsætter de fælles minimumsstandarder for driften af luftfartøjer og luftfartøjers luftdygtighed, og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (2).

(6)

Med hensyn til produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner til kritiske anvendelser i fly som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1005/2009, bør listen over de oplysninger, en ansøgning om tilladelse skal indeholde, ændres, således at der kan udstedes generelle tilladelser frem for særskilte tilladelser til hver enkelt import og eksport.

(7)

Forordning (EF) nr. 1005/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1005/2009 tilføjes som litra j):

»j)

når der er tale om import og eksport af produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner til kritiske anvendelser i fly som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI, følgende oplysninger i stedet for litra a) til h):

(1)

formålet med og typen af produktet og udstyret, der skal importeres eller eksporteres, som anført i punkt 4.1 til 4.6 i bilag VI

(2)

den type haloner, som produkterne og udstyret, der skal importeres eller eksporteres, indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af

(3)

den kombinerede nomenklaturkode for det produkt eller udstyr, der skal importeres eller eksporteres.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.

(2)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.