30.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/6


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

( EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1 )

1.

Side 19, artikel 4, stk. 1, nr. 19

I stedet for:

»19)

»porteføljeadministrationsselskab«: et porteføljeadministrationsselskab som defineret i artikel 2, nr. 5), i direktiv 2002/87/EF og en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b) i direktiv 2011/61/EU, herunder, medmindre andet er bestemt, enheder i tredjelande, der udøver lignende aktiviteter, som er underkastet lovgivningen i et tredjeland,«

læses:

»19)

»porteføljeadministrationsselskab«: et porteføljeadministrationsselskab som defineret i artikel 2, nr. 5), i direktiv 2002/87/EF eller en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b) i direktiv 2011/61/EU, herunder, medmindre andet er bestemt, enheder i tredjelande, der udøver lignende aktiviteter, og som er underkastet lovgivningen i et tredjeland,«.

2.

Side 20, artikel 4, stk. 1, nr. 26

I stedet for:

»… men ikke forsikringsholdingselskaber eller blandede forsikringsholdingselskaber, som defineret i artikel 212, stk. 1, litra g), i direktiv 2009/138/EF«

læses:

»… men ikke forsikringsholdingselskaber eller blandede forsikringsholdingselskaber, som defineret i artikel 212, stk. 1, litra f) og g), i direktiv 2009/138/EF«.

3.

Side 20, artikel 4, stk. 1, nr. 27, litra h)

I stedet for:

»h)

et forsikringsholdingselskab«

læses:

»h)

et forsikringsholdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, litra f), i direktiv 2009/138/EF«.

4.

Side 20, artikel 4, stk. 1, nr. 27, litra i) — j)

Artikel 4, stk. 1, nr. 27, litra i) — j) udgår.

5.

Side 23, artikel 4, stk. 1, nr. 71

I stedet for:

»71)

»justeret kapitalgrundlag«: summen af følgende:

a)

kernekapital som omhandlet i artikel 25

b)

supplerende kapital som omhandlet i artikel 71, der udgør højst en tredjedel af kernekapitalen«

læses:

»71)

»justeret kapitalgrundlag«:

a)

med henblik på anden del, afsnit III, summen af følgende:

i)

kernekapital som omhandlet i artikel 25 uden anvendelse af fradraget i artikel 36, stk. 1, litra k), nr. i)

ii)

supplerende kapital som omhandlet i artikel 71, der udgør højst en tredjedel af kernekapitalen beregnet i henhold til nærværende litras nr. i)

b)

med henblik på artikel 97 og fjerde del, summen af følgende:

i)

kernekapital som omhandlet i artikel 25

ii)

supplerende kapital som omhandlet i artikel 71, der udgør højst en tredjedel af kernekapitalen«.

6.

Side 24, artikel 4, stk. 1, nr. 82

I stedet for:

»82)

»genkøbsaftale« og »omvendt genkøbsaftale«: en aftale, hvorefter et institut eller dets modpart overdrager værdipapirer eller råvarer eller garanterede rettigheder vedrørende:

a)

værdipapirer eller råvarer, når garantien gives af en anerkendt børs, der er indehaver af rettighederne til værdipapirerne eller råvarerne, og når aftalen ikke giver et institut mulighed for at overdrage eller pantsætte et bestemt værdipapir eller en bestemt råvare til mere end en modpart ad gangen og samtidig forpligter sig til at tilbagekøbe dem

b)

andre værdipapirer eller råvarer af samme type til en nærmere angiven pris på et senere tidspunkt, der er eller bliver nærmere angivet af overdrageren, idet der er tale om en genkøbsaftale for det institut, der sælger værdipapirerne eller råvarerne, og en omvendt genkøbsaftale for det institut, der køber dem«

læses:

»82)

»genkøbsaftale« og »omvendt genkøbsaftale«: en aftale, hvorefter et institut eller dets modpart overdrager værdipapirer eller råvarer eller garanterede rettigheder vedrørende værdipapirer eller råvarer, når garantien gives af en anerkendt børs, der er indehaver af rettighederne til værdipapirerne eller råvarerne, og når aftalen ikke giver et institut mulighed for at overdrage eller pantsætte et bestemt værdipapir eller en bestemt råvare til mere end en modpart ad gangen og samtidig forpligter sig til at tilbagekøbe dem, eller andre værdipapirer eller råvarer af samme type til en nærmere angiven pris på et senere tidspunkt, der er eller bliver nærmere angivet af overdrageren, idet der er tale om en genkøbsaftale for det institut, der sælger værdipapirerne eller råvarerne, og en omvendt genkøbsaftale for det institut, der køber dem«.

7.

Side 24, artikel 4, stk. 1, nr. 88

I stedet for:

»88)

»kvalificerende central modpart«: en central modpart, der …«

læses:

»88)

»kvalificerende central modpart« eller »QCCP«: en central modpart, der …«.

8.

Side 25, artikel 4, stk. 1, nr. 91

I stedet for:

»91)

»handelseksponering«: et clearingmedlems eller en kundes nuværende eksponering, herunder den variationsmargen, som clearingmedlemmet har til gode, men endnu ikke har modtaget, …«

læses:

»91)

»handelseksponering«: et clearingmedlems eller en kundes nuværende eksponering, herunder den variationsmargen, som clearingmedlemmet eller kunden har til gode, men endnu ikke har modtaget, …«.

9.

Side 27, artikel 6, stk. 2

I stedet for:

»2.   Et institut, der enten er et datterselskab i den medlemsstat, hvor det er meddelt tilladelse og er underlagt tilsyn, eller et moderselskab, og et institut, der indgår i konsolideringen i henhold til artikel 19, er ikke forpligtet til at overholde de bestemmelser, der er fastsat i artikel 89, 90 og 91, på individuelt niveau.«

læses:

»2.   Et institut, der enten er et datterselskab i den medlemsstat, hvor det er meddelt tilladelse og er underlagt tilsyn, eller et moderselskab, og et institut, der indgår i konsolideringen i henhold til artikel 18, er ikke forpligtet til at overholde de bestemmelser, der er fastsat i artikel 89, 90 og 91, på individuelt niveau.«.

10,

Side 27, artikel 6, stk. 3

I stedet for:

»3.   Et institut, der enten er et moderselskab eller et datterselskab, og et institut, der indgår i konsolideringen i henhold til artikel 19, er tikke forpligtet til at overholde de bestemmelser, der er fastsat i ottende del, på individuelt niveau.«

læses:

»3.   Et institut, der enten er et moderselskab eller et datterselskab, og et institut, der indgår i konsolideringen i henhold til artikel 18, er ikke forpligtet til at overholde de bestemmelser, der er fastsat i ottende del, på individuelt niveau.«.

11.

Side 29, artikel 8, stk. 4, første punktum

I stedet for:

»4.   De kompetente myndigheder kan også anvende stk. 1, 2 og 3 på institutter, som deltager i den samme institutsikringsordning, jf. artikel 113, stk. 7, litra b), forudsat at de opfylder alle betingelserne i artikel 113, stk. 7, og på andre institutter, mellem hvilke der består en forbindelse som omhandlet i artikel 113, stk. 6, forudsat at de opfylder alle betingelserne deri.«

læses:

»4.   De kompetente myndigheder kan også anvende stk. 1, 2 og 3 på institutter, som deltager i den samme institutsikringsordning, jf. artikel 113, stk. 7, forudsat at de opfylder alle betingelserne deri, og på andre institutter, mellem hvilke der består en forbindelse som omhandlet i artikel 113, stk. 6, forudsat at de opfylder alle betingelserne deri.«.

12.

Side 29, artikel 10, stk. 1, andet afsnit

I stedet for:

»Medlemsstaterne kan fastholde og gøre brug af gældende national lovgivning om anvendelse af den i stk. 1 omhandlede undtagelse, så længe det ikke strider mod denne forordning og direktiv 2013/36/EU.«

læses:

»Medlemsstaterne kan fastholde og gøre brug af gældende national lovgivning om anvendelse af den i stk. 1 omhandlede undtagelse, så længe det ikke strider mod denne forordning eller direktiv 2013/36/EU.«.

13.

Side 30, artikel 11, stk. 3, andet punktum

I stedet for:

»Indtil Kommissionens rapport i henhold til artikel 508, stk. 2, foreligger, og …«

læses:

»Indtil Kommissionens rapport i henhold til artikel 508, stk. 2, i nærværende forordning foreligger, og …«.

14.

Side 31, artikel 15, stk. 1, litra a) til c)

I stedet for:

»1.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan i enkelttilfælde undlade at anvende tredje del i denne forordning og afsnit VII, kapitel 4, i direktiv 2013/36/EU på konsolideret niveau med forbehold af følgende:

a)

Alle investeringsselskaberne i Unionen i koncernen anvender den alternative beregning af den samlede risikoeksponering, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2.

b)

Alle investeringsselskaberne i koncernen falder ind under kategorierne i artikel 95, stk. 1, og artikel 96, stk. 1.

c)

Alle investeringsselskaberne i Unionen i koncernen opfylder hver især kravene i artikel 95 og …«

læses:

»1.   Den konsoliderende tilsynsmyndighed kan i enkelttilfælde undlade at anvende tredje del i denne forordning og afsnit VII, kapitel 4, i direktiv 2013/36/EU på konsolideret niveau med forbehold af følgende:

a)

Alle investeringsselskaberne i Unionen i koncernen anvender den alternative beregning af den samlede risikoeksponering, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, eller i artikel 96, stk. 2.

b)

Alle investeringsselskaberne i koncernen falder ind under kategorierne i artikel 95, stk. 1, eller artikel 96, stk. 1.

c)

Alle investeringsselskaberne i Unionen i koncernen opfylder hver især kravene i artikel 95 eller 96 og …«.

