25.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013

af 17. april 2013

om europæiske venturekapitalfonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (3) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Venturekapital tilvejebringer finansiering til virksomheder, som normalt er meget små, som er nystartede virksomheder, og som har et stort vækst- og ekspansionspotentiale. Endvidere tilvejebringer venturekapitalfonde virksomheder værdifuld ekspertise og viden, forretningsforbindelser, varemærkeværdier (brand-equity) og strategisk rådgivning. Ved at tilvejebringe finansiering og rådgivning til disse virksomheder stimulerer venturekapitalfonde den økonomiske vækst, bidrager til jobskabelsen og mobiliseringen af kapital, fremmer etableringen og udbygningen af innovative virksomheder, øger deres investeringer i forskning og udvikling og skaber iværksætteri, innovation og konkurrenceevne i overensstemmelse med Europa 2020-strategien som fastsat i Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen »Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (Europa 2020-strategien) og i forbindelse med medlemsstaternes langsigtede udfordringer, såsom dem, der er angivet i rapporten fra det europæiske strategi- og politikanalysesystem fra marts 2012 med titlen »Global Trends 2030 — citizens in an interconnected and polycentric world«.

(2)

Det er nødvendigt at skabe et fælles regelsæt for brug af betegnelsen »EuVECA« for kvalificerende venturekapitalfonde, særlig for porteføljesammensætningen i de fonde, som opererer under denne betegnelse, deres berettigede investeringsmål, de investeringsredskaber, de kan anvende, og de kategorier af investorer, som er berettigede til at investere i fondene i henhold til ensartede bestemmelser i Unionen. I mangel af et sådant fælles regelsæt er der en risiko for, at medlemsstaterne træffer forskellige foranstaltninger på nationalt niveau, som vil få en direkte negativ indvirkning på og skabe forhindringer for et velfungerende indre marked, eftersom venturekapitalfonde, som ønsker at operere i hele Unionen, vil være underlagt forskellige regler i forskellige medlemsstater. Endvidere kan forskellige kvalitetskrav til porteføljesammensætningen, investeringsmål og berettigede investorer føre til forskellige niveauer af investorbeskyttelse og skabe usikkerhed om det investeringstilbud, der er forbundet med kvalificerede venturekapitalfonde. Investorerne bør endvidere kunne sammenligne de forskellige kvalificerede venturekapitalfondes investeringstilbud. Det er nødvendigt at fjerne væsentlige hindringer for kvalificerede venturekapitalfondes tilvejebringelse af kapital på tværs af grænser, at undgå konkurrenceforvridninger mellem de pågældende fonde samt at forhindre andre sandsynlige handelshindringer og væsentlige konkurrenceforvridninger i at opstå i fremtiden. Det relevante retsgrundlag for denne forordning er derfor artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som fortolket i EU-Domstolens faste praksis.

(3)

Det er nødvendigt at vedtage en forordning, der indfører ensartede bestemmelser for kvalificerede venturekapitalfonde, og som pålægger tilsvarende forpligtelser for fondsforvaltere i alle medlemsstater, som ønsker at tilvejebringe kapital i hele Unionen og gøre brug af betegnelsen »EuVECA«. Disse krav bør skabe tillid blandt investorer, som ønsker at investere i venturekapitalfonde.

(4)

Ved at definere kvalitetskravene for brug af betegnelsen »EuVECA« ved hjælp af en forordning sikres det, at de pågældende krav finder direkte anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som tilvejebringer kapital ved brug af denne betegnelse. Det sikrer endvidere ensartede betingelser for brug af denne betegnelse ved at forhindre forskellige nationale krav som følge af gennemførelsen af et direktiv. Forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som anvender betegnelsen, bør følge de samme regler i hele Unionen, hvilket også vil øge tilliden blandt investorer. Denne forordning forenkler reglerne og reducerer forvalternes omkostninger ved at skulle overholde ofte forskellige nationale bestemmelser om venturekapitalfonde, særlig for de forvaltere, som ønsker at tilvejebringe kapital på tværs af grænser. Den bidrager også til at fjerne konkurrenceforvridninger.

(5)

Som det fremgår af Kommissionens meddelelse af 7. december 2011 om en handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er, skulle Kommissionen i 2012 afslutte sin undersøgelse af skattemæssige hindringer for grænseoverskridende venturekapitalinvesteringer med det formål i 2013 at fremlægge løsninger, som sigter mod at fjerne hindringerne og samtidig at forebygge skatteundgåelse og skatteunddragelse.

(6)

Det bør være muligt for en kvalificeret venturekapitalfond at være enten eksternt eller internt forvaltet. Er en kvalificeret venturekapitalfond internt forvaltet, er fonden også forvalter og bør derfor overholde alle relevante krav til forvaltere i henhold til denne forordning og registreres i overensstemmelse med denne forordning. Det bør imidlertid ikke være tilladt for en internt forvaltet kvalificeret venturekapitalfond at være ekstern forvalter af andre kollektive investeringsvirksomheder eller af institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter).

(7)

For at kunne skelne klart mellem denne forordning og andre bestemmelser om kollektive investeringsvirksomheder og deres forvaltere er det nødvendigt at fastlægge, at denne forordning kun finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som ikke er investeringsinstitutter omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (4), og som er etableret i Unionen og registreret hos den kompetente myndighed i deres hjemland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (5), forudsat at de pågældende forvaltere forvalter kvalificerede venturekapitalfondes porteføljer. Eksterne forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som er registreret i henhold til denne forordning, bør imidlertid også kunne forvalte investeringsinstitutter, der er underlagt godkendelsespligt efter direktiv 2009/65/EF.

(8)

Endvidere finder denne forordning kun anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, hvis samlede forvaltede aktiver ikke overstiger den tærskelværdi, der omhandles i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU. Beregningen af tærskelværdien i henhold til denne forordning er den samme som beregningen af tærskelværdien i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU.

(9)

Forvaltere af venturekapitalfonde, som er registreret i overensstemmelse med denne forordning, og hvis samlede aktiver efterfølgende vokser, således at de overstiger tærskelværdien i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU, og som derfor bliver underlagt godkendelsespligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland i overensstemmelse med direktivets artikel 6, bør imidlertid fortsat kunne anvende betegnelsen »EuVECA« i forbindelse med markedsføringen af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen, forudsat at de opfylder kravene i nævnte direktiv, og at de fortsat til enhver tid opfylder visse krav, der i denne forordning stilles til anvendelsen af betegnelsen »EuVECA« i forbindelse med kvalificerede venturekapitalfonde. Dette gælder både for eksisterende kvalificerede venturekapitalfonde og for kvalificerede venturekapitalfonde, der etableres, efter at tærskelværdien er overskredet.

(10)

Hvis forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder ikke ønsker at anvende betegnelsen »EuVECA«, bør denne forordning ikke finde anvendelse. I sådanne tilfælde bør gældende nationale bestemmelser og almindelig EU-lovgivning fortsat finde anvendelse.

(11)

Med denne forordning bør der indføres ensartede regler for kvalificerede venturekapitalfondes karakter, særlig om kvalificerede porteføljevirksomheder, som kvalificerede venturekapitalfonde vil kunne investere i, og om de investeringsinstrumenter, som skal anvendes. Dette er nødvendigt for at sikre en skarp adskillelse mellem kvalificerede venturekapitalfonde og alternative investeringsfonde, som har andre, mindre specialiserede investeringsstrategier, f.eks. opkøb eller spekulative investeringer i fast ejendom, hvilket denne forordning ikke søger at fremme.

