3.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 389/2013

af 2. maj 2013

om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og nr. 1193/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 19,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF af 11. februar 2004 om en mekanisme til overvågning af emissioner af drivhusgasser i Fællesskabet og til gennemførelse af Kyoto-protokollen (2), særlig artikel 6, stk. 1, første afsnit, andet punktum,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (3), særlig artikel 11, stk. 3,

efter at have hørt den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Registersystemet sikrer en korrekt registrering af transaktioner i medfør af Unionens emissionshandelssystem (ETS), der er oprettet ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og beslutning nr. 406/2009/EF. Registrene er standardiserede og sikrede elektroniske databaser, der indeholder fælles data til sporing af udstedelse, besiddelse, overdragelse og annullering af de relevante enheder, til sikring af offentlig adgang og den fornødne fortrolighed og til at sikre, at overdragelser ikke er i strid med de forpligtelser, der følger af direktiv 2003/87/EF, Protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (Kyotoprotokollen) og beslutning nr. 406/2009/EF.

(2)

I henhold til artikel 19, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF skal alle kvoter, som udstedes fra den 1. januar 2012 og fremefter, registreres i et EU-register på konti, som forvaltes af medlemsstaterne. Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 af 7. oktober 2010 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF (4) indeholder bestemmelser om et sådant EU-register.

(3)

Direktiv 2003/87/EF blev ændret betydeligt ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (5), og det kræver store ændringer i registersystemet. Ændringerne er gældende fra handelsperiodens start i 2013. Der findes i øjeblikket ingen international aftale, som skal gælde for medlemsstaterne efter 2012 i stedet for den nugældende Kyotoprotokol. Luftfartskvoter blev auktioneret fra 2012 på grundlag af Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af 2003/87/EF (6) på samme måde som almindelige kvoter. Kommissionens forordning (EU) nr. 1193/2011 af 18. november 2011 om oprettelse af et EU-register for handelsperioden, der starter den 1. januar 2013, og efterfølgende handelsperioder for EU's emissionshandelsordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 og (EU) nr. 920/2010 (7) blev vedtaget i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/87/EF og gælder for handelsperioden for Unionens emissionshandelsordning, der begynder den 1. januar 2013, og for efterfølgende perioder. Den gælder også for luftfartskvoter, som er auktioneret i 2012.

(4)

For at sikre, at Kyoto-enheder og kvoter kan føres på de samme EU-registerkonti, skal EU-registret være i overensstemmelse med de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyotoprotokollen, der er vedtaget ved beslutning 12/CMP.1 af UNFCCC-partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (beslutning 12/CMP.1).

(5)

I henhold til artikel 20 i direktiv 2003/87/EF skal der oprettes en uafhængig transaktionsjournal (EUTL’en) til registrering af udstedelse, overdragelse og annullering af kvoter. I henhold til artikel 6, stk. 2, i beslutning nr. 280/2004/EF skal oplysninger om udstedelse, besiddelse, overdragelse, erhvervelse, annullering og tilbagetrækning af tildelte emissionsenheder, optagsenheder, emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner og overførsel af tildelte emissionsenheder, emissionsreduktionsenheder og godkendte emissionsreduktioner stilles til rådighed for transaktionsjournalen.

(6)

EU-registret bør indeholde konti, hvor der bør foretages en registrering af de processer og operationer, der er nødvendige for at anvende bestemmelserne i direktiv 2003/87/EF. Disse konti bør oprettes efter standardiserede procedurer af hensyn til registersystemets integritet og for at sikre offentlighedens adgang til oplysningerne i systemet. Kvoter bør udstedes i EU-registret.

(7)

Transaktioner med kvoter inden for EU-registret bør gennemføres via en kommunikationsforbindelse, der omfatter EUTL’en, og transaktioner med Kyoto-enheder bør gennemføres via en kommunikationsforbindelse, der omfatter både EUTL’en og De Forenede Nationers klimakonventions (UNFCCC) internationale transaktionsjournal (ITL).

(8)

Da kvoter og Kyoto-enheder kun findes i papirløs form og er ombyttelige, bør retten til en kvote eller Kyoto-enhed fastslås via de konti i EU-registret, som de findes i. For at mindske de risici, som er forbundet med at omgøre transaktioner i et register og den deraf følgende afbrydelse af systemet og markedet, som en sådan omgørelse kan medføre, er det nødvendigt at sikre, at kvoter og Kyoto-enheder er fuldt ud ombyttelige. Navnlig kan transaktioner ikke tilbageføres, tilbagekaldes eller afvikles på anden måde end den, der er fastlagt i registrets regler, efter en bestemt periode, som er anført i disse regler. Intet i denne forordning må forhindre en kontohaver eller en tredjepart i at udøve en rettighed eller et krav, som følger af den underliggende transaktion, og som denne kan have i henhold til lovgivningen til omstødelse eller tilbagelevering i tilknytning til en transaktion, som er registreret i et system, for eksempel i tilfælde af svig eller tekniske fejl, hvis blot dette ikke fører til, at transaktionen inddrages, tilbagekaldes eller afvikles. Endvidere bør erhvervelse i god tro af en kvote eller en Kyoto-enhed beskyttes.

(9)

Den centrale administrators hovedopgaver går ud på at tilvejebringe, drive og vedligeholde EU-registret og EUTL’en og stille dem til rådighed samt at forvalte centrale konti og foretage de operationer, som skal udføres fra centralt hold. Den nationale administrators hovedopgave går ud på at fungere som kontaktpunkt for deres respektive kontohavere i EU-registret og foretage alle operationer, som involverer direkte kontakt til disse, og herunder at åbne, suspendere og lukke konti.

(10)

Hvis medlemsstaterne tildeler kvoter gratis på grundlag af artikel 10c i direktiv 2003/87/EF, bør disse kvoter udstedes i overensstemmelse med artikel 10c i nævnte direktiv og Kommissionens beslutninger, der vedtages i medfør heraf. Til dette formål bør der i de relevante nationale tildelingstabeller tages hensyn til ansøgninger i henhold til artikel 10c, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF i de berørte medlemsstater samt de relevante kommissionsafgørelser i medfør af artikel 10c, stk. 6, i nævnte direktiv.

(11)

Hvis en medlemsstat under hensyntagen til sin ansøgning i henhold til artikel 10c, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF og Kommissionens relevante afgørelse i henhold til samme direktivs artikel 10c, stk. 6, udskyder udstedelsen af gratiskvoter i medfør af artikel 10c i direktiv 2003/87/EF (efterfølgende udstedelse af kvoter), bør den pågældende medlemsstat i sin nationale tildelingstabel i henhold til artikel 51, stk. 1, i nærværende forordning angive den gratistildeling, der gives på grundlag af investeringer, som allerede er gennemført, eller finansielle overførsler, som allerede er foretaget, på tidspunktet hvor tabellen meddeles.

(12)

Hvis en medlemsstat under hensyntagen til sin ansøgning i henhold til artikel 10c, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF og Kommissionens relevante afgørelse i henhold til samme direktivs artikel 10c, stk. 6, udsteder de gratiskvoter, der tildeles i medfør af artikel 10c i direktiv 2003/87/EF, uanset om der allerede er gennemført investeringer (forudgående udstedelse af kvoter), bør medlemsstaten i den nationale tildelingstabel angive den gratistildeling, der gives i medfør af artikel 10c i direktiv 2003/87/EF for perioden 2013 til 2019, når Kommissionen underrettes om den nationale tildelingstabel i henhold til nærværende forordnings artikel 51, stk. 1.

(13)

På grundlag af de rapporter, der forelægges for Kommissionen i henhold til artikel 10c, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, bør medlemsstaterne ændre de nationale tildelingstabeller for at afspejle udviklingen i investeringer og status for finansielle overførsler, der er foretaget i medfør af artikel 10c i direktiv 2003/87/EF hhv. de tilsvarende kommissionsafgørelser.

(14)

Ifølge artikel 11 i direktiv 2003/87/EF udsteder de kompetente myndigheder senest den 28. februar hvert år kvoter, der skal tildeles det pågældende år. Hvis en driftsleder har forelagt oplysninger i henhold til artikel 24 i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (8), som påvirker det antal kvoter, der skal tildeles til driftslederen, skal driftslederens tildeling genberegnes og meddeles i henhold til artikel 24, stk. 2, i nævnte afgørelse, inden en overførsel af kvoter til driftslederen kan finde sted i henhold til artikel 53, stk. 2, i denne forordning.

(15)

Intet i denne forordning bør hindre en kompetent myndighed i at pålægge en driftsleder at overføre et antal kvoter, der er modtaget ud over vedkommendes tilpassede tildeling for det relevante år, til EU-tildelingskontoen i de tilfælde, hvor der er tildelt for mange kvoter bl.a. som følge af en fejl i den oprindelige tildeling, eller hvis driftslederen ikke på korrekt eller fuldstændig vis har forelagt de kompetente myndigheder oplysninger i henhold til artikel 24 i afgørelse 2011/278/EU inden for fristen i denne artikel, forudsat at den centrale administrator har foretaget ændringer af den pågældende medlemsstats nationale tildelingstabel i henhold til denne forordnings artikel 52, stk. 2, for at justere tildelingen i overensstemmelse hermed.

(16)

Ved artikel 11b i direktiv 2003/87/EF forbydes det efter den 31. december 2012 at udstede godkendte emissionsreduktioner (CER'er) og emissionsreduktionsenheder (ERU'er), som fører til, at reduktioner i drivhusgasemissioner tælles dobbelt. Artikel 5, stk. 2, i Kommissionens beslutning 2006/780/EF af 13. november 2006 om undgåelse af dobbelttælling af reduktioner i drivhusgasemissioner som led i Fællesskabets emissionshandelsordning for projektaktiviteter under Kyoto-protokollen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (9) åbner dog mulighed for, at kvotereserver, som er oprettet i medfør af denne beslutnings artikel 3, må konverteres til tildelte enheder (AAU’er) eller sælges som kvoter for perioden 2008-2012. Endvidere bør medlemsstaterne indtil den 30. april 2013 kunne udstede ERU fra projekter inden for aktiviteter, som først er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2003/87/EF fra den 1. januar 2013 for så vidt angår emissionsreduktioner, der fandt sted indtil den 31. december 2012.

(17)

Unionen, medlemsstaterne og en række tredjelande har indgået reduktionsforpligtelser for hele økonomien for emissioner i perioden 2008-2012. Medlemsstaterne har retligt bindende emissionsreduktionsmål for hele økonomien fra 2013 til 2020, jf. direktiv 2003/87/EF og beslutning nr. 406/2009/EF. I forbindelse med en ændring af Kyoto-protokollen bør der på internationalt plan indføres retligt bindende, kvantificerede emissionsmål fra 2013 til 2020 for de parter, der er anført i protokollens bilag B, når den er trådt i kraft for disse parter. Ifølge beslutning 13/CMP.1 af UNFCCC-partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (beslutning 13/CMP.1) kræves det, at ERU’er kun udstedes ved at konvertere AAU’er eller optagsenheder (RMU’er), som har et serienummer, der omfatter den forpligtelsesperiode, de er udstedt for. ERU’er må ikke udstedes, hvis forpligtelsesperioden ifølge det relevante serienummer ikke svarer til den periode, hvor emissionsreduktionerne fandt sted. EU-registrets konti i relation til emissionshandelsordningen (ETS) bør ikke indeholde ERU’er, som ikke er i overensstemmelse med disse regler. Til dette formål bør ERU’er, der udstedes af tredjelande uden retligt bindende, kvantificerede emissionsmål fra 2013 til 2020, der er fastlagt ved en ændring af Kyotoprotokollen i henhold til dennes artikel 3, stk. 9, eller som ikke har deponeret et ratifikationsinstrument vedrørende en sådan ændring af Kyotoprotokollen, alene stå i EU-registret, hvis de er certificeret til at vedrøre emissionsreduktioner, der verificeres at have fundet sted før 2013. Sådanne ERU'er, der er overført til EU-registret efter den 1. maj 2013, forventes at være udstedt i henhold til verifikationsproceduren i Kontrolkomitéen for Fælles Gennemførelse, der er omhandlet i beslutning 9/CMP.1 fra partskonferencen under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (beslutning 9/CMP.1) (i henhold til den såkaldte "spor 2-procedure").

(18)

Ved artikel 11a i direktiv 2003/87/EF åbnes der mulighed for at bruge CER'er og ERU'er fra projektaktiviteter før ikrafttræden af en international klimaændringsaftale, idet der åbnes mulighed for, at driftsledere kan få udstedt kvoter i bytte for sådanne enheder.

(19)

Tredjelande eller deres subføderale eller regionale enheder bør kunne åbne konti i EU-registret, når der er indgået aftale med et tredjeland om vilkårene for at sammenkoble ETS med en anden obligatorisk ordning for handel med drivhusgasemissioner med et absolut emissionsloft.

(20)

Ved artikel 11 i beslutning nr. 406/2009/EF fastsættes det, at der skal sikres en korrekt registrering i registersystemet af transaktioner i medfør af denne beslutning.

(21)

Der bør udstedes årlige emissionstildelingsenheder på ESD-kvoteoverholdelseskonti (konti i relation til beslutningen om indsatsfordeling) i EU-registret i de mængder, der er fastlagt i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF. Årlige emissionstildelingsenheder (AEA'er) må kun stå på ESD-kvoteoverholdelseskonti i EU-registret.

(22)

EU-registret bør muliggøre gennemførelsen af den årlige overholdelsescyklus i henhold til beslutning nr. 406/2009/EF ved at fastlægge processerne for indførelsen i ESD-overholdelseskontiene af de evaluerede årlige drivhusgasemissioner med henblik på at fastlægge overholdelsesstatustallet for hver medlemsstats ESD-overholdelseskonto for hvert år og om fornødent med hensyn til anvendelsen af korrigerende foranstaltninger i henhold til artikel 7 i beslutning nr. 406/2009/EF.

(23)

EU-registret bør sikre en korrekt registrering af transaktioner som omhandlet i artikel 3, stk. 3, 4 og 5, og artikel 5 i beslutning nr. 406/2009/EF.

(24)

For at sikre, at der ikke forekommer uregelmæssigheder, bør der gennem EUTL’en føres automatisk kontrol med alle processer i registersystemet, der vedrører kvoter, verificerede emissioner, konti, årlige emissionstildelingsenheder, kreditanvendelsesrettigheden og Kyoto-enheder, mens der gennem ITL’en bør føres automatisk kontrol med processer, der vedrører Kyoto-enheder. Falder kontrollen negativt ud, bør den pågældende proces bringes til ophør med henblik på at sikre, at EU-registersystemet opfylder kravene i direktiv 2003/87/EF, beslutning nr. 406/2009/EF og krav opstillet i medfør af klimakonventionen og Kyotoprotokollen.

(25)

Der bør anvendes hensigtsmæssige og harmoniserede krav til åbning af konti, autentificering og adgang for at beskytte sikkerheden af oplysningerne i det integrerede registersystem og undgå svig. Det bør overvejes at revidere disse krav i fremtiden med henblik på at sikre, at de er effektive, idet der tages hensyn til proportionalitet. Der bør opbevares registeroplysninger om alle processer, driftsledere, luftfartøjsoperatører og personer i registersystemet.

(26)

Den centrale administrator bør påse, at der forekommer færrest muligt afbrydelser i driften af registersystemet ved at træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre adgangen til EU-registret og EUTL’en og ved at sikre robuste systemer og procedurer til beskyttelse af relevante oplysninger.

(27)

Eftersom det kan være ønskeligt at have ekstra kontotyper eller andre måder, som gør det lettere at opbevare kvoter eller Kyoto-enheder på vegne af tredjeparter eller at varetage en interesse i sikkerheden af disse, bør disse spørgsmål tages op i forbindelse med en kommende revision af denne forordning.

(28)

Der bør regelmæssigt offentliggøres relevante rapporter til sikring af, at offentligheden, med forbehold af visse fortrolighedskrav, har adgang til de oplysninger, der ligger i det integrerede registersystem, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (10) og beslutning 13/CMP.1.

(29)

De nationale administratorer, den centrale administrator og Kommissionen bør overholde europæiske og nationale retsforskrifter om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (11) og den nationale lovgivning til gennemførelse heraf samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (12), når de gælder for oplysninger, der opbevares og behandles i medfør af nærværende forordning, for hvilke de har ansvaret for kontrollen.

(30)

Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 af 7. oktober 2010 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådet beslutning nr. 280/2004/EF (13) bør finde anvendelse, indtil alle nødvendige operationer i relation til handelsperioden mellem 2008 og 2012 er afsluttet. Den bør ændres for at fastsætte bestemmelser om erstatning med øjeblikkelig virkning af luftfartskvoter, som indehaves af brugerne ved udløbet af handelsperioden mellem 2008 og 2012, med luftfartskvoter, der er gyldige for den handelsperiode, der begynder i 2013. Forordning (EU) nr. 920/2010 bør derfor ophæves med virkning fra den 1. oktober 2013.

(31)

Forordning (EU) nr. 1193/2011 bør derfor ophæves og erstattes af en forordning, herunder med de bestemmelser, der kræves ifølge direktiv 2003/87/EF, beslutning nr. 280/2004/EF og beslutning nr. 406/2009/EF, som træder i kraft omgående.

(32)

Ved forordning (EU) nr. 1193/2011 er der fastsat frister for aftaler om vilkårene for samarbejdet mellem den centrale administrator og de nationale administratorer og for meddelelse af nationale tildelingstabeller og nationale tildelingstabeller for luftfart. Forordning (EU) nr. 1193/2011 ophæves, men disse bestemmelser bør opretholdes.

(33)

Nærværende forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt.

(34)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

FÆLLES ALMINDELIGE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges generelle bestemmelser for og krav til drift og vedligeholdelse af EU-registret for den handelsperiode, der begynder den 1. januar 2013, og efterfølgende perioder, for så vidt angår den uafhængige transaktionsjournal, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, og om registre, der er omhandlet i artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF.

I forordningen fastlægges også et kommunikationssystem mellem EU-registret og ITL’en.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på kvoter, som er udstedt for den handelsperiode under EU's emissionshandelsordning, der begynder den 1. januar 2013, og efterfølgende perioder, samt på årlige emissionstildelingsenheder og Kyoto-enheder.

Denne forordning finder ligeledes anvendelse på kvoter, som skal auktioneres til luftfarten, og som blev udstedt for handelsperioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012.

Artikel 3

Definitioner

Medmindre andet er angivet, har ord og begreber i denne forordnings afsnit II samme betydning som i direktiv 2003/87/EF. Desuden finder definitionerne i artikel 3 i forordning (EU) nr. 1031/2010 og i artikel 3 i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU anvendelse. Endvidere forstås ved:

1)   "kontohaver": en fysisk eller juridisk person, der har en konto i registersystemet

2)   "central administrator": person udpeget af Kommissionen i medfør af artikel 20 i direktiv 2003/87/EF

3)   "kompetent myndighed": den eller de myndigheder, der udpeges af en medlemsstat, jf. artikel 18 i direktiv 2003/87/EF

4)   "ekstern handelsplatform": multilateral handelscentral af enhver art, der samler eller medvirker til at samle forskellige tredjeparters interesser i køb og salg, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (14), hvor det, der er interesse i at købe og sælge, er kvoter eller Kyoto-enheder

5)   "verifikator": verifikationsorgan som defineret i artikel 3, nr. 3), i Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 (15)

6)   "tildelte enheder" ("AAU'er"): enheder udstedt i medfør af artikel 7, stk. 3, i beslutning nr. 280/2004/EF

7)   "luftfartskvoter": kvoter, som er udstedt i medfør af artikel 3c, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF

8)   "almindelige kvoter": alle andre kvoter, som er udstedt i medfør af direktiv 2003/87/EF

9)   "langfristede certificerede emissionsreduktioner" ("lCER'er"): enheder, som udstedes for en projektaktivitet bestående i nyplantning eller genplantning af skov inden for rammerne af mekanismen for bæredygtig udvikling ("CDM"), og som med forbehold af beslutning 5/CMP.1 fra partskonferencen, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen, udløber ved udgangen af den krediteringsperiode for emissionsreduktion for den CDM-projektaktivitet bestående i nyplantning eller genplantning af skov, som den er udstedt for

10)   "optagsenheder" ("RMU'er"): enheder, som udstedes i medfør af de relevante bestemmelser i bilaget til beslutning 13/CMP.1

11)   "midlertidige certificerede emissionsreduktioner" (tCER'er): enheder, som udstedes for en projektaktivitet bestående i nyplantning eller genplantning af skov inden for rammerne af CDM, og som med forbehold af beslutning 5/CMP.1 udløber ved udgangen af den forpligtelsesperiode i henhold til Kyotoprotokollen, der følger efter den forpligtelsesperiode, den er udstedt i

12)   "Kyoto-enheder": AAU'er, emissionsreduktionsenheder ("ERU'er") og certificerede emissionsreduktioner ("CER'er"), RMU'er, lCER'er og tCER'er

13)   "proces": en automatiseret teknisk fremgangsmåde til udførelse af en handling vedrørende en konto, en enhed eller en del af kreditanvendelsesrettigheden i et register

14)   "transaktion": en proces i EU-registret, der omfatter overførsel af en kvote, en Kyoto-enhed, en årlig emissionstildelingsenhed eller en del af kreditanvendelsesrettigheden fra en konto til en anden

15)   "returnere": en driftsleders eller luftfartøjsoperatørs registrering af en kvote som modregning for de verificerede udledninger fra den pågældendes anlæg eller luftfartøj.

