12.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/82


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 26. september 2013

om ændring af retningslinje ECB/2012/27 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

(ECB/2013/37)

(2013/750/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første og fjerde led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, 17, 18 og 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eurosystemet har besluttet at fremme oprettelsen af CoreNet som en alternativ netværkstjeneste/nødnetværkstjeneste, som centralbankerne i Eurosystemet og tilkoblede nationale centralbanker kan anvende for at få adgang til betalingsmodulet (Payment Module, PM) i den fælles platform (Single Shared Platform, SSP) i en nødtilstand, og som en alternativ adgang til det kunderelaterede servicesystem (Customer-related Services System, CRSS).

(2)

Som følge heraf bør retningslinje ECB/2012/27 af 5. december 2012 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (1), ændres for at tilføje bestemmelser om anvendelsen af CoreNet som et alternativt netværk/nødnetværk for TARGET2 —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer af retningslinje ECB/2012/27

1.   Definition 5) i artikel 2 i retningslinje ECB/2012/27 ændres som følger:

»5)   »netværksleverandør (network service provider)«: leverandøren af elektroniske netværksopkoblinger med henblik på afgivelse af betalingsmeddelelser i TARGET2. Elektroniske netværksopkoblinger leveres gennem SWIFT og, for intern kommunikation i Eurosystemet, gennem CoreNet«

2.   Følgende definitioner 52) og 53) indsættes i artikel 2 i retningslinje ECB/2012/27:

»52)   »CoreNet«: den interne netværkstjeneste i Eurosystemet, der leveres af ECB og anvendes af centralbankerne i Eurosystemet som et nødnetværk for at få adgang til den fælles platform, i tilfælde af at SWIFT er utilgængelig, og som et alternativt netværk til SWIFT for at få adgang til det kunderelaterede servicesystem

53)   »Kunderelateret servicesystem (Customer-related services system, CRSS)«: leverer kernetjenester og supplerende tjenester til centralbankerne i Eurosystemet, dvs. arkivering, supplerende faktureringstjenester, spørgsmåls- og rapporteringstjenester og supplerende kunderelaterede tjenester.«

Artikel 2

Virkning og gennemførelse

Denne retningslinje træder i kraft på datoen for dens meddelelse til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta. Den gælder fra den 1. januar 2014.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje gælder for alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. september 2013.

For ECB’s Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 30 af 30.1.2013, s. 1.