(12)

I overensstemmelse med målet at foretage en præcis afgrænsning af de kollektive investeringsvirksomheder, som denne forordning omfatter, og for at sikre fokus på at tilvejebringe kapital til små, nystartede virksomheder, bør kvalificerede venturekapitalfonde anses for at være fonde, som har til hensigt at investere mindst 70 % af deres samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i sådanne virksomheder. Det bør ikke være tilladt for kvalificerede venturekapitalfonde at investere mere end 30 % af deres samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer. Dette betyder, at grænseværdien på 30 % til enhver tid bør være den øvre grænse for ikke-kvalificerede investeringer, og at grænseværdien på 70 % bør være forbeholdt kvalificerede investeringer i løbet af den kvalificerede venturekapitalfonds levetid. Disse grænseværdier bør beregnes på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter. Denne forordning bør fastsætte de nødvendige detaljer for beregningen af de omhandlede investeringsgrænser.

(13)

Denne forordning har til formål at styrke vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Unionen. Investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder, der er etableret i tredjelande, kan tilføre mere kapital til kvalificerede venturekapitalfonde og dermed gavne SMV'er i Unionen. Denne forordning bør imidlertid under ingen omstændigheder gavne investeringer i porteføljevirksomheder, der er etableret i tredjelande, der er karakteriseret ved en mangel på passende samarbejdsordninger mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet for forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde og med enhver anden medlemsstat, hvor det er hensigten, at den kvalificerede venturekapitalfonds andele eller aktier skal markedsføres, eller ved manglende effektiv udveksling af oplysninger i skatteforhold.

(14)

Kvalificerede venturekapitalfonde bør som et første skridt etableres i Unionen for at være berettigede til at anvende betegnelsen »EuVECA« i overensstemmelse med denne forordning. Kommissionen bør senest 2 år efter denne forordnings anvendelsesdato revidere begrænsningen af anvendelsen af betegnelsen »EuVECA« til fonde etableret i Unionen under hensyntagen til erfaringen med anvendelsen af Kommissionens henstilling vedrørende foranstaltninger, der har henblik på at tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet.

(15)

Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde bør have mulighed for at tiltrække yderligere kapitalforpligtelser i løbet af en fonds levetid. Der bør tages højde for sådanne yderligere kapitalforpligtelser i den kvalificerede venturekapitalfonds levetid, når den næste investering i andre aktiver end kvalificerede aktiver overvejes. Yderligere kapitalforpligtelser bør tillades i overensstemmelse med bestemte kriterier og være underlagt de vilkår, der er fastsat i den kvalificerede venturekapitalfonds regler eller vedtægter.

(16)

De kvalificerede investeringer bør foregå i form af egenkapitalinstrumenter eller kvasi-egenkapitalinstrumenter. Kvasi-egenkapitalinstrumenter udgør en type af finansieringsinstrumenter, som er en kombination af egenkapital og gæld, hvis afkast hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse. Sådanne instrumenter omfatter en lang række finansieringsinstrumenter, som f.eks. underordnede lån, passive kapitalandele, lån med deltagerrettigheder, rettigheder til profitandele, konvertible obligationer og obligationer med warrant. Som muligt supplement til men ikke erstatning for egenkapitalinstrumenter eller kvasi-egenkapitalinstrumenter bør sikrede og ikke-sikrede lån, f.eks. mellemfinansiering, som gives af den kvalificerede venturekapitalfond til en kvalificeret porteføljevirksomhed, hvor den kvalificerede venturekapitalfond allerede har kvalificerede investeringer, være tilladt, forudsat at højst 30 % af den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i den kvalificerede venturekapitalfond anvendes til sådanne lån. Endvidere bør det for at afspejle eksisterende forretningspraksis på venturekapitalmarkedet være tilladt for en kvalificeret venturekapitalfond at købe eksisterende aktier i en kvalificeret porteføljevirksomhed fra eksisterende aktionærer i denne virksomhed. Endvidere bør investeringer i andre kvalificerede venturekapitalfonde være tilladt for at sikre størst mulig mulighed for tilvejebringelse af kapital. For at undgå at investeringerne i kvalificerede porteføljevirksomheder udvandes, bør det kun være tilladt for kvalificerede venturekapitalfonde at investere i andre kvalificerede venturekapitalfonde, forudsat at disse kvalificerede venturekapitalfonde ikke selv har investeret mere end 10 % af deres samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i andre kvalificerede venturekapitalfonde.

(17)

Venturekapitalfondes kerneaktivitet er at stille finansiering til rådighed for SMV'er gennem primære investeringer. Venturekapitalfonde bør hverken deltage i systemisk vigtige bankaktiviteter uden for den sædvanlige forsigtighedsbaserede regelramme (såkaldt skyggebankvirksomhed) eller følge typiske strategier for privat egenkapital, såsom gearede opkøb.

(18)

Denne forordning er i overensstemmelse med Europa 2020-strategien rettet mod at fremme venturekapitalinvesteringer i innovative SMV'er, der er forankret i realøkonomien. Kreditinstitutter, investeringsvirksomheder, forsikringsvirksomheder, finansielle holdingselskaber og blandede holdingselskaber bør derfor ikke være omfattet af definitionen af kvalificerede porteføljevirksomheder i henhold til denne forordning.

(19)

Forudsætningen for at kunne indføre en væsentlig beskyttelsesforanstaltning, hvor der skelnes mellem kvalificerede venturekapitalfonde under denne forordning og den bredere kategori af alternative investeringsfonde, som handler med udstedte værdipapirer på sekundærmarkeder, er at fastsætte regler, således at kvalificerede venturekapitalfonde primært foretager investeringer i direkte udstedte instrumenter.

(20)

For at give forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde en vis fleksibilitet med hensyn til investerings- og likviditetsforvaltningen af deres kvalificerede venturekapitalfonde bør handel, f.eks. i aktier eller andele i ikke-kvalificerede porteføljevirksomheder og erhvervelse af ikke-kvalificerede investeringer, være tilladt op til en maksimal grænseværdi, som ikke overskrider 30 % af den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte kapital.

(21)

For at sikre, at betegnelsen »EuVECA« er pålidelig og let genkendelig for investorer i hele Unionen, bør kun forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som opfylder de ensartede kvalitetskriterier i denne forordning, være berettigede til at anvende betegnelsen »EuVECA«, når de markedsfører kvalificerede venturekapitalfonde i hele Unionen.

(22)

For at sikre, at kvalificerede venturekapitalfonde har en særlig, genkendelig profil, som svarer til formålet, bør der indføres ensartede bestemmelser om porteføljesammensætningen og om de investeringsteknikker, som sådanne fonde kan anvende.

(23)

For at sikre, at kvalificerede venturekapitalfonde ikke bidrager til at skabe systemiske risici, og at sådanne fonde koncentrerer deres investeringer om at støtte kvalificerede porteføljevirksomheder, bør anvendelse af gearing på fondsniveau ikke være tilladt. Det bør kun være tilladt for forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde at optage lån, udstede gældsforpligtelser og yde garantier på den kvalificerede venturekapitalfonds niveau, forudsat at sådanne lån, gældsforpligtelser og garantier dækkes af ikke-indkaldte forpligtelser og således ikke forøger fondens eksponering ud over niveauet for dens forpligtede kapital. Kontantforskud fra investorer i den kvalificerede venturekapitalfond, som er fuldt dækkede af kapitalforpligtelser fra disse investorer, forøger ikke den kvalificerede venturekapitalfonds eksponering og bør derfor være tilladt. For at sætte fonden i stand til at dække ekstraordinære likviditetsbehov, som kan opstå mellem indkaldelse af forpligtet kapital fra investorer og kapitalens faktiske indsættelse på fondens konti, bør kortfristede lån endvidere være tilladt, forudsat at et sådant låns beløbsstørrelse ikke overstiger fondens ikke-indkaldte forpligtede kapital.