16)   "Annullering": indehaverens definitive afhændelse af Kyoto-enheder uden modregning af verificerede udledninger

17)   "sletning": indehaverens definitive afhændelse af kvoter uden modregning af verificerede udledninger

18)   "tilbagetrækning": en KP-parts registrering af en Kyoto-enhed som modregning for den pågældende parts rapporterede udledninger

19)   "hvidvaskning af penge": hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF (16)

20)   "alvorlig lovovertrædelse": alvorlig lovovertrædelse som defineret i artikel 3, nr. 5), i direktiv 2005/60/EF

21)   "finansiering af terrorisme": finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1, stk. 4, i direktiv 2005/60/EF

22)   "national administrator": organ med ansvar for på en medlemsstats vegne at administrere en række brugerkonti under medlemsstatens jurisdiktion i EU-registret, og som udpeges i henhold til artikel 8

23)   "ledelse": omfatter de personer, som i praksis leder en juridisk persons daglige virksomhed

24)   "mellemeuropæisk tid": mellemeuropæisk sommertid i sommertidsperioden som defineret i artikel 1, 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF

25)   "national administrativ platform": et eksternt system, der drives af en national administrator eller en kompetent myndighed, der på sikker vis er forbundet til EU-registret med henblik på at automatisere funktioner i forbindelse med administrering af konti og af de regler, der skal overholdes i EU-registret

26)   "internationale kreditter": CER'er, ERU'er og kreditter fra projekter eller andre emissions- reduktionsaktiviteter, der kan udnyttes i henhold til artikel 11a, stk. 5, i direktiv 2003/87/EF

27)   "årlig emissionstildelingsenhed" ("AEA"): en undergruppe af en medlemsstats årlige emissionstildeling, der er fastlagt i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF svarende til et ton kuldioxidækvivalent

28)   "kreditanvendelsesrettighed": en medlemsstats ret udtrykt som et tal, der svarer til en procentdel af medlemsstatens drivhusgasemissioner i 2005, der er specificeret i artikel 5, stk. 4, i beslutning nr. 406/2009/EF, til at anvende kreditter som omhandlet i artikel 5 i beslutning nr. 406/2009/EF med henblik på at opfylde sine forpligtelser i henhold til artikel 3 i beslutning nr. 406/2009/EF

29)   "uudnyttet kreditanvendelsesrettighed": en medlemsstats kreditanvendelsesrettighed fratrukket summen af internationale kreditter, tCER'er eller lCER'er, der står på ESD-overholdelseskontoen på det tidspunkt, hvor overholdelsesstatustallet bestemmes, jf. artikel 79 i denne forordning

30)   "overholdelsesperiode": tidsrummet fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2020, i hvilket medlemsstaterne skal begrænse deres drivhusgasemissioner i henhold til artikel 3 i beslutning nr. 406/2009/EF.

KAPITEL 2

Registersystemet

Artikel 4

EU-registret

1.   Der oprettes et EU-register for handelsperioden inden for rammerne af Unionens emissionshandelsordning, som indledes den 1. januar 2013, og efterfølgende perioder.

2.   Den centrale administrator fører og vedligeholder EU-registret og dets tekniske infrastruktur.

3.   Medlemsstaterne anvender EU-registret med henblik på at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/87/EF og artikel 11 i beslutning nr. 406/2009/EF og sikre en korrekt regnskabsføring af kvoter, AEA'er og kreditanvendelsesrettigheder inden for denne forordnings anvendelsesområde. EU-registret stiller de processer, som er anført i denne forordning, til rådighed for nationale administratorer og kontohavere.

4.   Den centrale administrator sikrer, at der i EU-registret tages hensyn til de funktionelle og tekniske specifikationer med hensyn til dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyotoprotokollen, der er udarbejdet i medfør af beslutning 12/CMP.1, og at der tages hensyn til krav til hardware, net, software og sikkerhedskrav, der er fastsat i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105 i denne forordning.

Artikel 5

Nationale og Unionens KP-registre

1.   For at imødekomme deres forpligtelser som parter i Kyotoprotokollen og for i medfør af artikel 6 i beslutning nr. 280/2004/EF at sikre en korrekt registrering af Kyoto-enheder fører hver medlemsstat og Unionen et Kyotoprotokolregister (KP-register) i form af en standardiseret elektronisk database, hvori der tages hensyn til UNFCCC's krav til registre, og navnlig de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyotoprotokollen, som er udarbejdet i medfør af beslutning 12/CMP.1, og hvori kravene opfyldes angående hardware, net, software og sikkerhedskrav, der er fastsat i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105 i denne forordning.

2.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret også fungerer som et KP-register for Unionen som part i Kyotoprotokollen. Den centrale administrator fungerer også som administrator for Unionens KP-register, som indgår i EU-registret.

Artikel 6

EUTL’en

1.   I henhold til artikel 20 i direktiv 2003/87/EF oprettes en EU-transaktionsjournal (EUTL) i form af en standardiseret elektronisk database for transaktioner inden for denne forordnings anvendelsesområde. EUTL’en tjener ligeledes til at registrere alle oplysninger om beholdninger og overførsler af Kyoto-enheder, der stilles til rådighed i henhold til artikel 6, stk. 2, i beslutning nr. 280/2004/EF.

2.   Den centrale administrator fører og vedligeholder EUTL’en efter bestemmelserne i denne forordning.

3.   Den centrale administrator sikrer, at EUTL’en kan kontrollere og registrere alle de processer, der henvises til i denne forordning, og tager hensyn til de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer under Kyotoprotokollen, der er udarbejdet i medfør af beslutning 12/CMP.1, og opfylder de krav til hardware, netværk og software, der er fastsat i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105 i denne forordning.

4.   Den centrale administrator sikrer, at EUTL’en kan registrere alle processer, der er beskrevet i kapitel 3 i afsnit I, samt i afsnit II, III og IV.

Artikel 7

Kommunikationsforbindelser mellem registrene, ITL’en og EUTL’en

1.   Den centrale administrator og medlemsstaterne sikrer, at EU-registret og KP-registrene opretholder en kommunikationsforbindelse til ITL’en med henblik på at kommunikere transaktioner med Kyoto-enheder.

2.   Den centrale administrator sikrer, at EUTL’en opretholder en kommunikationsforbindelse til ITL’en med henblik på registrering og kontrol af overførsler omhandlet i stk. 1. EUTL’en skal behandle og kontrollere alle foreslåede overførsler, der berører et KP-register, før overførslen registreres.

3.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret opretholder en direkte kommunikationsforbindelse til EUTL’en med det formål at kontrollere og registrere transaktioner med kvoter, AEA'er eller dele af kreditanvendelsesrettigheden og kontoforvaltningsprocesser, der er fastlagt i kapitel 3 i afsnit I. Alle transaktioner vedrørende kvoter, AEA'er eller dele af kreditanvendelsesrettigheden skal finde sted i EU-registret og skal registreres og kontrolleres af EUTL’en. Den centrale administrator kan oprette en begrænset kommunikationsforbindelse mellem EUTL’en og registret i et tredjeland, som har indgået en traktat om tiltrædelse af Unionen, for at give sådanne registre mulighed for at kommunikere med ITL’en via EUTL’en og registrere operatørernes verificerede udledningsdata i EUTL’en. Disse registre skal gennemføre alle de krævede test- og initialiseringsprocedurer for registre, før en sådan kommunikationsforbindelse oprettes.

Artikel 8

Nationale administratorer og KP-registeradministratorer

1.   Hver medlemsstat udpeger en national administrator. Uanset artikel 13, stk. 2, har medlemsstaten i henhold til artikel 11 adgang til og forvalter egne konti og kontiene i EU-registret under dens jurisdiktion via den nationale administrator, som defineres i bilag I. Hver medlemsstats nationale administrator fungerer også som administrator for KP-registret i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

2.   Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, at der ikke er interessekonflikter mellem de nationale administratorer, den centrale administrator og kontohavere.

3.   Hver enkelt medlemsstat underretter Kommissionen om den nationale administrators identitet og kontaktoplysninger, herunder et nødtelefonnummer, som skal anvendes i tilfælde af sikkerhedsrelaterede hændelser.

4.   Kommissionen samordner gennemførelsen af denne forordning med medlemsstaternes nationale administratorer og den centrale administrator. Kommissionen hører navnlig administratorernes arbejdsgruppe i Udvalget for Klimaændringer om spørgsmål og procedurer vedrørende driften af registre, som reguleres ved denne forordning, og gennemførelsen af denne forordning. Senest 31. marts 2012 aftaler administratorernes arbejdsgruppe betingelserne for samarbejde mellem den centrale administrator og de nationale administratorer, herunder fælles arbejdsgange for gennemførelsen af denne forordning og procedurer for forandringsstyring og fejlhåndtering vedrørende EU-registret samt tekniske specifikationer for EU-registrets og EUTL’ens funktion og pålidelighed. Vilkårene for dette samarbejde kan omfatte nærmere bestemmelser om at konsolidere de eksterne kommunikationsforbindelser, informationsteknologiinfrastrukturen, brugerkonto-adgangsprocedurerne og ordningerne til at forvalte EU-registrets KP-konti i sammenhæng med andre KP-registres konti i et konsolideret europæisk registersystem, der vedligeholdes af den centrale administrator. Udvalget for Klimaændringer vedtager administratorernes arbejdsgruppes forretningsorden.

5.   Den centrale administrator, de kompetente myndigheder og de nationale administratorer gennemfører kun processer, som er nødvendige for udførelsen af deres respektive opgaver, jf. direktiv 2003/87/EF, beslutning 280/2004/EF og beslutning nr. 406/2009/EF, og de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til disse bestemmelser.

KAPITEL 3

Konti

Afdeling 1

Generelle bestemmelser for alle konti

Artikel 9

Konti

1.   Medlemsstaterne og den centrale administrator sikrer, at hvert KP-register og EU-registret indeholder konti som anført i bilag I.

2.   Hver kontotype må indeholde de enhedstyper, som er fastlagt i bilag I.

Artikel 10

Kontostatus

1.   En konto kan have følgende status: åben, spærret, udelukket eller lukket.

2.   Der må ikke igangsættes processer fra spærrede konti bortset fra de processer, der er angivet i artikel 25, 31, 35, 67, 77, 81 og 82.

3.   Der må ikke igangsættes processer fra lukkede konti. En lukket konto må ikke genåbnes og kan ikke erhverve enheder.

4.   Hvis et anlæg udelukkes fra Unionens ordning i medfør af artikel 27 i direktiv 2003/87/EF, sætter den nationale administrator den hertil svarende driftslederbeholdningskonto til udelukket status, så længe udelukkelsen varer.

5.   Efter at den kompetente myndighed har underrettet om, at en luftfartøjsoperatørs flyvninger ikke længere er omfattet af EU-ordningen i henhold til bilag I til direktiv 2003/87/EF i et givet år, sætter den nationale administrator den hertil svarende luftfartøjsoperatørbeholdningskonto til udelukket status efter at have givet den pågældende luftfartøjsoperatør en forhåndsmeddelelse herom, og indtil den kompetente myndighed underretter om, at en luftfartøjsoperatørs flyvninger igen er omfattet af ordningen.

6.   Der må ikke igangsættes processer fra udelukkede konti bortset fra de processer, der er angivet i artikel 25 og 68, og de processer, der er angivet i artikel 35 og 67 svarende til den periode, hvor kontoens status ikke var sat til udelukket.

Artikel 11

Administrering af konti

1.   Hver konto har en administrator, der er ansvarlig for administrationen af kontoen på en medlemsstats vegne eller på Unionens vegne.

2.   For hver enkelt kontotype som anført i bilag I skal det fastlægges, hvem der administrerer kontoen.

3.   Kontoadministratoren har ansvaret for at åbne, suspendere eller begrænse adgangen til eller lukke en konto, ændre kontoens status, godkende bemyndigede repræsentanter, tillade ændringer i kontooplysningerne, der kræver administratorens godkendelse, og igangsætte transaktioner, hvis kontohaveren anmoder herom i henhold til artikel 23, stk. 5, i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

4.   Administratoren kan pålægge kontohavere og dens repræsentanter at indvilge i at opfylde rimelige vilkår og betingelser i overensstemmelse med denne forordning under iagttagelse af de forhold, der er anført i bilag II.

5.   Konti reguleres af love og henhører under administratorens medlemsstats jurisdiktion, og enhederne på disse konti anses for at være hjemmehørende i den pågældende medlemsstat.

Artikel 12

Meddelelser fra den centrale administrator

Den centrale administrator underretter kontorepræsentanterne og den nationale administrator om igangsættelse og afslutning eller indstilling af en proces vedrørende kontoen samt om ændring af kontoens status via en automatisk mekanisme, der er beskrevet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

Afdeling 2

Åbning og ajourføring af konti

Artikel 13

Åbning af konti, der administreres af den centrale administrator

1.   Den centrale administrator skal åbne alle ETS-administrationskonti i EU-registret, EU's KP-konti, EU-totalmængdekontoen (AEA), ESD-sletningskontoen og en ESD-overholdelseskonto for hver enkelt medlemsstat for hvert år i overholdelsesperioden senest 20 hverdage efter modtagelsen af de oplysninger, der er anført i bilag III.

2.   Den nationale administrator, som er udpeget i henhold til artikel 8, stk. 1, fungerer som bemyndiget repræsentant for ESD-overholdelseskonti, medmindre den pågældende medlemsstat udnævner en anden person.

3.   Hver medlemsstat forelægger den centrale administrator oplysningerne i tabel VIII-I i bilag VIII for hver bemyndiget repræsentant og yderligere repræsentant for ESD-overholdelseskonti.

Artikel 14

Åbning af konti for nationale administrative platforme i EU-registret

1.   Fra den 1. januar 2014 kan en national administrator indgive en anmodning om at åbne en konto for en national administrativ platform i EU-registret. Denne ansøgning forelægges den centrale administrator. Den nationale administrator tilvejebringer de oplysninger, som den centrale administrator har behov for. Disse oplysninger skal som minimum omfatte de oplysninger, der er anført i bilag III, og dokumentation for, at den nationale administrative platform har et sikkerhedsniveau, som er svarende til eller højere end den sikkerhed, som EU-registret giver i henhold til denne forordning under iagttagelse af de tekniske og sikkerhedsmæssige krav, der er beskrevet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

2.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger, jf. stk. 1, åbner den centrale administrator en konto for en national administrativ platform i EU-registret eller underretter den nationale administrator om, at det afvises at åbne kontoen, såfremt den nationale administrative platforms sikkerhedsniveau er utilstrækkeligt i forhold til kravene i stk. 1.

3.   Den nationale administrator, som udpeges i medfør af artikel 8, stk. 1, fungerer som bemyndiget repræsentant for kontoen for den nationale administrative platform.

Artikel 15

Åbning af en auktionsleveringskonto i EU-registret

1.   En kvoteudbyder, et clearingsystem eller et afviklingssystem som defineret i forordning (EU) nr. 1031/2010 eller en auktionsplatform, der udpeges i henhold til artikel 26 eller artikel 30 i nævnte forordning, kan forelægge en national administrator en anmodning om en auktionsleveringskonto i EU-registret. Den person, som ansøger om kontoen, skal forelægge de oplysninger, som er anført i bilag IV.

2.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og artikel 24 åbner den nationale administrator auktionsleveringskontoen i EU-registret eller underretter den person, som ansøger om kontoen, om, at det er afvist at åbne kontoen i medfør af artikel 22.

Artikel 16

Åbning af driftslederbeholdningskonti i EU-registret

1.   Senest 20 hverdage efter ikrafttrædelsen af en drivhusgasudledningstilladelse forelægger den relevante kompetente myndighed eller driftslederen de oplysninger, som er anført i bilag VI, for den relevante nationale administrator og ansøger den nationale administrator om at åbne en driftslederbeholdningskonto i EU-registret.

2.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og artikel 24 åbner den nationale administrator en driftslederbeholdningskonto for hvert anlæg i EU-registret eller underretter den potentielle kontohaver om, at det er afvist at åbne kontoen i medfør af artikel 22.

Artikel 17

Åbning af luftfartøjsoperatørbeholdningskonti i EU-registret

1.   Senest 20 hverdage efter godkendelsen af en luftfartøjsoperatørs overvågningsplan forelægger den kompetente myndighed eller luftfartøjsoperatør de oplysninger, som er anført i bilag VII, for den relevante nationale administrator og ansøger den nationale administrator om at åbne en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto i EU-registret.

2.   Hver luftfartøjsoperatør har én luftfartøjsoperatørbeholdningskonto.

3.   Luftfartøjsoperatører, der udfører luftfartsaktiviteter, hvor de samlede udledninger er lavere end 25 000 ton CO2-ækvivalenter pr. år, eller som udfører færre end 243 flyvninger pr. periode i tre på hinanden følgende firemånedersperioder, kan bemyndige en fysisk person eller en juridisk enhed til at åbne en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto og til at returnere kvoter i henhold til artikel 12, stk. 2a, i direktiv 2003/87/EF på deres vegne. Luftfartøjsoperatøren bærer stadig ansvaret for kvoteoverholdelsen. Luftfartøjsoperatøren sikrer i forbindelse med bemyndigelsen af den fysiske person eller den juridiske enhed, at der ikke er nogen interessekonflikt mellem den bemyndigede person eller enhed og de kompetente myndigheder, de nationale administratorer, verifikatorer eller andre organer, der er underlagt bestemmelserne i direktiv 2003/87/EF og de retsakter, der er vedtaget til gennemførelse heraf. I dette tilfælde forelægger den bemyndigede fysiske person eller juridiske enhed de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1.

4.   Senest 40 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og artikel 24 åbner den nationale administrator en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto for hver luftfartøjsoperatør i EU-registret eller underretter den potentielle kontohaver om, at det er afvist at åbne kontoen i medfør af artikel 22.

5.   Status for luftfartøjsoperatørbeholdningskonti ændres fra spærret til åben efter registrering af verificerede udledninger i medfør af artikel 35, stk. 1 til 5, og et overholdelsesstatustal, der er større end eller lig med nul beregnet i medfør af artikel 37, stk. 1. Kontoens status skal også ændres til åben på en tidligere dato i perioden mellem datoen for åbning af kontoen og datoen, hvor verificerede udledninger indføres i EU-registret for første gang, efter at den nationale administrator modtager en anmodning fra kontohaveren om aktivering af sin konto i handelsøjemed, forudsat at en sådan anmodning mindst indeholder alle nødvendige elementer, der er angivet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

Artikel 18

Åbning af personbeholdnings- og handelskonti i EU-registret

1.   En ansøgning om at åbne en personbeholdnings- eller handelskonto i EU-registret indgives til den nationale administrator af den potentielle kontohaver. Den potentielle kontohaver forelægger de oplysninger, som kræves af den nationale administrator, herunder mindst oplysningerne i bilag IV.

2.   Den nationale administrators medlemsstat kan kræve, at de potentielle kontohavere som en betingelse for at få åbnet en personbeholdnings- eller handelskonto har fast bopæl eller er registreret i den kontoadministrerende nationale administrators medlemsstat.

3.   Den nationale administrators medlemsstat kan kræve, at de potentielle kontohavere som en betingelse for at få åbnet en personbeholdnings- eller handelskonto er momsregistreret i den kontoadministrerende nationale administrators medlemsstat.

4.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og artikel 24 åbner den nationale administrator en personbeholdnings- eller handelskonto i EU-registret eller underretter den potentielle kontohaver om, at det er afvist at åbne kontoen i medfør af artikel 22.

Artikel 19

Åbning af nationale beholdningskonti i EU-registret

Den kompetente myndighed i en medlemsstat giver den nationale administrator anvisning om at åbne en national beholdningskonto i EU-registret senest 20 hverdage efter modtagelsen af oplysningerne, der er fastsat i bilag III.

Artikel 20

Åbning af eksterne handelsplatformkonti i EU-registret

1.   Eksterne handelsplatforme kan indgive en ansøgning om at åbne en ekstern handelsplatformkonto i EU-registret. Denne ansøgning sendes til den nationale administrator. Den person, som ansøger om kontoen, skal forelægge de oplysninger, som kræves af den nationale administrator. Disse oplysninger skal mindst omfatte de oplysninger, der er fastsat i bilag IV, og dokumentation for, at den eksterne handelsplatform har et sikkerhedsniveau, som er svarende til eller højere end den sikkerhed, som EU-registret giver i henhold til denne forordning, og at den har iværksat sikkerhedsforanstaltninger, som mindst tilbyder et beskyttelsesniveau svarende til godkendelsen af en yderligere bemyndiget repræsentant, jf. artikel 23, stk. 3.

2.   Nationale administratorer sikrer, at der i eksterne handelsplatforme tages hensyn til de tekniske og sikkerhedsmæssige krav, der er beskrevet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

3.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og artikel 24 åbner den nationale administrator en konto for eksterne handelsplatforme i EU-registret eller underretter den centrale administrator eller den person, som ansøger om kontoen, om, at det er afvist at åbne kontoen i medfør af artikel 22. Den pågældende nationale administrator underretter straks Kommissionen om åbningen af sådanne konti.

4.   Der er ikke krav om godkendelse fra en yderligere bemyndiget repræsentant i medfør af artikel 23, stk. 3, for at igangsætte en transaktion for transaktioner, som igangsættes af eksterne handelsplatforme.

Artikel 21

Åbning af verifikatorkonti i EU-registret

1.   En ansøgning om at åbne en verifikatorkonto i EU-registret indgives til den nationale administrator. En person, der ansøger om en konto, forelægger de oplysninger, som kræves af den nationale administrator, herunder oplysningerne, der er fastsat i bilag III og V.

2.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og artikel 24 åbner den nationale administrator en verifikatorkonto i EU-registret eller underretter den potentielle kontohaver om, at det er afvist at åbne kontoen i medfør af artikel 22.

Artikel 22

Afvisning af at åbne en konto

1.   Den nationale administrator verificerer, at de forelagte oplysninger og dokumenter i forbindelse med åbningen af en konto er fuldstændige, ajourførte, nøjagtige og korrekte.

2.   En national administrator kan afvise at åbne en konto:

a)

hvis de forelagte oplysninger og dokumenter er ufuldstændige, uaktuelle eller på anden måde unøjagtige eller falske

b)

hvis den potentielle kontohaver eller, i tilfælde af en juridisk person, en person blandt den potentielle kontohavers ledelse er genstand for efterforskning eller inden for de seneste fem år er dømt for svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig lovovertrædelse, hvortil kontoen kan anvendes

c)

hvis den nationale administrator har rimelige grunde til at antage, at kontoen muligvis anvendes til svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig lovovertrædelse

d)

af andre grunde fastsat i national ret.

3.   Hvis den nationale administrator afviser at åbne en konto, kan den person, der ansøger om åbning af en konto, gøre indsigelse herimod hos den relevante myndighed efter national ret, som giver den nationale administrator anvisning om enten at åbne kontoen eller bekræfte afvisningen i en begrundet afgørelse, med forbehold for krav i national ret, som forfølger et lovligt mål, som er foreneligt med denne forordning, og er rimelige i forhold til målet.

Artikel 23

Bemyndigede repræsentanter

1.   Hver konto med undtagelse af verifikatorkontoen har mindst to bemyndigede repræsentanter. En verifikatorkonto har mindst én bemyndiget repræsentant. Den bemyndigede repræsentant igangsætter transaktioner og andre processer på kontohaverens vegne.

2.   Ud over den bemyndigede repræsentant, som er beskrevet i stk. 1, kan en konto også have bemyndigede repræsentanter, som udelukkende har "læseadgang" til kontoen.

