5.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1087/2013

af 4. november 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 for så vidt angår indsendelse af oplysninger om methylbromid

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 26, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 26, stk. 1, litra a), skal medlemsstaterne hvert år indsende oplysninger om, hvilke mængder methylbromid der er givet tilladelse til at anvende til karantæneformål og til desinfektion inden afsendelse i henhold til artikel 12, stk. 2, og hvilke mængder methylbromid der er givet tilladelse til i nødstilfælde i henhold til artikel 12, stk. 3.

(2)

Skæringsdatoen 18. marts 2010 i artikel 12, stk. 1, er overskredet, og markedsføring og anvendelse af methylbromid til karantæneformål og desinfektion inden afsendelse er ikke længere tilladt. Der er derfor ikke længere behov for, at medlemsstaterne hvert år bliver bedt om at indsende oplysninger om, hvor meget methylbromid der er givet tilladelse til at anvende til karantæneformål og desinfektion inden afsendelse i henhold til artikel 12, stk. 2.

(3)

Midlertidig tilladelse til anvendelse af methylbromid i nødstilfælde i henhold til artikel 12, stk. 3, kræver i hvert enkelt tilfælde en specifik afgørelse fra Kommissionen. Der er derfor ikke længere behov for, at medlemsstaterne hvert år bliver bedt om at indsende oplysninger, da oplysningerne kan indsættes direkte i den specifikke afgørelse.

(4)

Derfor bør artikel 26, stk. 1, litra a), udgå.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 26, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/2009 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.