(24)

For at sikre, at kvalificerede venturekapitalfonde kun markedsføres til investorer, som har den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe deres egne investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af de risici, der er forbundet med disse fonde, og for at bevare investorernes tillid og tiltro til kvalificerede venturekapitalfonde, bør der træffes visse beskyttelsesforanstaltninger. Derfor bør kvalificerede venturekapitalfonde kun markedsføres til investorer, som er professionelle kunder, eller som kan behandles som professionelle kunder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (6). For at have et tilstrækkeligt bredt investorgrundlag for investering i kvalificerede venturekapitalfonde er det dog også hensigtsmæssigt, at visse andre investorer har adgang til kvalificerede venturekapitalfonde, herunder privatpersoner med en stor formue. Der bør dog træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger med henblik på disse andre investorer for at sikre, at kvalificerede venturekapitalfonde kun markedsføres til investorer, som har den rette profil til at foretage sådanne investeringer. Disse beskyttelsesforanstaltninger indebærer, at investeringer ikke kan markedsføres gennem periodiske opsparingsordninger. Investeringer foretaget af ledere, direktører eller ansatte, der er involveret i forvaltningen hos en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde, være mulig i forbindelse med investering i den kvalificerede venturekapitalfond, som de forvalter, eftersom sådanne personer er i besiddelse af tilstrækkelig viden til at deltage i venturekapitalinvesteringer.

(25)

For at sikre, at betegnelsen »EuVECA« kun anvendes af forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som opfylder ensartede kvalitetskriterier med hensyn til deres adfærd på markedet, bør der fastsættes bestemmelser vedrørende forretningsskik og disse forvalteres forhold til deres investorer. Af samme grund bør der fastsættes ensartede betingelser for sådanne forvalteres håndtering af interessekonflikter. Disse bestemmelser og betingelser bør også pålægge forvalteren at indføre de organisatoriske og administrative ordninger, der er nødvendige for at sikre korrekt håndtering af interessekonflikter.

(26)

Agter en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde at delegere funktioner til tredjeparter, bør forvalterens ansvar over for venturekapitalfonden og investorer i fonden ikke påvirkes af sådan delegation af funktioner til en tredjepart. Endvidere bør forvalteren ikke delegere funktioner i et sådant omfang, at denne i realiteten ikke længere kan betragtes som en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde, og forvalteren således er blevet et tomt selskab. Forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde bør til enhver tid fortsat bære ansvaret for den korrekte gennemførelse af de delegerede funktioner og overholdelsen af denne forordning. Delegationen af funktioner bør ikke undergrave effektiviteten af forvalterens tilsyn, og den bør navnlig ikke hindre forvalteren i at handle eller fonden i at blive forvaltet i sine investorers interesse.

(27)

For at sikre, at betegnelsen »EuVECA« bevarer sin integritet, bør der også fastsættes kvalitetskriterier for organisationen af en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde. Derfor bør der fastlægges ensartede, rimelige krav om til enhver tid at have tilstrækkelige tekniske og menneskelige ressourcer.

(28)

For at sikre, at den kvalificerede venturekapitalfond forvaltes korrekt, og at forvalteren kan dække potentielle risici, der opstår som følge af dennes aktiviteter, bør der fastsættes ensartede, rimelige krav om, at forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde bevarer et tilstrækkeligt kapitalgrundlag. Dette kapitalgrundlags beløbsstørrelse bør være tilstrækkelig til at sikre kvalificerede venturekapitalfondes kontinuitet og korrekte forvaltning.

(29)

Det er med henblik på investorbeskyttelse nødvendigt at sikre, at kvalificerede venturekapitalfondes aktiver værdiansættes korrekt. Derfor bør kvalificerede venturekapitalfondes regler eller vedtægter omfatte bestemmelser om værdiansættelse af aktiver. Dette bør sikre værdiansættelsens integritet og gennemsigtighed.

(30)

For at sikre, at forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som gør brug af betegnelsen »EuVECA«, redegør tilstrækkeligt for deres aktiviteter, bør der indføres ensartede bestemmelser om årsrapporter.

(31)

For at sikre, at betegnelsen »EuVECA« bevarer sin integritet i investorernes øjne, må den kun anvendes af forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som sørger for fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til investeringspolitik og investeringsmål. Der bør derfor fastsættes ensartede bestemmelser om oplysningspligter for sådanne forvaltere i forhold til deres investorer. Det drejer sig navnlig om pligten til forud for indgåelse af aftaler at oplyse om den kvalificerede venturekapitalfonds investeringsstrategi og investeringsmål, de anvendte investeringsinstrumenter, de tilknyttede omkostninger og gebyrer samt risiko/afkastprofilen for den investering, som en kvalificeret fond tilbyder. For at sikre en høj grad af gennemsigtighed bør det endvidere oplyses, hvordan forvalteren af kvalificerede venturekapitalfondes vederlag beregnes.

(32)

For at sikre effektiv overvågning af de ensartede krav i denne forordning bør hjemlandets kompetente myndighed føre tilsyn med, om forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde opfylder de ensartede krav i denne forordning. Derfor bør forvaltere, som har til hensigt at markedsføre deres kvalificerede fonde under betegnelsen »EuVECA«, underrette den kompetente myndighed i hjemlandet om denne hensigt. Den kompetente myndighed bør registrere forvalteren, hvis alle de nødvendige oplysninger er indgivet, og der er truffet passende foranstaltninger med henblik på at opfylde kravene i denne forordning. Denne registrering bør være gyldig i hele Unionen.

(33)

For at lette effektiv grænseoverskridende markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde bør registreringen af forvalteren ske så hurtigt som muligt.

(34)

Denne forordning indeholder beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at midlerne anvendes korrekt, men tilsynsmyndighederne bør dog stadig være opmærksomme på at sikre, at disse beskyttelsesforanstaltninger overholdes.

(35)

For at sikre effektivt tilsyn med, om de ensartede kriterier i denne forordning opfyldes, bør der fastsættes bestemmelser om de forhold, hvorunder de oplysninger, der er indgivet til hjemlandets kompetente myndighed, skal opdateres.

(36)

For at sikre effektivt tilsyn med kravene i denne forordning bør der også fastsættes en procedure for grænseoverskridende underretning mellem de kompetente tilsynsmyndigheder, som udløses ved registrering af forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde i hjemlandet.

(37)

For at sikre, at betingelserne for markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i hele Unionen til enhver tid er gennemsigtige, bør den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (7), have beføjelse til at føre en central database med en oversigt over alle forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og de af dem forvaltede kvalificerede venturekapitalfonde, som er registreret i overensstemmelse med denne forordning.

(38)

Hvis en kompetent myndighed i værtslandet har klar og påviselig grund til at formode, at en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde overtræder denne forordning på dens område, bør den omgående informere hjemlandets kompetente myndigheder, som bør træffe passende foranstaltninger.

(39)

Hvis forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde fortsætter med at handle på en måde, der tydeligvis er i modstrid med denne forordning, på trods af de foranstaltninger, der træffes af hjemlandets kompetente myndighed, eller fordi den kompetente myndighed i hjemlandet ikke træffer foranstaltninger inden for en rimelig frist, bør værtslandets kompetente myndighed, efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed herom, kunne træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af investorerne og herunder have mulighed for at forhindre den pågældende forvalter i at foretage yderligere markedsføring af sine venturekapitalfonde på værtslandets område.

