13.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 216/2013

af 7. marts 2013

om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 297 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedrører EU-retsakters offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i det følgende benævnt »EU-Tidende«) og deres ikrafttræden.

(2)

Forordning nr. 1/1958 (1), herunder enhver efterfølgende ændring dertil, fastlægger Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog.

(3)

Den trykte udgave af EU-Tidende på alle Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog har indtil videre været den eneste juridisk bindende offentliggørelse, uanset at der også er adgang til den online.

(4)

Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (2) sikrer, at Publikationskontoret kan gøre det muligt for institutionerne at opfylde deres forpligtelse til at offentliggøre lovtekster.

(5)

Den Europæiske Unions Domstol har fastslået i sag C-161/06, Skoma-Lux sro mod Celní ředitelství Olomouc (3), at EU-retsakter ikke kan gøres gældende over for borgerne, hvis retsakterne ikke er blevet forskriftsmæssigt offentliggjort i EU-Tidende, og at tilrådighedsstillelse af sådanne retsakter online ikke udgør en behørig offentliggørelse i EU-Tidende, da der ikke i EU-retten findes bestemmelser herom.

(6)

Hvis offentliggørelse i EU-Tidende i elektronisk form blev anset for at udgøre en behørig offentliggørelse, ville adgangen til EU-retten være hurtigere og billigere. Borgerne bør dog fortsat have mulighed for at opnå en trykt version af EU-Tidende fra Publikationskontoret.

(7)

I Kommissionens meddelelse om en digital dagsorden for Europa fremhæves det, at adgang til juridiske oplysninger online fremmer udviklingen af et digitalt indre marked, hvilket medfører økonomiske og sociale fordele.

(8)

Der bør derfor fastlægges regler til at sikre autenticiteten, fuldstændigheden og uforanderligheden af den elektroniske offentliggørelse af EU-Tidende.

(9)

Denne forordning bør også fastlægge de regler, der finder anvendelse i tilfælde, hvor det som følge af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder ikke er muligt at offentliggøre og tilgængeliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende.

(10)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (4) fastlægger retsvirkningerne af elektroniske signaturer som et middel til autentifikation. Til sikring af autenticiteten, fuldstændigheden og uforanderligheden af den elektroniske udgave af EU-Tidende giver en avanceret elektronisk signatur, der er baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem i overensstemmelse med direktivet, offentligheden tilstrækkelige garantier. Det bør være muligt at kontrollere den elektronisk signerede EU-Tidende ved hjælp af lettilgængelige midler.

(11)

Der skal sikres adgang til EUR-Lex-websiden under opfyldelse af forpligtelserne til beskyttelse af handicappede, jf. Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (5).

(12)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det mål at gøre det muligt for alle unionsborgere at forlade sig på den elektroniske offentliggørelse af EU-Tidende, da forordningens anvendelsesområde er begrænset til at gøre denne form for offentliggørelse autentisk på samme måde, som den trykte offentliggørelse er det i dag.

(13)

TEUF indeholder ingen anden hjemmel til vedtagelsen af denne forordning end artikel 352 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   EU-Tidende skal offentliggøres i elektronisk form i overensstemmelse med denne forordning på Den Europæiske Unions institutioners officielle sprog.

2.   Kun EU-Tidende offentliggjort i elektronisk form (herefter benævnt »den elektroniske udgave af EU-Tidende«) er autentisk og har retsvirkninger, jf. dog artikel 3.

Artikel 2

1.   Den elektroniske udgave af EU-Tidende skal være forsynet med en avanceret elektronisk signatur, der er baseret på et kvalificeret certifikat og genereret af et sikkert signaturgenereringssystem i overensstemmelse med direktiv 1999/93/EF. Det kvalificerede certifikat og fornyelser heraf skal offentliggøres på EUR-Lex-websiden, så offentligheden kan kontrollere den avancerede elektroniske signatur og sikre sig, at den elektroniske udgave af EU-Tidende er autentisk.

2.   Den elektroniske udgave af EU-Tidende skal indeholde oplysning om datoen for dens offentliggørelse.

3.   Den elektroniske udgave af EU-Tidende skal i et ikke-forældet format og tidsubegrænset gøres offentligt tilgængelig på EUR-Lex-websiden. Det skal være gratis at konsultere den.

Artikel 3

1.   Når det ikke er muligt at offentliggøre den elektroniske udgave af EU-Tidende på grund af en uforudset og ekstraordinær afbrydelse af Publikationskontorets informationssystem, skal informationssystemet genetableres hurtigst muligt.

Publikationskontoret skal fastslå det tidspunkt, hvor en sådan afbrydelse opstår.

2.   Når det er nødvendigt at offentliggøre EU-Tidende, og Publikationskontorets informationssystem ikke fungerer som følge af en afbrydelse som omhandlet i stk. 1, er det kun den trykte udgave af EU-Tidende, der er autentisk, og som har retsvirkninger.

Når Publikationskontorets informationssystem er genetableret, skal den tilsvarende elektroniske version af den trykte udgave, der er omhandlet i første afsnit, gøres offentligt tilgængelig på EUR-Lex-websiden udelukkende til information, og den skal indeholde en meddelelse herom.

3.   Når Publikationskontorets informationssystem er genetableret, skal EUR-Lex-websiden indeholde oplysninger om alle trykte udgaver, der er autentiske, og som har retsvirkninger, i overensstemmelse med stk. 2, første afsnit.

Artikel 4

1.   Med hensyn til den elektroniske udgave af EU-Tidende er Publikationskontoret ansvarligt for:

a)

at offentliggøre den og sikre dens autenticitet

b)

at etablere, forvalte og vedligeholde det informationssystem, der fremstiller den elektroniske udgave af EU-Tidende, og at opgradere systemet i overensstemmelse med den fremtidige tekniske udvikling

c)

at etablere og udvide de tekniske faciliteter, så det sikres, at alle brugere af den elektroniske udgave af EU-Tidende har adgang til den

d)

at udarbejde interne sikkerheds- og adgangsregler for det informationssystem, der fremstiller den elektroniske udgave af EU-Tidende

e)

at bevare og arkivere de elektroniske filer og behandle dem i overensstemmelse med den fremtidige teknologiske udvikling.

2.   Publikationskontoret varetager sine ansvarsopgaver i henhold til stk. 1 i overensstemmelse med afgørelse 2009/496/EF, Euratom.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den første dag i den fjerde kalendermåned efter vedtagelsen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2013.

På Rådets vegne

A. SHATTER

Formand


(1)  Forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det europæiske økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  EUT L 168 af 30.6.2009, s. 41.

(3)  Sml. 2007 I, s. 10841.

(4)  EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.

(5)  EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35.