15.

Side 32, artikel 18, stk. 5, første punktum

I stedet for:

»I tilfælde af andre kapitalinteresser eller andre former for kapitaltilknytning end de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmer de kompetente myndigheder, …«

læses:

»5.   I tilfælde af andre kapitalinteresser eller andre former for kapitaltilknytning end de i stk. 1 og 4 nævnte bestemmer de kompetente myndigheder, …«.

16.

Side 33, artikel 19, stk. 2, litra b)

I stedet for:

»b)

Når den pågældende virksomhed kun er af ringe betydning i forhold til formålene med tilsynet med kreditinstitutter.«

læses:

»b)

Når den pågældende virksomhed kun er af ringe betydning i forhold til formålene med tilsynet med institutter.«.

17.

Side 35, artikel 22

I stedet for:

»Institutter, der er datterselskaber, anvender bestemmelserne i tredje del, artikel 89, 90 og 91, og tredje og femte del på et delkonsolideret niveau, …«

læses:

»Institutter, der er datterselskaber, anvender bestemmelserne i tredje del, artikel 89, 90 og 91, og tredje og fjerde del på et delkonsolideret niveau, …«.

18.

Side 41, artikel 33, stk. 1, litra c)

I stedet for:

»c)

gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser.«

læses:

»c)

gevinster og tab værdiansat til dagsværdi i forbindelse med instituttets afledte finansielle forpligtelser, der skyldes ændringer i instituttets egen kreditsituation.«.

19.

Side 43, artikel 40

I stedet for:

»… hvis hensættelserne steg til samme niveau som de forventede tab, jf. i afsnit I, kapitel 3, afdeling 3.«

læses:

»… hvis hensættelserne steg til samme niveau som de forventede tab, jf. i tredje del, afsnit II, kapitel 3, afdeling 3.«.

20.

Side 43 og 44, artikel 41, stk. 1

I stedet for:

»1.   Med henblik på anvendelse af artikel 36, stk. 1, litra e), reduceres værdien af de aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som skal fratrækkes, med følgende:

a)

værdien af de tilhørende udskudte skatteforpligtelser, som ville blive afviklet, hvis aktiverne blev forringet eller ophørte med at blive indregnet efter de gældende regnskabsregler

b)

værdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende med forbehold af den kompetente myndigheds forudgående tilladelse. De aktiver, som skal anvendes til at reducere den værdi, som skal fratrækkes, risikovægtes i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 2 eller i givet fald 3.«

læses:

»1.   Med henblik på anvendelse af artikel 36, stk. 1, litra e), reduceres værdien af de aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som skal fratrækkes, med følgende:

a)

værdien af de tilhørende udskudte skatteforpligtelser, som ville blive afviklet, hvis aktiverne blev forringet eller ophørte med at blive indregnet efter de gældende regnskabsregler

b)

værdien af aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende med forbehold af den kompetente myndigheds forudgående tilladelse.

De aktiver, som skal anvendes til at reducere den værdi, som skal fratrækkes, risikovægtes i overensstemmelse med tredje del, afsnit II, kapitel 2 eller i givet fald 3.«.

21.

Side 45, artikel 46, stk. 1, litra b)

I stedet for:

»… divideret med den samlede værdi af instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor.«

læses:

»… divideret med den samlede værdi af instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i disse enheder i den finansielle sektor.«.

22.

Side 45, artikel 46, stk. 3, indledningen, andet punktum

I stedet for:

»Institutterne beregner den del af besiddelserne af egentlige kernekapitalinstrumenter, som fratrækkes i henhold til stk. 1, ved at gange det i litra a) i nærværende stykke omhandlede beløb med den i litra b) i nærværende stykke omhandlede andel:«

læses:

»Institutterne beregner den del af hvert egentligt kernekapitalinstrument, som fratrækkes i henhold til stk. 1, ved at gange det i litra a) i nærværende stykke omhandlede beløb med den i litra b) i nærværende stykke omhandlede andel:«.

23.

Side 45 og 46, artikel 46, stk. 5

I stedet for:

»5.   Institutterne beregner den del af besiddelserne af kapitalgrundlagsinstrumenter, som risikovægtes, ved at dividere det i litra a) nævnte beløb med det i litra b) nævnte beløb:

a)

de besiddelser, som skal risikovægtes i henhold til stk. 4

b)

beløbet i nr. i) divideret med beløbet i nr. ii)

i)

de egentlige kernekapitalinstrumenters samlede beløb

ii)

instituttets samlede direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af de egentlige kernekapitalinstrumenter i de enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer.«

læses:

»5.   Institutterne beregner den del af hvert egentligt kernekapitalinstrument, som risikovægtes i henhold til stk. 4, ved at gange det i litra a) i nærværende stykke nævnte beløb med det i litra b) i nærværende stykke nævnte beløb:

a)

de besiddelser, som skal risikovægtes i henhold til stk. 4

b)

den andel, der følger af beregningen i stk. 3, litra b).« .

24.

Side 48, artikel 49, stk. 5

I stedet for:

»5.   Hvis et institut anvender metode 1 eller 2 i bilag I til direktiv 2002/87/EF, skal instituttet …«

læses:

»5.   Hvis et institut anvender metode 1, 2 eller 3 i bilag I til direktiv 2002/87/EF, skal instituttet …«.

25.

Side 52, artikel 60, stk. 1, litra a)

I stedet for:

»a)

det samlede beløb, hvormed instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor overstiger 10 % af instituttets egentlige kernekapitalposter beregnet efter anvendelse af følgende:«

læses:

»a)

det samlede beløb, hvormed instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i de enheder i den finansielle sektor, hvor instituttet ikke har en væsentlig kapitalandel, overstiger 10 % af instituttets egentlige kernekapitalposter beregnet efter anvendelse af følgende:«.

26.

Side 53, artikel 60, stk. 3

I stedet for:

»3.   Det beløb, der skal fratrækkes i henhold til stk. 1, fordeles på samtlige de hybride kernekapitalinstrumenter, der besiddes. Det beløb, der skal fratrækkes de enkelte hybride kernekapitalinstrumenter i henhold til stk. 1, beregnes ved at gange det i litra a) i nærværende stykke omhandlede beløb med det i litra b) i nærværende stykke omhandlede andel:

a)

værdien af de besiddelser, som skal fratrækkes i henhold til stk. 1

b)

beløbet i nr. i) divideret med beløbet i nr. ii)

i)

de egentlige kernekapitalinstrumenters samlede beløb

ii)

instituttets samlede direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af de hybride kernekapitalinstrumenter i de enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har en væsentlig investering.«

læses:

»3.   Det beløb, der skal fratrækkes i henhold til stk. 1, fordeles på samtlige de hybride kernekapitalinstrumenter, der besiddes. Institutterne beregner den del af hvert hybridt kernekapitalinstrument, der fratrækkes i henhold til stk. 1, ved at gange det i litra a) i nærværende stykke omhandlede beløb med den i litra b) i nærværende stykke omhandlede andel:

a)

værdien af de besiddelser, som skal fratrækkes i henhold til stk. 1

b)

andelen af instituttets samlede direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige kapitalandele, og som udgøres af de enkelte hybride kernekapitalinstrumenter, der besiddes.«.

27.

Side 53, artikel 60, stk. 5

I stedet for:

»5.   Institutterne beregner den del af besiddelserne af kapitalgrundlagsinstrumenter, som risikovægtes, ved at dividere det i litra a) nævnte beløb med det i litra b) nævnte beløb:

a)

de besiddelser, som skal risikovægtes i henhold til stk. 4

b)

beløbet i nr. i) divideret med beløbet i nr. ii)

i)

de egentlige kernekapitalinstrumenters samlede beløb

ii)

instituttets samlede direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af de egentlige kernekapitalinstrumenter i de enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer.«

læses:

»5.   Institutterne beregner den del af hvert hybridt kernekapitalinstrument, som risikovægtes i henhold til stk. 4, ved at gange det i litra a) i nærværende stykke nævnte beløb med det i litra b) i nærværende stykke nævnte beløb:

a)

de besiddelser, som skal risikovægtes i henhold til stk. 4

b)

den andel, der følger af beregningen i stk. 3, litra b).«.

28.

Side 55, artikel 64, litra a)

I stedet for:

»a)

den nominelle værdi af instrumenterne eller de efterstillede lån på førstedagen af de resterende fem år af deres kontraktlige løbetid ganget med antallet af kalenderdage i denne periode«

læses:

»a)

den nominelle værdi af instrumenterne eller de efterstillede lån på førstedagen af de resterende fem år af deres kontraktlige løbetid divideret med antallet af kalenderdage i denne periode«.

29.

Side 56, artikel 70, stk. 1, litra a)

I stedet for:

»a)

det samlede beløb, hvormed instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor overstiger 10 % af instituttets egentlige kernekapitalposter beregnet efter anvendelse af følgende:«

læses:

»a)

det samlede beløb, hvormed instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i de enheder i den finansielle sektor, hvor instituttet ikke har en væsentlig kapitalandel, overstiger 10 % af instituttets egentlige kernekapitalposter beregnet efter anvendelse af følgende:«.

30.

Side 56, artikel 70, stk. 1, litra b)

I stedet for:

»b)

værdien af instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i de enheder i den finansielle sektor, divideret med den samlede værdi af alle instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i disse enheder i den finansielle sektor.«

læses:

»b)

værdien af instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i de enheder i den finansielle sektor, hvor instituttet ikke har en væsentlig kapitalandel, divideret med den samlede værdi af alle instituttets direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i disse enheder i den finansielle sektor.«.

31.