(40)

For at sikre effektivt tilsyn med de ensartede kriterier, der indføres ved denne forordning, indeholder forordningen en liste over de tilsynsbeføjelser, som kompetente myndigheder skal råde over.

(41)

For at sikre korrekt håndhævelse omfatter denne forordning administrative sanktioner og andre foranstaltninger for overtrædelse af centrale bestemmelser i forordningen, dvs. reglerne om porteføljesammensætning, om beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til berettigede investorers identitet og om betegnelsen »EuVECA«, der kun må bruges af forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der er registrerede i overensstemmelse med denne forordning. I tilfælde af overtrædelse af disse centrale bestemmelser bør der, hvor det er hensigtsmæssigt, nedlægges forbud mod brug af betegnelsen, og den pågældende forvalter bør slettes af registret.

(42)

Der bør udveksles tilsynsoplysninger mellem de kompetente myndigheder i hjem- og værtslandene og ESMA.

(43)

Som en forudsætning for et effektivt reguleringsmæssigt samarbejde mellem enheder, som har til opgave at føre tilsyn med, om de ensartede kriterier i denne forordning opfyldes, bør alle relevante nationale myndigheder og ESMA pålægges en høj grad af tavshedspligt.

(44)

For at præcisere kravene i denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår de typer interessekonflikter, som forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal undgå, samt af de foranstaltninger, der skal træffes i den forbindelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(45)

Tekniske standarder for finansielle tjenesteydelser bør sikre konsekvent harmonisering og en høj grad af tilsyn i hele Unionen. Da ESMA råder over højt specialiseret faglig kompetence, vil det være effektivt og hensigtsmæssigt at lade ESMA få til opgave at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ikke indebærer politikbeslutninger, med henblik på forelæggelse for Kommissionen.

(46)

Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA bør tillægges beføjelser til at udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet af den underretning, der omhandles i denne forordning.

(47)

Kommissionen bør senest fire år efter denne forordnings anvendelsesdato tage denne forordning op til revision for at evaluere udviklingen på venturekapitalmarkedet. Revisionen bør omfatte en generel gennemgang af, hvordan reglerne i denne forordning fungerer, og af erfaringerne med deres anvendelse. Kommissionen bør på baggrund af denne revision forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsmæssige forslag.

(48)

Endvidere bør Kommissionen senest fire år efter denne forordnings anvendelsesdato påbegynde en revision af samspillet mellem denne forordning og andre regler om kollektive investeringsvirksomheder og deres forvaltere, særlig reglerne i direktiv 2011/61/EU. Denne revision bør navnlig omfatte denne forordnings anvendelsesområde og vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet således tillade forvaltere af større alternative investeringsfonde at anvende betegnelsen »EuVECA«. På baggrund af denne revision bør Kommissionen forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsmæssige forslag.

(49)

Kommissionen bør i forbindelse med denne revision evaluere eventuelle barrierer, som kan have forhindret investorerne i at anvende fondene, herunder indvirkningen på institutionelle investorer fra anden lovgivning af tilsynsmæssig karakter, som de er underlagt. Kommission bør endvidere indsamle data for at vurdere betegnelsen EuVECA's bidrag til andre EU-programmer, såsom Horisont 2020, som også søger at fremme innovation i Unionen.

(50)

Det er set i lyset af Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2010»Europa 2020-flagskibsinitiativ — Innovation i EU« og Kommissionens meddelelse af 7. december 2011 om en handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er vigtigt at sikre offentlige ordningers effektivitet i hele Unionen for at støtte venturekapitalmarkedet og koordineringen og den gensidige sammenhæng mellem forskellige EU-politiker rettet mod at fremme innovationen, herunder konkurrence- og forskningspolitikker. Et nøgleområde i Unionens politikker om innovation og vækst er grøn teknologi, eftersom det er Unionens mål at blive førende i verden inden for intelligent og bæredygtig vækst og energi- og ressourceeffektivitet, herunder for så vidt angår finansiering af SMV'er. Når denne forordning skal revideres, bør Kommissionen vurdere dens konsekvenser for udviklingen frem mod dette mål.

(51)

ESMA bør vurdere de behov for personale og ressourcer, der opstår, når den påtager sig sine beføjelser og opgaver i overensstemmelse med denne forordning, og forelægge Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport.

(52)

Den Europæiske Investeringsfond (EIF) investerer blandt andet i venturekapitalfonde i hele Unionen. De foranstaltninger, der træffes i denne forordning for at gøre det let at identificere venturekapitalfonde med bestemte fællestræk, bør gøre det lettere for EIF at identificere venturekapitalfonde i henhold til denne forordning som mulige investeringsmål. EIF bør derfor tilskyndes til at investere i kvalificerede venturekapitalfonde.

(53)

Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv (artikel 7) og friheden til at oprette og drive egen virksomhed (artikel 16).

(54)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (8) finder anvendelse for den behandling af personoplysninger, som foretages i medlemsstaterne i medfør af denne forordning og under tilsyn af medlemsstaternes kompetente myndigheder, særlig de uafhængige offentlige myndigheder, som medlemsstaterne udpeger. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (9) finder anvendelse for ESMA's behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning og under tilsyn af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

(55)

Denne forordning bør ikke berøre anvendelsen af statsstøtteregler for kvalificerede venturekapitalfonde.

(56)

Målene for denne forordning, nemlig at sikre, at ensartede krav finder anvendelse på markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde, og at indføre et enkelt registreringssystem for forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og derved fremme markedsføringen af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen og samtidig tage fuld højde for nødvendigheden af at skabe balance mellem på den ene side sikkerheden og troværdigheden forbundet med anvendelsen af betegnelsen »EuVECA« og på den anden side effektiviteten af venturekapitalmarkedet samt omkostningerne for de forskellige berørte parter, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af deres omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne derfor forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning indeholder bestemmelser om ensartede krav til og vilkår for forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som ønsker at anvende betegnelsen »EuVECA« i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen, og som dermed bidrager til at sikre, at det indre marked fungerer korrekt.

Den fastsætter ensartede bestemmelser om markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde over for berettigede investorer i hele Unionen, om kvalificerede venturekapitalfondes porteføljesammensætning, om de kvalificerede investeringsinstrumenter og -teknikker, som kvalificerede venturekapitalfonde skal anvende, samt om organisation, adfærd og gennemsigtighed, for så vidt angår forvaltere, der markedsfører kvalificerede venturekapitalfonde i hele Unionen.

Artikel 2

1.   Denne forordning finder anvendelse på forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder, som defineret i artikel 3, litra a), som opflyder følgende betingelser:

a)

deres samlede forvaltede aktiver overstiger ikke den tærskelværdi, der omhandles i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU

b)

de er etableret Unionen

c)

de er underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU, og

d)

de forvalter kvalificerede venturekapitalfondes porteføljer.

2.   Overstiger de samlede aktiver, der forvaltes af forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som er registreret i overensstemmelse med artikel 14, grænseværdien i artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2011/61/EU, og bliver disse forvaltere derfor underlagt godkendelsespligt hos de kompetente myndigheder i deres hjemland i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 6, kan de fortsat anvende betegnelsen »EuVECA« i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen, under forudsætning af at de til enhver tid i forbindelse med de kvalificerede venturekapitalfonde:

a)

opfylder kravene i direktiv 2011/61/EU, og

b)

overholder nærværende forordnings artikel 3 og 5 og artikel 13, stk. 1, litra c) og i).

