3.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2013

af 23. april 2013

om berigtigelse af den spanske og den svenske udgave af forordning (EU) nr. 475/2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 1 og IAS 19

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er konstateret fejl i den spanske og den svenske sprogudgave af Kommissionens forordning (EU) nr. 475/2012 (2), nærmere bestemt i dennes artikel 2 for så vidt angår anvendelsesdatoen for de ændringer af Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (3), der blev gennemført ved førstnævnte forordning.

(2)

I den svenske sprogudgave af forordningen er der desuden en række trykfejl.

(3)

Forordning (EU) nr. 475/2012 bør derfor berigtiges.

(4)

Eftersom virksomheder skal anvende ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, nr. 1) og 2), i forordning (EU) nr. 475/2012, senest fra den dato, der indleder deres første regnskabsår den 1. juli 2012 eller derefter, bør denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2012.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(Vedrører kun den spanske og den svenske sprogudgave).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 146 af 6.6.2012, s. 1.

(3)  EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1.