14.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 126/2013

af 13. februar 2013

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De begrænsninger, der blev fastlagt i Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (2), er nu indeholdt i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006. I punkt 6, stk. 1, i bilag XVII til nævnte forordning er begrebet »produkt«, som blev anvendt i den oprindelige begrænsning vedrørende asbest i direktiv 76/769/EØF, blevet erstattet af »artikel«, som ikke omfatter blandinger. For at punkt 6, stk. 1, skal omfatte det samme som nævnte direktiv bør begrebet »blandinger« tilføjes.

(2)

Undtagelserne i punkt 16 og 17 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 vedrørende anvendelse af blycarbonater og blysulfater som maling til restaurering og vedligeholdelse af kunstværker samt historiske bygninger, herunder det indvendige af disse, bør ikke alene gælde for deres anvendelse, men også for markedsføringen heraf, således at disse typer maling bliver tilgængelige for restaurerings- og vedligeholdelsesarbejde.

(3)

Begrænsningerne i punkt 28, 29 og 30 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 henviser til en specifik koncentrationsgrænse i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (3) og til en koncentrationsgrænse, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (4), som anvendes til at fastslå, om et stof eller en blanding er omfattet af denne begrænsning. Det bør gøres klart, at koncentrationsgrænsen i direktiv 1999/45/EF kun finder anvendelse, hvis der ikke er fastsat en specifik koncentrationsgrænse i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 519/2012 af 19. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår bilag I (5) blev korte chlorparaffiner (i det følgende benævnt »SCCP«) tilføjet til bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (6). Dermed er det forbudt at fremstille, markedsføre og anvende SCCP med forbehold af visse specifikke undtagelser. Punkt 42 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, som begrænser to anvendelser af SCCP, som nu er blevet ulovlig i medfør af forordning (EF) nr. 850/2004, er herefter blevet overflødig og bør derfor udgå.

(5)

Der bør anvendes en harmoniseret analysemetode vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation til bestemmelse af indholdet af vandopløseligt chrom VI i cement i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement) (7). Af hensyn til klarheden bør der i punkt 47 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 henvises til denne analysemetode.

(6)

Stoffet methylendiphenyldiisocyanat (MDI) i punkt 56 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 med CAS-nummer 26447-40-5 og EF-nummer 247-714-0 omfatter alle isomere blandinger og ligeledes alle specifikke isomerer. Visse specifikke isomerer har dog specifikke CAS- og EF-numre. Med henblik på at klargøre, at alle disse isomerer er omfattet, bør der tilføjes tre specifikke CAS- og EF-numre.

(7)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2009 af 22. juni 2009 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (8) udgik note E, H og S af forordet i tillæg 1-6 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og af tillæg 1, 2, 3, 5 og 6. For at sikre konsekvens bør note E, H og S også udgå af tillæg 4.

(8)

I rubrikken om diisopentylphthalat i tillæg 6 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 angives forkerte EF- og CAS-numre, som bør rettes.

(9)

Den Europæiske Standardiseringsorganisation har vedtaget nye standarder, der anvendes som analysemetoder vedrørende azofarvestoffer. Med henblik på at tage hensyn til disse standarder er det derfor nødvendigt at ajourføre tillæg 10 til bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(10)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201.

(3)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(4)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(5)  EUT L 159 af 20.6.2012, s. 1.

(6)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.

(7)  EUT L 178 af 17.7.2003, s. 24.

(8)  EUT L 164 af 26.6.2009, s. 7.


BILAG

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres således:

1)

I punkt 6, kolonne 2, stk. 1, affattes første afsnit således:

»1.