3.   Konti kan have en eller flere yderligere bemyndigede repræsentanter. Der er krav om godkendelse fra en yderligere bemyndiget repræsentant, ud over godkendelsen fra en bemyndiget repræsentant, for at igangsætte en transaktion undtagen for:

a)

overførsler til en konto på kontohaverens liste over betroede konti i EU-registret

b)

transaktioner igangsat af eksterne handelsplatforme, hvis konti er åbnet i henhold til artikel 20, og

c)

kvoteombytning i medfør af artikel 60, returnering af kvoter i medfør af artikel 67, sletning af kvoter i henhold til artikel 68 og annullering af Kyoto-enheder i overensstemmelse med artikel 69, hvis der ikke er udpeget nogen yderligere bemyndiget repræsentant. I dette tilfælde bekræftes igangsættelsen af transaktionen af en anden kontorepræsentant.

4.   Kontohavere kan give adgang til deres konto via en ekstern handelsplatform. Sådanne kontohaverne udpeger en person, der allerede er bemyndiget repræsentant for en ekstern handelsplatformkonto, som bemyndiget repræsentant.

5.   Hvis en bemyndiget repræsentant af tekniske eller andre grunde ikke kan få adgang til EU-registret, kan den nationale administrator på anmodning igangsætte transaktioner på vegne af den bemyndigede repræsentant, forudsat at den nationale administrator tillader sådanne anmodninger, og at adgangen ikke blev suspenderet i overensstemmelse med denne forordning.

6.   Der kan i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer fastsættes et maksimalt antal bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter for hver kontotype.

7.   Bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter skal være fysiske personer over 18 år. Alle bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter for en given konto skal være forskellige personer, men den samme person kan være bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant for mere end én konto. Den nationale administrators medlemsstat kan kræve, at mindst én af de bemyndigede repræsentanter for en konto skal have fast bopæl i medlemsstaten, undtagen for verifikatorkonti.

Artikel 24

Udnævnelse og godkendelse af bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter

1.   Når der ansøges om at åbne en konto, udnævner den potentielle kontohaver et antal bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter i overensstemmelse med artikel 23.

2.   Ved udnævnelsen af en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant forelægger kontohaveren de oplysninger, administratoren anmoder om. Disse oplysninger skal mindst indeholde oplysningerne anført i bilag VIII.

3.   Senest 20 hverdage efter modtagelsen af fuldstændige oplysninger, jf. stk. 2, godkender den nationale administrator en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant eller meddeler kontohaveren, at godkendelsen er afvist. Kræves der længere tid til vurdering af repræsentanten, kan administratoren forlænge vurderingsprocessen med op til 20 hverdage og underretter kontohaveren om forlængelsen.

4.   Den nationale administrator verificerer, at de forelagte oplysninger og dokumenter ved udnævnelsen af en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant er fuldstændige, ajourførte, nøjagtige og korrekte.

5.   En national administrator kan afvise at godkende en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant:

a)

hvis de forelagte oplysninger og dokumenter er ufuldstændige, uaktuelle eller på anden måde unøjagtige eller falske

b)

hvis den potentielle repræsentant er genstand for efterforskning eller inden for de seneste 5 år er dømt for svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig lovovertrædelse, hvortil kontoen kan anvendes

c)

af andre grunde fastsat i national ret.

6.   Hvis den nationale administrator har afvist at godkende en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, kan kontohaveren gøre indsigelse hos den relevante myndighed efter national ret, som giver den nationale administrator anvisning om enten at godkende repræsentanten eller bekræfte afvisningen i en begrundet afgørelse, med forbehold for krav i national ret, som forfølger et lovligt mål, som er foreneligt med denne forordning, og er rimelige i forhold til målet.

Artikel 25

Ajourføring af kontooplysninger og oplysninger om bemyndigede repræsentanter

1.   Alle kontohavere informerer inden 10 hverdage den nationale administrator om ændringer i de oplysninger, der er forelagt i forbindelse med åbning af en konto. Desuden bekræfter kontohaverne senest den 31. december hvert år over for den nationale administrator, at oplysningerne vedrørende deres konto er fuldstændige, ajourførte, nøjagtige og korrekte.

2.   Luftfartøjsoperatører informerer deres kontoadministrator inden 10 hverdage, hvis de er omfattet af en fusion af to eller flere luftfartøjsoperatører, eller hvis de har delt sig i to eller flere luftfartøjsoperatører.

3.   Meddelelser om ændringer ledsages af de oplysninger, som den nationale administrator kræver, i overensstemmelse med denne afdeling. Senest 15 hverdage efter modtagelsen af en sådan meddelelse og medfølgende oplysninger godkender den nationale administrator ajourføringen af oplysningerne. Administratoren kan afvise at ajourføre oplysningerne, jf. artikel 24, stk. 4 og 5. Kontohaveren informeres om en sådan afvisning. Der kan gøres indsigelser mod sådanne afvisninger hos den kompetente myndighed eller den relevante myndighed i henhold til national lovgivning, jf. artikel 22.

4.   Mindst en gang hvert tredje år kontrollerer den nationale administrator, om de forelagte oplysninger i forbindelse med åbningen af kontoen stadig er fuldstændige, ajourførte, nøjagtige og korrekte, og anmoder kontohaveren om at informere om alle ændringer, hvor det er relevant.

5.   Indehaveren af en driftslederbeholdningskonto må kun sælge eller afhænde sin driftslederbeholdningskonto sammen med det anlæg, der er knyttet til driftslederbeholdningskontoen.

6.   Med forbehold af stk. 5 kan en kontohaver ikke sælge eller afhænde ejerskabet af sin konto til en anden person.

7.   En bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant må ikke overdrage sin status som repræsentant til en anden person.

8.   En kontohaver kan anmode om at få afsat en bemyndiget repræsentant fra en konto. Når den nationale administrator har modtaget anmodningen, suspenderer denne den bemyndigede repræsentants eller den yderligere bemyndigede repræsentants adgang. Senest 10 hverdage efter modtagelsen af anmodningen afsætter den relevante administrator den bemyndigede repræsentant.

9.   En kontohaver kan udnævne nye bemyndigede repræsentanter eller yderligere bemyndigede repræsentanter, jf. artikel 24.

10.   Hvis en luftfartøjsoperatørs administrerende medlemsstat ændres efter fremgangsmåden i artikel 18a i direktiv 2003/87/EF eller på grund af udvidelsen af Unionen, ajourfører den centrale administrator angivelsen af den nationale administrator for den tilsvarende luftfartøjsoperatørbeholdningskonto. Hvis administratoren af en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto ændres, kan den nye administrator anmode luftfartøjsoperatøren om at forelægge de oplysninger, der kræves ved kontoåbning, jf. artikel 17, og de oplysninger, der kræves vedrørende bemyndigede repræsentanter, jf. artikel 24.

11.   Med forbehold af stk. 10 ændres den medlemsstat, der har ansvar for forvaltningen af kontoen, ikke.

Artikel 26

Liste over betroede konti

1.   Auktionsleveringskonti, beholdningskonti og handelskonti kan have en liste over betroede konti i EU-registret.

2.   Konti, der indehaves af den samme kontohaver, indgår automatisk på listen over betroede konti.

3.   Ændringer af listen over betroede konti igangsættes og færdiggøres ved den procedure, der er fastsat i artikel 39, for overførsler, der er angivet i afsnit II, kapitel 2, afdeling 6. Ændringen skal bekræftes af en yderligere bemyndiget repræsentant eller, hvis der ikke er udnævnt en yderligere bemyndiget repræsentant, af en anden bemyndiget repræsentant. Fristen i artikel 39, stk. 3, gælder ikke for sletning af konti fra listen over betroede konti; for alle andre ændringer af listen over betroede konti er fristen 7 dage.

Afdeling 3

Lukning af konti

Artikel 27

Lukning af konti

Med forbehold af artikel 32, stk. 1, bliver en konto senest 10 hverdage efter modtagelsen af en anmodning fra indehaveren af en anden konto end dem, der er angivet i artikel 28, 29, 30 og 31, lukket af administratoren.

Artikel 28

Lukning af driftslederbeholdningskonti

1.   Den kompetente myndighed underretter den nationale administrator senest 10 hverdage efter tilbagekaldelsen eller suspensionen af drivhusgasudledningstilladelsen, eller efter at den har fået kendskab til, at et anlæg er lukket. Senest 10 hverdage efter en sådan underretning registrerer den nationale administrator den relevante dato i EU-registret.

2.   Den nationale administrator kan lukke en driftslederbeholdningskonto senest den 30. juni i året efter det år, hvor lukningen af anlægget, tilbagekaldelse eller suspension af drivhusgasudledningstilladelsen fandt sted, hvis det pågældende anlæg har returneret et antal kvoter svarende til eller større end dets verificerede udledninger, og kontoen ikke er udelukket i medfør af artikel 27 i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 29

Lukning af luftfartøjsoperatørers konti

Luftfartøjsoperatørbeholdningskonti lukkes kun af den nationale administrator, hvis den kompetente myndighed har givet anvisning herom, fordi den gennem underretning fra kontohaveren eller gennem anden dokumentation har fået kendskab til, at luftfartøjsoperatøren har fusioneret med en anden luftfartøjsoperatør, eller at luftfartøjsoperatøren har indstillet alle sine aktiviteter omfattet af bilag I til direktiv 2003/87/EF.

Artikel 30

Lukning af verifikatorkonti

1.   Senest 10 hverdage efter modtagelsen af en anmodning fra en verifikator om at lukke vedkommendes konto lukker den nationale administrator verifikatorkontoen.

2.   Den kompetente myndighed kan også give den nationale administrator anvisning om at lukke en verifikatorkonto, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

verifikatorens akkreditering er udløbet eller er blevet trukket tilbage

b)

verifikatoren har indstillet sit virke.

Artikel 31

Lukning af en ESD-overholdelseskonto

1.   Den centrale administrator lukker en ESD-overholdelseskonto tidligst en måned efter, at overholdelsesstatustallet for denne konto er fastslået i henhold til artikel 79, dog senest den 21. december, og efter forudgående meddelelse til kontohaveren.

2.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret udfører en overførsel af alle internationale kreditter, tCER’er og lCER’er, som er anvendt i henhold til artikel 81, til den relevante KP-tilbagetrækningskonto.

3.   Hvis den direkte overførsel til den relevante KP-tilbagetrækningskonto er forbudt ifølge ITL’ens regler for transaktioner udarbejdet under Kyotoprotokollen, skal de internationale kreditter, tCER'er og lCER'er, der har været anvendt til kvoteoverholdelse, først overføres til en særlig konto, som den nationale administrator har åbnet til dette formål.

4.   Ved lukning af ESD-overholdelseskontoen, sikrer den centrale administrator, at EU-registret overfører de resterende AEA'er på ESD-overholdelseskontoen til ESD-kontoen til slettede kvoter.

Artikel 32

Overskud af kvoter på konti, der lukkes

1.   Er der overskud af kvoter eller Kyoto-enheder på en konto, som administratoren skal lukke, jf. artikel 27, 28 og 29, anmoder administratoren kontohaveren om at anvise en anden konto, som de pågældende kvoter eller Kyoto-enheder overføres til. Besvarer kontohaveren ikke administratorens anmodning inden 40 hverdage, kan administratoren overføre kvoterne eller Kyoto-enhederne til sin nationale konto.

2.   Er der overskud af kvoter eller Kyoto-enheder på en konto, hvortil adgangen er suspenderet i overensstemmelse med artikel 34, kan den kompetente myndighed kræve, at kvoterne og Kyoto-enhederne omgående overføres til den relevante nationale konto.

Artikel 33

Lukning af konti og afsættelse af en bemyndiget repræsentant på administratorens initiativ

1.   Hvis de forhold, der giver anledning til suspension af adgang til konti i medfør af artikel 34, ikke afklares inden for et rimeligt tidsrum trods gentagne henvendelser, kan den kompetente myndighed give den nationale administrator anvisning om at lukke de konti, hvortil adgangen er suspenderet, eller i tilfælde af driftslederbeholdningskonti eller luftfartøjsoperatørbeholdningskonti at ændre deres status til spærret, indtil den kompetente myndighed fastslår, at de forhold, der gav anledning til suspensionen, er bragt i orden.

2.   Hvis saldoen på en personbeholdningskonto eller handelskonto er nul, og der ikke er registreret transaktioner i en periode på et år, kan den nationale administrator underrette kontohaveren om, at personbeholdningskontoen eller handelskontoen lukkes inden 40 hverdage, medmindre den nationale administrator modtager en anmodning om, at kontoen skal opretholdes. Hvis den nationale administrator ikke modtager en sådan anmodning fra kontohaveren, kan den nationale administrator lukke kontoen.

3.   Den nationale administrator lukker en driftslederbeholdningskonto efter anvisning fra den kompetente myndighed, hvis der ikke er nogen rimelige udsigter til, at der returneres yderligere kvoter.

4.   Den nationale administrator kan afsætte en bemyndiget repræsentant eller en yderligere bemyndiget repræsentant, hvis han finder, at godkendelsen af den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndigede repræsentant burde have været afvist, jf. artikel 24, stk. 3, og særligt, hvis administratoren opdager, at de dokumenter og identifikationsoplysninger, der blev fremlagt ved udnævnelsen, var ufuldstændige, forældede eller på anden måde unøjagtige eller falske.

5.   Kontohaveren kan gøre indsigelse mod ændringen af en kontos status i medfør af stk. 1 eller afsættelsen af en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant i medfør af stk. 4 inden 30 kalenderdage hos den ifølge national ret kompetente myndighed, som enten giver den nationale administrator anvisning om at genetablere kontoen eller genindsætte den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndigede repræsentant eller bekræfter ændringen af kontoens status eller afsættelsen i en begrundet afgørelse, med forbehold for krav i national ret, som forfølger et lovligt mål, som er foreneligt med denne forordning, og er rimelige i forhold til målet.

Afdeling 4

Suspension af adgang til konti

Artikel 34

Suspension af adgang til konti

1.   En administrator kan suspendere en bemyndiget repræsentants eller en yderligere bemyndiget repræsentants adgang til konti i registret eller til processer, som den bemyndigede repræsentant ellers ville have adgang til, hvis administratoren har rimelig grund til at tro, at den bemyndigede repræsentant:

a)

har forsøgt at skaffe sig adgang til konti eller processer, som ikke er omfattet af hans bemyndigelse

b)

gentagne gange har forsøgt at skaffe sig adgang til en konto eller en proces med en forkert kombination af brugernavn og password eller

c)

har forsøgt at bringe sikkerheden, tilgængeligheden, integriteten eller fortroligheden i EU-registret eller EUTL’en eller de data, der håndteres eller opbevares deri, i fare.

2.   En administrator kan suspendere bemyndigede repræsentanters og yderligere bemyndigede repræsentanters adgang til en konkret konto, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

kontohaveren er afgået ved døden uden retlig efterfølger eller er ikke længere en juridisk person

b)

kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer

c)

kontohaveren har overtrådt kontobetingelserne

d)

kontohaveren har ikke indvilliget i ændringerne af de vilkår og betingelser, som den nationale administrator eller den centrale administrator har fastsat

e)

kontohaveren har ikke anmeldt ændringer i kontooplysningerne eller dokumentation vedrørende ændringer af kontooplysninger eller dokumentation vedrørende nye kontooplysningskrav

f)

kontohaveren har ikke opretholdt det foreskrevne mindste antal af bemyndigede repræsentanter for kontoen

g)

kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om, at vedkommende skal have en bemyndiget repræsentant med fast bopæl i den nationale administrators medlemsstat

h)

kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om, at kontohaveren skal have fast bopæl eller være registreret i kontoadministratorens medlemsstat.

3.   En administrator kan suspendere bemyndigede repræsentanters og yderligere bemyndigede repræsentanters adgang til en konkret konto og muligheden for at igangsætte processer fra den pågældende konto:

a)

for en periode på højst 4 uger, hvis administratoren har rimelig grund til at tro, at kontoen blev eller vil blive brugt til svig, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, korruption eller andre former for alvorlig lovovertrædelse, eller

b)

på grundlag af og i overensstemmelse med nationale lovbestemmelser, som forfølger et lovligt mål.

4.   Den nationale administrator kan suspendere adgangen til en konto, hvis administratoren mener, at åbningen af kontoen burde have været afvist i henhold til artikel 22, eller at kontohaveren ikke længere opfylder kravene for åbningen af kontoen.

5.   Kontoadministratoren ophæver omgående suspensionen, når det forhold, der var årsag til suspensionen, er bragt i orden.

6.   Kontohaveren kan inden 30 kalenderdage gøre indsigelse mod suspensionen af adgangen, jf. stk. 1 og 3, hos den kompetente myndighed eller den relevante myndighed efter national ret, som enten giver den nationale administrator anvisning om at genoprette adgangen eller bekræfter suspensionen i en begrundet afgørelse, med forbehold for krav i national ret, som forfølger et lovligt mål, som er foreneligt med denne forordning, og er rimelige i forhold til målet.

7.   Den kompetente myndighed eller Kommissionen kan ligeledes give den nationale administrator eller centrale administrator anvisning om at gennemføre en suspension af en af de grunde, der er fastsat i stk. 1, 2, 3 og 4.

8.   En national retshåndhævende myndighed i administratorens medlemsstat kan ligeledes anmode administratoren om at gennemføre en suspension på grundlag af og i overensstemmelse med national ret.

9.   Suspenderes adgangen til en ekstern handelsplatformkonto, suspenderer administratoren også den adgang, der er muliggjort via den eksterne handelsplatform til brugerkonti, jf. artikel 23, stk. 4. Når bemyndigede repræsentanters og yderligere bemyndigede repræsentanters adgang til en ekstern handelsplatformkonto suspenderes, suspenderer administratoren også disse repræsentanters adgang muliggjort af en kontohaver for den eksterne handelsplatform, jf. artikel 23, stk. 4.

10.   Hvis en indehaver af en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto er forhindret i returnering i de 10 hverdage forud for returneringsfristen, jf. artikel 12, stk. 2a og 3, i direktiv 2003/87/EF, på grund af suspensioner i henhold til denne artikel, returnerer den nationale administrator, hvis kontohaveren anmoder herom, det antal kvoter, som kontohaveren har specificeret.

AFSNIT II

SÆRLIGE BESTEMMELSER ANGÅENDE EU-REGISTRET FOR UNIONENS EMISSIONSHANDELSORDNING

KAPITEL 1

Verificerede udledninger og overholdelse

Artikel 35

Verificerede udledningsdata for et anlæg eller en luftfartøjsoperatør

1.   Hvis det kræves i henhold til national ret, udvælger driftslederen og luftfartøjsoperatøren en verifikator fra listen over verifikatorer, der er registreret hos den nationale administrator, som administrerer dennes konto. Hvis en driftsleder eller luftfartøjsoperatør også er verifikator, må han ikke vælge sig selv som verifikator.

2.   Den nationale administrator, den kompetente myndighed eller, hvis den kompetente myndighed beslutter det, kontohaveren eller verifikatoren, indfører senest den 31. marts udledningsdata for det foregående år.

3.   Årlige udledningsdata forelægges i formatet fastsat i bilag IX.

4.   Når rapporten fra en driftsleder om udledninger fra et anlæg i det foregående år eller rapporten fra en luftfartøjsoperatør om udledninger fra alle luftfartsaktiviteter i det foregående år er verificeret som tilfredsstillende i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, godkender verifikatoren eller den kompetente myndighed de årlige verificerede udledninger.

5.   Udledninger, der er godkendt i henhold til stk. 4, markeres som verificerede i EU-registret af den nationale administrator eller den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed kan beslutte, at verifikatoren og ikke den nationale administrator er ansvarlig for markeringen af udledninger som verificerede i EU-registret.

6.   Den kompetente myndighed kan give den nationale administrator anvisning om at korrigere de årlige verificerede udledninger fra et anlæg eller en luftfartøjsoperatør for at sikre overensstemmelse med artikel 14 og 15 i direktiv 2003/87/EF ved at indføre et bestemt års korrigerede verificerede eller beregnede udledninger for det pågældende anlæg eller den pågældende luftfartøjsoperatør i EU-registret.

7.   Hvis der den 1. maj hvert år ikke er blevet registreret verificerede udledningstal i EU-registret for et anlæg eller en luftfartøjsoperatør for det foregående år, eller de verificerede udledningstal har vist sig at være ukorrekte, angives der skønsmæssige udledningstal i EU-registret, som beregnes så nøjagtigt som muligt efter artikel 14 og 15 i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 36

Spærring af konti som følge af manglende forelæggelse af verificerede udledninger

1.   Hvis der i EU-registret den 1. april hvert år ikke er blevet registreret årlige verificerede udledninger for et anlæg eller en luftfartøjsoperatør for det foregående år, sikrer den centrale administrator, at EU-registret ændrer den pågældende driftslederbeholdningskontos eller luftfartøjsoperatørbeholdningskontos status til spærret.

2.   Når alle forsinkede verificerede udledninger for et anlæg eller en luftfartøjsoperatør for dette år er blevet registreret i EU-registret, sikrer den centrale administrator, at EU-registret ændrer kontoens status til åben.

Artikel 37

Beregning af overholdelsesstatustal

1.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret den 1. maj hvert år angiver overholdelsesstatustallet for det foregående år for hvert anlæg og hver luftfartøjsoperatør med en åben eller spærret driftsleder- eller luftfartøjsoperatørbeholdningskonto ved at beregne summen af alle kvoter, der er returneret for den indeværende periode, og derfra trække summen af alle verificerede udledninger i den indeværende periode indtil og inklusive det indeværende år og lægge en korrektionsfaktor til.

2.   Korrektionsfaktoren, der er nævnt i stk. 1, er nul, hvis overholdelsesstatustallet for det sidste år i den foregående periode var større end nul, men forbliver det samme som overholdelsesstatustallet for det sidste år i den foregående periode, hvis tallet er mindre end eller lig med nul.

3.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret registrerer overholdelsesstatustallet for hvert anlæg og hver luftfartøjsoperatør for hvert år.

KAPITEL 2

Transaktioner

Afdeling 1

Generelle bestemmelser

Artikel 38

Kun transaktioner, for hvilke der udtrykkeligt er fastlagt bestemmelser i denne forordning for hver enkelt kontotype, igangsættes af denne kontotype.

Artikel 39

Gennemførelse af overførsler

1.   For alle transaktioner, der er angivet i dette kapitel, som ikke er igangsat af en ekstern handelsplatform, kræves der en udenbånds bekræftelse af EU-registret, før transaktionen kan igangsættes. En transaktion igangsættes kun, hvis der er en yderligere bemyndiget repræsentant eller, hvor relevant, en anden kontorepræsentant, hvis godkendelse er nødvendig i medfør af artikel 23, stk. 3, som har bekræftet transaktionen udenbånds.

