22.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 162/2013

af 21. februar 2013

om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (1), særlig artikel 27, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF skal medlemsstaterne punktafgiftsfritage alkohol, der er blevet fuldstændig denatureret i overensstemmelse med en medlemsstats forskrifter, når sådanne forskrifter er behørigt anmeldt og godkendt i overensstemmelse med stk. 3 og 4 i nævnte artikel.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 af 22. november 1993 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift (2) er det fastsat, at de denatureringsmidler, som anvendes i de enkelte medlemsstater med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF, skal være beskrevet i bilaget til forordningen.

(3)

De stadig flere denatureringsprocedurer gør denatureringssystemet mere kompliceret, svækker mulighederne for en effektiv forvaltning af systemet og åbner flere muligheder for svig.

(4)

Medlemsstaterne gav i 2008 en bred opbakning til den projektgruppe, der opererer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1482/2007/EF af 11. december 2007 om oprettelse af et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis 2013-programmet) og om ophævelse af beslutning nr. 2235/2002/EF (3), med deltagelse af et stort antal kemiske toldlaboratorier og Det Fælles Forskningscenter. Projektet havde til formål at undersøge muligheden for at anvende fælles denatureringsprocedurer (euro-denatureringsmidler) med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol.

(5)

Projektgruppen foreslog i sin endelige rapport, som blev offentliggjort i juni 2011, at det kan overvejes at vedtage en denatureringsprocedure bestående af tre liter isopropylalkohol (IPA), tre liter methylethylketon (MEK) og ét gram denatoniumbenzoat pr. hektoliter ren alkohol som en fælles denatureringsprocedure med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol. En af de største fordele ved denne fælles procedure er, at den kan erstatte talrige procedurer, der er individuelle for de forskellige medlemsstater. Denne procedure bør derfor anvendes af alle medlemsstaterne som en fælles procedure med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol for at forhindre svig, unddragelse og misbrug på dette område.

(6)

Efterfølgende meddelte hver medlemsstat Kommissionen en ny liste over krav i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i direktiv 92/83/EØF. Alle disse lister henviste til den fælles denatureringsprocedure og i nogle tilfælde til andre eksisterende procedurer. Visse medlemsstater udtrykte ønske om at opretholde de eksisterende procedurer i en overgangsperiode eller i en ikke nærmere angivet periode på grund af specifikke tekniske krav.

(7)

Kommissionen videregav alle modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater den 28. juni 2012.

(8)

Ingen af medlemsstaterne gjorde indsigelse mod den foreslåede fælles denatureringsprocedure.

(9)

Ingen nye oplysninger tyder på, at de eksisterende procedurer indebærer risiko for svig, unddragelse og misbrug.

(10)

Patentering og dertil knyttede omkostninger har medført, at Østrig foruden den fælles denatureringsprocedure med henblik på fuldstændig denaturering af alkohol har indført en alternativ procedure, der allerede anvendes af andre medlemsstater som denatureringsprocedure.

(11)

For at give erhvervslivet passende tid til at opbruge lagre af denatureringsmidler og denaturerede produkter, der indtil videre er omfattet af forordning (EF) nr. 3199/93, men som ikke længere vil være omfattet, når nærværende forordning træder i kraft, bør anvendelsen af denne forordning udskydes for så vidt angår del I i dette bilag.

(12)

Forordning (EF) nr. 3199/93 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Punktafgifter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 316 af 31.10.1992, s. 21.

(2)  EFT L 288 af 23.11.1993, s. 12.

(3)  EUT L 330 af 15.12.2007, s. 1.


BILAG

Liste over godkendte produkter med deres Chemical Abstracts Service (CAS) registreringsnummer, når et sådant findes, og godkendte blandinger til fuldstændig denaturering af alkohol.