3.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der er eksterne forvaltere, og som er registreret i overensstemmelse med artikel 14, kan endvidere forvalte visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) efter opnåelse af tilladelse efter direktiv 2009/65/EF.

Artikel 3

I denne forordning forstås ved:

a)   »kollektiv investeringsvirksomhed«: en AIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU

b)   »kvalificeret venturekapitalfond«: en kollektiv investeringsvirksomhed, som:

i)

har til hensigt at investere mindst 70 % af den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver, som er kvalificerede investeringer, beregnet på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter, inden for en tidsramme, som er fastlagt i dens regler eller vedtægter

ii)

ikke bruger mere end 30 % af sin samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital til erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, beregnet på grundlag af de beløb, der kan investeres efter fradrag af alle relevante omkostninger og kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter

iii)

er etableret på en medlemsstats område

c)   »forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde«: en juridisk person, hvis normale erhvervsvirksomhed består i at forvalte mindst én kvalificeret venturekapitalfond

d)   »kvalificeret porteføljevirksomhed«: en virksomhed, som:

i)

på det tidspunkt, hvor den kvalificerede venturekapitalfond foretager en investering:

ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller i en multilateral handelsfacilitet (MHF) som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 14) og 15), i direktiv 2004/39/EF

har under 250 ansatte, og

har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR

ii)

ikke selv er en kollektiv investeringsvirksomhed

iii)

ikke er et eller flere af følgende:

et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (10)

et investeringsselskab som defineret i artikel 4, nr. 1, i direktiv 2004/39/EF

et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (11)

et finansielt holdingselskab som defineret i artikel 4, nr. 19, i direktiv 2006/48/EF, eller

et blandet holdingselskab som defineret i artikel 4, nr. 20, i direktiv 2006/48/EF

iv)

er etableret på en medlemsstats område eller i et tredjeland, forudsat at dette tredjeland:

ikke er registreret som ikke-samarbejdsvilligt land eller territorium af den Finansielle Aktionsgruppe om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

har undertegnet en aftale med hjemlandet for forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde og med alle andre medlemsstater, hvor det er hensigten, at den kvalificerede venturekapitalfonds andele eller aktier skal markedsføres, så det sikres, at tredjelandet fuldt ud overholder standarderne i artikel 26 i OECD's modelbeskatningsoverenskomst vedrørende indkomst og formue og sikrer effektiv udveksling af oplysninger om skatteforhold, herunder eventuelle multilaterale skatteaftaler

e)   »kvalificerede investeringer«: følgende instrumenter:

i)

egenkapitalinstrumenter eller kvasi-egenkapitalinstrumenter, som er

udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed, og som den kvalificerede venturekapitalfond har erhvervet direkte fra den kvalificerede porteføljevirksomhed

udstedt af en kvalificeret porteføljevirksomhed til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed, eller

udstedt af en virksomhed, hvor den kvalificerede porteføljevirksomhed er et majoritetsejet datterselskab, og som den kvalificerede venturekapitalfond har erhvervet til gengæld for et egenkapitalinstrument udstedt af den kvalificerede porteføljevirksomhed

ii)

sikrede og ikke-sikrede lån, som gives af den kvalificerede venturekapitalfond til en kvalificeret porteføljevirksomhed, hvor den kvalificerede venturekapitalfond allerede har kvalificerede investeringer, forudsat at højst 30 % af den samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i aktiver i den kvalificerede venturekapitalfond anvendes til sådanne lån

iii)

aktier i en kvalificeret porteføljevirksomhed erhvervet fra eksisterende aktionærer i denne virksomhed

iv)

andre kvalificerede venturekapitalfondes andele eller aktier, forudsat at disse kvalificerede venturekapitalfonde ikke selv har investeret mere end 10 % af deres samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital i kvalificerede venturekapitalfonde

f)   »relevante omkostninger«: samtlige gebyrer, afgifter og udgifter, som afholdes direkte eller indirekte af investorerne, og som er aftalt mellem forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde og investorerne heri

g)   »egenkapital«: ejerskabsinteresse i en virksomhed, dvs. aktier eller andre former for andele i den kvalificerede porteføljevirksomheds kapital, udstedt til dennes investorer

h)   »kvasi-egenkapital«: alle finansielle instrumenter, som er en kombination af egenkapital og gæld, hvor afkast hænger sammen med den kvalificerede porteføljevirksomheds overskud eller tab, og hvor der ikke er fuld sikkerhed for tilbagebetaling af instrumentet i tilfælde af misligholdelse

i)   »markedsføring«: en direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde eller på vegne af denne af andele eller aktier i en venturekapitalfond, som forvaltes, til eller hos investorer, som er hjemmehørende eller har vedtægtsmæssigt hjemsted i Unionen

j)   »forpligtet kapital«: en forpligtelse, hvorefter en investor inden for en tidsramme, som er fastlagt i den kvalificerede venturekapitalfonds bestemmelser eller vedtægter, er forpligtet til at erhverve en interesse i eller at yde kapitalbidrag til den fond

k)   »hjemland«: den medlemsstat, hvor forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde er etableret og underlagt registreringspligt hos de kompetente myndigheder, jf. artikel 3, stk. 3, litra a), i direktiv 2011/61/EU

l)   »værtsland«: den medlemsstat, som ikke er hjemlandet, og hvor forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde markedsfører kvalificerede venturekapitalfonde i overensstemmelse med denne forordning

m)   »kompetent myndighed«: den nationale myndighed, som hjemlandet ved lov eller anden forskrift udpeger til at registrere forvaltere af kollektive investeringsvirksomheder omfattet af nærværende forordnings anvendelsesområde.

For så vidt angår første afsnit, litra c), registreres den kvalificerede venturekapitalfond selv som forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde i overensstemmelse med artikel 14, såfremt den kvalificerede venturekapitalfonds retlige form tillader intern forvaltning, og fondens styrende organ vælger ikke at udpege en ekstern forvalter. En kvalificeret venturekapitalfond, som er registreret som en intern forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde, kan ikke registreres som en ekstern forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde af andre kollektive investeringsvirksomheder.

KAPITEL II

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF BETEGNELSEN »EuVECA«

Artikel 4

Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som opfylder kravene i dette kapitel, er berettigede til at anvende betegnelsen »EuVECA« i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde i Unionen.

Artikel 5

1.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde sikrer, at der ved erhvervelse af aktiver, som ikke er kvalificerede investeringer, højst anvendes 30 % af fondens samlede indbetalte kapital og ikke-indkaldte forpligtede kapital til erhvervelse af sådanne aktiver. Grænseværdien på 30 % beregnes på grundlag af de beløb, der kan investeres, efter fradrag af alle relevante omkostninger. Der tages ikke hensyn til kontantbeholdninger eller kontantlignende instrumenter ved beregning af denne grænseværdi, eftersom kontantbeholdninger og kontantlignende instrumenter ikke betragtes som investeringer.

2.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde må på den kvalificerede venturekapitalfonds niveau ikke anvende metoder, som forøger fondens eksponering ud over niveauet for dens forpligtede kapital, hvad enten dette sker ved lån af kontante midler eller værdipapirer, indgåelse af derivatpositioner eller på anden måde.

3.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde må kun optage lån, udstede gældsforpligtelser og yde garantier på den kvalificerede venturekapitalfonds niveau, såfremt sådanne lån, gældsforpligtelser og garantier er dækket af ikke-indkaldte forpligtelser.