2.   For alle overførsler, der er angivet i artikel 64 og dette kapitels afdeling 8, igangsættes overførslen straks, hvis den er bekræftet mellem kl. 10.00 og kl. 16.00 (mellemeuropæisk tid) mellem mandag og fredag, begge dage inklusive, med undtagelse af helligdage i de medlemsstater, som beslutter at udsætte fristen i medfør af stk. 3.

En overførsel bekræftet på et andet tidspunkt indledes samme dag mandag til fredag med undtagelse af helligdage, som er omhandlet i første afsnit, kl. 10.00 (mellemeuropæisk tid), hvis den er bekræftet før 10.00 (mellemeuropæisk tid), eller den følgende dag, mandag til fredag med undtagelse af helligdage, som er omhandlet i første afsnit, kl. 10.00 (mellemeuropæisk tid), hvis den er bekræftet efter kl. 16.00 (mellemeuropæisk tid).

3.   For alle overførsler af kvoter og Kyoto-enheder, der er angivet i artikel 64 og 65, og for alle overførsler, der er angivet i artikel 66, til konti, som ikke er angivet på handelskontohaverens liste over betroede konti, gælder der en frist på 26 timer fra igangsættelsen, til overførslen bliver meldt afsluttet i medfør af artikel 104. Denne frist suspenderes mellem kl. 00.00 og kl. 24.00 (mellemeuropæisk tid) på lørdage og søndage. Medlemsstaterne kan beslutte også at suspendere denne frist mellem kl. 00.00 og kl. 24.00 (mellemeuropæisk tid) på nationale helligdage i et bestemt år, forudsat at denne beslutning offentliggøres senest den 1. december i det foregående år.

4.   Hvis en kontorepræsentant har mistanke om, at en overførsel er blevet igangsat i svigagtigt øjemed, kan kontorepræsentanten senest 2 timer inden udløbet af fristen i stk. 3 anmode den nationale administrator eller, hvor relevant, den centrale administrator om at annullere overførslen på kontorepræsentantens vegne, før overførslen er blevet meldt afsluttet. Kontohaveren skal indberette den mistænkte svig til den kompetente retshåndhævende myndighed straks efter anmodningen. Denne indberetning sendes til den nationale administrator eller, hvor relevant, den centrale administrator inden for 7 dage.

5.   Efter igangsættelse, jf. stk. 1 og 2, sendes en meddelelse til alle kontorepræsentanter med angivelse af den foreslåede igangsættelse af overførslen.

Artikel 40

Kvoters art og transaktioners endegyldighed

1.   Kvoter eller Kyoto-enheder er et instrument i papirløs form, som er ombytteligt og kan handles på markedet.

2.   Det, at kvoter og Kyoto-enheder er i papirløs form, indebærer, at registreringen i EU-registret er et umiddelbart og tilstrækkeligt bevis for retten til en kvote eller Kyoto-enhed og til ethvert andet element, som falder ind under denne forordning, eller som ifølge denne forordning skal registreres i EU-registret.

3.   Det, at kvoter og Kyoto-enheder er ombyttelige, indebærer, at enhver omstødelse eller tilbageleveringsforpligtelse, som kan opstå i henhold til national ret i tilknytning til en kvote eller Kyoto-enhed, kun gælder for kvoten eller Kyoto-enheden af samme art.

Med forbehold af artikel 70 og afstemningsprocessen i artikel 103 bliver en transaktion endelig og uigenkaldelig ved afslutningen i medfør af artikel 104. Uden at dette berører bestemmelser eller retsmidler i national ret, som kan resultere i et krav eller en kendelse til at udføre en ny transaktion i EU-registret, må ingen love, forskrifter, regler eller praksis for tilsidesættelse af kontrakter eller transaktioner føre til afvikling i registret af en transaktion, som er blevet endelig og uigenkaldelig ifølge denne forordning.

En kontohaver eller en tredjepart må ikke forhindres i at udøve en rettighed eller stille et krav, som følger af den underliggende transaktion, og som denne kan have i henhold til lovgivningen, herunder til omstødelse, tilbagelevering eller skadeserstatning i tilknytning til en transaktion, som er blevet endelig i EU-registret, for eksempel i tilfælde af svig eller tekniske fejl, så længe dette ikke fører til, at transaktionen inddrages, tilbagekaldes eller afvikles i EU-registret.

4.   En opkøber og indehaver af en kvote eller Kyoto-enhed, der handler i god tro, erhverver retten til en kvote eller Kyoto-enhed uden eventuelle mangler, der måtte være i overdragerens ret.

Afdeling 2

Udstedelse af kvoter

Artikel 41

Udstedelse af kvoter

1.   Den centrale administrator kan oprette en EU-totalmængdekonto, en EU-totalmængdekonto (luftfart), en EU-auktionskonto og/eller en EU-auktionskonto (luftfart), en EU-kreditombytningskonto og en EU-kreditkonto (international), alt efter hvad der er relevant, og opretter, udsteder eller annullerer konti og kvoter i overensstemmelse med EU-retten, herunder i henhold til artikel 3e, stk. 3, samt artikel 9, 9a, 10a, stk. 8, og artikel 11a i direktiv 2003/87/EF, artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1031/2010, eller artikel 41, stk. 1, i forordning (EU) nr. 920/2010.

2.   Kommissionen giver på et eller flere passende tidspunkter den centrale administrator anvisning om at udstede et antal almindelige kvoter i alt svarende til det fastlagte antal, jf. artikel 2, stk. 1, i Kommissionens afgørelse 2010/670/EU (17) om eller for overførsel til konti, der er oprettet i medfør af artikel 10a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF.

3.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret tildeler hver kvote en entydig identifikationskode i forbindelse med udstedelsen.

Afdeling 3

Kontooverførsler forud for auktioner og tildeling

Artikel 42

Overførsel af almindelige kvoter til auktionering

1.   Den centrale administrator overfører rettidigt på vegne af den relevante kvoteudbyder, som er udpeget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1031/2010, en mængde almindelige kvoter fra EU-totalmængdekontoen til EU-auktionskontoen svarende til den årlige mængde, som er fastlagt i medfør af artikel 10 i den nævnte forordning.

2.   I tilfælde af tilpasninger af de årlige mængder i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010 overfører den centrale administrator en tilsvarende mængde almindelige kvoter fra EU-totalmængdekontoen til EU-auktionskontoen eller fra EU-auktionskontoen til EU-totalmængdekontoen, alt efter hvad der er relevant.

Artikel 43

Overførsel af almindelige kvoter til gratistildeling

Den centrale administrator overfører rettidigt en mængde almindelige kvoter fra EU-totalmængdekontoen til EU-tildelingskontoen svarende til de samlede kvoter, der tildeles gratis i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters nationale tildelingstabeller.

Artikel 44

Overførsel af almindelige kvoter til reserven for nytilkomne

1.   Den centrale administrator overfører rettidigt en mængde almindelige kvoter fra EU-totalmængdekontoen til EU-reservekontoen (nytilkomne) svarende til 5 % af mængden af kvoter i EU, som er fastlagt i afgørelser vedtaget i medfør af artikel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF med fradrag af det antal, der skal udstedes i medfør af denne forordnings artikel 41, stk. 2.

2.   Hvis mængden af kvoter i EU øges ved en afgørelse truffet i medfør af artikel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF, overfører den centrale administrator yderligere almindelige kvoter fra EU-totalmængdekontoen til EU-reservekontoen (nytilkomne) i en mængde svarende til 5 % af stigningen i mængden af kvoter i EU.

3.   Hvis mængden af kvoter i EU reduceres ved en afgørelse truffet i medfør af artikel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF, sletter den centrale administrator almindelige kvoter fra EU-reservekontoen (nytilkomne) i en mængde svarende til 5 % af reduktionen af mængden af kvoter i EU.

4.   Med hensyn til tildeling til nytilkomne eller tildeling til nytilkomne efter en betydelig kapacitetsudvidelse i medfør af artikel 19 og 20 i afgørelse 2011/278/EU overføres den deraf følgende endelige mængde kvoter, som tildeles gratis til driftslederen for hele handelsperioden, og registreres i EUTL’en i overensstemmelse med denne forordnings artikel 51, stk. 2, af den centrale administrator fra EU-reservekontoen (nytilkomne) til EU-tildelingskontoen.

Artikel 45

Overførsel af luftfartskvoter til auktionering

1.   Den centrale administrator overfører rettidigt på vegne af den relevante auktionsholder, som er udpeget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1031/2010, luftfartskvoter fra EU-totalmængdekontoen (luftfart) til EU-auktionskontoen (luftfart) i en mængde svarende til den årlige mængde, som er fastlagt i medfør af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1031/2010.

2.   I tilfælde af tilpasninger af de årlige mængder i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010 overfører den centrale administrator en tilsvarende mængde luftfartskvoter fra EU-totalmængdekontoen (luftfart) til EU-auktionskontoen (luftfart) eller fra EU-auktionskontoen (luftfart) til EU-totalmængdekontoen (luftfart), alt efter hvad der er relevant.

Artikel 46

Overførsel af luftfartskvoter til gratistildeling

1.   Den centrale administrator overfører rettidigt en mængde luftfartskvoter fra EU-totalmængdekontoen (luftfart) til EU-tildelingskontoen (luftfart) svarende til det antal luftfartskvoter, der tildeles gratis som fastlagt i Kommissionens afgørelse vedtaget på grundlag af artikel 3e, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.

2.   Hvis antallet af luftfartskvoter, som skal tildeles gratis, øges ved en afgørelse i medfør af artikel 3e, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, overfører den centrale administrator yderligere luftfartskvoter fra EU-totalmængdekontoen (luftfart) til EU-tildelingskontoen (luftfart) i en mængde svarende til stigningen i antallet af luftfartskvoter, som skal tildeles gratis.

3.   Hvis antallet af luftfartskvoter, som skal tildeles gratis, reduceres ved en afgørelse i medfør af artikel 3e, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, sletter den centrale administrator luftfartskvoter fra EU-tildelingskontoen (luftfart) i en mængde svarende til reduktionen i antallet af luftfartskvoter, som skal tildeles gratis.

Artikel 47

Overførsel af luftfartskvoter til specialreserven

1.   Den centrale administrator overfører rettidigt luftfartskvoter fra EU-totalmængdekontoen (luftfart) til EU-reservekontoen (særlig reserve) i en mængde svarende til antallet af luftfartskvoter i specialreserven fastlagt i afgørelsen truffet i medfør af artikel 3e, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.

2.   Hvis antallet af luftfartskvoter i specialreserven øges ved en afgørelse truffet i medfør af artikel 3e, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, overfører den centrale administrator yderligere luftfartskvoter fra EU-totalmængdekontoen (luftfart) til EU-reservekontoen (særlig reserve) i en mængde svarende til stigningen i antallet af luftfartskvoter i specialreserven.

3.   Hvis antallet af luftfartskvoter i specialreserven reduceres ved en afgørelse truffet på grundlag af artikel 3e, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, sletter den centrale administrator luftfartskvoter fra EU-reservekontoen (særlig reserve) i en mængde svarende til reduktionen i antallet af luftfartskvoter i specialreserven.

4.   I tilfælde af tildeling fra specialreserven i medfør af artikel 3f i direktiv 2003/87/EF overføres den deraf følgende endelige mængde luftfartskvoter, som tildeles gratis til luftfartøjsoperatøren for hele den handelsperiode, som registreres i EUTL’en i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, i denne forordning, automatisk fra EU-reservekontoen (særlig reserve) til EU-tildelingskontoen (luftfart).

Artikel 48

Overførsel af almindelige kvoter til EU-totalmængdekontoen

Ved udgangen af hver handelsperiode overfører den centrale administrator alle resterende kvoter på EU-tildelingskontoen og EU-reservekontoen (nytilkomne) til EU-totalmængdekontoen.

Artikel 49

Overførsel af luftfartskvoter til EU-totalmængdekontoen (luftfart)

Ved udgangen af hver handelsperiode overfører den centrale administrator alle de resterende kvoter på EU-reservekontoen (særlig reserve) til EU-totalmængdekontoen (luftfart).

Artikel 50

Sletning af luftfartskvoter

Den centrale administrator sikrer, at alle kvoter, der er tilbage på EU-tildelingskontoen (luftfart) ved udgangen af hver handelsperiode, overføres til EU-kvotesletningskontoen.

Afdeling 4

Tildeling til stationære anlæg

Artikel 51

Indførelse af nationale tildelingstabeller i EUTL’en

1.   Hver medlemsstat underretter Kommissionen om sin nationale tildelingstabel for perioden 2013-2020 senest den 31. december 2012. Medlemsstaterne sikrer, at nationale tildelingstabeller omfatter de oplysninger, der er anført i bilag X.

2.   Kommissionen giver den centrale administrator anvisning om at indføre den nationale tildelingstabel i EUTL’en, hvis Kommissionen mener, at den nationale tildelingstabel stemmer overens med direktiv 2003/87/EF, afgørelse 2011/278/EU og beslutninger vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 10c, stk. 6, i direktiv 2003/87/EF. I modsat fald afviser Kommissionen den nationale tildelingstabel inden for en rimelig periode og underretter straks den pågældende medlemsstat med angivelse af årsager og de kriterier, der skal opfyldes, for at en efterfølgende underretning kan accepteres. Medlemsstaten sender en revideret national tildelingstabel til Kommissionen inden for 3 måneder.

Artikel 52

Ændringer i de nationale tildelingstabeller

1.   Den nationale administrator foretager ændringer i den nationale tildelingstabel i EUTL’en, hvis:

a)

et anlægs tilladelse er kaldt tilbage eller på anden vis er udløbet

b)

et anlæg har indstillet driften

c)

et anlæg er blevet opdelt i to eller flere anlæg

d)

to eller flere anlæg er fusioneret til ét anlæg.

2.   En medlemsstat underretter Kommissionen om ændringer af sin nationale tildelingstabel vedrørende:

a)

tildelinger til nytilkomne eller tildelinger til nytilkomne efter betydelige kapacitetsudvidelser

b)

delvise ophør med aktiviteter og en betydelig reduktion af kapaciteten

c)

gratis tildeling i medfør af artikel 10c i direktiv 2003/87/EF, som er berettiget i forhold til udviklingen af foretagne investeringer, der er indberettet til Kommissionen i henhold til artikel 10c, stk. 1, i nævnte direktiv

d)

andre ændringer, der ikke er omhandlet i stk. 1.

Ved modtagelse af en underretning, jf. første afsnit, giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at foretage de tilsvarende ændringer af den nationale tildelingstabel i EUTL’en, hvis Kommissionen mener, at ændringerne af den nationale tildelingstabel er i overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF, afgørelse 2011/278/EU og de beslutninger, der træffes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10c, stk. 6, i direktiv 2003/87/EF. I modsat fald afviser Kommissionen ændringerne inden for en rimelig periode og underretter straks den pågældende medlemsstat med angivelse af årsager og de kriterier, der skal opfyldes, for at en efterfølgende underretning kan accepteres.

Artikel 53

Gratistildeling af almindelige kvoter

1.   Den nationale administrator angiver i den nationale tildelingstabel for hver driftsleder, for hvert år og for hvert retsgrundlag i bilag X, om et anlæg skal modtage en tildeling for det pågældende år.

2.   Fra den 1. februar 2013 sikrer den centrale administrator, at EU-registret automatisk overfører almindelige kvoter fra EU-tildelingskontoen i overensstemmelse med den relevante nationale tildelingstabel til den relevante åbne eller spærrede driftslederbeholdningskonto under iagttagelse af fremgangsmåden for automatisk overførsel, der er angivet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

3.   Hvis en udelukket driftslederbeholdningskonto ikke modtager kvoter i henhold til stk. 2, overføres de pågældende kvoter ikke til kontoen, selv om den efterfølgende får status af åben.

4.   Den centrale administrator sikrer, at en driftsleder kan foretage overførsler med henblik på at tilbagelevere overskydende kvoter til EU-tildelingskontoen, hvis den centrale administrator har foretaget ændringer af en medlemsstats nationale tildelingstabel i henhold til artikel 52, stk. 2, for at korrigere en tildeling af for mange kvoter til driftslederen, og den kompetente myndighed har anmodet om tilbagelevering af sådanne overskydende kvoter.

Afdeling 5

Tildeling til luftfartøjsoperatører

Artikel 54

Indførelse af nationale tildelingstabeller for luftfart i EUTL’en

1.   Hver medlemsstat underretter Kommissionen om sin nationale tildelingstabel for luftfart for perioden 2013-2020 senest den 30. september 2012. Medlemsstaterne sikrer, at nationale tildelingstabeller for luftfart omfatter de oplysninger, der er anført i bilag XI.

2.   Kommissionen giver den centrale administrator anvisning om at indføre den nationale tildelingstabel for luftfart i EUTL’en, hvis Kommissionen mener, at den nationale tildelingstabel for luftfart stemmer overens med direktiv 2003/87/EF, navnlig med de tildelinger, som medlemsstaterne har beregnet og offentliggjort i henhold til artikel 3e, stk. 4, i samme direktiv. I modsat fald afviser Kommissionen den nationale tildelingstabel for luftfart inden for en rimelig periode og underretter straks den pågældende medlemsstat med angivelse af årsager og de kriterier, der skal opfyldes, for at en efterfølgende underretning kan accepteres. Medlemsstaten sender en revideret national tildelingstabel for luftfart til Kommissionen inden for 3 måneder.

Artikel 55

Ændringer i de nationale tildelingstabeller for luftfart

1.   Den nationale administrator foretager ændringer i den nationale tildelingstabel for luftfart i EUTL’en, hvis:

a)

en luftfartøjsoperatør er ophørt med alle aktiviteter, der er omfattet af bilag I til direktiv 2003/87/EF

b)

en luftfartøjsoperatør er blevet opdelt i to eller flere luftfartøjsoperatører

c)

to eller flere luftfartøjsoperatører har fusioneret til én luftfartøjsoperatør.

2.   En medlemsstat underretter Kommissionen om ændringer af sin nationale tildelingstabel for luftfart vedrørende:

a)

tildelinger fra den særlige reserve i henhold til artikel 3f i direktiv 2003/87/EF

b)

tilpasninger efter vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til artikel 25a i direktiv 2003/87/EF

c)

andre ændringer, der ikke er omhandlet i stk. 1.

3.   Kommissionen giver den centrale administrator anvisning om at foretage tilsvarende ændringer i den nationale tildelingstabel for luftfart i EUTL’en, hvis Kommissionen mener, at ændringen til den nationale tildelingstabel for luftfart stemmer overens med direktiv 2003/87/EF, navnlig med de tildelinger, som er beregnet og offentliggjort i medfør af artikel 3f, stk. 7, i samme direktiv, hvad angår tildelinger fra den særlige reserve. I modsat fald afviser Kommissionen ændringerne inden for en rimelig periode og underretter straks medlemsstaten med angivelse af årsager og de kriterier, der skal opfyldes, for at en efterfølgende underretning kan accepteres.

4.   Hvis en fusion mellem luftfartøjsoperatører omfatter luftfartøjsoperatører, der administreres af forskellige medlemsstater, indledes ændringen omhandlet i stk. 1, litra c), af den nationale administrator, der administrerer den luftfartøjsoperatør, hvis tildeling skal sammenlægges med en anden luftfartøjsoperatørs tildeling. Før ændringen foretages, opnås der samtykke fra den nationale administrator, der administrerer den luftfartøjsoperatør, hvis tildeling vil få tillagt den fusionerede luftfartøjsoperatørs tildeling.

Artikel 56

Gratistildeling af luftfartskvoter

1.   Den nationale administrator anfører for hver luftfartøjsoperatør og for hvert år, om luftfartøjsoperatøren bør modtage en tildeling for det pågældende år i den nationale tildelingstabel for luftfart.

2.   Fra den 1. februar 2013 sikrer den centrale administrator, at EU-registret automatisk overfører luftfartskvoter fra EU-tildelingskontoen (luftfart) til den relevante åbne eller spærrede luftfartøjsoperatørbeholdningskonto i overensstemmelse med den relevante tildelingstabel under iagttagelse af fremgangsmåderne for automatisk overførsel, der er angivet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

3.   Hvis en udelukket luftfartøjsoperatørbeholdningskonto ikke modtager kvoter i henhold til stk. 2, overføres de pågældende kvoter ikke til kontoen, selv om den efterfølgende får status af åben.

Artikel 57

Tilbagelevering af luftfartskvoter

Når en ændring af den nationale tildelingstabel for luftfart gennemføres i henhold til artikel 25a i direktiv 2003/87/EF, efter at kvoter er overført til luftfartøjsoperatørbeholdningskonti i et givet år i overensstemmelse med denne forordnings artikel 56, udfører den centrale administrator enhver overførsel, der kræves af enhver foranstaltning, som træffes i henhold til artikel 25a i direktiv 2003/87/EF.

Afdeling 6

Brug af CER'er og ERU'er

Artikel 58

Internationale kreditbeholdninger i EU-registret

1.   Den centrale administrator sikrer, at CER'er og ERU'er fra projekter i medlemsstaterne kun står på ETS-konti i EU-registret, hvis deres udstedelse ikke var forbudt ved artikel 11b i direktiv 2003/87/EF.

Den centrale administrator sikrer, at ERU'er udstedt for emissionsreduktioner, som fandt sted frem til den 31. december 2012, men som vedrører projekter i medlemsstaterne og omfatter aktiviteter, der ikke er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 (18), men er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF (19), kun står på ETS-konti i EU-registret, hvis de er udstedt før den 30. april 2013.

2.   Den centrale administrator sikrer, at ERU'er, der er udstedt efter den 31. december 2012 for emissionsreduktioner, som fandt sted frem til den 31. december 2012, og som vedrører projekter i tredjelande uden retligt bindende, kvantitative emissionsmål for perioden 2013-2020, der er fastlagt ved en ændring af Kyotoprotokollen i henhold til dennes artikel 3, stk. 9, eller som ikke har deponeret et ratifikationsinstrument vedrørende en sådan ændring af Kyotoprotokollen, alene står på ETS-konti i EU-registret, hvis de vedrører emissionsreduktioner, der verificeres efter verifikationsproceduren i Kontrolkomitéen for Fælles Gennemførelse, der er omhandlet i beslutning 9/CMP.1 (i henhold til den såkaldte "spor 2-procedure"), eller, såfremt en sådan verifikation ikke er muligt, hvis de af en uafhængig enhed, der er akkrediteret i henhold til beslutning 9/CMP.1, er blevet certificeret som værende udstedt i forbindelse med emissionsreduktioner, der fandt sted frem til 31. december 2012.