Fremstilling, markedsføring og anvendelse af disse fibre og af artikler og blandinger med indhold af sådanne tilsatte fibre er forbudt.«

2)

I punkt 16, kolonne 2, affattes andet afsnit således:

»Medlemsstaterne kan dog i overensstemmelse med bestemmelserne i ILO-konvention nr. 13 tillade anvendelsen af stoffet eller blandingen inden for deres eget geografiske område til restaurering og vedligeholdelse af kunstværker samt historiske bygninger, herunder det indvendige af disse, og markedsføring med henblik på en sådan anvendelse. Når en medlemsstat anvender denne undtagelse, underretter den Kommissionen herom.«

3)

I punkt 17, kolonne 2, affattes andet afsnit således:

»Medlemsstaterne kan dog i overensstemmelse med bestemmelserne i ILO-konvention nr. 13 tillade anvendelsen af stoffet eller blandingen inden for deres eget geografiske område til restaurering og vedligeholdelse af kunstværker samt historiske bygninger, herunder det indvendige af disse, og markedsføring med henblik på en sådan anvendelse. Når en medlemsstat anvender denne undtagelse, underretter den Kommissionen herom.«

4)

I punkt 28, 29 og 30, kolonne 2, stk. 1, første afsnit, affattes femte led således:

»—

den relevante koncentration fastsat i direktiv 1999/45/EF, hvis der i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ikke er fastsat en specifik koncentrationsgrænse.«

5)

I punkt 40, kolonne 1, erstattes »til pågældende forordning« af »til forordning (EF) nr. 1272/2008«.

6)

Punkt 42 udgår.

7)

I punkt 47, kolonne 2, indsættes følgende som stk. 4:

»4.

Standarden, vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) til bestemmelse af indholdet af vandopløseligt chrom (VI) i cement og cementholdige blandinger, anvendes som analysemetode til kontrol af overensstemmelse med stk. 1.«

8)

I punkt 56 affattes kolonne 1 således:

»56.

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

CAS-nr. 26447-40-5

EF-nr. 247-714-0

herunder følgende specifikke isomerer:

a)

4,4'-methylendiphenyldiisocyanat:

CAS-nr. 101-68-8

EF-nr. 202-966-0

b)

2,4'-methylendiphenyldiisocyanat:

CAS-nr. 5873-54-1

EF-nr. 227-534-9

c)

2,2'-methylendiphenyldiisocyanat:

CAS-nr. 2536-05-2

EF-nr. 219-799-4«.

9)

I tillæg 4 udgår henvisningerne til note E, H og S i kolonnen »Noter«.

10)

I tillæg 6 affattes rubrikken vedrørende 1,2-benzendicarboxylsyredipentylester, forgrenet og ligekædet, Isopentyl-n-pentylphthalat, Dipentylphthalat, Diisopentylphthalat således:

Stoffer

Indeksnummer

EF-nummer

CAS-nummer

Noter

»1,2-benzendicarboxylsyredipentylester, forgrenet og ligekædet [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

Isopentyl-n-pentylphthalat [2]

 

[2]

[2]

 

Dipentylphthalat [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

Diisopentylphthalat [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]«

 

11)

Tillæg 10 affattes således:

»Tillæg 10

Punkt 43 — Azofarvestoffer — Liste over analysemetoder

Liste over analysemetoder

Europæisk standardiseringsorgan

Den harmoniserede standards reference og titel

Reference for den tidligere standard

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Læder — Kemisk prøvning til bestemmelse af visse azofarvestoffer i farvet læder — Del 1: Bestemmelse af visse aromatiske aminer fra azofarvestoffer

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Læder — Kemisk prøvning til bestemmelse af visse azofarvestoffer i farvet læder — Del 2: Bestemmelse af 4-aminoazobenzen

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Tekstiler — Metoder til bestemmelse af visse aromatiske aminer afledt fra azofarvestoffer — Del 1: Påvisning af anvendelse af visse azofarvestoffer tilgængelige med eller uden ekstraktion af fibre

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 1436-3:2012

Tekstiler — Metoder til bestemmelse af visse aromatiske aminer afledt fra azofarvestoffer — Del 3: Påvisning af anvendelse af visse azofarvestoffer, som kan frigive 4-aminoazobenzen«