Artikel 6

1.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde markedsfører kun kvalificerede venturekapitalfondes andele og aktier til investorer, som anses for professionelle kunder, jf. afdeling I i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller som efter anmodning kan behandles som professionelle kunder, jf. afsnit II i bilag II til direktiv 2004/39/EF, eller til andre investorer, som:

a)

forpligter sig til at investere mindst 100 000 EUR, og

b)

skriftligt i et andet dokument end den kontrakt, der skal indgås om investeringsforpligtelsen, erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte forpligtelse eller investering.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på investeringer foretaget af ledere, direktører eller ansatte, der er involveret i forvaltningen hos en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde, hvis de investerer i den kvalificerede venturekapitalfond, som de forvalter.

Artikel 7

Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal i forhold til de kvalificerede venturekapitalfonde, de forvalter:

a)

under udøvelsen af deres aktiviteter handle ærligt og redeligt og med passende dygtighed, omhu og hurtighed

b)

anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder, som med rimelighed kan forventes at påvirke investorernes interesser og de kvalificerede porteføljevirksomheder

c)

udøve deres erhvervsaktiviteter på en sådan måde, at de bedst muligt varetager interesserne for de kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter, og for investorerne heri, samt tilgodeser markedets integritet

d)

anvende stor omhu ved udvælgelse og løbende overvågning af investeringer i kvalificerede porteføljevirksomheder

e)

have tilstrækkelig viden om og forståelse af de kvalificerede porteføljevirksomheder, som de investerer i

f)

behandle deres investorer redeligt

g)

sikre at ingen investorer gives særbehandling, medmindre særbehandlingen er oplyst i den kvalificerede venturekapitalfonds regler eller vedtægter.

Artikel 8

1.   Agter forvalteren af en kvalificeret venturekapitalfonde at delegere funktioner til tredjeparter, berøres forvalterens ansvar over for den kvalificerede venturekapitalfond og investorerne heri ikke heraf. Forvalteren må ikke delegere sine funktioner i et sådant omfang, at denne i realiteten ikke længere kan betragtes som forvalteren af den kvalificerede venturekapitalfond, og i et sådant omfang, at forvalteren bliver et tomt selskab.

2.   Delegationen af funktioner efter stk. 1 må ikke undergrave effektiviteten af tilsynet med forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde, og den må navnlig ikke hindre forvalteren i at handle eller den kvalificerede venturekapitalfond i at blive forvaltet i overensstemmelse med investorernes interesser.

Artikel 9

1.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal påvise og undgå interessekonflikter og, når disse ikke kan undgås, styre og overvåge og i overensstemmelse med stk. 4 straks oplyse om disse interessekonflikter med henblik på at forhindre, at de får negativ indflydelse på de kvalificerede venturekapitalfondes og deres investorers interesser, og for at sikre, at de kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter, behandles redeligt.

2.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal navnlig påvise interessekonflikter, som kan opstå mellem:

a)

forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, de personer, som faktisk udøver disse forvalteres erhvervsvirksomhed, ansatte i eller personer, som direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres af disse forvaltere, og den kvalificerede venturekapitalfond, som forvaltes af disse forvaltere, eller investorerne heri

b)

den kvalificerede venturekapitalfond eller investorerne heri og en anden kvalificeret venturekapitalfond, som forvaltes af den samme forvalter, eller investorerne heri

c)

den kvalificerede venturekapitalfond eller investorerne heri og en kollektiv investeringsvirksomhed eller et investeringsinstitut, der forvaltes af den samme forvalter, eller investorerne heri.

3.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal til enhver tid have og anvende effektive organisatoriske og administrative ordninger med henblik på at opfylde kravene i stk. 1 og 2.

4.   Hvis de organisatoriske ordninger, forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde har indført for at påvise, forhindre, styre og overvåge interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til med rimelig pålidelighed at kunne sikre, at risikoen for at skade investorernes interesser vil blive undgået, skal der oplyses om de interessekonflikter, der er omhandlet i stk. 1. En forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde skal klart oplyse investorerne om interessekonflikternes generelle karakter eller kilderne hertil, før de påtager sig opgaver på deres vegne.

5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25, der præciserer:

a)

de forskellige typer interessekonflikter, som omhandlet i nærværende artikels stk. 2

b)

de foranstaltninger, som forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal træffe i form af strukturer og organisatoriske og administrative procedurer for at påvise, forhindre, styre, overvåge og oplyse om interessekonflikter.

Artikel 10

1.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde skal til enhver tid have et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer til at sikre korrekt forvaltning af de kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter.

2.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde sikrer, at de til enhver tid er i stand til at bevise, at de har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at fortsætte deres operationer uden afbrydelser, og at fremlægge deres begrundelse for, at dette kapitalgrundlag er tilstrækkeligt, jf. artikel 13.

Artikel 11

1.   Bestemmelserne om værdiansættelse af aktiver skal være fastlagt i den kvalificerede venturekapitalfonds regler eller vedtægter og sikre en forsvarlig og gennemsigtig værdiansættelsesproces.

2.   De anvendte værdiansættelsesprocedurer sikrer, at aktiverne værdiansættes korrekt, og at aktivværdien beregnes mindst én gang om året.

Artikel 12

1.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde udarbejder for hver kvalificeret venturekapitalfond, som de forvalter, en årsrapport, som forelægges hjemlandets kompetente myndighed senest seks måneder efter udgangen af regnskabsåret. Rapporten indeholder en beskrivelse af porteføljesammensætningen i den kvalificerede venturekapitalfond og af aktiviteterne i det foregående år. Den indeholder endvidere oplysninger om den kvalificerede venturekapitalfonds indtjente overskud ved afslutningen af dennes levetid og, hvis det er hensigtsmæssigt, oplysninger om overskud, der er blevet udloddet i fondens levetid. Den indeholder den kvalificerede venturekapitalfonds reviderede regnskab.

Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med de gældende regnskabsmæssige standarder og de betingelser, der er aftalt mellem forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde og investorerne. Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde fremsender rapporten til investorerne efter anmodning. Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og investorer kan aftale, at der gensidigt udleveres yderligere oplysninger.

2.   Mindst en gang om året gennemføres en revision af en kvalificeret venturekapitalfond. Revisionen bekræfter, at penge og aktiver opbevares i den kvalificerede venturekapitalfonds navn, og at forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde har oprettet og fører et passende regnskab og kontrollerer brugen af ethvert mandat eller kontrollen med den kvalificerede venturekapitalfonds og dens investorers penge og aktiver.

3.   Hvis forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (12), skal offentliggøre en årsrapport om den kvalificerede venturekapitalfond, kan de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede oplysninger leveres separat eller som en tilføjelse til årsrapporten.