Side 56, artikel 70, stk. 3

I stedet for:

»3.   Det beløb, der skal fratrækkes i henhold til stk. 1, skal fordeles på hvert supplerende kapitalinstrument, der besiddes. Institutterne skal fastslå den andel af besiddelserne i supplerende kapitalinstrumenter, der fratrækkes, ved at gange beløbet i litra a) i nærværende stykke med andelen i litra b) i nærværende stykke:

a)

den samlede værdi af de besiddelser, som skal fratrækkes i henhold til stk. 1

b)

beløbet i nr. i) divideret med beløbet i nr. ii)

i)

de supplerende kapitalinstrumenters samlede beløb

ii)

instituttets samlede direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har en væsentlig investering.«

læses:

»3.   Det beløb, der skal fratrækkes i henhold til stk. 1, skal fordeles på hvert supplerende kapitalinstrument, der besiddes. Institutterne beregner den del af hvert supplerende kapitalinstrument, der fratrækkes i henhold til stk. 1, ved at gange det i litra a) i nærværende stykke omhandlede beløb med den i litra b) i nærværende stykke omhandlede andel:

a)

værdien af de besiddelser, som skal fratrækkes i henhold til stk. 1

b)

andelen af instituttets samlede direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige kapitalandele, og som udgøres af de enkelte supplerende kapitalinstrumenter, der besiddes.«.

32.

Side 57, artikel 70, stk. 5

I stedet for:

»5.   Institutterne beregner den del af besiddelserne af kapitalgrundlagsinstrumenter, som risikovægtes, ved at dividere det i litra a) nævnte beløb med det i litra b) nævnte beløb:

a)

de besiddelser, som skal risikovægtes i henhold til stk. 4

b)

beløbet i nr. i) divideret med beløbet i nr. ii)

i)

de egentlige kernekapitalinstrumenters samlede beløb

ii)

instituttets samlede direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af de egentlige kernekapitalinstrumenter i de enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer.«

læses:

»5.   Institutterne beregner den del af hvert supplerende kapitalinstrument, som risikovægtes i henhold til stk. 4, ved at gange det i litra a) i nærværende stykke nævnte beløb med det i litra b) i nærværende stykke nævnte beløb:

a)

de besiddelser, som skal risikovægtes i henhold til stk. 4

b)

den andel, der følger af beregningen i stk. 3, litra b).«.

33.

Side 62, artikel 85, stk. 1

I stedet for:

»1.   Institutterne beregner værdien af et datterselskabs kvalificerende kernekapital, som indgår i det konsoliderede kapitalgrundlag, ved i dette selskabs kapitalgrundlag at fratrække det resultat, der fremkommer ved at gange den i litra a) nævnte værdi med den i litra b) nævnte procentdel:«

læses:

»1.   Institutterne beregner værdien af et datterselskabs kvalificerende kernekapital, som indgår i det konsoliderede kapitalgrundlag, ved i dette selskabs kvalificerende kernekapital at fratrække det resultat, der fremkommer ved at gange den i litra a) nævnte værdi med den i litra b) nævnte procentdel:«.

34.

Side 66, artikel 95, stk. 3

I stedet for:

»3.   De i stk. 1 nævnte investeringsselskaber er omfattet af alle de andre bestemmelser vedrørende operationel risiko, som er fastlagt i direktiv 2013/36/EU, afsnit VII, kapitel 3, afdeling II, underafdeling 1.«

læses:

»3.   De i stk. 1 nævnte investeringsselskaber er omfattet af alle de andre bestemmelser vedrørende operationel risiko, som er fastlagt i direktiv 2013/36/EU, afsnit VII, kapitel 2, afdeling II, underafdeling 2.«.

35.

Side 68, artikel 99, stk. 4

I stedet for:

»4.   De i stk. 2 og i stk. 3, første afsnit nævnte regnskabsdata indberettes,…«

læses:

»4.   De i stk. 2 og i stk. 3 nævnte regnskabsdata indberettes,…«.

36.

Side 70 og 71, artikel 105, stk. 2, litra b), og artikel 105, stk. 2, andet afsnit

I stedet for:

»b)

rapporteringsveje for den afdeling, der har ansvaret for værdiansættelsesprocessen, som er klare og uafhængige af de disponerende enheder.

Rapporteringsvejen fører i sidste ende til ledelsesorganet.«

læses:

»b)

rapporteringsveje for den afdeling, der har ansvaret for værdiansættelsesprocessen, som er klare og uafhængige af de disponerende enheder, og som i sidste ende fører til ledelsesorganet.«.

37.

Side 72, artikel 106, stk. 1, litra e), og artikel 106, stk. 1, andet afsnit

I stedet for:

»e)

Den overvåges nøje.

Overvågningen sikres ved hensigtsmæssige procedurer.«

læses:

»e)

Den overvåges nøje i overensstemmelse med hensigtsmæssige procedurer.«.

38.

Side 75, artikel 113, stk. 6, litra a)

I stedet for:

»a)

Modparten er et institut, et finansielt holdingselskab eller et blandet finansielt holdingselskab, et finansieringsinstitut, et porteføljeadministrationsselskab eller en accessorisk servicevirksomhed, der er underlagt passende tilsynskrav.«

læses:

»a)

Modparten er et institut, et finansieringsinstitut eller en accessorisk servicevirksomhed, der er underlagt passende tilsynskrav.«.

39.

Side 76, artikel 114, stk. 5

Artikel 114, stk. 5, udgår.

40.

Side 76, artikel 114, stk. 6

I stedet for:

»6.   For eksponeringer som anført i stk. 5

a)

skal størrelsen af de risikovægtede eksponeringer i 2018 udgøre 20 % af den risikovægt, der tildeles disse eksponeringer i overensstemmelse med artikel 114, stk. 2

b)

skal størrelsen af de risikovægtede eksponeringer i 2019 udgøre 50 % af den risikovægt, der tildeles disse eksponeringer i overensstemmelse med artikel 114, stk. 2

c)

skal størrelsen af de risikovægtede eksponeringer i 2020 og derefter udgøre 100 % af den risikovægt, der tildeles disse eksponeringer i overensstemmelse med artikel 114 stk. 2.«

læses:

»6.   For eksponeringer som anført i artikel 495, stk. 2

a)

skal risikovægten anvendt på eksponeringsværdierne i 2018 udgøre 20 % af den risikovægt, der tildeles disse eksponeringer i overensstemmelse med stk. 2

b)

skal risikovægten anvendt på eksponeringsværdierne i 2019 udgøre 50 % af den risikovægt, der tildeles disse eksponeringer i overensstemmelse med stk. 2

c)

skal risikovægten anvendt på eksponeringsværdierne i 2020 og derefter udgøre 100 % af den risikovægt, der tildeles disse eksponeringer i overensstemmelse med stk. 2.«.

41.

Side 80, artikel 124, stk. 1, første afsnit

I stedet for:

»1.   En eksponering eller en del af en eksponering, som er fuldt sikret ved pant i fast ejendom, tildeles en risikovægt på 100 %, hvis betingelserne i artikel 125 og 126 ikke er opfyldt, med undtagelse af en del af eksponeringen, som tildeles en anden eksponeringsklasse. Den del af eksponeringen, som overstiger belåningsværdien af den faste ejendom, tildeles den risikovægt, der finder anvendelse på den involverede modparts usikrede eksponeringer.«

læses:

»1.   En eksponering eller en del af en eksponering, som er fuldt sikret ved pant i fast ejendom, tildeles en risikovægt på 100 %, hvis betingelserne i artikel 125 eller 126 ikke er opfyldt, med undtagelse af en del af eksponeringen, som tildeles en anden eksponeringsklasse. Den del af eksponeringen, som overstiger låneværdien af den faste ejendom, tildeles den risikovægt, der finder anvendelse på den involverede modparts usikrede eksponeringer.«.

42.

Side 81, artikel 124, stk. 2, sjette afsnit, andet punktum

I stedet for:

»EBA offentliggør de risikovægte og kriterier, som de kompetente myndigheder fastsætter for de eksponeringer, der er omhandlet i artikel 125, 126 og 195.«

læses:

»EBA offentliggør de risikovægte og kriterier, som de kompetente myndigheder fastsætter for de eksponeringer, der er omhandlet i artikel 125, 126 og 199, stk. 1, litra a).«.

43.

Side 83, artikel 127, stk. 1, indledningen

»1.   Den usikrede del af en post, hvis låntager er i restance i henhold til artikel 178, eller i tilfælde af detaileksponeringer den usikrede del af en kreditfacilitet, som er misligholdt i henhold til artikel 178, tildeles en risikovægt på:«

læses:

»1.   Den usikrede del af en post, hvor låntager er i misligholdelse i henhold til artikel 178, eller i tilfælde af detaileksponeringer den usikrede del af en kreditfacilitet, som er i misligholdelse i henhold til artikel 178, tildeles en risikovægt på:«.

44.

Side 86, artikel 134, stk. 1

I stedet for:

»1.   Materielle aktiver i henhold til artikel 4, nr. 10), i direktiv 86/635/EØF tildeles en risikovægt på 100 %.«

læses:

»1.   Materielle aktiver i henhold til artikel 4, afsnittet med overskriften »Aktiver«, punkt 10, i direktiv 86/635/EØF tildeles en risikovægt på 100 %.«.

45.

Side 90, artikel 142, stk. 1, nr. 4)

I stedet for:

»4)   »stor enhed i den finansielle sektor«: en enhed i den finansielle sektor, dog ikke de, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 27, litra j), der opfylder følgende betingelser:«

læses:

»4)   »stor enhed i den finansielle sektor«: en enhed i den finansielle sektor, der opfylder følgende betingelser:«.

46.

