26.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/1


RÅDETS DIREKTIV 2013/42/EU

af 22. juli 2013

om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en hurtig reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Svig med merværdiafgift (moms) fører til betydelige budgettab og påvirker konkurrencevilkårene og dermed det indre markeds funktion. Der er på det seneste opstået specifikke pludselige, grove former for afgiftssvig, navnlig gennem brugen af elektroniske midler, som letter hurtig ulovlig handel i stor målestok.

(2)

Rådets direktiv 2006/112/EF (3) giver medlemsstaterne mulighed for at anmode om en fravigelse fra nævnte direktiv for at forhindre visse former for momsunddragelse eller momsundgåelse.

(3)

De seneste erfaringer har vist, at proceduren i artikel 395 i direktiv 2006/112/EF ikke kan reagere tilstrækkelig hurtigt på medlemsstaternes anmodninger om hasteforanstaltninger.

(4)

Erfaringerne har også vist, at udpegelsen af modtageren som den person, der er betalingspligtig for momsen (omvendt betalingspligt), i visse tilfælde er en effektiv foranstaltning til at stoppe momssvig i visse sektorer.

(5)

I henhold til bestemmelserne om omvendt betalingspligt i artikel 199 og 199a i direktiv 2006/112/EF har medlemsstaterne ikke den fornødne fleksibilitet til at reagere hurtigt på pludselig opstået, grov svig inden for kategorier af varer og tjenesteydelser, der falder uden for de nævnte artiklers anvendelsesområde. Det er derfor nødvendigt at indføre særlige ordninger for at håndtere disse situationer.

(6)

Med tanke på de grove tilfælde af svig, der har været, kan en hurtig og ekstraordinær reaktion på yderligere tilfælde af pludselig opstået svig bedst sikres ved hjælp af en særlig foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme, der giver mulighed for at anvende omvendt betalingspligt i en kort periode efter passende meddelelse fra den berørte medlemsstat. For at sikre, at anvendelsen af denne valgmulighed står i rimeligt forhold til problemet, bør Kommissionen, når den er i besiddelse af de relevante oplysninger, have en kort periode til at vurdere meddelelsen og bekræfte, om den har indvendinger mod den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme. Medlemsstaterne bør have mulighed for, at der tages hensyn til deres synspunkter af Kommissionen, og bør derfor underrettes fuldt ud om meddelelsen og eventuelle yderligere oplysninger, der fremsendes under proceduren. Desuden bør Rådet så træffe afgørelse om enhver yderligere anvendelse af omvendt betalingspligt ved en gennemførelsesafgørelse i henhold til artikel 395 i direktiv 2006/112/EF.

(7)

De medlemsstater, der har meddelt, at de agter at anvende den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme, kan anvende den, når Kommissionen har meddelt, at den ikke har nogen indvendinger.

(8)

For snarest muligt og inden udløbet af den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme at sikre den yderligere anvendelse af omvendt betalingspligt bør der gælde en kortere frist for proceduren i artikel 395 i direktiv 2006/112/EF.

(9)

En hurtig behandling af medlemsstaternes meddelelser i henhold til den hurtige reaktionsmekanisme vil blive lettet, hvis der fastsættes en standardformular til disse meddelelser og til eventuelle yderligere oplysninger, der fremsendes til Kommissionen. Kommissionen bør derfor tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til denne standardformular.

(10)

Da en hurtig reaktionsmekanisme kun kan være en midlertidig løsning i afventen af mere langsigtede lovgivningsløsninger, der kan gøre momssystemet mere modstandsdygtigt over for tilfælde af momssvig, bør den hurtige reaktionsmekanisme kun finde anvendelse i en begrænset periode.

(11)

For at evaluere den hurtige reaktionsmekanismes effektivitet bør Kommissionen udarbejde en samlet vurderingsrapport om virkningerne af mekanismen i forbindelse med håndteringen af tilfælde af pludselig opstået, grov svig.