Acetone

CAS: 67-64-1

CI reactive red 24

CAS: 70210-20-7

CI reactive red 24:1

CAS:72829-25-5

Råpyridin CAS: foreligger ikke

Krystalviolet (C.I. nr. 42555) CAS: 548-62-9

Denatoniumbenzoat

CAS: 3734-33-6

Ethanol

CAS: 64-17-5

Ethylacetat

CAS: 141-78-6

Ethylsec-amylketon

CAS: 541-85-5

Ethyl(tert-butyl)ether

CAS: 637-92-3

Fluorescein

CAS: 2321-07-5

Formaldehyd

CAS: 50-00-0

Fuselolie

CAS: 8013-75-0

Benzin (herunder blyfri benzin)

CAS: 86290-81-5

Isopropylalkohol (IPA)

CAS: 67-63-0

Petroleum

CAS: 8008-20-6

Lampeolie

CAS: 64742-47-8 til 64742-48-9

Methanol

CAS: 67-56-1

Methylethylketon (butanon) (MEK)

CAS: 78-93-3

Methylisobutylketon

CAS: 108-10-1

Methylisopropylketon

CAS: 563-80-4

Methylviolet

CAS: 8004-87-3

Methylenblåt

CAS: 61-73-4

Mineralsk nafta

CAS: foreligger ikke

Solventnafta

CAS: 8030-30-6

Pyridin (eller pyridinbaser)

CAS: 110-86-1

Terpentinolie

CAS: 8006-64-2

Rensebenzin

CAS: 92045-57-3

tert-butylalkohol

CAS: 75-65-0

Thiophen

CAS: 110-02-1

Thymol blå

CAS: 76-61-9

Trænafta

Foreligger ikke

Der findes synonymer for de godkendte produkter på forskellige europæiske sprog i databasen ECICS (den europæiske toldfortegnelse over kemiske stoffer).

Udtrykket »absolut ethanol« anvendes i hele bilaget i overensstemmelse med den terminologi, der anvendes af Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi (IUPAC).

I.   Denatureringsprocedure, der anvendes i alle medlemsstater

Pr. hektoliter absolut ethanol:

3 liter isopropylalkohol (IPA)

3 liter methylethylketon (MEK)

1 gram denatoniumbenzoat

Til anvendelse på det indre marked har medlemsstaterne lov at tilsætte et farvestof for at give produktet en karakteristisk farve, hvilket gør det umiddelbart identificerbart.

II.   Yderligere denatureringsprocedurer, som anvendes i visse medlemsstater

Tjekkiet

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

1.

0,4 liter solventnafta

0,2 liter petroleum

0,1 liter rensebenzin.

2.

3 liter ethyl(tert-butyl)ether

1 liter isopropylalkohol

1 liter blyfri benzin

10 milligram fluorescein.

Tyskland

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1 liter ketonblanding, bestående af:

95 til 96 vægtprocent methylethylketon (MEK)

2,5 til 3 vægtprocent methylisopropylketon (3-methyl-2-butanon)

1,5 til 2 vægtprocent ethylsec-amylketon (5-methyl-3-heptanon)

samt et gram denatoniumbenzoat.

Estland

Pr. hektoliter absolut ethanol:

3 liter acetone

2 gram denatoniumbenzoat.

Irland

En base fremstilles ved blanding af følgende:

90 volumenprocent ethanol

9,5 volumenprocent trænafta

0,5 volumenprocent råpyridin.

Til hver 10 hl af basen tilsættes:

3,75 liter mineralsk nafta (petroleumsolie)

1,5 gram methylviolet.

Bemærk venligst: Basens komponenter af trænafta og råpyridin kan erstattes med 10 volumenprocent methanol.

Grækenland

Det er alene alkohol af lav kvalitet (for- og efterløb fra destillationer) med en alkoholstyrke på mindst 93 og ikke over 96 volumenprocent, som kan være denatureret.

Pr. hektoliter vandig alkohol på 93 volumenprocent tilsættes følgende stoffer:

2 liter methanol

1 liter terpentinolie

0,50 liter lampeolie

0,40 gram methylenblåt.

Ved en temperatur på 20 °C bør slutproduktet i den uændrede form ligge på 93 volumenprocent.

Italien

Pr. hektoliter absolut ethanol tilsættes følgende:

125 gram thiophen

0,8 gram denatoniumbenzoat

3 gram CI Reaktive Red 24 (rødt farvestof) i en 25-vægtprocentopløsning

2 liter methylethylketon (MEK).

Den ethylalkohol, der denatureres, skal have et ethylalkoholindhold på mindst 83 volumenprocent og en styrke på mindst 90 volumenprocent målt med EF-alkoholmeter.

For at sikre, at alle komponenter er helt opløselige, fremstilles denatureringsmidlet i ethylalkohol under 96 volumenprocent målt med EF-alkoholmeter.