Side 90, artikel 142, stk. 1, nr. 5)

I stedet for:

»5)   »ureguleret finansiel enhed«: enhver anden enhed, som ikke er en reguleret enhed i den finansielle sektor, …«

læses:

»5)   »ureguleret enhed i den finansielle sektor«: enhver anden enhed, som ikke er en reguleret enhed i den finansielle sektor, …«.

47.

Side 94, artikel 150, stk. 1, litra d), nr. ii)

I stedet for:

»ii)

eksponeringer mod centralregeringen og centralbanken risikovægtes med 0 % i henhold til artikel 114, stk. 2, 4 eller 5«

læses:

»ii)

eksponeringer mod centralregeringen og centralbanken risikovægtes med 0 % i henhold til artikel 114, stk. 2 eller 4, eller artikel 495, stk. 2«.

48.

Side 95, artikel 150, stk. 2, første punktum

I stedet for:

»… eksklusive aktieeksponeringer under lovgivningsprogrammer som omhandlet i stk. 1, litra g), …«

læses:

»… eksklusive aktieeksponeringer under lovgivningsprogrammer som omhandlet i stk. 1, litra h), …«.

49.

Side 96, artikel 152, stk. 3

I stedet for:

»3.   Opfylder eksponeringer i form af andele eller aktier i en CIU ikke kriterierne i artikel 132, stk. 3, eller er instituttet ikke bekendt med alle CIU'ens underliggende eksponeringer eller med dets underliggende eksponeringer, som selv er en eksponering i form af andele i en CIU,…«

læses:

»3.   Opfylder eksponeringer i form af andele eller aktier i en CIU ikke kriterierne i artikel 132, stk. 3, eller er instituttet ikke bekendt med alle CIU'ens underliggende eksponeringer eller med underliggende eksponeringer for en andel eller aktie i en CIU, der selv er en underliggende eksponering for CIU'en,…«.

50.

Side 97, artikel 153, stk. 1, nr. ii), andet led

I stedet for:

»–

hvor institutter anvender egne LGD-estimater, er RW:

Formula«

læses:

»–

hvor institutter anvender egne LGD-estimater, er RW:

Formula«.

51.

Side 97, artikel 153, stk. 2, andet punktum

I stedet for:

»For alle eksponeringer mod uregulerede finansielle enheder ganges korrelationskoefficienterne i henholdsvis stk. 1, litra iii,) og stk. 4 med 1,25, når det er relevant.«

læses:

»For alle eksponeringer mod uregulerede enheder i den finansielle sektor ganges korrelationskoefficienterne i henholdsvis stk. 1, litra iii,) og stk. 4 med 1,25, når det er relevant.«.

52.

Side 106, artikel 164, stk. 5, første afsnit, andet punktum

I stedet for:

»De kompetente myndigheder kan om nødvendigt under hensyntagen til den finansielle stabilitet fastsætte højere mindsteværdier for eksponeringsvægtet gennemsnitlig LGD for eksponeringer sikret ved ejendom inden for deres område.«

læses:

»De kompetente myndigheder kan om nødvendigt under hensyntagen til den finansielle stabilitet fastsætte højere mindsteværdier for eksponeringsvægtet gennemsnitlig LGD for eksponeringer sikret ved fast ejendom inden for deres område.«.

53.

Side 106, artikel 164, stk. 7

I stedet for:

»7.   Institutterne i en medlemsstat skal anvende de højere LGD-mindsteværdier, som en anden medlemsstats kompetente myndigheder har fastsat for eksponeringer sikret ved pant i ejendomme beliggende i denne medlemsstat.«

læses:

»7.   Institutterne i en medlemsstat skal anvende de højere LGD-mindsteværdier, som en anden medlemsstats kompetente myndigheder har fastsat for eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom beliggende i denne medlemsstat.«.

54.

Side 108, artikel 166, stk. 8, litra e)

I stedet for:

»e)

Institutter, der opfylder kravene i afdeling 6…«

læses:

»Institutter, der opfylder kravene i afdeling 6…«.

55.

Side 115, artikel 180, stk. 2, litra d)

I stedet for:

»d)

Hvis et institut fastsætter langsigtede gennemsnitlige estimater af sandsynligheden for misligholdelse (PD) og tab givet misligholdelse (LGD) for detaileksponeringer …«

læses:

»d)

Hvis et institut fastsætter langsigtede gennemsnitlige estimater af sandsynligheden for misligholdelse (PD) og tab givet misligholdelse (LGD) for detaileksponeringer …«.

56.

Side 116, artikel 181, stk. 3, litra b)

I stedet for:

»b)

på hvilke betingelser en kompetent myndighed i henhold til stk. 3 kan give et institut tilladelse til at benytte relevante data, …«

læses:

»b)

på hvilke betingelser en kompetent myndighed i henhold til stk. 2 kan give et institut tilladelse til at benytte relevante data, …«.

57.

Side 121, artikel 188, stk. 2, litra c)

I stedet for:

»c)

Institutterne skal regelmæssigt sammenligne de faktiske aktieafkast, beregnet ud fra realiserede og ikkerealiserede fortjenester og tab, med …«

læses:

»c)

Institutterne skal regelmæssigt sammenligne de faktiske aktieafkast, beregnet ud fra realiserede og urealiserede gevinster og tab, med …«.

58.

Side 122, artikel 190, stk. 3, litra b)

I stedet for:

»b)

udarbejdelse af kortfattede rapporter om instituttets ratingsystemer«

læses:

»b)

udarbejdelse af kortfattede rapporter fra instituttets ratingsystemer«.

59.

Side 125, artikel 197, stk. 5, litra b)

I stedet for:

»b)

CIU'erne begrænser sig til at investere i de instrumenter, der anerkendes i henhold til stk. 1 og 2.«

læses:

»b)

CIU'erne begrænser sig til at investere i de instrumenter, der anerkendes i henhold til stk. 1 og 4.«.

60.

Side 131, artikel 208, stk. 3, litra a)

I stedet for:

»… og mindst én gang om året, når det drejer sig om erhvervsejendomme, og mindst hvert tredje år, når det drejer sig om fast ejendom til beboelse.«

læses:

»… og mindst én gang om året, når det drejer sig om erhvervsejendomme, og mindst hvert tredje år, når det drejer sig om beboelsesejendomme.«.

61.

Side 131, artikel 208, stk. 3, andet afsnit

I stedet for:

»Institutterne kan anvende statistiske metoder til at overvåge ejendommens værdi og til at identificere, hvilke ejendomme der har brug for en fornyet værdiansættelse.«

læses:

»Institutterne kan anvende statistiske metoder til at overvåge den faste ejendoms værdi og til at identificere, hvilke faste ejendomme der har brug for en fornyet værdiansættelse.«.

62.

Side 131, artikel 208, stk. 4

I stedet for:

»4.   Institutterne skal klart dokumentere, hvilke typer boliger og erhvervsejendomme de accepterer, samt hvad deres udlånspolitik er i den henseende.«

læses:

»4.   Institutterne skal klart dokumentere, hvilke typer beboelsesejendomme og erhvervsejendomme de accepterer, samt hvad deres udlånspolitik er i den henseende.«.

63.

Side 146, artikel 229, stk. 1, andet afsnit

I stedet for:

»I de medlemsstater, der har fastsat stramme kriterier for vurderingen af belåningsværdien i lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, kan ejendommen i stedet være vurderet …«

læses:

»I de medlemsstater, der har fastsat stramme kriterier for vurderingen af belåningsværdien i lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, kan den faste ejendom i stedet være vurderet …«.

64.

Side 146, artikel 229, stk. 1, tredje afsnit

I stedet for:

»… resultaterne af den overvågning, der kræves i henhold til artikel 208, stk. 3, samt for at tage hensyn til eventuelle foranstående krav på ejendommen.«

læses:

»… resultaterne af den overvågning, der kræves i henhold til artikel 208, stk. 3, samt for at tage hensyn til eventuelle foranstående krav på den faste ejendom.«.

65.

Side 146, artikel 230, stk. 2, tabel 5, første kolonne, anden række

I stedet for:

»Boliger/erhvervs-ejendomme«

læses:

»beboelsesejendomme/erhvervsejendomme«.

66.

Side 147, artikel 230, stk. 3

I stedet for:

»… er sikret fuldt ud med pant i fast ejendom til beboelse eller erhvervsejendomme, der er beliggende på en medlemsstats område, hvis alle betingelserne i artikel 199, stk. 4, er opfyldt.«

læses:

»… er sikret fuldt ud med pant i beboelsesejendomme eller erhvervsejendomme, der er beliggende på en medlemsstats område, hvis alle betingelserne i artikel 199, stk. 3 eller 4, er opfyldt.«.

67.

Side 153, artikel 244, stk. 2, litra c)

I stedet for:

»c)

Hvis den mulige reduktion i den risikovægtede værdi af eksponeringen,…«

læses:

»Hvis den mulige reduktion i den risikovægtede værdi af eksponeringen,…«.

68.

Side 154, artikel 244, stk. 5, litra d)

I stedet for:

»d)

Der indhentes en udtalelse fra en autoriseret advokat, hvori det bekræftes, at kreditrisikoafdækningen kan håndhæves i alle relevante retsområder.«

læses:

»d)

Der indhentes en udtalelse fra en kvalificeret juridisk rådgiver, hvori det bekræftes, at kreditrisikoafdækningen kan håndhæves i alle relevante retsområder.« .

69.

