8.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2013/45/EU

af 7. august 2013

om ændring af Rådets direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og Kommissionens direktiv 2009/145/EF for så vidt angår den botaniske betegnelse for tomat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (1), særlig artikel 2, stk. 2, artikel 44, stk. 2, artikel 45 og artikel 48, stk. 1, litra b),

under henvisning til Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (2), særlig artikel 1, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af udviklingen i den videnskabelige viden er International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) blevet ændret, bl.a. hvad angår den botaniske betegnelse for arten tomat.

(2)

For at afspejle den udvikling bør direktiv 2002/55/EF og 2008/72/EF og Kommissionens direktiv 2009/145/EF af 26. november 2009 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af grøntsagslandracer og -sorter, der traditionelt har været dyrket i særlige områder og regioner og er truet af genetisk erosion, og af grøntsagssorter, der er uden egentlig kommerciel produktionsværdi, men som er udviklet med henblik på dyrkning under særlige forhold, og om handel med frø af de pågældende landracer og sorter (3) derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2002/55/EF

I direktiv 2002/55/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 1, litra b), ændres »Lycopersicon esculentum Mill.« til »Solanum lycopersicum L.«

2)

I tabellen i punkt 3a i bilag II ændres »Lycopersicon esculentum.« til »Solanum lycopersicum L.«

3)

I tabellen i punkt 2 i bilag III ændres »Lycopersicon esculentum.« til »Solanum lycopersicum L.«

Artikel 2

Ændring af direktiv 2008/72/EF

I tabellen i bilag II til direktiv 2008/72/EF ændres »Lycopersicon esculentum Mill.« til »Solanum lycopersicum L.«

Artikel 3

Ændring af direktiv 2009/145/EF

I direktiv 2009/145/EF foretages følgende ændringer:

1)

I tabellen i bilag I ændres »Lycopersicon esculentum Mill.« til »Solanum lycopersicum L.«

2)

I tabellen i bilag II ændres »Lycopersicon esculentum Mill.« til »Solanum lycopersicum L.«

Artikel 4

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2014. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(2)  EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28.

(3)  EUT L 312 af 27.11.2009, s. 44.