29.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 287/90


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (omarbejdning)

( Den Europæiske Unions Tidende L 269 af 10 oktober 2013, s. 1 )

Side 7, betragtning 57, andet punktum

I stedet for:

"(…). De øvrige bestemmelser bør finde anvendelse fra den 1. juni 2016."

læses:

"(…). De øvrige bestemmelser bør finde anvendelse fra den 1. maj 2016.".

Side 88, artikel 288, stk. 2

I stedet for:

"2.   Andre artikler end dem, der er omhandlet i stk. 1, anvendes fra 1. juni 2016."

læses:

"2.   Andre artikler end dem, der er omhandlet i stk. 1, anvendes fra 1. maj 2016.".