Side 168, artikel 272, nr. 10

I stedet for:

»10)   »den faktiske løbetid efter metoden med interne modeller for en nettinggruppe med en løbetid på over et år«: forholdet mellem summen af den forventede eksponering i en nettinggruppes transaktioners levetid diskonteret med den risikofrie rente og summen af den forventede eksponering i løbet af et år i en nettinggruppe diskonteret med den risikofrie rente.«

læses:

»10)   »den faktiske løbetid« efter metoden med interne modeller for en nettinggruppe med en løbetid på over et år: forholdet mellem summen af den forventede eksponering i nettinggruppens transaktioners levetid diskonteret med den risikofrie rente, divideret med summen af den forventede eksponering i løbet af et år i nettinggruppen diskonteret med den risikofrie rente.«.

70.

Side 173, artikel 279, litra a) og b)

I stedet for:

»a)

Sikkerhedsstillelse, der er modtaget fra en modpart, behandles som en fordring på modparten i en derivatkontrakt (lang position), som forfalder den dag, hvor beregningen foretages.

b)

Sikkerhed, som det har stillet til modparten, behandles som en forpligtelse til modparten (kort position), som forfalder den dag, hvor beregningen foretages.«

læses:

»a)

Sikkerhedsstillelse, der er modtaget fra en modpart, behandles som en forpligtelse til modparten i en derivatkontrakt (kort position), som forfalder den dag, hvor beregningen foretages.

b)

Sikkerhed, som det har stillet til modparten, behandles som en fordring på modparten (lang position), som forfalder den dag, hvor beregningen foretages.«.

71.

Side 177, artikel 284, stk. 8

I stedet for:

»8.   Et institut kan benytte en værdi for fordelingen som beregnet af modellen, der er mere forsigtig…«

læses:

»8.   Et institut kan benytte en værdi for fordelingen som beregnet ved metoden med interne modeller, der er mere forsigtig…«.

72.

Side 177, artikel 285, stk. 1, første afsnit

I stedet for:

»1.   Hvis nettinggruppen er omfattet af en margenaftale og en daglig værdiansættelse til markedsværdi, kan et institut anvende en af følgende EPE-værdier:

a)

den faktiske EPE, uden hensyntagen til eventuel sikkerhed, modtaget eller stillet ved en margen plus eventuel sikkerhedsstillelse over for modparten, der er uafhængig af den daglige værdiansættelse og fastsættelse af margen eller den aktuelle eksponering

b)

et tillæg, der afspejler den potentielle forøgelse af eksponeringen i løbet af den risikoperiode, margenaftalen dækker, plus, afhængigt af hvad der er størst:

i)

den aktuelle eksponering, herunder modtaget eller stillet sikkerhed, dog ikke »called« eller omtvistet sikkerhedsstillelse

ii)

den største nettoeksponering, herunder sikkerhedsstillelse i henhold til margenaftalen, som ikke udløser »collateral call«. Beløbet afspejler alle gældende tærskler, minimumsoverførsler, uafhængige beløb og initialmargener i henhold til margenaftalen

c)

hvis modellen afspejler margenberegningens virkninger ved estimeringen af EE, kan instituttet med forbehold af den kompetente myndigheds tilladelse anvende modellens EE- værdi direkte i ligningen i artikel 284, stk. 5. De kompetente myndigheder giver kun en sådan tilladelse, hvis de efterprøver, at modellen afspejler margenberegningens virkninger ved estimering af EE korrekt.«

læses:

»1.   Hvis nettinggruppen er omfattet af en margenaftale og en daglig værdiansættelse til markedsværdi, skal instituttet beregne den faktiske EPE som anført i dette stykke. Hvis modellen afspejler margenberegningens virkninger ved estimeringen af EE, kan instituttet med forbehold af den kompetente myndigheds tilladelse anvende modellens EE-værdi direkte i ligningen i artikel 284, stk. 5. De kompetente myndigheder giver kun en sådan tilladelse, hvis de efterprøver, at modellen afspejler margenberegningens virkninger ved estimering af EE. Et institut, der ikke har modtaget en sådan tilladelse, skal anvende en af følgende faktiske EPE-værdier:

a)

den faktiske EPE, beregnet uden hensyntagen til eventuel sikkerhed, modtaget eller stillet ved en margen plus eventuel sikkerhedsstillelse over for modparten, der er uafhængig af den daglige værdiansættelse og fastsættelse af margen eller den aktuelle eksponering

b)

den faktiske EPE, beregnet som den potentielle forøgelse af eksponeringen i løbet af den risikoperiode, margenaftalen dækker, plus, afhængigt af hvad der er størst:

i)

den aktuelle eksponering, herunder modtaget eller stillet sikkerhed, dog ikke »called« eller omtvistet sikkerhedsstillelse

ii)

den største nettoeksponering, herunder sikkerhedsstillelse i henhold til margenaftalen, som ikke udløser »collateral call«. Beløbet afspejler alle gældende tærskler, minimumsoverførsler, uafhængige beløb og initialmargener i henhold til margenaftalen.«.

73.

Side 177, artikel 285, stk. 1, andet afsnit

I stedet for:

»… ved brug af de tilsynsbaserede volatilitetsjusteringer i overensstemmelse med kapitel 4, afdeling 3, eller …«

læses:

»… ved brug af de tilsynsbaserede volatilitetsjusteringer i overensstemmelse med kapitel 4, afdeling 4, eller …«.

74.

Side 186, artikel 295, stk. 1, indledningen

I stedet for:

»Artikel 295

Godkendelse af aftaler om netting som risikoreducerende

Institutterne kan i overensstemmelse med artikel 298 kun behandle følgende typer aftaler om netting som risikoreducerende, hvis aftalen om netting er godkendt af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 296 …«

læses:

»Artikel 295

Anerkendelse af aftaler om netting som risikoreducerende

Institutterne kan i overensstemmelse med artikel 298 kun behandle følgende typer aftaler om netting som risikoreducerende, hvis aftalen om netting er anerkendt af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med artikel 296 …«.

75.

Side 186, artikel 296, stk. 1

I stedet for:

»Artikel 296

Godkendelse af aftaler om netting

1.   De kompetente myndigheder godkender kun en aftale om netting, hvis betingelserne i stk. 2 og, hvis det er relevant, stk. 3 er opfyldt.«

læses:

»Artikel 296

Anerkendelse af aftaler om netting

1.   De kompetente myndigheder anerkender kun en aftale om netting, hvis betingelserne i stk. 2 og, hvis det er relevant, stk. 3 er opfyldt.«.

76.

Side 186, artikel 296, stk. 2, andet afsnit, første punktum

I stedet for:

»…kan aftalen om netting ikke godkendes som risikoreducerende for nogen af modparterne.«

læses:

»…kan aftalen om netting ikke anerkendes som risikoreducerende for nogen af modparterne.«.

77.

Side 187, artikel 298, overskriften

I stedet for:

»Virkninger af godkendelse af aftaler om netting som risikoreducerende«

læses:

»Virkninger af anerkendelse af aftaler om netting som risikoreducerende«.

78.

Side 189, artikel 299, stk. 2, litra g)

I stedet for:

»g)

I forbindelse med godkendelse af masternettingaftaler, der dækker tilbagekøbstransaktioner…«

læses:

»g)

I forbindelse med anerkendelse af masternettingaftaler, der dækker tilbagekøbstransaktioner…«.

79.

Side 190, artikel 303, stk. 2-5

Artikel 303, stk. 2-5 udgår.

80.

Side 190, artikel 304, stk. 1

I stedet for:

»…i overensstemmelse med afdeling 1-8 er i dette kapitel og med afsnit VI i tredje del, hvis det er relevant.«

læses:

»…i overensstemmelse med afdeling 1-8 i dette kapitel og med afsnit VI i tredje del, hvis det er relevant.«.

81.

Side 191, artikel 304, stk. 3

I stedet for:

»3.   Et institut, der fungerer som clearingmedlem, kan anvende en kortere risikoperiode dækket af margenaftalen, når…«

læses:

»3.   Et institut, der fungerer som clearingmedlem, kan anvende en kortere margenrisikoperiode, når…«.

82.

Side 191, artikel 304, stk. 4

I stedet for:

»4.   Et institut, der fungerer som clearingmedlem, kan mangedoble sin misligholdte eksponering med en skala, når…«

læses:

»4.   Et institut, der fungerer som clearingmedlem, kan mangedoble sin eksponering ved misligholdelse med en skala, når…«.

83.

Side 191, artikel 305, stk. 2, litra a)

I stedet for:

»a)

De positioner og aktiver i nævnte institutter, som er relateret til nævnte transaktioner, bestemmes og adskilles, både for så vidt angår clearingmedlem og CCP, fra positioner og aktiver hos clearingmedlemmet og nævnte clearingmedlems andre kunder, og som…«

læses:

»a)

De positioner og aktiver i nævnte institutter, som er relateret til nævnte transaktioner, bestemmes og adskilles, hos både clearingmedlemmet og CCP'en, fra clearingmedlemmets og nævnte clearingmedlems andre kunders positioner og aktiver, og som…«.

84.

Side 192, artikel 305, stk. 4

I stedet for:

»4.   Når et institut, der er kunde, får adgang til en af CCP's tjenesteydelser…«

læses:

»4.   Når et institut, der er kunde, får adgang til en CCP's tjenesteydelser…«.

85.

Side 192, artikel 306, stk. 1, litra a)

I stedet for:

»a)

det tillægger værdien af alle handelseksponeringer med QCCP'er en risikovægt på 2 %«

læses:

»a)

det anvender en risikovægt på 2 % på alle sine handelseksponeringer med QCCP'er«.

86.