Artikel 13

1.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde stiller i forbindelse med de kvalificerede venturekapitalfonde, som de forvalter, på klar og forståelig måde, før investorerne træffer beslutning om at investere, følgende oplysninger til rådighed for investorerne:

a)

identiteten af forvalteren og alle andre leverandører af tjenesteydelser, som forvalteren har indgået aftale med i forbindelse med forvaltningen af de kvalificerede venturekapitalfonde, og en beskrivelse af disses opgaver

b)

beløbsstørrelsen af kapitalgrundlaget, der er til rådighed for forvalteren, og en detaljeret redegørelse for, hvorfor forvalteren finder kapitalgrundlaget tilstrækkeligt til at opretholde de menneskelige og tekniske ressourcer, som er nødvendige for en korrekt forvaltning af dennes kvalificerede venturekapitalfonde

c)

en beskrivelse af den kvalificerede venturekapitalfonds investeringsstrategi og -mål, herunder:

i)

den type kvalificerede porteføljevirksomheder, som den agter at investere i

ii)

eventuelle andre kvalificerede venturekapitalfonde, som den agter at investere i

iii)

den type kvalificerede porteføljevirksomheder, som eventuelle andre kvalificerede venturekapitalfonde, som omhandlet i nr. ii), agter at investere i

iv)

de ikke-kvalificerede investeringer, som den agter at foretage

v)

de teknikker, som den agter at anvende, og

vi)

alle gældende investeringsbegrænsninger

d)

en beskrivelse af den kvalificerede venturekapitalfonds risikoprofil og af eventuelle risici i forbindelse med de aktiver, som fonden kan investere i, eller de investeringsteknikker, der kan anvendes

e)

en beskrivelse af den kvalificerede venturekapitalfonds værdiansættelsesprocedure og prissætningsmetodologi til værdiansættelse af aktiver, herunder de metoder, der anvendes til at værdiansætte kvalificerede porteføljevirksomheder

f)

en beskrivelse af, hvordan vederlaget til forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde beregnes

g)

en beskrivelse af alle relevante omkostninger med angivelse af de maksimale beløb

h)

den kvalificerede venturekapitalfonds historiske finansielle resultater, hvis disse oplysninger er tilgængelige

i)

den forretningsservice og øvrige støttetjenester, som forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde yder eller arrangerer gennem tredjeparter for at fremme udviklingen, væksten eller på anden måde den løbende drift i de kvalificerede porteføljevirksomheder, som den kvalificerede venturekapitalfond investerer i, eller, hvis disse tjenester eller aktiviteter ikke leveres eller udøves, en begrundelse herfor

j)

en beskrivelse af de procedurer, efter hvilke den kvalificerede venturekapitalfond kan ændre sin investeringsstrategi eller investeringspolitik eller begge.

2.   Alle de i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være reelle og klare og må ikke være vildledende. De holdes ajour og tages regelmæssigt op til revision, hvor det er relevant.

3.   Hvis den kvalificerede venturekapitalfond skal offentliggøre et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel (13), eller i henhold til national ret om den kvalificerede venturekapitalfond, kan de i stk. 1 omhandlede oplysninger udleveres separat eller som en del af prospektet.

KAPITEL III

TILSYN OG ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 14

1.   Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, som har til hensigt at anvende betegnelsen »EuVECA«, når de markedsfører deres kvalificerede venturekapitalfonde, underretter hjemlandets kompetente myndighed herom og indgiver følgende oplysninger:

a)

identiteten af de personer, som faktisk udøver erhvervsvirksomheden med forvaltning af kvalificerede venturekapitalfonde

b)

identiteten af de kvalificerede venturekapitalfonde, hvis andele eller aktier skal markedsføres, og deres investeringsstrategier

c)

oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde kravene i kapitel II

d)

en liste over de medlemsstater, hvor forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde har til hensigt at markedsføre de enkelte kvalificerede venturekapitalfonde

e)

en liste over de medlemsstater, hvor forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde har etableret eller har til hensigt at etablere kvalificerede venturekapitalfonde.

2.   Hjemlandets kompetente myndighed registrerer kun forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde, hvis følgende krav er opfyldt:

a)

de personer, som faktisk udøver erhvervsvirksomheden med forvaltning af kvalificerede venturekapitalfonde, har et tilstrækkelig godt omdømme og har passende erfaring, også i forhold til de investeringsstrategier, som forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde følger

b)

de i stk. 1 krævede oplysninger, er fuldstændige

c)

de foranstaltninger, der er indberettet i overensstemmelse med stk. 1, litra c), er hensigtsmæssige med henblik på opfyldelse af kravene i kapitel II

d)

den liste, der er indberettet efter nærværende artikels stk. 1, litra e), viser, at alle de kvalificerede venturekapitalfonde er etableret i overensstemmelse med artikel 3, litra b), nr. iii).

3.   Registrering efter nærværende artikel er gyldig på hele Unionens område og giver forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde mulighed for at markedsføre kvalificerede venturekapitalfonde under betegnelsen »EuVECA« i hele Unionen.

Artikel 15

Forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde underretter hjemlandets kompetente myndighed om, hvor de har til hensigt at markedsføre:

a)

en ny kvalificeret venturekapitalfond, eller

b)

en eksisterende kvalificeret venturekapitalfond i en medlemsstat, som ikke er nævnt i listen omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra d).

Artikel 16

1.   Hjemlandets kompetente myndighed underretter umiddelbart efter registrering af en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde, tilføjelse af en ny kvalificeret venturekapitalfond, tilføjelse af et nyt hjemsted for etableringen af en kvalificeret venturekapitalfond eller tilføjelse af en ny medlemsstat, hvor en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde har til hensigt at markedsføre kvalificerede venturekapitalfonde, de i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne medlemsstater og ESMA herom.

2.   De i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne værtslande pålægger ikke den i overensstemmelse med artikel 14 registrerede forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde krav eller administrative procedurer i forbindelse med markedsføring af kvalificerede venturekapitalfonde, og kræver ikke forudgående godkendelse af markedsføringen, inden den iværksættes.

3.   For at sikre ensartet anvendelse af nærværende artikel udarbejder ESMA udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som fastsætter formen for underretningen efter nærværende artikel.

4.   ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den 16. februar 2014.

5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i stk. 3 omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 17

ESMA fører en central database, som er offentligt tilgængelig via internettet, med en oversigt over alle forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde, der er registeret i overensstemmelse med artikel 14, og de kvalificerede venturekapitalfonde, som de markedsfører, samt de lande, hvori disse fonde markedsføres.

Artikel 18

1.   Hjemlandets kompetente myndighed fører tilsyn med overholdelsen af kravene i denne forordning.

2.   Hvis en kompetent myndighed i værtslandet har klare og påviselige grunde til at formode, at forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde overtræder denne forordning på dets område, underretter den omgående hjemlandets kompetente myndigheder herom. Hjemlandets kompetente myndigheder skal træffe passende foranstaltninger.

3.   Hvis forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde fortsætter med at handle på en måde, der er i klar modstrid med denne forordning, på trods af de foranstaltninger, der træffes af hjemlandets kompetente myndighed, eller fordi den kompetente myndighed i hjemlandet ikke træffer foranstaltninger inden for en rimelig frist, kan værtslandets kompetente myndighed efter at have underrettet hjemlandets kompetente myndighed herom træffe alle nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af investorerne og har herunder mulighed for at forhindre forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde i at foretage yderligere markedsføring af sine kvalificerede venturekapitalfonde på værtslandets område.

Artikel 19

De kompetente myndigheder tillægges i overensstemmelse med national ret alle de tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser, der er nødvendige for, at de kan udøve deres funktioner. De har særlig beføjelse til at:

a)

anmode om adgang til ethvert dokument i enhver form og modtage eller tage kopier deraf

b)

kræve, at forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde omgående afgiver oplysninger

c)

kræve oplysninger fra enhver person vedrørende de aktiviteter, som udøves af forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde eller af den kvalificerede venturekapitalfond

d)

aflægge anmeldte eller uanmeldte kontrolbesøg

e)

træffe passende foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde fortsat overholder denne forordning

f)

udstede et påbud for at sikre, at en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde opfylder denne forordning og afholder sig fra at gentage adfærd, som kan indebære en overtrædelse af denne forordning.