3.   Den centrale administrator forelægger de nationale administratorer en liste over ETS-konti med beholdninger af internationale kreditter, der ikke kan stå på kontiene i medfør af stk. 1 og 2 efter de datoer, der er fastsat i deri. På grundlag af denne liste anmoder den nationale administrator kontohaveren om at angive en KP-konto, til hvilken sådanne internationale kreditter skal overføres.

Besvarer kontoholderen ikke administratorens anmodning inden 40 hverdage, skal administratoren overføre de internationale kreditter til en national KP-konto.

Artikel 59

Indførelse af internationale kreditanvendelsesrettighedstabeller i EUTL’en

1.   Hver medlemsstat meddeler sin internationale kreditanvendelsesrettighedstabel til Kommissionen senest en måned efter vedtagelsen af foranstaltninger i henhold til artikel 11a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF. Medlemsstaterne sikrer, at den internationale kreditanvendelsesrettighedstabel indeholder den samlede oprindelige internationale kreditanvendelsesrettighed for perioden 2008-2020 for hver driftsleder og luftfartøjsoperatør tillige med de oplysninger, der er anført i bilag XII.

2.   Kommissionen giver den centrale administrator anvisning om at indføre den internationale kreditanvendelsesrettighedstabel i EUTL’en, hvis Kommissionen mener, at den internationale kreditanvendelsesrettighedstabel er i overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF, og de foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 11a, stk. 8, i nævnte direktiv. I modsat fald afviser Kommissionen den internationale kreditanvendelsesrettighedstabel inden for en rimelig periode og underretter straks medlemsstaten med angivelse af årsager og de kriterier, der skal opfyldes, for at en efterfølgende underretning kan accepteres. Medlemsstaten forelægger Kommissionen en revideret international kreditanvendelsesrettighedstabel inden for en måned.

3.   En medlemsstat underretter Kommissionen om ændringer i sin internationale kreditanvendelsesrettighedstabel, herunder rettigheder til nytilkomne. Kommissionen giver den centrale administrator anvisning om at foretage de tilsvarende ændringer i den internationale kreditanvendelsesrettighedstabel i EUTL’en, hvis Kommissionen mener, at ændringerne i den internationale kreditanvendelsesrettighedstabel er i overensstemmelse med direktiv 2003/87/EF, og de foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 11a, stk. 8, i nævnte direktiv. I modsat fald afviser Kommissionen ændringerne inden for en rimelig periode og underretter straks medlemsstaten med angivelse af årsager og de kriterier, der skal opfyldes, for at en efterfølgende underretning kan accepteres.

Artikel 60

Brug af internationale kreditter via kvoteombytning

1.   En driftsleder kan anmode om ombytning af en international kredit til en almindelig kvote i henhold til artikel 11a, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF, indtil den 31. marts 2015, og i henhold til artikel 11a, stk. 3 og 4, i nævnte direktiv indtil den 31. december 2020. Driftslederen skal anmode om at overføre internationale kreditter fra den relevante driftslederbeholdningskonto til EU-kreditkontoen (international) for driftsledere i EU-registret.

En luftfartøjsoperatør kan anmode om ombytning af en international kredit til en luftfartskvote i henhold til artikel 11a, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF, indtil den 31. marts 2015, og i henhold til artikel 11a, stk. 3 og 4, i nævnte direktiv indtil den 31. december 2020. Operatøren skal anmode om at overføre internationale kreditter fra den relevante luftfartøjsoperatørbeholdningskonto til EU-kreditkontoen (international) for luftfartøjsoperatører i EU-registret.

2.   Efter anmodning sikrer den centrale administrator, at EU-registret udfører en overførsel af internationale kreditter til den relevante EU-kreditkonto (international), hvis:

a)

overførslen er tilladt ifølge den igangsættende kontos status

b)

den relevante internationale kreditanvendelsesrettighedstabel er indført i EUTL’en, og driftslederen eller luftfartøjsoperatøren har en post i tabellen i henhold til artikel 59

c)

antallet af enheder, der blev foreslået i overførslen, ikke overstiger den tilbageværende kreditanvendelsesrettighed i henhold til artikel 61

d)

alle enheder, der er foreslået i overførslen, opfylder kriterierne for anvendelse i henhold til artikel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, artikel 58 i denne forordning og eventuelle foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 11a, stk. 9, i direktiv 2003/87/EF.

3.   Ved afslutningen af overførslen, jf. stk. 1, første afsnit, sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret udstedes et tilsvarende antal almindelige kvoter på EU-kreditombytningskontoen for driftsledere, og overfører på vegne af den relevante kompetente myndighed et tilsvarende antal almindelige kvoter til den driftslederbeholdningskonto, hvorfra overførslen blev igangsat.

Ved afslutningen af overførslen, jf. stk. 1, andet afsnit, sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret udstedes et tilsvarende antal luftfartskvoter på EU-kreditombytningskontoen for luftfartøjsoperatører, og overfører på vegne af den relevante kompetente myndighed et tilsvarende antal luftfartskvoter til den luftfartøjsoperatørbeholdningskonto, hvorfra overførslen blev igangsat.

Artikel 61

Beregning af den tilbageværende internationale kreditanvendelsesrettighed

1.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret automatisk fastslår den tilbageværende internationale kreditanvendelsesrettighed for hver driftsleder eller luftfartøjsoperatør ved fra den samlede oprindelige internationale kreditanvendelsesrettighed i henhold til artikel 59 at fratrække:

a)

summen af alle CER'er og ERU'er, der er returneret af en driftsleder eller luftfartøjsoperatør i henhold til artikel 11a i direktiv 2003/87/EF, som ændret ved forordning (EF) nr. 219/2009

b)

summen af alle CER'er og ERU'er, der er overført til EU-kontoen for internationale kreditter i henhold til artikel 60 i denne forordning.

2.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret korrigerer den tilbageværende internationale kreditanvendelsesrettighed, således at tilbageførsler i henhold til artikel 70 afspejles.

Afdeling 7

Auktion

Artikel 62

Indførelse af auktionstabeller i EUTL’en

1.   Senest en måned efter fastlæggelsen og offentliggørelsen af en auktionskalender i medfør af artikel 11, stk. 1, artikel 13, stk. 1, artikel 13, stk. 2, eller artikel 32, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1031/2010 giver den relevante auktionsplatform Kommissionen den tilsvarende auktionstabel. Auktionsplatformen skal forelægge to auktionstabeller for hvert kalenderår fra 2012, én for auktion af almindelige kvoter og én for auktion af luftfartskvoter, og det sikres, at auktionstabellerne indeholder de oplysninger, der er anført i bilag XIII.

2.   Kommissionen giver den centrale administrator anvisning om at indføre auktionstabellen i EUTL’en, hvis Kommissionen mener, at auktionstabellen stemmer overens med forordning (EU) nr. 1031/2010. I modsat fald afviser Kommissionen auktionstabellen inden for en rimelig periode og underretter straks auktionsplatformen med angivelse af årsager og de kriterier, der skal opfyldes, for at en efterfølgende underretning kan accepteres. Auktionsplatformen sender en revideret auktionstabel til Kommissionen inden for 3 måneder.

Artikel 63

Ændringer i auktionstabeller

1.   Den relevante auktionsplatform underretter omgående Kommissionen om eventuelle nødvendige ændringer i auktionstabellen.

2.   Kommissionen giver den centrale administrator anvisning om at indføre den reviderede auktionstabel i EUTL’en, hvis Kommissionen mener, at den reviderede auktionstabel stemmer overens med forordning (EU) nr. 1031/2010. I modsat fald afviser Kommissionen ændringerne inden for en rimelig periode og underretter straks auktionsplatformen med angivelse af årsager og de kriterier, der skal opfyldes, for at en efterfølgende underretning kan accepteres.

3.   Kommissionen kan give den centrale administrator anvisning om at suspendere overførslen af kvoter som angivet i en auktionstabel, hvis den bliver bekendt med en nødvendig ændring til auktionstabellen, som auktionstabellen ikke har underrettet om.

Artikel 64

Auktionering af kvoter

1.   Kommissionen giver rettidigt den centrale administrator anvisning om efter anmodning fra den relevante kvoteudbyder, som er udpeget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1031/2010, at overføre almindelige kvoter fra EU-auktionskontoen og/eller luftfartskvoter fra EU-auktionskontoen (luftfart) til den relevante auktionsleveringskonto i overensstemmelse med auktionstabellerne. For kvoter udstedt med hensyn til auktioner i medfør af artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1031/2010, giver Kommissionen rettidigt den centrale administrator anvisning om efter anmodning fra den relevante kvoteudbyder at overføre kvoter fra den konto, hvor kvoterne blev udstedt, til den konto, som er oprettet til auktionslevering som anført i den relevante auktionstabel. Indlevering af auktionstabellen i overensstemmelse med artikel 62 gælder som anmodning.

2.   Indehaveren af den relevante auktionsleveringskonto sikrer, at de auktionerede kvoter overføres til auktionsvinderne eller deres retssuccessorer i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1031/2010.

3.   I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1031/2010 kan det kræves, at den bemyndigede repræsentant for en auktionsleveringskonto overfører kvoter, som ikke er blevet leveret fra auktionsleveringskontoen til EU-auktionskontoen.

Afdeling 8

Handel

Artikel 65

Overførsel af kvoter eller Kyoto-enheder igangsat af en beholdningskonto

Med forbehold af stk. 2 sikrer den centrale administrator på anmodning af en kontoindehaver, at EU-registret udfører en overførsel af kvoter eller Kyoto-enheder til andre konti, medmindre en sådan overførsel forhindres på grund af den igangsættende eller modtagende kontos status.

Der kan kun overføres kvoter eller Kyoto-enheder fra driftslederbeholdningskonti, luftfartøjsoperatørbeholdningskonti og personbeholdningskonti til en konto på listen over betroede konti, der er fastsat ved artikel 26, bortset fra:

a)

ombytning af internationale kreditter i henhold til artikel 60

b)

returnering af kvoter i medfør af artikel 67

c)

sletning af kvoter i medfør af artikel 68

d)

annullering af Kyoto-enheder i medfør af aftalens artikel 69.

Artikel 66

Overførsel af kvoter eller Kyoto-enheder igangsat af en handelskonto

På begæring af en indehaver af en handelskonto sikrer den centrale administrator, at EU-registret udfører en overførsel af kvoter eller Kyoto-enheder til en beholdnings- eller handelskonto i EU-registret, medmindre en sådan overførsel forhindres på grund af den igangsættende kontos status.

Afdeling 9

Returnering af kvoter

Artikel 67

Returnering af kvoter

1.   En driftsleder eller luftfartøjsoperatør returnerer kvoter ved at foreslå EU-registret at:

a)

overføre et nærmere angivet antal kvoter, som er udstedt med henblik på overholdelse i samme handelsperiode fra den pågældende driftslederbeholdningskonto eller luftfartøjsoperatørbeholdningskonto til EU-kvotesletningskontoen

b)

indføre antallet og typen af overførte kvoter som returnerede kvoter for udledninger fra driftslederens anlæg eller luftfartøjsoperatørens udledninger for den pågældende periode.

2.   Luftfartskvoter kan kun returneres af luftfartøjsoperatører.

3.   En kvote, der allerede er blevet returneret, kan ikke returneres igen.

Afdeling 10

Sletning af kvoter og annullering af Kyoto-enheder

Artikel 68

Sletning af kvoter

1.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret efter anmodning fra en kontohaver, jf. artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, sletter kvoter, der står på kontohaverens konti, ved at:

a)

overføre et bestemt antal kvoter fra den relevante konto til EU-kvotesletningskontoen

b)

registrere antallet af overførte kvoter som slettede for det pågældende år.

2.   Slettede kvoter må ikke registreres som returnerede for udledninger.

Artikel 69

Annullering af Kyoto-enheder

Den centrale administrator sikrer, at EU-registret udfører enhver anmodning fra en kontohaver, jf. artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF, om at annullere Kyoto-enheder, der står på dennes konti, ved at overføre en bestemt type og et bestemt antal Kyoto-enheder fra den relevante konto til annulleringskontoen i kontoadministratorens KP-register eller annulleringskontoen i EU-registret.

Afdeling 11

Transaktionstilbageførsel

Artikel 70

Tilbageførsel af afsluttede processer, der igangsættes fejlagtigt

1.   Hvis en kontohaver eller en national administrator, der handler på kontohaverens vegne, utilsigtet eller fejlagtigt igangsætter en transaktion som omhandlet i stk. 2, kan kontohaveren i en skriftlig anmodning foreslå, at kontoens administrator udfører en tilbageførsel af den afsluttede transaktion. Anmodningen skal være behørigt underskrevet af en eller flere af kontohaverens bemyndigede repræsentanter, som kan igangsætte den type transaktion, der skal tilbageføres, og skal være indsendt inden 5 hverdage efter afslutningen af processen. Anmodningen skal indeholde en erklæring om, at transaktionen blev igangsat utilsigtet eller fejlagtigt.

2.   Kontohavere kan foreslå tilbageførsel af følgende transaktioner:

a)

returnering af kvoter

b)

sletning af kvoter

c)

ombytning af internationale kreditter.

3.   Hvis kontoadministratoren fastslår, at anmodningen opfylder betingelserne i stk. 1, og accepterer anmodningen, kan administratoren foreslå tilbageførsel af transaktionen i EU-registret.

4.   Hvis en national administrator utilsigtet eller fejlagtigt igangsætter en af de transaktioner, der er omhandlet i stk. 5, kan administratoren i en skriftlig anmodning foreslå, at den centrale administrator udfører en tilbageførsel af den afsluttede transaktion. Anmodningen skal indeholde en erklæring om, at transaktionen blev igangsat utilsigtet eller fejlagtigt.

5.   Nationale administratorer kan foreslå tilbageførsel af følgende transaktioner:

a)

tildeling af almindelige kvoter

b)

tildeling af luftfartskvoter.

6.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret accepterer tilbageførselsforslaget, som er fremsat i henhold til stk. 1 og 4, spærrer de enheder, der skal tilbageføres, og sender forslaget til den centrale administrator, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

en transaktion, der returnerer eller sletter kvoter, som skal tilbageføres, var ikke afsluttet mere end 30 hverdage inden kontoadministratorens forslag i henhold til stk. 3

b)

tilbageførslen bevirker ikke, at en driftsleder eller luftfartøjsoperatør ikke opfylder overholdelseskravene for et tidligere år

c)

modtagerkontoen for den transaktion, der skal tilbageføres, indeholder stadig det antal enheder af den type, den pågældende transaktion vedrørte

d)

tildelingen af almindelige kvoter, der skal tilbageføres, blev foretaget efter udløbsdatoen for anlæggets tilladelse.

7.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret afslutter tilbageførslen med enheder af samme enhedstype, der står på modtagerkontoen, for den transaktion, der skal tilbageføres.

KAPITEL 3

Forbindelser til andre ordninger for handel med drivhusgasemissioner

Artikel 71

Gennemførelse af samordning med andre ordninger

Den centrale administrator kan oprette konti og processer og foretage transaktioner og andre handlinger på passende tidspunkter med henblik på at gennemføre ordninger om samordning, som er indgået i henhold til artikel 25, stk. 1b, i direktiv 2003/87/EF.

AFSNIT 3

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR KP-REGISTRE

Artikel 72

Åbning af personbeholdningskonti i KP-registre

Den potentielle kontohaver skal sende en anmodning om en personbeholdningskonto i et KP-register til den nationale administrator. Den potentielle kontohaver afgiver de samme oplysninger, som den nationale administrator kræver i henhold til artikel 18.

Artikel 73

Gennemførelse af overførsler

Artikel 38, 39, 65 og 66 finder anvendelse for alle overførsler fra konti i KP-registre.

AFSNIT 4

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TRANSAKTIONER I HENHOLD TIL BESLUTNING NR. 406/2009

Artikel 74

Udstedelse af AEA'er

1.   Ved overholdelsesperiodens begyndelse skal den centrale administrator på EU-totalmængdekontoen (AEA) udstede et antal AEA'er svarende til summen af de årlige emissionstildelinger for alle medlemsstaterne for alle årene i overholdelsesperioden som fastsat i de beslutninger, der træffes i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF.

2.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret tildeler hver AEA en entydig identifikationskode i forbindelse med udstedelsen.

Artikel 75

Årlige emissionstildelingsenheder (AEA'er)

AEA'er er alene gyldige til at opfylde medlemsstaternes krav om begrænsning af drivhusgasemissioner i medfør af artikel 3 i beslutning nr. 406/2009/EF, og de skal alene kunne overføres på de betingelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 3, 4 og 5, i nævnte beslutning.

Artikel 76

Overførsel af AEA'er til hver ESD-overholdelseskonto

Ved overholdelsesperiodens begyndelse overfører den centrale administrator en mængde AEA'er svarende til den årlige emissionstildeling for hver medlemsstat for hvert år i overholdelsesperioden som fastsat i de beslutninger, der træffes i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF, fra EU-totalmængdekontoen (AEA) til den relevante ESD-overholdelseskonto.

Artikel 77

Indførelse af de relevante drivhusgasemissionsdata

1.   Når de relevante drivhusgasemissionsdata foreligger for et givet år for overholdelsesperioden i et flertal af medlemsstater, indfører den centrale administrator rettidigt den samlede mængde relevante drivhusgasemissioner udtrykt i tons kuldioxidækvivalent for hver medlemsstat på dennes ESD-overholdelseskonto for det pågældende år.

2.   Den centrale administrator skal også indføre summen af de relevante drivhusgasemissionsdata for alle medlemsstater for et givet år på EU-totalmængdekontoen (AEA).

Artikel 78

Beregning af saldoen på ESD-overholdelseskontoen

1.   I forbindelse med indførelsen af de relevante drivhusgasemissionsdata i henhold til artikel 77 sikrer den centrale administrator, at saldoen af den pågældende ESD-overholdelseskonto beregnes i EU-registret ved at fratrække den samlede mængde drivhusgasemissioner udtrykt i tons kuldioxidækvivalent på den pågældende ESD-overholdelseskonto fra summen af alle AEA'er på samme ESD-overholdelseskonto.

2.   Den centrale administrator sikrer, at saldoen for hver ESD-overholdelseskonto vises i EU-registret.

Artikel 79

Bestemmelse af overholdelsesstatustal

1.   Efter indførelsen af de relevante drivhusgasemissionsdata i henhold til artikel 77 og efter en periode, som fastsat i Unionens lovgivning om brugen af fleksibilitet i medfør af artikel 3 og 5 i beslutning nr. 406/2009/EF, sikrer den centrale administrator, at overholdelsesstatustallet bestemmes for hver ESD-overholdelseskonto ved at beregne summen af alle AEA'er, internationale kreditter, tCER'er og lCER'er fratrukket den samlede mængde drivhusgasudledninger udtrykt i tons kuldioxidækvivalent på den samme ESD-overholdelseskonto.

2.   Den centrale administrator sikrer, at overholdelsesstatustallet for hver ESD-overholdelseskonto registreres i EU-registret.

Artikel 80

Anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra a) og c), i beslutning nr. 406/2009/EF

1.   Er overholdelsesstatustallet, jf. artikel 79, negativt, sikrer den centrale administrator, at den overskydende mængde drivhusgasemissioner udtrykt i tons kuldioxidækvivalent ganget med den reduktionsfaktor, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), i beslutning nr. 406/2009/EF, i EU-registret, overføres fra en medlemsstats ESD-overholdelseskonto for det pågældende år til dennes ESD-overholdelseskonto for det følgende år.

2.   Samtidig spærrer den centrale administrator den pågældende medlemsstats ESD-overholdelseskonti for de resterende år af overholdelsesperioden.

3.   Den centrale administrator ændrer ESD-overholdelseskontoen fra spærret til åben status for alle de resterende år af overholdelsesperioden fra det år, for hvilket overholdelsesstatustallet, jf. artikel 79, viser, at kravene er overholdt.

Artikel 81

Anvendelse af internationale kreditter, tCER'er og lCER'er

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret udføres en overførsel af internationale kreditter, tCER'er eller lCER'er til den pågældende medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et givet år af overholdelsesperioden. En sådan overførsel udføres ikke, hvis:

a)

medlemsstatens anmodning herom indgives, før saldoen for ESD-overholdelseskontoen er beregnet, eller efter at overholdelsesstatustallet for det pågældende år er bestemt eller

b)

betingelserne i artikel 5 i beslutning nr. 406/2009/EF ikke er opfyldt.

Artikel 82

Fremrykning af AEA'er

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret udføres en overførsel af AEA'er til den pågældende medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et givet år i overholdelsesperioden fra dens ESD-overholdelseskonto for det følgende år af overholdelsesperioden. En sådan overførsel udføres ikke, hvis:

a)

medlemsstatens anmodning herom indgives, før saldoen for ESD-overholdelseskontoen er beregnet, eller efter at overholdelsesstatustallet for det pågældende år er bestemt eller

b)

den overførte mængde overstiger 5 % af det følgende års årlige emissionstildeling, der er fastlagt i henhold til artikel 3, stk. 2, i beslutning nr. 406/2009/EF, eller en højere procentsats, hvis Kommissionen har givet tilladelse til overførsel af en større mængde i henhold til artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i beslutning nr. 406/2009/EF.

Artikel 83

Overførsel af AEA'er

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret udføres en overførsel af AEA'er fra den pågældende medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et givet år i overholdelsesperioden til dens ESD-overholdelseskonto for ethvert følgende år af overholdelsesperioden. En sådan overførsel udføres ikke, hvis:

a)

medlemsstatens anmodning herom indgives, før saldoen for ESD-overholdelseskontoen er beregnet for det pågældende år,

b)

den overførte mængde overstiger kontoens positive saldo, som er beregnet i henhold til artikel 78, eller

c)

status for ESD-overholdelseskontoen, hvorfra overførslen igangsættes, ikke tillader overførslen.

Artikel 84

Overførsel af uudnyttede kreditanvendelsesrettigheder

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret udføres en overførsel af alle eller en del af de uudnyttede kreditanvendelsesrettigheder fra den pågældende medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et givet år i overholdelsesperioden til dens ESD-overholdelseskonto for ethvert følgende år af overholdelsesperioden. En sådan overførsel skal ikke udføres, hvis overførslen igangsættes, før overholdelsesstatustallet for det pågældende år er bestemt.