Side 193, artikel 309, stk. 1

I stedet for:

»Artikel 309

Kapitalgrundlagskrav for indbetalte bidrag til en ikkekvalificerende CCP's misligholdelsesfond og for uafdækkede bidrag til en ikkekvalificerende CCP

1.   Et institut anvender følgende formel til at beregne kapitalgrundlagskravet (K i ) for de eksponeringer, der opstår i forbindelse med dets indbetalte bidrag til en ikkekvalificerende CCP's misligholdelsesfond (DF i ) og fra uafdækkede bidrag (UC i ) til en sådan CCP: …«

læses:

»Artikel 309

Kapitalgrundlagskrav for indbetalte bidrag til en ikkekvalificerende CCP's misligholdelsesfond og for ikke-indbetalte bidrag til en ikkekvalificerende CCP

1.   Et institut anvender følgende formel til at beregne kapitalgrundlagskravet (K i ) for de eksponeringer, der opstår i forbindelse med dets indbetalte bidrag til en ikkekvalificerende CCP's misligholdelsesfond (DF i ) og fra ikke-indbetalte bidrag (UC i ) til en sådan CCP: …«.

87.

Side 193, artikel 309, stk. 2

I stedet for:

»2.   Med henblik på stk. 1 er uafdækkede bidrag, som …«

læses:

»2.   Med henblik på stk. 1 er ikke-indbetalte bidrag bidrag, som …«.

88.

Side 193, artikel 311, stk. 1, litra b)

I stedet for:

»b)

Instituttet får — efter en offentlig meddelelse eller underretning fra den kompetente myndighed for en CCP, som instituttet anvender, eller fra CCP'en selv — underretning om, at …«

læses:

»b)

Instituttet er — efter en offentlig meddelelse eller underretning fra den kompetente myndighed for en CCP, som instituttet anvender, eller fra CCP'en selv — blevet bekendt med, at …«.

89.

Side 194, artikel 311, stk. 3, litra c)

I stedet for:

»c)

anvende behandlingen i artikel 309 på dets indbetalte bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond og på dets uafdækkede bidrag til CCP'en«

læses:

»c)

anvende behandlingen i artikel 309 på dets indbetalte bidrag til CCP'ens misligholdelsesfond og på dets ikke-indbetalte bidrag til CCP'en«.

90.

Side 208, artikel 344, stk. 2

I stedet for:

»2.   Indtil ikrafttrædelsen af de i stk. 1 omhandlede tekniske standarder kan institutterne vedblive med at anvende den i stk. 3 og 4 omhandlede fremgangsmåde, …«

læses:

»2.   Indtil ikrafttrædelsen af de i stk. 1 omhandlede tekniske standarder kan institutterne vedblive med at anvende den i stk. 4, andet punktum, omhandlede fremgangsmåde, …«.

91.

Side 224, artikel 382, stk. 4, litra d)

I stedet for:

»d)

transaktioner med modparter som omhandlet i artikel 1, stk. 4, litra a) og b), og stk. 5, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 648/2012 og transaktioner med modparter, for hvilke artikel 115 i nærværende forordning fastsætter en risikovægt på 0 % for eksponeringer mod disse modparter.«

læses:

»d)

transaktioner med modparter som omhandlet i artikel 1, stk. 4 og 5, i forordning (EU) nr. 648/2012 og transaktioner med modparter, for hvilke artikel 114, stk. 4, og artikel 115, stk. 2, i nærværende forordning fastsætter en risikovægt på 0 % for eksponeringer mod disse modparter.«.

92.

Side 224, artikel 382, stk. 4

Følgende afsnit tilføjes:

»Ophører et institut for så vidt angår litra a) med at være fritaget på grund af overskridelse af grænseværdien for fritagelsen eller på grund af en ændring af grænseværdien for fritagelsen, forbliver udestående kontrakter fritaget indtil deres forfaldstidspunkt.«.

93.

Side 226, artikel 383, stk. 5, litra c)

I stedet for:

»c)

Den multiplikator på 3, som benyttes i beregningen af value-at-risk for obligationer og value-at-risk i stresssituationer i overensstemmelse med Artikel 364, stk. 1, skal anvendes ved disse beregninger. EBA kontroller konsekvensen i forbindelse med eventuelle tilsynsmæssige beslutninger om at anvende en højere multiplikator end 3 ved beregningen af value-at-risk og value-at-risk i stresssituationer i relation til kreditværdijusteringsrisiko. Kompetente myndigheder, som anvender en højere multiplikator end 3, begrunder dette skriftligt over for EBA.«

læses:

»c)

Den multiplikationsfaktor på 3, som benyttes i beregningen af value-at-risk for obligationer og value-at-risk i stresssituationer i overensstemmelse med Artikel 364, stk. 1, skal anvendes ved disse beregninger. EBA kontroller konsekvensen i forbindelse med eventuelle tilsynsmæssige beslutninger om at anvende en højere multiplikationsfaktor end 3 ved beregningen af value-at-risk og value-at-risk i stresssituationer i relation til kreditværdijusteringsrisiko. Kompetente myndigheder, som anvender en højere multiplikationsfaktor end 3, begrunder dette skriftligt over for EBA.«.

94.

Side 228, artikel 386, stk. 1, første afsnit, litra b)

I stedet for:

»b)

»index credit default swaps«, forudsat at basis mellem det enkelte modpartsspread og spread vedrørende »index credit default swaps« til afdækning efter den kompetente myndigheds vurdering afspejles i tilfredsstillende grad i value-at-risk.«

læses:

»b)

»index credit default swaps«, forudsat at basis mellem det enkelte modpartsspread og spread vedrørende »index credit default swaps« til afdækning efter den kompetente myndigheds vurdering afspejles i tilfredsstillende grad i value-at-risk og i value-at-risk i stresssituationer.«.

95.

Side 228, artikel 386, stk. 1, andet afsnit

I stedet for:

»Det i litra b) omhandlede krav om, at basis mellem det enkelte modpartsspread og spread vedrørende »index credit default swaps« til afdækning skal afspejles i value-at-risk, gælder også …«

læses:

»Det i litra b) omhandlede krav om, at basis mellem det enkelte modpartsspread og spread vedrørende »index credit default swaps« til afdækning skal afspejles i value-at-risk og i value-at-risk i stresssituationer, gælder også …«.

96.

Side 228, artikel 386, stk. 1, fjerde afsnit

I stedet for:

»…skal et institut kun afspejle 50 % af det fiktive beløb for indeksafdækninger i value-at-risk.«

læses:

»…skal et institut kun afspejle 50 % af det fiktive beløb for indeksafdækninger i value-at-risk og i value-at-risk i stresssituationer.«.

97.

Side 230, artikel 394, stk. 2

I stedet for:

»… samt sine 10 største eksponeringer på konsolideret niveau mod uregulerede finansielle enheder, som …«

læses:

»… samt sine 10 største eksponeringer på konsolideret niveau mod uregulerede enheder i den finansielle sektor, som …«.

98.

Side 232, artikel 395, stk. 7

I stedet for:

»7.   Før de specifikke strukturforanstaltninger som omhandlet i stk. 5 om store eksponeringer…«

læses:

»7.   Før de specifikke strukturforanstaltninger som omhandlet i stk. 6 om store eksponeringer…«.

99.

Side 236, artikel 402, stk. 1, litra a)

I stedet for:

»a)

Medlemsstatens kompetente myndigheder har fastsat en risikovægt på højst 35 % for eksponeringer eller dele af eksponeringer, for hvilke der er stillet sikkerhed i erhvervsejendom, i henhold til artikel 124, stk. 2.«

læses:

»a)

Medlemsstatens kompetente myndigheder har fastsat en risikovægt på højst 35 % for eksponeringer eller dele af eksponeringer, for hvilke der er stillet sikkerhed i beboelsesejendomme i henhold til artikel 124, stk. 2.«.

100.

Side 242, artikel 415, stk. 5

I stedet for:

»5.   Kompetente myndigheder, der udøver tilsyn på konsolideret niveau i overensstemmelse med artikel 112 i direktiv 2013/36/EU, giver …«

læses:

»5.   Kompetente myndigheder, der udøver tilsyn på konsolideret niveau i overensstemmelse med artikel 111 i direktiv 2013/36/EU, giver …«.

101.

Side 243, artikel 416, stk. 3, andet afsnit

I stedet for:

»De i litra c), d) og e) i første afsnit omhandlede betingelser finder ikke anvendelse på de i stk. 1, litra e) omhandlede aktiver.«

læses:

»De i litra c), d) og e) i første afsnit omhandlede betingelser finder ikke anvendelse på de i stk. 1, litra a), e) og f), omhandlede aktiver.«.

102.

Side 244, artikel 417, litra d)

I stedet for:

»d)

en del af de likvide aktiver undtagen dem, der er omhandlet i artikel 416, stk. 1, litra a), c) og e), realiseres jævnligt …«

læses:

»d)

en del af de likvide aktiver undtagen dem, der er omhandlet i artikel 416, stk. 1, litra a), c), e) og f), realiseres jævnligt …«.

103.

Side 250, artikel 424, stk. 6, andet punktum

I stedet for:

»… kan institutterne, uanset artikel 425, stk. 2, litra d), anvende symmetriske ind- og udgående pengestrømme.«

læses:

»… kan institutterne, uanset artikel 425, stk. 2, litra g), anvende symmetriske ind- og udgående pengestrømme.«.

104.

Side 251, artikel 426, stk. 1

I stedet for:

»… for at præcisere betingelserne i artikel 421, stk. 1, artikel 422, med undtagelse af stk. 8, 9 og 10 i nævnte artikel og artikel 424 for at tage …«

læses:

»… for at præcisere betingelserne i artikel 421, stk. 1, artikel 422, med undtagelse af stk. 8, 9 og 10 i nævnte artikel, og artikel 424 for at tage …«.

105.