Formålet med CI Reactive Red 24 er at give produktet en karakteristisk rød farve, hvilket gør det muligt umiddelbart at fastlægge produktets formål.

Letland

1.

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

a)

mindst:

9 liter isopropylalkohol

1 liter acetone

0,4 gram methylenblåt, thymolblåt eller krystalviolet

b)

mindst:

3 liter methylisobutylketon

2 liter methylethylketon (MEK)

c)

mindst:

3 liter acetone

2 gram denatoniumbenzoat

d)

mindst 10 liter ethylacetat.

2.

Pr. hektoliter vandfri ethylalkohol (med et vandindhold på 0,5 % vand eller derunder):

mindst 5 liter og højst 7 liter benzin.

Litauen

Pr. hektoliter absolut ethanol:

3 liter acetone

2 gram denatoniumbenzoat.

Ungarn

Alkoholholdige produkter skal i forhold til deres indhold af ren alkohol mindst indeholde en af følgende:

a)

2 vægtprocent methylethylketon (MEK), 3 vægtprocent isobutylmethylketon og 0,001 vægtprocent denatoniumbenzoat

b)

1 vægtprocent methylethylketon (MEK) og 0,001 vægtprocent denatoniumbenzoat.

c)

2 vægtprocent isopropylalkohol, 1 vægtprocent tert-butylalkohol og 0,001 vægtprocent denatoniumbenzoat.

Malta

En base fremstilles ved blanding af følgende:

90 volumenprocent ethanol

9,5 volumenprocent trænafta

0,5 volumenprocent råpyridin.

Til hver 10 hl af basen tilsættes:

3,75 liter mineralsk nafta (petroleumsolie)

1,5 gram methylviolet.

Nederlandene

Pr. hektoliter absolut ethanol:

5 liter af en blanding bestående af:

60 volumenprocent methanol

20 volumenprocent acetone

11 volumenprocent fuselolie (et koncentrat af biprodukter fra alkoholdestillation)

8 volumenprocent vand

0,5 volumenprocent methylethylketon (MEK)

0,5 volumenprocent formalin (en 37 vægtprocent vandig formaldehydopløsning).

Østrig

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1 liter ketonblanding, bestående af:

95 til 96 vægtprocent methylethylketon (MEK)

2,5 til 3 vægtprocent methylisopropylketon

1,5 til 2 vægtprocent ethylsec-amylketon

samt et gram denatoniumbenzoat.

Polen

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

1.

0,75 liter ketonblanding, bestående af:

95 til 96 vægtprocent methylethylketon (MEK)

2,5 til 3 vægtprocent methylisopropylketon

1,5 til 2 vægtprocent ethylsec-amylketon

samt 0,25 liter pyridinbase.

2.

1 liter ketonblanding, bestående af:

95 til 96 vægtprocent methylethylketon (MEK)

2,5 til 3 vægtprocent methylisopropylketon

1,5 til 2 vægtprocent ethylsec-amylketon

samt et gram denatoniumbenzoat.

Rumænien

Pr. hektoliter absolut ethanol:

2 liter methylethylketon (MEK)

1 gram denatoniumbenzoat

0,2 gram methylenblåt.

Slovenien

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1 580 gram isopropylalkohol

790 gram tert-butylalkohol

0,79 gram denatoniumbenzoat.

Slovakiet

Pr. hektoliter absolut ethanol:

1.

 

3 liter methylisobutylketon

 

2 liter methylethylketon (MEK)

 

1 gram denatoniumbenzoat

 

0,2 gram methylenblåt.

2.

 

1,5 liter rensebenzin

 

1,5 liter petroleum

 

2 gram denatoniumbenzoat.

Finland

Pr. hektoliter absolut ethanol kan følgende formuleringer anvendes:

1.

 

2 liter methylethylketon (MEK)

 

3 liter methylisobutylketon.

2.

 

2 liter acetone

 

3 liter methylisobutylketon.

Sverige

Pr. hektoliter absolut ethanol:

3 liter methylisobutylketon

2 liter methylethylketon (MEK).

Det Forenede Kongerige

En base fremstilles ved blanding af følgende:

90 volumenprocent ethanol

9,5 volumenprocent trænafta

0,5 volumenprocent råpyridin.

Til hver 10 hl af basen tilsættes:

3,75 liter mineralsk nafta (petroleumsolie)

1,5 gram methylviolet (C.I. nr. 42555).