Artikel 85

Overførsler af op til 5 % af en medlemsstats årlige emissionstildeling

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret udføres en overførsel af AEA'er fra den pågældende medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et givet år til en anden medlemsstats ESD-overholdelseskonto. En sådan overførsel udføres ikke, hvis:

a)

den overførte mængde overstiger 5 % af det igangsættende medlemslands emissionstildeling for dette år, jf. artikel 3, stk. 2, i beslutning nr. 406/2009/EF, eller den resterende mængde, der er til rådighed

b)

medlemsstaten har anmodet om en overførsel til en ESD-overholdelseskonto for et år, som ligger forud for det pågældende år, eller

c)

status for ESD-overholdelseskontoen, hvorfra overførslen igangsættes, ikke tillader overførslen.

Artikel 86

Overførsler efter at saldoen for ESD-overholdelseskontoen er beregnet

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret udføres en overførsel af AEA'er fra den pågældende medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et givet år til en anden medlemsstats ESD-overholdelseskonto. En sådan overførsel udføres ikke, hvis:

a)

medlemsstatens anmodning herom indgives, før saldoen for ESD-overholdelseskontoen er beregnet i henhold til artikel 78,

b)

den overførte mængde overstiger kontoens positive saldo, som er beregnet i henhold til artikel 78, eller

c)

status for ESD-overholdelseskontoen, hvorfra overførslen igangsættes, ikke tillader overførslen.

Artikel 87

Overførsel af op til 3 % af kreditanvendelsesrettigheden

På anmodning af en medlemsstat sikrer den centrale administrator, at der i EU-registret udføres en overførsel af alle eller en del af kreditanvendelsesrettighederne fra den pågældende medlemsstats ESD-overholdelseskonto for et givet år til en anden medlemsstats ESD-overholdelseskonto. En sådan overførsel udføres ikke, hvis:

a)

medlemsstatens anmodning herom indgives, før overholdelsesstatustallet er beregnet for det pågældende år,

b)

den overførte mængde overstiger en medlemsstats tilladte mængde svarende til 3 % som fastsat i henhold til artikel 5, stk. 6, i beslutning nr. 406/2009/EF, fratrukket summen af internationale kreditter, tCER'er eller lCER'er på ESD-kvoteoverholdelseskonten på det tidspunkt, hvor overholdelsesstatustallet bestemmes, jf. artikel 79 i denne forordning, eller

c)

status for ESD-overholdelseskontoen, hvorfra overførslen igangsættes, ikke tillader overførslen.

Artikel 88

Tilpasninger

1.   Hvis tilpasninger, jf. artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF, eller andre ændringer af den sum, som er fastsat i denne forordnings artikel 74, vil føre til en forhøjelse af en medlemsstats årlige emissionstildeling i overholdelsesperioden, udsteder den centrale administrator den tilsvarende mængde AEA'er på EU-totalmængdekontoen (AEA) og overfører den til den pågældende medlemsstats relevante ESD-overholdelseskonto.

2.   I tilfælde af tilpasninger, jf. artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF, eller andre ændringer af den sum, som er fastsat i denne forordnings artikel 74, og som vil føre til en nedsættelse af en medlemsstats årlige emissionstildeling i overholdelsesperioden, overfører den centrale administrator den tilsvarende mængde AEA'er fra medlemsstatens relevante ESD-overholdelseskonto til ESD-sletningskontoen.

Artikel 89

Erstatning af tCER'er og lCER'er

1.   Hvis en tCER eller en lCER, der findes i EU-registret, skal erstattes, anmoder den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 5, stk. 1, litra d), i beslutning nr. 406/2009/EF, om overførsel af en Kyoto-enhed fra sit KP-register til den relevante KP-partskonto i EU-registret.

2.   En udløbet lCER må ikke tages i betragtning, når overholdelsesstatustallet bestemmes i henhold til artikel 79.

Artikel 90

Gennemførelse og tilbageførsel af overførsler

1.   For alle overførsler, der er anført i dette afsnit, finder artikel 38, 39, 65 og 66 anvendelse.

2.   Overførsler til ESD-overholdelseskonti, der igangsættes fejlagtigt, kan tilbageføres efter anmodning til den nationale administrator. I så fald finder artikel 70, stk. 4, 6 og 7, anvendelse.

AFSNIT V

FÆLLES TEKNISKE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Tekniske krav til registersystemet

Afdeling 1

Tilgængelighed

Artikel 91

EU-registrets og EUTL’ens tilgængelighed og pålidelighed

1.   Den centrale administrator tager alle rimelige skridt til at sikre:

a)

at EU-registret er tilgængeligt for kontorepræsentanter og nationale administratorer 24 timer i døgnet alle ugens dage

b)

at kommunikationsforbindelserne, jf. artikel 7, mellem EU-registret og EUTL’en og ITL’en holdes åbne 24 timer i døgnet alle ugens dage

c)

backup-hardware og -software, hvis den primære hardware og software svigter

d)

at EU-registret og EUTL’en reagerer hurtigt på anmodninger fra kontorepræsentanter.

2.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret og EUTL’en indeholder robuste systemer og procedurer til beskyttelse af alle relevante data og til hurtig retablering af alle data og operationer i tilfælde af fejl eller katastrofer.

3.   Den centrale administrator sikrer, at driftsafbrydelser i EU-registret og i EUTL’en begrænses til et minimum.

Artikel 92

Helpdeske

1.   De nationale administratorer yder via nationale helpdeske bistand og støtte til kontohavere og kontorepræsentanter, som administreres af dem i EU-registret.

2.   Den centrale administrator yder bistand til de nationale administratorer via en central helpdesk med henblik på at hjælpe dem med at yde bistand efter stk. 1.

Afdeling 2

Sikkerhed og autentificering

Artikel 93

Autentificering af EU-registret og nationale KP-registre

1.   EU-registrets identitet autentificeres af EUTL’en under iagttagelse af dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

2.   Med henblik på oprettelse af kommunikationsforbindelsen, jf. artikel 7, anvender medlemsstaterne og Unionen de digitale certifikater, der er udstedt af klimakonventionens sekretariat (UNFCCC) eller af et organ udpeget af sekretariatet, til at autentificere deres KP-registre mod ITL’en.

Artikel 94

Adgang til konti i EU-registret

1.   Kontorepræsentanterne skal kunne få adgang til deres konti i EU-registret via EU-registrets sikre område. Den centrale administrator sikrer, at der er adgang til EU-registrets sikre område via internettet. EU-registrets websted findes på samtlige officielle sprog i Unionen.

2.   Efter åbningen af en platformkonto, jf. artikel 14, stk. 1, eller artikel 20, stk. 1, opretter den centrale administrator forbindelsen mellem platformen og EU-registret. Den centrale administrator sikrer, at konti i EU-registret, hvortil der er adgang via eksterne handelsplatforme, jf. artikel 21, stk. 4, og for hvilke en bemyndiget repræsentant også er den bemyndigede repræsentant for en ekstern handelsplatformkonto, er tilgængelige for den eksterne handelsplatform, der drives af indehaveren af den pågældende eksterne handelsplatformkonto.

3.   Kommunikation mellem bemyndigede repræsentanter eller platforme og EU-registrets sikre område krypteres under iagttagelse af dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

4.   Den centrale administrator tager de nødvendige skridt til, at ubehørig adgang til EU-registrets sikre område ikke finder sted.

5.   Hvis en bemyndiget repræsentants eller en yderligere bemyndiget repræsentants autentificeringsdata ikke længere er sikre, suspenderer den bemyndigede repræsentant eller den yderligere bemyndigede repræsentant straks adgangen til den relevante konto, oplyser kontoens administrator herom og anmoder om udskiftning heraf.

Artikel 95

Autentificering og bemyndigelse af bemyndigede repræsentanter i EU-registret

1.   Den centrale administrator sikrer, at der i EU-registret udstedes et brugernavn og password til hver bemyndiget repræsentant og yderligere bemyndiget repræsentant med henblik på at give dem adgang til registret.

2.   En bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant har kun adgang til konti i EU-registret, som bemyndigelsen omfatter, og kan kun anmode om igangsætning af processer, som bemyndigelsen omfatter, jf. artikel 23. Adgangen gives, eller anmodningerne fremsættes, via et sikkert område på EU-registrets websted.

3.   Ud over brugernavn og password, jf. stk. 1, skal en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant anvende to-faktor-autentificering for at opnå adgang til EU-registret under iagttagelse af de typer to-faktor-autentificering, der er anført i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

4.   Kontoadministratoren kan gå ud fra, at en bruger, der er behørigt autentificeret af EU-registret, er den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndigede repræsentant registreret under de udleverede autentificeringsdata, medmindre den bemyndigede repræsentant eller yderligere bemyndigede repræsentant meddeler kontoens administrator, at vedkommendes autentificeringsdata ikke længere er sikre, og anmoder om udskiftning heraf.

5.   Den bemyndigede repræsentant træffer alle nødvendige foranstaltninger til at hindre, at data mistes, stjæles eller kompromitteres. Den bemyndigede repræsentant underretter omgående den nationale administrator, hvis data mistes, stjæles eller kompromitteres.

Artikel 96

Suspension af adgang som følge af sikkerhedsbrud eller sikkerhedsrisici

1.   Kommissionen kan give den centrale administrator anvisning om at suspendere adgangen til EU-registret eller EUTL’en eller en del deraf, hvis Kommissionen har rimelig mistanke om, at der er sket et brud på sikkerheden i EU-registret eller EUTL’en, eller at der er en alvorlig sikkerhedsrisiko for EU-registret eller EUTL’en, som udgør en trussel mod systemets integritet, herunder sikkerhedskopieringssystemet, jf. artikel 91.

2.   I tilfælde af et sikkerhedsbrud eller en sikkerhedsrisiko, der kan føre til suspension af adgang, underretter den nationale administrator, som opdager bruddet eller risikoen, omgående den centrale administrator om, hvilke risici dette vil kunne indebære for andre dele af EU-registret. Den centrale administrator underretter alle nationale administratorer herom.

3.   Bliver en national administrator opmærksom på en situation, der kræver, at al adgang til de konti, som administratoren forvalter i overensstemmelse med denne forordning, suspenderes, underretter administratoren så vidt muligt forud herfor den centrale administrator og kontohaverne herom. Den centrale administrator underretter hurtigst muligt alle de nationale administratorer herom.

4.   Underretningen, jf. stk. 3, omfatter den skønnede varighed af suspensionen og vises tydeligt på EUTL’ens websted.

Artikel 97

Suspension af adgangen til kvoter eller Kyoto-enheder i tilfælde af mistanke om svigagtige transaktioner

1.   En national administrator eller en national administrator, som handler på anmodning fra den kompetente myndighed, kan suspendere adgangen til kvoter eller Kyoto-enheder i den del af EU-registret, som administratoren forvalter:

a)

i en periode på højst 4 uger, hvis administratoren har mistanke om, at kvoter eller Kyoto-enheder har været genstand for en transaktion, som udgør svig, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, korruption eller andre former for alvorlig lovovertrædelse, eller

b)

på grundlag af og i overensstemmelse med nationale lovbestemmelser, som forfølger et lovligt mål.

2.   Kommissionen kan give den centrale administrator anvisning om at suspendere adgangen til kvoter eller Kyoto-enheder i EU-registret eller EUTL’en i en periode på højst 4 uger, hvis administratoren har mistanke om, at kvoter eller Kyoto-enheder har været genstand for en transaktion, som udgør svig, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, korruption eller andre former for alvorlig lovovertrædelse.

3.   Den nationale administrator eller Kommissionen underretter omgående den kompetente retshåndhævende myndighed om suspensionen.

4.   En national retshåndhævende myndighed i den nationale administrators medlemsstat kan ligeledes give administratoren anvisning om at gennemføre en suspension på grundlag af og i overensstemmelse med national ret.

Artikel 98

Samarbejde med kompetente myndigheder og underretning om hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller kriminelle handlinger

1.   Den nationale administrator, dens ledelse og medarbejdere samarbejder fuldt ud med de relevante kompetente myndigheder om at oprette tilstrækkelige og passende procedurer til at foregribe og forebygge handlinger i forbindelse med hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

2.   Den nationale administrator, dens ledelse og medarbejdere samarbejder fuldt ud med den finansielle efterretningsenhed, jf. artikel 21 i direktiv 2005/60/EF, ved omgående:

a)

på eget initiativ at underrette den finansielle efterretningsenhed, når de ved, har mistanke om eller har rimelig grund til at antage, at der gennemføres, er gennemført eller er gjort forsøg på at gennemføre hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller kriminel handling

b)

efter anmodning fra den finansielle efterretningsenhed at give denne alle nødvendige oplysninger i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i den relevante lovgivning.

3.   Oplysningerne i stk. 2 sendes til den finansielle efterretningsenhed (FIU) i den nationale administrators medlemsstat. I de nationale foranstaltninger til indførelse af de politikker og procedurer for kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og kommunikation, som er omhandlet i artikel 34, stk. 1, i direktiv 2005/60/EF, udpeges den eller de personer, der er ansvarlige for at indlevere oplysninger i medfør af denne artikel.

4.   Den nationale administrators medlemsstat sikrer, at de nationale foranstaltninger til gennemførelse af artikel 26 til 29, artikel 32 og artikel 35 i direktiv 2005/60/EF finder anvendelse på den nationale administrator.

Artikel 99

Midlertidig afbrydelse af processer

1.   Kommissionen kan give den centrale administrator anvisning om midlertidigt at afbryde EUTL’ens modtagelse af nogle eller alle processer hidrørende fra EU-registret, hvis dette register ikke føres og vedligeholdes i overensstemmelse med denne forordning. Den underretter omgående de relevante nationale administratorer.

2.   Den centrale administrator kan med henblik på planlagt eller hastende vedligeholdelse af EU-registret midlertidigt afbryde igangsætning eller modtagelse af nogle eller alle processer i dette register.

3.   En national administrator kan anmode Kommissionen om at genoptage processer, der er afbrudt i overensstemmelse med stk. 1, hvis administratoren vurderer, at de problemer, der forårsagede suspensionen, er blevet løst. I så fald giver Kommissionen den centrale administrator anvisning om at genoptage disse processer. I modsat fald afviser Kommissionen anmodningen inden for en rimelig periode og underretter straks den nationale administrator med angivelse af årsager og de kriterier, der skal opfyldes, for at en efterfølgende underretning kan accepteres.

Afdeling 3

Automatisk kontrol, registrering og gennemførelse af processer

Artikel 100

Automatisk kontrol af processer

1.   Alle processer skal være i overensstemmelse med de generelle it-krav til elektroniske meddelelser, som sikrer, at en proces kan læses, kontrolleres og registreres i EU-registret. Alle processer skal opfylde de specifikke procesrelaterede krav i denne forordning.

2.   Den centrale administrator sikrer, at EUTL’en gennemfører automatisk kontrol under iagttagelse af dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105, med alle processer for at påvise uregelmæssigheder og uoverensstemmelser, når den foreslåede proces ikke opfylder kravene i direktiv 2003/87/EF, beslutning nr. 406/2009/EF og denne forordning.

Artikel 101

Påvisning af afvigelser

1.   For processer, der gennemføres via den direkte kommunikationsforbindelse mellem EU-registret og EUTL’en, jf. artikel 7, stk. 3, sikrer den centrale administrator, at EUTL’en bringer eventuelle processer til ophør, hvis den påviser afvigelser ved den automatiske kontrol, jf. artikel 102, stk. 2, og underretter EU-registret og administratoren for de i den pågældende transaktion involverede konti herom ved at sende dem en automatisk svarkode. Den centrale administrator sikrer, at EU-registret omgående meddeler de berørte kontohavere, at processen er bragt til ophør.

2.   For transaktioner, der gennemføres via ITL’en, jf. artikel 7, stk. 1, bringer ITL’en eventuelle processer til ophør, hvis den eller EUTL’en påviser afvigelser ved gennemførelsen af den automatiske kontrol, jf. artikel 102, stk. 2. Efter at ITL’en har bragt en proces til ophør, sikrer den centrale administrator, at EUTL’en samtidig afslutter transaktionen. ITL’en underretter administratorerne for de involverede registre om indstillingen af transaktionen ved at sende en automatisk svarkode. Er EU-registret et af de involverede registre, sikrer den centrale administrator, at EU-registeret også underretter administratoren for de i den indstillede transaktion involverede EU-registerkonti herom ved at sende en automatisk svarkode. Den centrale administrator sikrer, at EU-registret omgående meddeler de berørte kontohavere, at processen er bragt til ophør.

Artikel 102

Påvisning af afvigelser mellem EU-registret og nationale KP-registre

1.   Medlemsstaterne og den centrale administrator sikrer, at EU-registret og andre KP-registre indeholder kontrolinputkoder og kontrolsvarkoder til sikring af korrekt fortolkning af de oplysninger, der udveksles under hver proces. Kontrolkoderne skal stemme overens med koderne i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

2.   Den centrale administrator sikrer, at der i EU-registret forud for og under gennemførelsen af en proces foretages en passende automatisk kontrol til sikring af, at afvigelser påvises, og ukorrekte processer bringes til ophør, før EUTL’en foretager den automatiske kontrol.

Artikel 103

Afstemning - påvisning af uoverensstemmelser gennem EUTL’en

1.   Den centrale administrator sikrer, at EUTL’en regelmæssigt igangsætter dataafstemning til sikring af, at dens registreringer af konti, beholdninger af Kyoto-enheder og kvoter stemmer overens med registreringerne af disse beholdninger i EU-registret. Den centrale administrator sikrer, at EUTL’en registrerer alle processer.

2.   Påviser EUTL’en en uoverensstemmelse under dataafstemningsprocessen, jf. stk. 1, hvorved de oplysninger om konti, beholdninger af Kyoto-enheder og kvoter, der leveres af EU-registret som en del af den periodiske afstemningsproces, adskiller sig fra oplysningerne i EUTL’en, sikrer den centrale administrator, at EUTL’en hindrer gennemførelsen af yderligere processer med nogen af de konti, kvoter eller Kyoto-enheder, som berøres af uoverensstemmelsen. Den centrale administrator sikrer, at EUTL’en omgående underretter den centrale administrator og administratorerne for de pågældende konti om eventuelle uoverensstemmelser.

Artikel 104

Afslutning af processer

1.   Alle transaktioner, der kommunikeres til ITL’en i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, anses for afsluttet, når ITL’en meddeler EUTL’en, at den har gennemført processen.

2.   Alle transaktioner og andre processer, der kommunikeres til EUTL’en i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, anses for afsluttet, når EUTL’en meddeler EU-registret, at den har gennemført processen. Den centrale administrator sikrer, at EUTL’en automatisk afbryder gennemførelsen af en transaktion eller proces, hvis den ikke har kunnet gennemføres senest 24 timer efter meddelelsen heraf.

3.   Dataafstemningsprocessen, jf. artikel 103, stk. 1, anses for afsluttet, når alle uoverensstemmelser mellem oplysningerne i EU-registret og oplysningerne i EUTL’en for et givet tidspunkt og en given dato er elimineret, og dataafstemningsprocessen er igangsat på ny og fuldført med tilfredsstillende resultat.

Afdeling 4

Specifikationer og forandringsstyring

Artikel 105

Dataudvekslings- og tekniske specifikationer

1.   Kommissionen stiller de dataudvekslings- og tekniske specifikationer, der skal bruges til udveksling af data mellem registre og transaktionsjournaler, herunder identifikationskoder, automatiske kontroller, svarkoder og dataloggingkrav, samt de testprocedurer og sikkerhedskrav, der er nødvendige for iværksættelse af dataudveksling, til rådighed for de nationale administratorer.

2.   Dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer udarbejdes i samråd med administratorernes arbejdsgruppe i Udvalget for Klimaændringer og skal stemme overens med de funktionelle og tekniske specifikationer for dataudvekslingsstandarder for registersystemer i henhold til Kyotoprotokollen, som er udarbejdet i henhold til beslutning 12/CMP.1.

Artikel 106

Forandrings- og udgavestyring

Er der brug for en ny version eller udgave af EU-registret, sikrer den centrale administrator, at testprocedurerne i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105, er færdige, inden en kommunikationsforbindelse oprettes og aktiveres mellem den nye version eller udgave af den pågældende software og EUTL’en eller ITL’en.

KAPITEL 2

Registeroplysninger, rapporter, fortrolighed og gebyrer

Artikel 107

Behandling af oplysninger og personoplysninger

1.   Den centrale administrator og medlemsstaterne sikrer, at EU-registret, EUTL’en og andre KP-registre alene lagrer og behandler oplysninger vedrørende konti, kontohavere og kontorepræsentanter, jf. tabel III-I i bilag III, tabel VI-I og VI-II i bilag VI, tabel VII-I i bilag VII og tabel VIII-I i bilag VIII.

2.   Der må ikke registreres særlige kategorier af oplysninger som defineret i artikel 8 i direktiv 95/46/EF og artikel 10 i forordning (EF) nr. 45/2001 i EU-registret og EUTL’en eller andre KP-registre.

3.   Den centrale administrator og medlemsstaterne sikrer, at personoplysninger kun overføres til ITL’en i forbindelse med transaktioner, der overfører Kyoto-enheder.

Artikel 108

Registeroplysninger

1.   Den centrale administrator sikrer, at EU-registret opbevarer registeroplysninger for alle processer, journaldata og kontohavere i 5 år efter lukningen af en konto.

Den centrale administrator og medlemsstaterne sikrer, at EU-registret og andre KP-registre opbevarer registeroplysninger om alle relevante KP-processer, journaldata og indehavere af KP-konti i 15 år efter lukningen af kontoen; dog tidligst når der er skabt klarhed over eventuelle gennemførelsesrelaterede spørgsmål, som opstår vedrørende kontoen inden for rammerne af UNFCCC-organerne.

2.   Den centrale administrator sikrer, at de nationale administratorer kan få adgang til, søge i og eksportere alle registeroplysninger i EU-registret vedrørende konti, som bliver eller er blevet administreret af dem.

Artikel 109

Rapportering

1.   Den centrale administrator stiller på gennemsigtig og organiseret vis oplysningerne i bilag XIV til rådighed på EUTL’ens websted og for de modtagere, der er omhandlet i bilag XIV. Den centrale administrator tager alle rimelige skridt til at stille de oplysninger til rådighed, der er omhandlet i bilag XIV med den hyppighed, der er fastlagt i bilag XIV. Den centrale administrator frigiver ikke yderligere oplysninger fra EUTL’en eller EU-registret, medmindre dette er tilladt ifølge artikel 110.

2.   De nationale administratorer kan også på gennemsigtig og organiseret vis stille den del af oplysningerne i bilag XIV, som de har adgang til i overensstemmelse med artikel 110, til rådighed på et offentligt tilgængeligt sted på internettet med den hyppighed og for de modtagere, der er omhandlet i bilag XIV. De nationale administratorer frigiver ikke yderligere oplysninger fra EU-registret, medmindre dette er tilladt ifølge artikel 110.