Artikel 20

1.   Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om administrative sanktioner og andre foranstaltninger for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. De administrative sanktioner og andre foranstaltninger skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver senest 16. maj 2015 Kommissionen og ESMA meddelelse om reglerne omhandlet i stk. 1. De giver omgående Kommissionen og ESMA meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

Artikel 21

1.   Hjemlandets kompetente myndighed træffer under overholdelse af proportionalitetsprincippet passende foranstaltninger, jf. stk. 2, hvis en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde:

a)

i strid med artikel 5 ikke opfylder kravene vedrørende porteføljesammensætning

b)

i strid med artikel 6 markedsfører andele og aktier i en kvalificeret venturekapitalfond til ikke-berettigede investorer

c)

anvender betegnelsen »EuVECA« uden at være registreret i overensstemmelse med artikel 14

d)

anvender betegnelsen »EuVECA« til markedsføring af fonde, som ikke er etableret i overensstemmelse med artikel 3, litra b), nr. iii)

e)

har opnået en registrering ved hjælp af falske erklæringer eller andre ulovlige midler i strid med artikel 14

f)

under udøvelsen af sine aktiviteter undlader at handle ærligt eller redeligt eller med passende dygtighed, omhu eller hurtighed i strid med artikel 7, litra a)

g)

undlader at anvende passende politikker og procedurer til forebyggelse af uregelmæssigheder i strid med artikel 7, litra b)

h)

gentagne gange undlader at overholde betingelserne i artikel 12 vedrørende årsrapporten

i)

gentagne gange undlader at overholde kravet om, at investorerne skal modtage oplysninger i overensstemmelse med artikel 13.

2.   I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, skal hjemlandets kompetente myndighed, hvis det er relevant:

a)

træffe foranstaltninger til at sikre, at en forvalter af kvalificerede venturekapitalfonde overholder artikel 5 og 6, artikel 7, litra a) og b), og artikel 12, 13 og 14

b)

forbyde anvendelsen af betegnelsen »EuVECA« og slette forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde fra registret.

3.   Hjemlandets kompetente myndighed underretter omgående de kompetente myndigheder i de i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), angivne værtslande og ESMA om, at forvalteren af kvalificerede venturekapitalfonde er slettet fra det register, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, litra b).

4.   Retten til at markedsføre en eller flere kvalificerede venturekapitalfonde under betegnelsen »EuVECA« i Unionen ophører med øjeblikkelig virkning fra datoen for den kompetente myndigheds beslutning, jf. stk. 2, litra b).

Artikel 22

1.   De kompetente myndigheder og ESMA samarbejder for at varetage deres respektive opgaver i henhold til denne forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.   De kompetente myndigheder og ESMA udveksler al den information og dokumentation, som er nødvendig for at varetage deres respektive opgaver i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1095/2010, navnlig for at påvise og afhjælpe overtrædelser af nærværende forordning.

Artikel 23

1.   Alle personer, der arbejder eller har arbejdet for de kompetente myndigheder eller for ESMA, samt revisorer eller eksperter, der handler på de kompetente myndigheders eller ESMA's vegne, har tavshedspligt. Ingen af de fortrolige oplysninger, de modtager i forbindelse med deres hverv, må videregives til andre personer eller myndigheder, undtagen i summarisk eller sammenfattet form, således at de enkelte forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og de enkelte kvalificerede venturekapitalfonde ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen og procedurer i denne forordning.

2.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder og ESMA forhindres ikke i at udveksle oplysninger i henhold til denne forordning eller anden EU-lovgivning, som finder anvendelse på forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde og på kvalificerede venturekapitalfonde.

3.   Hvis kompetente myndigheder eller ESMA modtager fortrolige oplysninger i overensstemmelse med stk. 2, må de kun anvende dem som led i varetagelsen af deres opgaver og med henblik på administrative og retlige procedurer.

Artikel 24

I tilfælde af uenighed mellem medlemsstaters kompetente myndigheder om en vurdering, handling eller undladelse foretaget af en kompetent myndighed på områder, hvor nærværende forordning kræver samarbejde eller koordinering mellem kompetente myndigheder fra mere end én medlemsstat, kan de kompetente myndigheder forelægge sagen for ESMA, som kan handle i overensstemmelse med de beføjelser, som den er blevet tillagt i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010, for så vidt at uenigheden ikke vedrører nærværende forordnings artikel 3, litra b), nr. iii), eller artikel 3, litra d), nr. iv).

KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fire år fra den 15. maj 2013. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.   Den i artikel 9, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk.5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for den frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 26

1.   Kommissionen tager denne forordning op til revision i overensstemmelse med stk. 2. Revisionen skal omfatte en generel undersøgelse af, hvordan reglerne i denne forordning fungerer, og af erfaringerne med deres anvendelse, herunder:

a)

det omfang, hvori forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i forskellige medlemsstater har anvendt betegnelsen »EuVECA«, inden for landets grænser eller på tværs af grænser

b)

den geografiske og sektorrelevante fordeling af de kvalificerede venturekapitalfondes investeringer

c)

hensigtsmæssigheden af de i artikel 13 anførte krav til oplysninger, navnlig hvorvidt de er tilstrækkelige til at gøre det muligt for investorerne at træffe en velfunderet investeringsbeslutning

d)

forvaltere af kvalificerede venturekapitalfondes anvendelse af de forskellige kvalificerede investeringer, navnlig hvorvidt der er behov for at justere de kvalificerede investeringer i denne forordning

e)

muligheden for at udvide markedsføringen af kvalificerede venturekapitalfonde til også at omfatte detailinvestorer

f)

effektiviteten, proportionaliteten og anvendelsen af medlemsstaternes administrative sanktioner og andre foranstaltninger i overensstemmelse med denne forordning

g)

følgerne af denne forordning for venturekapitalmarkedet

h)

muligheden for at give venturekapitalfonde etableret i et tredjeland tilladelse til at anvende betegnelsen »EuVECA« under hensyntagen til erfaringen med anvendelsen af Kommissionens henstilling vedrørende foranstaltninger, der har til hensigt at tilskynde tredjelande til at anvende minimumsstandarder for god forvaltningspraksis på skatteområdet

i)

hensigtsmæssigheden af at supplere denne forordning med en depositarordning

j)

en vurdering af eventuelle barrierer, som måtte have hindret investorerne i at anvende betegnelsen »EuVECA«, herunder indvirkningen af anden EU-lovgivning af tilsynsmæssig karakter på institutionelle investorer.

2.   Den i stk. 1 omhandlede revision gennemføres:

a)

senest den 22. juli 2017 for så vidt angår litra a) til g), i) og j), og

b)

senest den 22. juli 2015 for så vidt angår litra h).

3.   Efter den i stk. 1 anførte revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 27

1.   Kommissionen iværksætter inden den 22. juli 2017 en revision af samspillet mellem denne forordning og andre bestemmelser om kollektive investeringsvirksomheder og disses forvaltere, særlig reglerne i direktiv 2011/61/EU. Denne revision omhandler denne forordnings anvendelsesområde. I revisionen samles oplysninger til vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt at udvide anvendelsesområdet for at tillade forvaltere af venturekapitalfonde, hvis samlede forvaltede aktiver overstiger den grænseværdi, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, at blive forvaltere af kvalificerede venturekapitalfonde i overensstemmelse med nærværende forordning.

2.   Efter den i stk. 1 anførte revision og efter høring af ESMA forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag.

Artikel 28

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 22. juli 2013, bortset fra artikel 9, stk. 5, der anvendes fra den 15. maj 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 17. april 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

L. CREIGHTON

Formand


(1)  EUT C 175 af 19.6.2012, s. 11.

(2)  EUT C 191 af 29.6.2012, s. 72.

(3)  Europa-Parlamentets holdning af 12.3.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.3.2013.

(4)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.

(5)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1.

(6)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(8)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(9)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(10)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(11)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(12)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38.

(13)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.