Side 251, artikel 427, stk. 1, litra b), nr. iv)

I stedet for:

»… eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland, jf. artikel 421, stk. 2«

læses:

»… eller en tilsvarende indskudsgarantiordning i et tredjeland, jf. artikel 421, stk. 1«.

106.

Side 252, artikel 428, stk. 1, litra h), nr. ii)

I stedet for:

»ii)

ikke-forlængelige lån og fordringer der har sikkerhed i form af boligejendomme«

læses:

»ii)

ikke-forlængelige lån og fordringer der har sikkerhed i form af beboelsesejendomme«.

107.

Side 259, artikel 447, litra e)

I stedet for:

»e)

de samlede ikkerealiserede gevinster eller tab, de samlede latente gevinster og tab ved fornyet værdiansættelse samt disse beløbs eventuelle medtagelse i kernekapitalgrundlaget eller det supplerende kapitalgrundlag.«

læses:

»e)

de samlede urealiserede gevinster eller tab, de samlede latente gevinster og tab ved fornyet værdiansættelse samt disse beløbs eventuelle medtagelse i den egentlige kernekapital.«.

108.

Side 262, artikel 451, stk. 1, litra b)

I stedet for:

»b)

en opdeling af den samlede eksponeringsforanstaltning samt en afstemning af den samlede eksponeringsforanstaltning med de relevante oplysninger, der er oplyst i offentliggjorte årsregnskaber«

læses:

»b)

en opdeling af den samlede eksponering samt en afstemning af det samlede eksponeringsmål med de relevante oplysninger, der er oplyst i offentliggjorte årsregnskaber«.

109.

Side 266, artikel 458, stk. 2, litra d), nr. iii)

I stedet for:

»iii)

offentliggørelseskravene i artikel 431-455 eller«

læses:

»iii)

offentliggørelseskravene i artikel 431-455«.

110.

Side 267, artikel 460, stk. 2, indledningen:

I stedet for:

»2.   Kravene vedrørende likviditetsdækning som omhandlet i artikel 401 indføres i overensstemmelse med følgende indfasning:«

læses:

»2.   Kravene vedrørende likviditetsdækning som omhandlet i artikel 412 indføres i overensstemmelse med følgende indfasning:«.

111.

Side 269, artikel 468, stk. 2, tredje afsnit

I stedet for:

»… ikke må fastsætte en relevant procentdel af urealiserede gevinster i henhold til nærværende artikels stk. 2, der overstiger den relevante procentdel af urealiserede tab, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 467.«

læses:

»… ikke må fastsætte en relevant procentdel af urealiserede gevinster i henhold til nærværende artikels stk. 2, der resulterer i en procentdel af urealiserede gevinster, der er indregnet i beregningen af den egentlige kernekapital, der overstiger den relevante procentdel af urealiserede tab, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 467.«.

112.

Side 270, artikel 468, stk. 3

I stedet for:

»3.   De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør den relevante procentdel af urealiserede gevinster inden for de i stk. 2, litra a)-c), omhandlede intervaller, der ikke er fjernet fra den egentlige kernekapital.«

læses:

»3.   De kompetente myndigheder fastsætter og offentliggør den relevante procentdel af urealiserede gevinster inden for de i stk. 2, litra a)-c), omhandlede intervaller, der er fjernet fra den egentlige kernekapital.«.

113.

Side 270, artikel 468, stk. 4

I stedet for:

»4.   Uanset artikel 33, stk. 1, litra c), skal institutterne i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2017 i deres kapitalgrundlag indregne den relevante procentdel som omhandlet i artikel 478 af gevinster og tab, værdiansat til dagsværdi, fra afledte finansielle forpligtelser, som skyldes deres egen kreditrisiko.«

læses:

»4.   Uanset artikel 33, stk. 1, litra c), må institutterne i perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2017 i deres kapitalgrundlag ikke indregne den relevante procentdel som omhandlet i artikel 478 af gevinster og tab værdiansat til dagsværdi fra afledte finansielle forpligtelser, som skyldes ændringer i instituttets egen kreditsituation. Den procentdel, der anvendes på tab værdiansat til dagsværdi, som skyldes ændringer i instituttets egen kreditsituation, må ikke overstige den procentdel, der anvendes på gevinster værdiansat til dagsværdi, som skyldes ændringer i instituttets egen kreditsituation.«.

114.

Side 275, artikel 481, stk. 2, første punktum

I stedet for:

»2.   Uanset artikel 36, stk. 1, litra i), og artikel 49, stk. 1 og 3, kan de kompetente myndigheder i perioden fra den 1 januar 2014 til den 31. december 2014 stille krav om eller tillade, at institutterne anvender de metoder, der er omhandlet i artikel 49, stk. 1, når kravene i artikel 49, stk. 1, litra b) og e), ikke er opfyldt, i stedet for at foretage fradrag i henhold til artikel 36, stk. 1.«

læses:

»2.   Uanset artikel 36, stk. 1, litra i), og artikel 49, stk. 1, kan de kompetente myndigheder i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 stille krav om eller tillade, at institutterne anvender de metoder, der er omhandlet i artikel 49, stk. 1, når kravene i artikel 49, stk. 1, litra b), ikke er opfyldt, i stedet for at foretage fradrag i henhold til artikel 36, stk. 1.«.

115.

Side 276, artikel 483, stk. 1, litra c) og d)

I stedet for:

»c)

instrumenterne er af Kommissionen anset for at være forenelige med det indre marked i henhold til artikel 107 i TEUF

d)

hvis instrumenterne er tegnet af både medlemsstaten og private investorer, og der sker en delvis indfrielse af de instrumenter, som …«

læses:

»c)

instrumenterne er af Kommissionen anset for at være forenelige med det indre marked i henhold til artikel 107 i TEUF.

Hvis instrumenterne er tegnet af både medlemsstaten og private investorer, og der sker en delvis indfrielse af de instrumenter, som …«.

116.

Side 277, artikel 484, stk. 1

I stedet for:

»1.   Denne artikel finder kun anvendelse på instrumenter og poster, der er udstedt eller var anerkendt som egenkapital før den 31. december 2011, og som ikke er omhandlet i artikel 483, stk. 1.«

læses:

»1.   Denne artikel finder kun anvendelse på instrumenter og poster, der er udstedt senest den 31. december 2011, og som kvalificerede til at kunne medregnes i kapitalgrundlaget den 31. december 2011, og som ikke er omhandlet i artikel 483, stk. 1.«.

117.

Side 278, artikel 486, stk. 4, litra c)

I stedet for:

»c)

den nominelle værdi af ansvarlig fremmedkapital, der var udstedt den 31. december, nedsat med …«

læses:

»c)

den nominelle værdi af ansvarlig lånekapital, der var udstedt den 31. december 2012, nedsat med …«.

118.

Side 278, artikel 486, stk. 4, litra d)

I stedet for:

»d)

den nominelle værdi af de kapitalposter, der er omhandlet i artikel 484, stk. 5, undtagen instrumenter og ansvarlig fremmedkapital som omhandlet…«

læses:

»d)

den nominelle værdi af de kapitalposter, der er omhandlet i artikel 484, stk. 5, undtagen instrumenter og ansvarlig lånekapital som omhandlet…« .

119.

Side 279, artikel 489, stk. 1

I stedet for:

»… omfattet af kravene i nærværende artikels stk. 2-7.«

læses:

»… omfattet af kravene i nærværende artikel.«.

120.

Side 279, artikel 489, stk. 5, litra a)

»a)

instituttet kunne ikke gøre brug af en førtidsindfrielsesmulighed med incitamenter til indfrielse den 1. januar 2013 eller derefter«

læses:

»a)

instituttet kunne gøre brug af en førtidsindfrielsesmulighed med incitamenter til indfrielse den 1. januar 2013 eller derefter«.

121.

Side 280, artikel 490, stk. 1

I stedet for:

»… omfattet af kravene i nærværende artikels stk. 2-7.«

læses:

»… omfattet af kravene i nærværende artikel.«.

122.

Side 280, artikel 490, stk. 4

I stedet for:

»4.   Kapitalposterne betragtes ikke som supplerende kapitalposter fra den 1. januar 2013, hvis følgende betingelser er opfyldt:«

læses:

»4.   Kapitalposterne betragtes ikke som supplerende kapitalposter fra den 1. januar 2014, hvis følgende betingelser er opfyldt:«.

123.

Side 280, artikel 490, stk. 5, litra a)

I stedet for:

»a)

instituttet kunne ikke gøre brug af en førtidsindfrielsesmulighed med incitamenter til indfrielse den 1. januar 2013 eller derefter«

læses:

»a)

instituttet kunne gøre brug af en førtidsindfrielsesmulighed med incitamenter til indfrielse den 1. januar 2013 eller derefter«.

124.

Side 282, artikel 494, indledningen:

I stedet for:

»Uanset artikel 4, stk. 1, nr. 71), litra b), kan justeret kapitalgrundlag omfatte supplerende kapital op til følgende beløb:«

læses:

»Uanset artikel 4, stk. 1, nr. 71), litra a), nr. ii), og nr. 71), litra b), nr. ii), kan justeret kapitalgrundlag omfatte supplerende kapital op til følgende beløb:«.

125.

Side 283, artikel 495, stk. 2

I stedet for:

»2.   Ved beregningen af risikovægtede eksponeringer med henblik på artikel 114, stk. 4, indtil den 31. december 2015 skal samme risikovægtning …«

læses:

»2.   Ved beregningen af risikovægtede eksponeringer med henblik på artikel 114, stk. 4, indtil den 31. december 2017 skal samme risikovægtning …«.

126.

Side 283, artikel 496, stk. 1, indledningen

I stedet for:

»…der svarer til franske »fonds communs de créances«, jf. artikel 129, stk. 1, litra d) og e), forudsat…«

læses:

»…der svarer til franske »fonds communs de créances«, jf. artikel 129, stk. 1, litra d) og f), forudsat…«.