Artikel 110

Fortrolighed

1.   Oplysninger, herunder oplysninger om beholdningen på alle konti, alle foretagne transaktioner, den entydige enhedsidentifikationskode for kvoterne og den entydige numeriske værdi af enhedsserienummeret på Kyoto-enheder, som indgår i beholdningen eller påvirkes af en transaktion, som indgår i EUTL’en, EU-registret og ethvert andet KP-register, betragtes som fortrolige, dog ikke hvor andet er fastlagt i EU-lovgivningen eller i bestemmelser i national lovgivning, som forfølger et lovligt mål, som er foreneligt med denne forordning, og er rimelige i forhold til målet.

2.   Den centrale administrator eller nationale administrator kan videregive data, der opbevares i EU-registret og EUTL’en til følgende enheder:

a)

en medlemsstats retshåndhævende myndigheder og skattemyndigheder

b)

Europa-Kommissionens Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

c)

Den Europæiske Revisionsret

d)

Eurojust

e)

de kompetente myndigheder, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF (20) og artikel 37, stk. 1, i direktiv 2005/60/EF

f)

kompetente nationale tilsynsmyndigheder

g)

medlemsstaternes nationale administratorer og de kompetente myndigheder omhandlet i artikel 18 i direktiv 2003/87/EF.

3.   Data kan videregives til enhederne nævnt i stk. 2 efter disses anmodning til den centrale administrator eller til en national administrator, forudsat at sådanne anmodninger er berettigede, og dataene tjener til efterforskning, afsløring, retsforfølgning, skatteforvaltning eller -inddrivelse, revision og finansielt tilsyn med svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig lovovertrædelse, markedsmanipulation ved hjælp af konti i EU-registret eller KP-registre, eller overtrædelser af EU-retten eller national ret, hvormed et velfungerende EU ETS sikres.

4.   En enhed, der modtager data i overensstemmelse med stk. 3, sikrer, at de pågældende data kun anvendes til de formål anført i anmodningen, jf. stk. 3, og ikke forsætligt eller uforsætligt gøres tilgængelige for personer, der ikke berøres af det påtænkte formål med anvendelsen af dataene. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at de pågældende organer gør dataene tilgængelige for andre organer nævnt i stk. 2, hvis dette er påkrævet af hensyn til formålene anført i anmodningen, jf. stk. 3.

5.   Den centrale administrator kan efter anmodning give adgang til transaktionsdata, som ikke giver mulighed for direkte at identificere bestemte personer til enhederne nævnt i stk. 2 med henblik på at efterforske mistænkelige transaktionsmønstre. Organer med denne adgang kan anmelde mistænkelige transaktionsmønstre til andre organer nævnt i stk. 2.

6.   Europol får permanent læseadgang til lagrede data i EU-registret og EUTL’en med henblik på at udføre sine opgaver i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2009/371/RIA (21). Europol holder Kommissionen underrettet om dens brug af data.

7.   De nationale administratorer giver på sikker måde alle andre nationale administratorer og den centrale administrator adgang til navn og identitet på personer, som de har afvist at åbne en konto for, jf. artikel 22, stk. 2, litra a), b) og c), eller som de har afvist at udnævne som en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, jf. artikel 24, stk. 5, litra a) og b), samt navn og identitet på kontohaveren, den bemyndigede repræsentant eller den yderligere bemyndigede repræsentant for konti, hvortil adgangen er suspenderet, jf. artikel 34, eller lukkede konti, jf. artikel 33. De nationale administratorer underretter de pågældende personer.

8.   De nationale administratorer kan beslutte at anmelde alle transaktioner, der involverer et større antal enheder end et antal fastsat af den nationale administrator til de nationale retshåndhævende myndigheder og skattemyndigheder og at anmelde konti, der er involveret i et antal transaktioner inden for et tidsrum, som ligger over et antal, som er fastsat af den nationale administrator.

9.   EUTL’en, EU-registret og andre KP-registre må ikke afkræve kontohavere oplysninger om priserne på kvoter eller Kyoto-enheder.

10.   Den udpegede auktionstilsynsførende, jf. artikel 24 i forordning (EU) nr. 1031/2010, har adgang til alle oplysninger vedrørende auktionsleveringskontoen i EU-registret.

Artikel 111

Gebyrer

1.   Den centrale administrator afkræver ikke kontohavere i EU-registret gebyrer.

2.   De nationale administratorer kan opkræve rimelige gebyrer hos indehavere af konti, som de administrerer.

3.   De nationale administratorer underretter den centrale administrator om de opkrævede gebyrer og om eventuelle ændringer af gebyrerne inden 10 hverdage. Den centrale administrator opgiver gebyrer på et offentligt tilgængeligt websted.

Artikel 112

Afbrydelser i driften

Den centrale administrator påser, at der forekommer færrest mulige afbrydelser i driften af EU-registret, ved at træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre adgangen til og sikkerheden i EU-registret og EUTL’en og ved at sikre robuste systemer og procedurer til beskyttelse af samtlige oplysninger.

AFSNIT IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 113

Gennemførelse

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at gennemføre denne forordning, og især for at sikre, at nationale administratorer efterkommer deres forpligtelser til at verificere og kontrollere de oplysninger, der er indgivet i medfør af artikel 22, stk. 1, artikel 24, stk. 4, og artikel 25 stk. 4.

Artikel 114

Yderligere anvendelse af konti

Konti, jf. kapitel 3, afsnit I, i denne forordning, som åbnes eller bruges i henhold til forordning (EU) nr. 920/2010, forbliver i brug i forbindelse med denne forordning.

Handelsplatformkonti, der er åbnet i medfør af forordning (EU) nr. 920/2010, forbliver i brug som eksterne handelsplatformkonti i forbindelse med denne forordning.

Artikel 115

Ikrafttrædelsen af brugsbegrænsninger

Den centrale administrator forelægger de nationale administratorer en liste over ETS-konti med beholdninger af internationale kreditter, der ikke kan anvendes i overensstemmelse med foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 11a, stk. 9, i direktiv 2003/87/EF, efter den frist, der er fastsat i disse foranstaltninger. På grundlag af denne liste anmoder den nationale administrator kontohaveren om at angive en KP-konto, til hvilken sådanne internationale kreditter skal overføres.

Besvarer kontoholderen ikke administratorens anmodning inden 40 hverdage, skal administratoren overføre de internationale kreditter til en national KP-konto.

Artikel 116

Ændring af forordning (EU) nr. 920/2010

I forordning (EU) nr. 920/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 til 28 ophæves.

2)

Artikel 32 affattes således:

"Artikel 32

Udelukkede luftfartøjsoperatørbeholdningskonti

1.   Hvis der ved fristen i artikel 12, stk. 2a, i direktiv 2003/87/EF for returnering af kvoter registreres en verificeret emissionsværdi på nul i EU-registret for en luftfartøjsoperatør for det foregående år i henhold til artikel 29, ændrer EU-registret den pågældende luftfartøjsoperatørbeholdningskontos status til udelukket.

2.   EU-registret ændrer kontoens status til åben, når den verificerede emissionsværdi for året før det indeværende år ikke er nul.".

3)

I artikel 41 affattes stk. 4 således:

"4.   Hvis en udelukket luftfartøjsoperatørbeholdningskonto ikke modtager kvoter i henhold til stk. 1, udstedes de pågældende kvoter ikke til kontoen, selv om den efterfølgende får status af åben.".

4)

Artikel 57 affattes således:

"Artikel 57

Opsparing mellem perioder

Inden 10 hverdage efter afslutningen af clearingtransaktionerne, jf. artikel 56, skal EU-registret slette kapitel II-kvoter, der er gyldige i perioden 2008-12, og som står på brugerkonti i EU-registret, og udstede et tilsvarende antal kapitel II-kvoter, der er gyldige i perioden 2013-2020, til de samme konti og slette kapitel III-kvoter, der er gyldige i perioden 2008-12, og som står på brugerkonti i EU-registret, og udstede et tilsvarende antal kapitel III-kvoter, der er gyldige i perioden 2013-2020, til de samme konti.".

5)

I artikel 52 affattes stk. 4 således:

"4.   Den centrale administrator fratrækker antallet fra minimumsbeholdningen registreret i EU-transaktionsjournalen efter clearingtransaktionerne, jf. artikel 56. Fradraget skal svare til det samlede antal kapitel III-kvoter, der er returneret fra driftslederbeholdningskonti, som administreres af medlemsstatens nationale administrator for perioden 2008-12; med tillæg af clearingværdien, der beregnes i henhold til artikel 56, stk. 3.".

6)

Artikel 59-79 udgår.

Artikel 117

Ophævelse

Forordning (EU) nr. 1193/2011 ophæves.

Forordning (EU) nr. 920/2010 ophæves med virkning fra den 1. oktober 2013.

Artikel 118

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 1.

(3)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136.

(4)  EUT L 270 af 14.10.2010, s. 1.

(5)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63.

(6)  EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1.

(7)  EUT L 315 af 29.11.2011, s. 1.

(8)  EUT L 130 af 17.5.2011, s. 1.

(9)  EUT L 316 af 16.11.2006, s. 12.

(10)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(11)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(12)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(13)  EUT L 270 af 14.10.2010, s. 1.

(14)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(15)  EUT L 181 af 12.7.2012, s. 1.

(16)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

(17)  EUT L 290 af 6.11.2010, s. 39.

(18)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 109.

(19)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63.

(20)  EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16.

(21)  EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37.


BILAG I

Tabel I-I

Kontotyper og enhedstyper, som de enkelte kontotyper kan omfatte (artikel 9)

Navn på kontotype

Kontohaver

Kontoadministrator

Antal konti af denne type

Ikke-Kyoto-enheder

Kyoto-enheder

Kvoter

AEA'er

AAU

CER

ERU

lCER/tCER

RMU og ERU fra RMU

Almindelige kvoter

Luftfartskvoter

I.   

ETS-administrationskonti i EU-registret

EU-totalmængdekonto

EU

Den centrale administrator

1

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

EU-totalmængdekonto (luftfart)

EU

Den centrale administrator

1

nej

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

EU-auktionskonto

EU

Den centrale administrator

1

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

EU-tildelingskonto

EU

Den centrale administrator

1

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

EU-reservekonto (nytilkomne)

EU

Den centrale administrator

1

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

nej

EU-auktionskonto (luftfart)

EU

Den centrale administrator

1

nej

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

EU-reservekonto (særlig reserve)

EU

Den centrale administrator

1

nej

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

EU-tildelingskonto (luftfart)

EU

Den centrale administrator

1

nej

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

EU-sletningskonto

EU

Den centrale administrator

1

ja

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

Auktionsleveringskonto

Auktionsholder, auktionsplatform, clearingsystem eller afstemningssystem

Den nationale administrator, der har åbnet kontoen

En eller flere for hver auktionsplatform

ja

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

EU-kreditkonto (international)

EU

Den centrale administrator

2

nej

nej

nej

nej

ja  (2)

ja  (2)

nej

nej

EU-kreditombytningskonto

EU

Den centrale administrator

2

ja

ja

nej

nej

nej

nej

nej

nej

II.   

ETS-konti i EU-registret

Driftslederbeholdningskonto

Driftsleder

Den nationale administrator i den medlemsstat, hvor anlægget ligger

En for hvert anlæg

ja

nej

nej

nej

ja  (2)

ja  (2)

nej

nej

Luftfartøjsoperatørbeholdningskonto

Luftfartøjsoperatør

Den nationale administrator i den medlemsstat, der administrerer luftfartøjsoperatøren

En for hver luftfartøjsoperatør

ja

ja

nej

nej

ja  (2)

ja  (2)

nej

nej

Personbeholdningskonto

Person

Den nationale eller centrale administrator, der har åbnet kontoen

Som godkendt

ja

ja

nej

nej

ja  (2)

ja  (2)

nej

nej

National kvotebeholdningskonto

Medlemsstat

Den nationale administrator i den medlemsstat, der indehaver kontoen

En eller flere for hver medlemsstat

ja

ja

nej

nej

ja  (2)

ja  (2)

nej

nej

III.   

ETS-handelskonti i EU-registret

Handelskonto

Person

Den nationale eller centrale administrator, der har åbnet kontoen

Som godkendt

ja

ja

nej

nej

ja  (2)

ja  (2)

nej

nej

IV.   

Andre ETS-konti i EU-registret

Ekstern handelsplatformkonto

Ekstern handelsplatform

Den nationale administrator, der har åbnet kontoen

En pr. medlemsstat for hver ekstern handelsplatform

Der står ikke enheder på denne kontotype.

Verifikatorkonto

Verifikator

Den nationale administrator, der har åbnet kontoen

En pr. medlemsstat for hver verifikator

Der står ikke enheder på denne kontotype.

Konto for en national administrativ platform

Medlemsstat

Den centrale administrator

Maksimalt én for hver medlemsstat

Der står ikke enheder på denne kontotype.

V.   

KP-konti i det konsoliderede europæiske registersystem

Partskonto

Part i Kyotoprotokollen

KP-registeradministrator (i EU-registret: den centrale administrator)

mindst 1

nej

nej

nej

ja

ja

ja

ja

ja

Annulleringskonto

1

nej

nej

nej

ja

ja

ja

ja

ja

Tilbagetrækningskonto

1

nej

nej

nej

ja

ja

ja

ja

ja

ETS AAU-depotkonto

1

nej

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej

tCER-erstatningskonto

EU

Den centrale administrator

1

nej

nej

nej

ja

ja

ja

ja

ja

lCER-erstatningskonto

EU

Den centrale administrator

1

nej

nej

nej

ja

ja

ja

ja

ja

Personbeholdningskonto (3)

Person

Den nationale eller centrale administrator, der har åbnet kontoen

1

nej

nej

nej

Afhænger af medlemsstat (1)

Afhænger af medlemsstat (1)

Afhænger af medlemsstat (1)

Afhænger af medlemsstat (1)

Afhænger af medlemsstat (1)

VI.   

Konti til brug for regnskabstransaktioner under afsnit 4

EU-totalmængdekonto(AEA)

EU

Den centrale administrator

1

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej

nej

ESD-sletningskonto

EU

Den centrale administrator

1

nej

nej

ja

nej

nej

nej

nej

nej

ESD-overholdelseskonto

Medlemsstat

Den centrale administrator

1 for hvert af de 8 overensstemmelsesår for hver medlemsstat

nej

nej

ja

nej

ja

ja

ja

nej


(1)  Medlemsstatens nationale administrator kan afgøre, om kontotypen kan omfatte den type enhed.

(2)  Bortset fra enheder, som ikke opfylder kriterierne for anvendelse i henhold til artikel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, artikel 58 i denne forordning og foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 11a, stk. 9, i direktiv 2003/87/EF.

(3)  KP-driftslederbeholdningskonti, som findes i nationale KP-registre inden den konsolidering, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, kan rumme den samme enhed.


BILAG II

Vilkår og betingelser (artikel 11)

Betaling af gebyrer

1.

Betingelserne og vilkårene for gebyrer for oprettelse og forvaltning af konti.

Ændring af grundbetingelser og -vilkår

2.

Ændring af grundbetingelser som følge af ændringer af denne forordning eller ændringer af national lovgivning.

Bilæggelse af tvister

3.

Bestemmelser om tvister mellem kontohavere og valg af værneting for den nationale administrator.

Ansvar og erstatningsansvar

4.

Begrænsning af den nationale administrators erstatningsansvar.

5.

Begrænsning af kontohaverens erstatningsansvar.


BILAG III

Oplysninger, der skal forelægges ved ansøgning om at åbne en konto (artikel 13, 14 og 19)

1.

Oplysningerne i tabel III-I

Tabel III-I

Kontooplysninger for alle konti

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Art

Kan ajourføres?

Kræver ajourføring administratorens godkendelse?

Fremlagt på EUTL’ens offentlige websted?

1

Kontoidentifikation (givet af EU-registret)

O

Forud fastsat

nej

ikke oplyst

nej

2

Kontotype

O

Valg

nej

ikke oplyst

ja

3

Forpligtelsesperiode

O

Valg

nej

ikke oplyst

ja

4

Kontoindehaveridentifikation (givet af EU-registret)

O

Fri

ja

ja

nej

5

Kontohavers navn

O

Fri

ja

ja

ja

6

Kontoidentifikator (givet af kontohaver)

O

Fri

ja

nej

nej

7

Kontohavers adresse – land

O

Valg

ja

ja

ja

8

Kontohavers adresse - region eller stat

F

Fri

ja

ja

ja

9

Kontohavers adresse – by

O

Fri

ja

ja

ja

10

Kontohavers adresse – postnummer

O

Fri

ja

ja

ja

11

Kontohavers adresse – linje 1

O

Fri

ja

ja

ja

12

Kontohavers adresse – linje 2

F

Fri

ja

ja

ja

13

Kontohavers virksomhedsregistreringsnummer

O

Fri

ja

ja

ja

14

Kontohavers telefon 1

O

Fri

ja

nej

nej

15

Kontohavers telefon 2

O

Fri

ja

nej

nej

16

Kontohavers e-mailadresse

O

Fri

ja

nej

nej

17

Fødselsdato (for fysiske personer)

O for fysiske personer

Fri

nej

ikke oplyst

nej

18

Fødested — by (for fysiske personer)

O for fysiske personer

Fri

nej

ikke oplyst

nej

19

Fødested — land

F

Fri

nej

ikke oplyst

nej

20

Type af dokument, som bekræfter identitet (for fysiske personer)

O

Valg

ja

ja

nej

21

Identitetsdokumentets nummer (for fysiske personer)

O

Fri

ja

ja

nej

22

Identitetsdokumentets udløbsdato

F

Fri

ja

ja

nej

23

Momsregistreringsnummer med landekode

O, hvis tildelt

Fri

ja

ja

nej

24

Kontoåbningsdato

O

Forud fastsat

nej

ikke oplyst

ja

25

Kontolukningsdato

F

Forud fastsat

ja

ja

ja

2.

Kontoidentifikatoren skal være entydig i registersystemet.


BILAG IV

Oplysninger, der skal forelægges for at åbne en auktionsleveringskonto, en personbeholdningskonto, en handelskonto eller en ekstern handelsplatformkonto (artikel 15, 18 og 20)

1.

Oplysningerne i tabel III-I i bilag III. (Kontoidentifikationen og den alfanumeriske identifikator i registret er entydig).

2.

Dokumentation for, at den person, der ønsker at åbne en konto, har en åben bankkonto i en medlemsstat af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

3.

Dokumentation til identifikation af den fysiske person, der ønsker at åbne en konto. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter:

a)

identitetskort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

b)

et pas.

4.

Dokumentation til bekræftelse af kontohaverens (fysisk person) faste bopælsadresse. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter:

a)

det forelagte identitetsdokument, jf. punkt 3, hvis det indeholder den faste bopælsadresse

b)

et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse

c)

hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse: en erklæring fra de lokale myndigheder med bekræftelse af kontohaverens faste bopæl

d)

et andet dokument, der i kontoadministratorens medlemsstat normalt godkendes som dokumentation for kontohaverens faste bopæl.

5.

Følgende dokumenter, hvis det drejer sig om en juridisk person, som anmoder om at åbne en konto:

a)

en kopi dokument til bevis for registrering af stiftelsesdokumenterne for den juridiske enhed og en kopi af et den juridiske enhed

b)

bankkontodetaljer

c)

en bekræftelse af momsregistrering

d)

oplysninger om den juridiske enheds reelle ejer som defineret i direktiv 2005/60/EF, herunder hvilken form for ejerskab eller kontrol, de udøver.

e)

en liste over ledelsen

f)

en kopi af årsrapporten eller det senest reviderede regnskab eller, hvis der ikke findes noget revideret regnskab, en kopi af regnskabet stemplet af skattekontoret eller økonomidirektøren.

6.

Dokumentation til bekræftelse af kontohaverens (juridisk person) registrerede adresse, såfremt dette ikke fremgår klart af det fremlagte dokument, jf. punkt 5.

7.

Straffeattest for fysiske personer, der ansøger om at åbne en konto, eller for juridiske personers vedkommende, for ledelsen.

8.

Alle kopier, som sendes som dokumentation, jf. dette bilag, skal bekræftes som en retvisende kopi af en notar eller anden tilsvarende person, som specificeres af den nationale administrator. Dokumenter udstedt uden for den medlemsstat, som anmoder om en kopi, skal legaliseres. Datoen for bekræftelsen eller legaliseringen må ikke ligge mere end 3 måneder før ansøgningsdatoen.

9.

Kontoadministratoren kan kræve, at de forelagte dokumenter ledsages af en bekræftet oversættelse til et sprog angivet af denne.

10.

Til kontrol af forelagt dokumentation, jf. dette bilag, kan kontoadministratoren anvende elektroniske mekanismer i stedet for papirdokumenter.


BILAG V

Supplerende oplysninger, som skal forelægges for at åbne en verifikatorkonto (artikel 21)

1.

Et dokument til bevis for, at den person, der ansøger om åbning af en konto, er akkrediteret som verifikator i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2003/87/EF.


BILAG VI

Oplysninger, som skal forelægges for at åbne en driftslederbeholdningskonto (artikel 16)

1.

Oplysningerne i tabel III-I i bilag III.

2.

I de data, der forelægges i overensstemmelse med tabel III-I, i bilag III, skal driftslederen af det pågældende anlæg anføres som kontohaveren. Det navn, der angives for kontohaveren, skal være identisk med navnet på den fysiske eller juridiske person, der er indehaver af den pågældende drivhusgasudledningstilladelse.

3.

Oplysningerne i tabel VI-I og VI-II dette bilag.

Tabel VI-I

Kontooplysninger for driftslederbeholdningskonti

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Art

Kan ajourføres?

Kræver ajourføring administratorens godkendelse?

Fremlagt på EUTL’ens offentlige websted?