(12)

Målet for de tiltag, der skal træffes, nemlig at bekæmpe fænomener med pludselig opstået, grov svig på momsområdet, som meget ofte har en international dimension, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da de ikke individuelt er i stand til at imødegå svigkredsløb i tilknytning til nye former for handel, som omfatter flere lande på samme tid, og kan derfor bedre nås på EU-plan, så der sikres en hurtigere og derfor mere hensigtsmæssig og effektiv indsats over for disse fænomener; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13)

Direktiv 2006/112/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer:

1)

følgende artikel indsættes:

"Artikel 199b

1.   En medlemsstat kan i særligt hastende tilfælde og i overensstemmelse med stk. 2 og 3 udpege modtageren som den person, der er betalingspligtig for momsen på specifikke leveringer af varer og tjenesteydelser, uanset artikel 193, som en særlig foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme for at bekæmpe pludselig opstået, grov svig, som kan føre til betydelige og uoprettelige finansielle tab.

Den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme underlægges passende kontrolforanstaltninger i medlemsstaten for så vidt angår de afgiftspligtige personer, der leverer varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af denne foranstaltning, og gælder i en periode på højst ni måneder.

2.   En medlemsstat, der ønsker at indføre en i stk. 1 omhandlet særlig foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme, sender en meddelelse herom til Kommissionen ved hjælp af den standardformular, der er omhandlet i stk. 4, og sender den samtidig til de øvrige medlemsstater. Medlemsstaten giver Kommissionen oplysninger om den pågældende sektor, typen af svig og kendetegnene herved, forekomsten af de særligt hastende årsager, den pludselig opståede, grove karakter af svigen samt konsekvenserne heraf med hensyn til betydelige og uoprettelige finansielle tab. Finder Kommissionen, at oplysningerne ikke er tilstrækkelige, kontakter den inden for to uger efter modtagelse af meddelelsen den pågældende medlemsstat og præciserer, hvilke yderligere oplysninger der er behov for. Hvis den pågældende medlemsstat fremsender yderligere oplysninger til Kommissionen, sendes disse samtidig til de øvrige medlemsstater. Hvis de yderligere oplysninger ikke er tilstrækkelige, oplyser Kommissionen den pågældende medlemsstat herom inden for en uge.

Den medlemsstat, der ønsker at indføre en særlig foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme som omhandlet i stk. 1, sender samtidig også en anmodning herom til Kommissionen efter proceduren i artikel 395, stk. 2 og 3.

3.   Så snart Kommissionen råder over alle de oplysninger, den finder nødvendige for at kunne vurdere den i stk. 2, første afsnit, omhandlede meddelelse, underretter den medlemsstaterne herom. Hvis Kommissionen har indvendinger mod den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme, afgiver den en negativ udtalelse inden for en måned efter den pågældende meddelelse og underretter den berørte medlemsstat og Momsudvalget herom. Hvis Kommissionen ikke har nogen indvendinger, bekræfter den dette skriftligt over for den berørte medlemsstat og Momsudvalget inden for samme periode. Medlemsstaten kan vedtage den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme fra datoen for modtagelsen af den pågældende bekræftelse. Ved vurderingen af meddelelsen tager Kommissionen hensyn til andre medlemsstaters synspunkter, som den har fået modtaget skriftligt.

4.   Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om en standardformular til indgivelse af meddelelsen om den særlige foranstaltning inden for rammerne af den hurtige reaktionsmekanisme som omhandlet i stk. 2 og af de i stk. 2, første afsnit, omhandlede oplysninger. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i stk. 5.

5.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (4), og med henblik herpå er udvalget det udvalg, der er nedsat ved artikel 58 i Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 (5).

2)

I artikel 395 tilføjes følgende stykke:

"5.   I særligt hastende tilfælde som fastsat i artikel 199b, stk. 1, afsluttes proceduren i stk. 2 og 3 inden for seks måneder efter, at Kommissionen har modtaget anmodningen.".

Artikel 2

Kommissionen forelægger inden den 1. januar 2018 Europa-Parlamentet og Rådet en samlet vurderingsrapport om virkningerne af den i artikel 1, nr. 1, omhandlede hurtige reaktionsmekanisme.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det anvendes indtil den 31. december 2018.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2013.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Udtalelse af 7.2.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 11 af 15.1.2013, s. 31.

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(5)  Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1)."