127.

Side 283, artikel 496, stk. 1, litra a)

I stedet for:

»a)

de securitiserede eksponeringer i fast ejendom til beboelse eller erhverv hidrører fra…«

læses:

»a)

de securitiserede eksponeringer i beboelsesejendomme eller erhvervsejendomme hidrører fra…«.

128.

Side 283, artikel 496, stk. 2

I stedet for:

»… som kunne tildeles en risikovægt på 20 % i henhold til national lovgivning før denne forordnings ikrafttrædelse, med henblik på …«

læses:

»… som kunne tildeles en risikovægt på 20 % i henhold til national lovgivning før den 28. juni 2013, med henblik på …«.

129.

Side 283, artikel 496, stk. 3

I stedet for:

»… som kunne tildeles en risikovægt på 20 % i henhold til national lovgivning før denne forordnings ikrafttrædelse, med henblik på …«

læses:

»… som kunne tildeles en risikovægt på 20 % i henhold til national lovgivning før den 28. juni 2013, med henblik på …«.

130.

Side 283, artikel 497, stk. 1

I stedet for:

»1.   Indtil 15 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den seneste af de elleve reguleringsmæssige tekniske standarder omtalt i slutningen af første afsnit af artikel 89, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller indtil der i henhold til artikel 14 i nævnte forordning er truffet en afgørelse om tilladelse til CCP'en, alt efter hvilken dato der indtræffer først, kan instituttet anse CCP'en for en QCCP, forudsat at betingelsen i første del af pågældende afsnit er opfyldt.«

læses:

»1.   Indtil 15 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den seneste af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49 i forordning (EU) nr. 648/2012, eller indtil der i henhold til artikel 14 i nævnte forordning er truffet en afgørelse om tilladelse til CCP'en, alt efter hvilken dato der indtræffer først, kan instituttet anse CCP'en for en QCCP, forudsat at CCP'en i den medlemsstat, hvor den er etableret, havde tilladelse til at levere clearingydelser i henhold til den pågældende medlemsstats nationale ret, inden alle de i nævnte forordnings artikel 5, 8- 11, 16, 18, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 og 81 omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder er blevet vedtaget.«.

131.

Side 283, artikel 497, stk. 2

I stedet for:

»2.   Indtil 15 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den seneste af de ti reguleringsmæssige tekniske standarder omtalt i slutningen af andet afsnit af artikel 89, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, eller indtil der i henhold til artikel 25 i nævnte forordning er truffet en afgørelse om anerkendelse af CCP'en, der er etableret i et tredjeland, alt efter hvilken dato der indtræffer først, kan instituttet anse CCP'en for en QCCP

læses:

»2.   Indtil 15 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den seneste af de ti reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49 i forordning (EU) nr. 648/2012, eller indtil der i henhold til artikel 25 i nævnte forordning er truffet en afgørelse om anerkendelse af CCP'en, der er etableret i et tredjeland, alt efter hvilken dato der indtræffer først, kan instituttet anse CCP'en for en QCCP.«.

132.

Side 288, artikel 509, stk. 3, første afsnit

I stedet for:

»3.   Efter at have hørt ESMA og ECB aflægger EBA senest den 1. december 2013 rapport til Kommissionen om hensigtsmæssige ensartede definitioner af stor og særdeles stor likviditet og høj og særdeles høj kreditkvalitet vedrørende overdragelige aktiver med henblik på artikel 416 og passende »haircuts« for aktiver, der kan betegnes som likvide aktiver i henhold til artikel 416, med undtagelse af de i artikel 404, stk. 1, litra a), b) og c), omtalte aktiver.«

læses:

»3.   Efter at have hørt ESMA og ECB aflægger EBA senest den 31. december 2013 rapport til Kommissionen om hensigtsmæssige ensartede definitioner af stor og særdeles stor likviditet og høj og særdeles høj kreditkvalitet vedrørende overdragelige aktiver med henblik på artikel 416 og passende »haircuts« for aktiver, der kan betegnes som likvide aktiver i henhold til artikel 416, med undtagelse af de i artikel 416, stk. 1, litra a), b) og c), omtalte aktiver.«.

133.

Side 291, artikel 520, nr. 1 (vedrørende artikel 50a, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012)

I stedet for:

»…, hvor en central modpart (CCP) har modtaget den meddelelse, der er omhandlet i artikel 301, stk. 2. litra b), i den pågældende forordning, skal CCP'en udregne KCCP som anført i nærværende artikels stk. 2 for alle de kontrakter og transaktioner, den afregner for alle de af sine clearingmedlemmer, der er dækket af en given misligholdelsesfond.«

læses:

»…, skal CCP'en udregne KCCP som anført i nærværende artikels stk. 2 for alle de kontrakter og transaktioner, den afregner for alle de af sine clearingmedlemmer, der er dækket af en given misligholdelsesfond.«.

134.

Side 292, artikel 520, nr. 1 (vedrørende artikel 50a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012)

Følgende afsnit tilføjes:

»Alle værdier i formlen i første afsnit vedrører værdiansættelsen ved afslutningen af dagen før udvekslingen af margin called on final margin call den pågældende dag.«.

135.

Side 292, artikel 520, nr. 1 (vedrørende artikel 50b, litra a), nr. i), i forordning (EU) nr. 648/2012)

I stedet for

»i)

for eksponeringer, der opstår som følge af kontrakter og transaktioner opført i artikel 301, stk. 1, litra a) og d) i forordning (EU) nr.575/2013«

læses:

»i)

for eksponeringer, der opstår som følge af kontrakter og transaktioner opført i artikel 301, stk. 1, litra a) og d) i forordning (EU) nr.575/2013, udregnes den i overensstemmelse med markedsværdimetoden i nævnte forordnings artikel 274«.

136.

Side 292, artikel 520, nr. 1 (vedrørende artikel 50b, litra d), i forordning (EU) nr. 648/2012)

Artikel 50b, litra d), i forordning (EU) nr. 648/2012 udgår.

137.

Side 292, artikel 520, nr. 1 (vedrørende artikel 50b, litra g), i forordning (EU) nr. 648/2012)

Artikel 50b, litra g), i forordning (EU) nr. 648/2012 udgår.

138.

Side 293, artikel 520, nr. 1 (vedrørende artikel 50b, litra i), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012)

I stedet for:

»ii)

i en periode på tre måneder kan den anvende en NGR-værdi på 0,3 til at foretage beretningen af PCEred i litra g)«

læses:

»ii)

i en periode på tre måneder kan den anvende en NGR-værdi på 0,3 til at foretage beretningen af PCEred i nærværende artikels litra h)«.

139.

Side 293, artikel 520, nr. 1 (vedrørende artikel 50c, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 648/2012)

Artikel 50c, stk. 1, litra f), i forordning (EU) nr. 648/2012 udgår.

140.

Side 294, artikel 250, nr. 3 (vedrørende artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012)

I stedet for:

»5a.   Indtil 15 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den seneste af de elleve reguleringsmæssige tekniske standarder omtalt i stk. 3, slutningen af første afsnit, eller indtil der i henhold til artikel 14 er truffet en afgørelse om tilladelse til en CCP, alt efter hvilken dato der indtræffer først, anvender den pågældende CCP den behandling, der er omhandlet i nærværende stykkes tredje afsnit.

Indtil 15 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den seneste af de elleve reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i stk. 3 i slutningen af andet afsnit, eller indtil der i henhold til artikel 25 er truffet en afgørelse om anerkendelse af en CCP, alt efter hvilken dato der indtræffer først, anvender den pågældende CCP den behandling, der er omhandlet i nærværende stykkes tredje afsnit.

Hvis en CCP ikke har en misligholdelsesfond, og den ikke har et bindende arrangement med clearingmedlemmerne, som gør det muligt for den at anvende hele eller en del af initialmargenen, som den har modtaget fra clearingmedlemmerne, som om der var tale om indbetalte bidrag, inkluderer de data, som den skal indberette i overensstemmelse med artikel 50c, stk. 1, det totale beløb af initialmargenen, som den har modtaget fra clearingmedlemmerne (IM).

Fristerne i nærværende stykkes første og andet afsnit kan forlænges med yderligere seks måneder, såfremt Kommissionen har vedtaget den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i artikel 497, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013«

læses:

»5a.   Indtil 15 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den seneste af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49, eller indtil der i henhold til artikel 14 er truffet en afgørelse om tilladelse til en CCP, alt efter hvilken dato der indtræffer først, anvender den pågældende CCP den behandling, der er omhandlet i nærværende stykkes tredje afsnit.

Indtil 15 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for den seneste af de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i artikel 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49, eller indtil der i henhold til artikel 25 er truffet en afgørelse om anerkendelse af en CCP, alt efter hvilken dato der indtræffer først, anvender den pågældende CCP den behandling, der er omhandlet i nærværende stykkes tredje afsnit.

Indtil fristerne fastlagt i nærværende stykkes første og andet afsnit, og med forbehold af nærværende stykkes fjerde afsnit, hvis en CCP ikke har en misligholdelsesfond, og den ikke har et bindende arrangement med clearingmedlemmerne, som gør det muligt for den at anvende hele eller en del af initialmargenen, som den har modtaget fra clearingmedlemmerne, som om der var tale om indbetalte bidrag, inkluderer de data, som den skal indberette i overensstemmelse med artikel 50c, stk. 1, det totale beløb af initialmargenen, som den har modtaget fra clearingmedlemmerne.

Fristerne i nærværende stykkes første og andet afsnit kan forlænges med seks måneder i overensstemmelse med en gennemførelsesretsakt vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 497, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.«.