1

Anlægsidentifikation

O

Forud fastsat

nej

ja

2

Tilladelsesidentifikation

O

Fri

ja

ja

ja

3

Ikrafttrædelsesdato for tilladelse

O

Fri

nej

ja

4

Udløbsdato for tilladelse

F

Fri

ja

ja

ja

5

Anlæggets navn

O

Fri

ja

ja

ja

6

Anlæggets aktivitetskategori

O

Valg

ja

ja

ja

7

Anlæggets adresse – land

O

Forud fastsat

ja

ja

ja

8

Anlæggets adresse – region eller stat

F

Fri

ja

ja

ja

9

Anlæggets adresse – by

O

Fri

ja

ja

ja

10

Anlæggets adresse – postnummer

O

Fri

ja

ja

ja

11

Anlæggets adresse – linje 1

O

Fri

ja

ja

ja

12

Anlæggets adresse – linje 2

F

Fri

ja

ja

ja

13

Anlæggets telefonnr. 1

O

Fri

ja

nej

nej

14

Anlæggets telefonnr. 2

O

Fri

ja

nej

nej

15

Anlæggets e-mail-adresse

O

Fri

ja

nej

nej

16

Moderselskab

F

Fri

ja

nej

ja

17

Datterselskab

F

Fri

ja

nej

ja

18

EPRTR-identifikationsnummer

O, hvis tildelt

Fri

ja

nej

ja

19

Breddegrad

F

Fri

ja

nej

ja

20

Længdegrad

F

Fri

ja

nej

ja

Tabel VI-II

Oplysninger om kontaktperson på anlægget

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Art

Kan ajourføres?

Kræver ajourføring administratorens godkendelse?

Fremlagt på EUTL’ens offentlige websted?

1

Verifikator

F

Valg

ja

nej

nej

 

Virksomhedens navn

F

Fri

ja

nej

nej

 

Virksomhedsafdeling

F

Fri

ja

nej

nej

2

Fornavn på kontaktperson i medlemsstat

F

Fri

ja

nej

nej

3

Efternavn på kontaktperson i medlemsstat

F

Fri

ja

nej

nej

4

Kontaktpersons adresse – land

F

Forud fastsat

ja

nej

nej

5

Kontaktpersons adresse – region eller stat

F

Fri

ja

nej

nej

6

Kontaktpersons adresse – by

F

Fri

ja

nej

nej

7

Kontaktpersons adresse – postnummer

F

Fri

ja

nej

nej

8

Kontaktpersons adresse – linje 1

F

Fri

ja

nej

nej

9

Kontaktpersons adresse – linje 2

F

Fri

ja

nej

nej

10

Kontaktpersons telefonnr. 1

F

Fri

ja

nej

nej

11

Kontaktpersons telefonnr. 2

F

Fri

ja

nej

nej

12

Kontaktpersons e-mailadresse

F

Fri

ja

nej

nej


BILAG VII

Oplysninger, som skal forelægges for at åbne en luftfartsoperatørbeholdningskonto (artikel 17)

1.

Oplysningerne i tabel III-I i bilag III og VII-I i bilag VII.

2.

I de data, der forelægges i overensstemmelse med tabel III-I, anføres luftfartøjsoperatøren som kontohaver. Det navn, som registreres for kontohaver, skal være identisk med navnet i overvågningsplanen. Er navnet i overvågningsplanen ikke længere aktuelt, anvendes navnet i handelsregistret eller navnet anvendt af Eurocontrol.

Tabel VII-I

Oplysninger for luftfartøjsoperatørbeholdningskonti

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Art

Kan ajourføres?

Kræver ajourføring administratorens godkendelse?

Fremlagt på EUTL’ens offentlige websted?

1

Luftfartøjsoperatør -identifikation (tildelt af EU-registret)

O

Fri

nej

ja

2

Entydig kode efter Kommissionens forordning 748/2009

O

Fri

ja

ja

ja

3

Kaldesignal (ICAO-designatorkode)

F

Fri

ja

ja

ja

4

Identifikation for overvågningsplan

O

Fri

ja

ja

ja

5

Overvågningsplan – første anvendelsesår

O

Fri

nej

ja

6

Overvågningsplan – udløbsår

F

Fri

ja

ja

ja

3.

Kaldesignalet er ICAO-designatorkoden (International Civil Aviation Organisation) i flyveplanens rubrik 7 eller i mangel heraf luftfartøjets registreringsmærke.


BILAG VIII

Oplysninger, der skal gives til kontoadministratoren vedrørende bemyndigede repræsentanter og yderligere bemyndigede repræsentanter (artikel 24)

1.

Oplysningerne i tabel VIII-I i bilag VIII.

Tabel VIII-I

Oplysninger om bemyndiget repræsentant

 

A

B

C

D

E

F

Nr.

Kontooplysning

Obligatorisk eller frivillig?

Type

Kan ajourføres?

Kræver ajourføring administratorens godkendelse?

Fremlagt på EUTL’ens offentlige websted?

1

Personidentifikation

O

Fri

nej

ikke oplyst

nej

2

Type af kontorepræsentant

O

Valg

ja

nej

nej

3

Fornavn

O

Fri

ja

ja

nej

4

Efternavn

O

Fri

ja

ja

nej

5

Titel

F

Fri

ja

nej

nej

6

Stilling

F

Fri

ja

nej

nej

 

Virksomhedens navn

F

Fri

ja

nej

nej

 

Virksomhedsafdeling

F

Fri

ja

nej

nej

7

Land

O

Forud fastsat

nej

ikke oplyst

nej

8

Region eller stat

F

Fri

ja

ja

nej

9

By

O

Fri

ja

ja

nej

10

Postnummer

O

Fri

ja

ja

nej

11

Adresse – linje 1

O

Fri

ja

ja

nej

12

Adresse – linje 2

F

Fri

ja

ja

nej

13

Telefon 1

O

Fri

ja

nej

nej

14

Mobiltelefon

O

Fri

ja

ja

nej

15

E-mail-adresse

O

Fri

ja

ja

nej

16

Fødselsdato

O

Fri

nej

ikke oplyst

nej

17

Fødested – by

O

Fri

nej

ikke oplyst

nej

18

Fødested – land

O

Fri

nej

ikke oplyst

nej

19

Type dokument til bekræftelse af identitet

O

Valg

ja

ja

nej

20

Identitetsdokumentets nummer

O

Fri

ja

ja

nej

21

Identitetsdokumentets udløbsdato

F

Fri

ja

ja

nej

22

Foretrukket sprog

F

Valg

ja

nej

nej

23

Fortrolighedsniveau

F

Valg

ja

nej

nej

24

Rettigheder som yderligere kontorepræsentant

O

Flere valg

ja

ja

nej

2.

En underskrevet erklæring fra kontohaver om, at vedkommende ønsker at udnævne en given person som bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, med en bekræftelse af, at den bemyndigede repræsentant har ret til at igangsætte eller den yderligere bemyndigede repræsentant har ret til at godkende transaktioner på kontohaverens vegne, med angivelse af eventuelle begrænsninger af denne ret.

3.

Dokumentation til identifikation af ansøgeren. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter:

a)

identitetskort udstedt af en stat, som er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

b)

et pas.

4.

Dokumentation til bekræftelse af ansøgerens faste bopælsadresse. Det kan være en kopi af et af følgende dokumenter:

a)

det forelagte identitetsdokument, jf. punkt 3, hvis det indeholder den faste bopælsadresse

b)

et andet officielt identitetsdokument, som indeholder den faste bopælsadresse

c)

hvis bopælslandet ikke udsteder identitetsdokumenter, som indeholder den faste bopælsadresse: en erklæring fra de lokale myndigheder med bekræftelse af kontohaverens faste bopæl

d)

andet dokument, der i kontoadministratorens medlemsstat normalt godkendes som dokumentation for kontohaverens faste bopæl.

5.

Ansøgerens straffeattest.

6.

Alle kopier, som sendes som dokumentation, jf. dette bilag, skal bekræftes som en retvisende kopi af en notar eller anden tilsvarende person, som specificeres af den nationale administrator. Dokumenter udstedt uden for den medlemsstat, som anmoder om en kopi, skal legaliseres. Datoen for bekræftelsen eller legaliseringen må ikke ligge mere end 3 måneder før ansøgningsdatoen.

7.

Kontoadministratoren kan kræve, at de forelagte dokumenter ledsages af en bekræftet oversættelse til et sprog angivet af den nationale administrator.

8.

Til kontrol af forelagt dokumentation, jf. dette bilag, kan kontoadministratoren anvende elektroniske mekanismer i stedet for papirdokumenter.


BILAG IX

Formater til forelæggelse af årlige udledningsdata (artikel 35)

1.

Udledningsdata for driftsledere skal indeholde oplysningerne i tabel IX-I under iagttagelse af det elektroniske format til forelæggelse af udledningsdata, der er beskrevet i dataudvekslingsspecifikationerne og de tekniske specifikationer, jf. artikel 105.

Tabel IX-I

Udledningsdata for driftsledere

1

Identifikation for anlæg eller luftfartøjsoperatør

 

2

Rapporteringsår

 

Drivhusgasudledninger

 

i tons

i tons CO2-ækv.

3

CO2-udledninger

 

 

4

N2O-udledninger

 

 

5

PFC-udledninger

 

 

6

Samlede udledninger

Formula


BILAG X

National tildelingstabel for perioden 2013-2020 (artikel 51)

Række

 

Mængde af almindelige kvoter tildelt gratis

 

I medfør af artikel 10a, stk. 7, i direktiv 2003/87/EF

I medfør af artikel 10c i direktiv 2003/87/EF (overførbar)

I medfør af en anden bestemmelse i direktiv 2003/87/EF

I alt

 

1

Medlemsstatens landekode

 

 

 

 

Manuelt input

2

 

Anlægsidentifikation

 

 

 

 

Manuelt input

3

 

Mængde, der skal tildeles

 

 

 

 

 

4

 

 

i 2013

 

 

 

 

Manuelt input

5

 

 

i 2014

 

 

 

 

Manuelt input

6

 

 

i 2015

 

 

 

 

Manuelt input

7

 

 

i 2016

 

 

 

 

Manuelt input

8

 

 

i 2017

 

 

 

 

Manuelt input

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

i 2018

 

 

 

 

Manuelt input

10

 

 

i 2019

 

 

 

 

Manuelt input

11

 

 

i 2020

 

 

 

 

Manuelt input

Rækker nr. 2 til 11 gentages for hvert anlæg.


BILAG XI

National tildelingstabel for luftfart for perioden 2013-2020 (artikel 54)

Række

 

Mængde af almindelige luftfartskvoter tildelt gratis

 

I medfør af artikel 3e i direktiv 2003/87/EF

I medfør af artikel 3f i direktiv 2003/87/EF

I alt

 

1

Medlemsstatens landekode

 

 

 

Manuelt input

2

 

Luftfartøjsoperatør-identifikation

 

 

 

Manuelt input

3

 

Mængde, der skal tildeles

 

 

 

 

4

 

 

i 2013

 

 

 

Manuelt input

5

 

 

i 2014

 

 

 

Manuelt input

6

 

 

i 2015

 

 

 

Manuelt input

7

 

 

i 2016

 

 

 

Manuelt input

8

 

 

i 2017

 

 

 

Manuelt input

9

 

 

i 2018

 

 

 

Manuelt input

10

 

 

i 2019

 

 

 

Manuelt input

11

 

 

i 2020

 

 

 

Manuelt input

Rækker nr. 2 til 11 gentages for hver luftfartøjsoperatør.


BILAG XII

National tabel over international kreditanvendelsesrettighed for perioden 2008-2020 (artikel 59)

Række

 

International kreditanvendelsesrettighed

 

I henhold til artikel 11a, stk. 8, tredje afsnit, i direktiv 2003/87/EF

I henhold til en anden bestemmelse i artikel 11a, stk. 8, i direktiv 2003/87/EF

I alt

 

1

Medlemsstatens landekode

 

 

 

Manuelt input

2

 

Anlægsidentifikation

 

 

 

Manuelt input

3

 

Oprindelig international kreditanvendelsesrettighed

 

 

 

Manuelt input

4

 

Luftfartøjsoperatør-identifikation

 

 

 

Manuelt input

5

 

Oprindelig international kreditanvendelsesrettighed

 

 

 

Manuelt input

Række 2 til 3 skal gentages for hvert anlæg.

Række 4 til 5 skal gentages for hver luftfartøjsoperatør.


BILAG XIII

Auktionstabel (artikel 63)

Række

Oplysninger om auktionsplatformen

 

 

1

Identifikationskode for auktionsplatformen

 

 

2

Den auktionstilsynsførendes identitet

 

 

3

Auktionsleveringskontoens nummer

 

 

4

Oplysninger om individuelle auktioner for [almindelige kvoter/luftfartskvoter]

 

5

Individuel auktionsmængde

Leveringsdato og -tidspunkt for auktionsleveringen

Identitet af auktionsholder(e) for de enkelte auktioner

Manuelt input

6

 

 

 

Manuelt input

7

 

Manuelt input

8

 

Manuelt input

9

 

Manuelt input

10

 

Manuelt input

11

 

Manuelt input

12

 

Manuelt input

13

 

 

 

Manuelt input

14

 

Manuelt input

15

 

Manuelt input

16

 

Manuelt input

17

 

Manuelt input

18

 

Manuelt input

19

 

Manuelt input


BILAG XIV

Rapporteringskrav til den centrale administrator (artikel 109)

I.   OPLYSNINGER I EU-REGISTRET VEDRØRENDE EU'S EMISSIONSHANDELSORDNING

Offentligt tilgængelige oplysninger

1.

På EUTL’ens offentligt tilgængelige websted fremlægger EUTL’en følgende oplysninger for hver konto:

a)

alle oplysninger, der anføres som "Fremlagt på EUTL’ens offentlige websted" i tabel III-I i bilag III, tabel VI-I i bilag VI og tabel VII-I i bilag VII. Disse oplysninger ajourføres hvert døgn

b)

kvoter tildelt individuelle kontohavere i medfør af artikel 43 og 44. Disse oplysninger ajourføres hvert døgn

c)

kontoens status i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1. Disse oplysninger ajourføres hvert døgn

d)

antal returnerede kvoter i overensstemmelse med artikel 67

e)

tal for de verificerede udledninger i år X og korrektioner til disse fra det anlæg, der er knyttet til driftslederbeholdningskontoen, fremlægges fra og med den 1. april år (X + 1)

f)

et symbol og en erklæring med angivelse af, om det anlæg eller den luftfartøjsoperatør, der er knyttet til driftsleder-/luftfartøjsoperatørbeholdningskontoen, senest den 30. april returnerede et antal kvoter svarende mindst til alle anlæggets/luftfartøjsoperatørens udledninger i alle de tidligere år. De symboler og erklæringer, der skal fremlægges, er anført i tabel XIV-I. Symbolet ajourføres den 1. maj og ændres ikke før næste 1. maj, bortset fra tilføjelsen af "*" i de i række 5 i tabel XIV-I anførte tilfælde.

Række

Overholdelsesstatustal, jf. artikel 34

Er de verificerede udledninger registreret for hele sidste år?

Symbol

Erklæring

Fremlægges på EUTL’ens offentlige websted

1

0 eller et positivt tal

ja

A

»Det antal kvoter, der blev returneret i perioden op til den 30. april, er større end eller lig med de verificerede udledninger«

2

et negativt tal

ja

B

»Det antal kvoter, der blev returneret i perioden op til den 30. april, er mindre end de verificerede udledninger«

3

hvilket som helst tal

nej

C

»Verificerede udledninger det foregående år blev ikke indgivet senest den 30. april«

4

hvilket som helst tal

nej (processen for kvotereturnering og/eller opdateringsprocessen for verificerede udledninger er suspenderet for medlemsstatens register)

X

»Indførslen af verificerede udledninger og/eller returnering var ikke mulig før den 30. april, da processen for kvotereturnering og/eller opdateringsprocessen for verificerede udledninger blev suspenderet for medlemsstatens register.«

5

hvilket som helst tal

ja eller nej (men senere opdateret af den kompetente myndighed)

* [føjet til det oprindelige symbol]

»De verificerede udledninger er beregnet eller korrigeret af den kompetente myndighed.«

2.

EUTL’en fremlægger følgende generelle oplysninger på sit offentligt tilgængelige websted og ajourfører dem hvert døgn:

a)

den nationale tildelingstabel for hver medlemsstat, herunder angivelse af eventuelle ændringer til tabellen, jf. artikel 52

b)

den nationale tildelingstabel for luftfart for hver medlemsstat, herunder angivelse af eventuelle ændringer til tabellen, jf. artikel 55

c)

hver medlemsstats internationale kreditanvendelsesrettighedstabel

d)

det samlede antal kvoter, ERU'er og CER'er indestående på alle brugerkonti i EU-registret den foregående dag

e)

en fortegnelse over de typer af Kyoto-enheder, bortset fra CER'er og ERU'er, der kan stå på brugerkonti i KP-registre, som administreres af en given national administrator, jf. bilag I

f)

ajourførte oplysninger om, at internationale kreditter opfylder alle krav i henhold til artikel 11a og 11b i direktiv 2003/87/EF, artikel 58 i denne forordning og de eventuelle foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 11a, stk. 9, i direktiv 2003/87/EF

g)

gebyrer afkrævet af nationale administratorer, jf. artikel 111.

3.

EUTL’en fremlægger den 30. april hvert år følgende generelle oplysninger på sit offentligt tilgængelige websted:

a)

summen af verificerede udledninger i hver medlemsstat i det foregående kalenderår som procentdel af summen af verificerede udledninger i året forud for nævnte år

b)

procentdel hørende til konti, som administreres af en given medlemsstat, af antallet og mængden af alle overførselstransaktioner vedrørende kvoter og Kyoto-enheder i det foregående kalenderår

c)

procentdel hørende til konti, som administreres af en given medlemsstat, af antallet og mængden af alle overførselstransaktioner vedrørende kvoter og Kyoto-enheder i det foregående kalenderår mellem konti, der administreres af forskellige medlemsstater.

4.

EUTL’en fremlægger på sit offentligt tilgængelige websted følgende oplysninger om hver afsluttet transaktion registreret af EUTL’en senest den 30. april i et givet år den 1. maj tre år senere:

a)

kontohavers navn og kontoidentifikator for den overførende konto

b)

kontohavers navn og kontoidentifikator for den modtagende konto

c)

kvoter eller Kyoto-enheder, der indgår i transaktionen uden den entydige enhedsidentifikationskode for kvoterne og den entydige numeriske værdi af enhedsserienummeret på Kyoto-enhederne

d)

transaktionsidentifikationskode

e)

dato og tidspunkt for transaktionens afslutning (mellemeuropæisk tid)

f)

type transaktion.

Oplysninger, der er tilgængelige for kontohaverne

5.

EU-registret fremlægger på den del af sit websted, der kun er tilgængeligt for kontohaveren, følgende oplysninger og ajourfører dem i realtid:

a)

de aktuelle beholdninger af kvoter og Kyoto-enheder uden den entydige enhedsidentifikationskode for kvoterne og den entydige numeriske værdi af enhedsserienummeret på Kyoto-enhederne

b)

en liste over transaktionsforslag, som den pågældende kontohaver har igangsat, med følgende oplysninger for hver foreslået transaktion:

i)

elementerne i punkt 4 i dette bilag

ii)

dato og tidspunkt for transaktionsforslaget (mellemeuropæisk tid)

iii)

transaktionsforslagets nuværende status

iv)

eventuelle svarkoder, der er returneret efter kontrol foretaget af registret og EUTL’en

c)

en liste over kvoter eller Kyoto-enheder, der er erhvervet til den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, med angivelse for hver transaktion af elementerne i punkt 4

d)

en liste over kvoter eller Kyoto-enheder, der er overført fra den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, med angivelse for hver transaktion af elementerne i dette bilags punkt 4.

Oplysninger, der er tilgængelige for de nationale administratorer

6.

EU-registret fremlægger på den del af sit websted, der kun er tilgængelig for de nationale administratorer: Kontohavere og bemyndigede repræsentanter, for hvem adgang til konti i EU-registret er blevet suspenderet af en national administrator, jf. artikel 34.

II.   OPLYSNINGER VEDRØRENDE REGISTRERING AF TRANSAKTIONER I MEDFØR AF BESLUTNING NR. 406/2009/EF

Offentligt tilgængelige oplysninger

7.

Den centrale administrator skal offentliggøre følgende oplysninger for hver konto og ajourføre dem inden 24 timer, når dette er relevant:

a)

alle oplysninger, der anføres som "Fremlagt på EUTL’ens offentlige websted" i tabel III-I, i bilag III

b)

de årlige emissionstildelinger jf. artikel 3, stk. 2, i beslutning nr. 406/2009/EF og eventuelle yderligere tilpasninger i henhold til artikel 10 i beslutning nr. 406/2009/EF

c)

status for hver ESD-overholdelseskonto i overensstemmelse med artikel 10

d)

det samlede antal ERU'er, CER'er, tCER'er og lCER'er, som anvendes i henhold til artikel 81

e)

de relevante drivhusgasemissionsdata i henhold til artikel 77

f)

overholdelsesstatustallet i henhold til artikel 79 for hver ESD-overholdelseskonto på følgende måde:

i)

"A" for, at reglerne overholdes

ii)

"I" for, at reglerne ikke overholdes

g)

mængden af drivhusgasudledninger, som er indført i henhold til artikel 80

h)

følgende oplysninger om hver afsluttet transaktion registreret af EUTL’en:

i)

kontohaverens navn og kontohaveridentifikation for den overførende konto

ii)

kontohaverens navn og kontohaveridentifikation for den modtagende konto

iii)

størrelsen af AEA'er eller kreditanvendelsesrettigheder, der indgår i transaktionen, uden den entydige enhedsidentifikationskode for AEA'en

iv)

transaktionsidentifikationskode

v)

dato og tidspunkt for transaktionens afslutning (mellemeuropæisk tid)

vi)

type transaktion.

Oplysninger, der er tilgængelige for kontohaverne

8.

EU-registret fremlægger på den del af sit websted, der kun er tilgængeligt for kontohaveren, følgende oplysninger og ajourfører dem i realtid:

a)

de aktuelle beholdninger af AEA'er, kreditanvendelsesrettigheder og Kyoto-enheder uden den entydige enhedsidentifikationskode for AEA'erne og den entydige numeriske værdi af enhedsserienummeret på Kyoto-enhederne

b)

en liste over transaktionsforslag, som den pågældende kontohaver har igangsat, med følgende oplysninger for hver foreslået transaktion:

i)

elementerne i punkt 7, litra f), nr. i), i dette bilag.

ii)

dato og tidspunkt for transaktionsforslaget (mellemeuropæisk tid)

iii)

transaktionsforslagets aktuelle status

iv)

eventuelle svarkoder, der er returneret efter kontrol foretaget af registret og EUTL’en

c)

en liste over AEA'er, Kyoto-enheder og kreditanvendelsesrettigheder, der er erhvervet til den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, med angivelse for hver transaktion af elementerne i punkt 7, litra f), nr. i), i dette bilag

d)

en liste over AEA'er og kreditanvendelsesrettigheder, der er overført fra den pågældende konto som følge af afsluttede transaktioner, med angivelse for hver transaktion af elementerne i punkt 7, litra f), nr. i), i dette bilag.