10.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/356


RÅDETS DIREKTIV 2013/22/EU

af 13. maj 2013

om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 50 i akten om Kroatiens tiltrædelse fastsættes det, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene hertil, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, de fornødne retsakter, hvis den oprindelige retsakt ikke er vedtaget af Kommissionen.

(2)

I slutakten fra den konference, hvor traktaten om Kroatiens tiltrædelse blev udfærdiget og vedtaget, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 91/672/EØF (1), 92/106/EØF (2), 1999/37/EF (3), 1999/62/EF (4), 2003/59/EF (5), 2006/87/EF (6) og 2006/126/EF (7) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 91/672/EØF, 92/106/EØF, 1999/37/EF, 1999/62/EF, 2003/59/EF, 2006/87/EF og 2006/126/EF ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest på datoen for Kroatiens tiltrædelse af Unionen de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra datoen for Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Kroatiens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29).

(2)  Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).

(3)  Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (EFT L 187 af 20.7.1999, s. 42).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18).


BILAG

DEL A

VEJTRANSPORT

1.

I artikel 6, stk. 3, i Rådets direktiv 92/106/EØF indsættes følgende efter angivelsen vedrørende Frankrig:

»—

Kroatien:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila«.

2.

I direktiv 1999/37/EF foretages følgende ændringer:

a)

I Bilag I foretages følgende ændringer:

i)

I andet led i punkt II.4 indsættes følgende efter angivelsen vedrørende Frankrig:

»HR

:

Kroatien«.

ii)

I punkt III.1.A, litra b), indsættes følgende efter angivelsen vedrørende Frankrig:

»HR

Kroatien«.

b)

I bilag II foretages følgende ændringer:

i)

I punkt II.4, andet led, indsættes følgende efter angivelsen vedrørende Frankrig:

»HR

:

Kroatien«.

ii)

I punkt III.1.A, litra b), indsættes følgende efter angivelsen vedrørende Frankrig:

»HR

Kroatien«.

3.

I artikel 3, stk. 1, i direktiv 1999/62/EF indsættes følgende efter angivelsen vedrørende Frankrig:

»—

Kroatien:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila«.

4.

I punkt 2 i Bilag II i direktiv 2003/59/EF foretages følgende ændringer:

a)

I litra c) indsættes følgende efter angivelsen vedrørende Frankrig:

»HR

:

Kroatien«.

b)

I litra e) indsættes følgende efter »cárta cáilíochta tiomána«:

»kvalifikacijska kartica vozača«.

c)

I litra b) under udtrykket »Bagside« affattes andet afsnit, således:

»Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, udarbejder den en tosproget udgave af kørekortet med et af de nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.«

5.

I punkt 3 i Bilag I i direktiv 2006/126/EF foretages følgende ændringer:

a)

I litra c) under udtrykket »Side 1« indsættes følgende efter angivelsen vedrørende Frankrig:

»HR

:

Kroatien«.

b)

I litra e) under udtrykket »Side 1« indsættes følgende efter angivelsen »Ceadúas Tiomána«:

»Vozačka dozvola«.

c)

I litra b) under udtrykket »Side 2« affattes andet afsnit således:

»Hvis en medlemsstat ønsker at affatte disse angivelser på et andet nationalt sprog end et af følgende sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, udarbejder den en tosproget udgave af kørekortet med et af de nævnte sprog, med forbehold af de øvrige bestemmelser i dette bilag.«

DEL B

TRANSPORT AD INDRE VANDVEJE

1.

I Bilag I til direktiv 91/672/EØF tilføjes følgende under overskriften »GRUPPE B«:

»Republikken Kroatien:

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

(certifikat vedrørende erhvervskvalifikationer – bådførercertifikat A)

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

(Certifikat vedrørende erhvervskvalifikationer – bådførercertifikat B)

(i henhold til bekendtgørelsen om bådføreres faglige titler og kvalifikationer, Kroatiens statstidende nr. 73/09)«.

2.

I direktiv 2006/87/EF foretages følgende ændringer:

a)

I Bilag I foretages følgende ændringer:

i)

I kapitel 2, zone 3, indsættes følgende efter angivelsen for Den Franske Republik:

»Republikken Kroatien

Donau: fra flodkilometer 1 295,500 til 1 433

Drava-floden: fra flodkilometer 0 til 198,600

Sava-floden: fra flodkilometer 211 til 594

Kupa-floden: fra flodkilometer 0 til 5,900

Una-floden: fra flodkilometer 0 til 15«.

ii)

I kapitel 3, zone 4, indsættes følgende efter angivelsen for Den Franske Republik:

»Republikken Kroatien

Alle andre vandveje, der ikke er nævnt under zone 3«.

b)

I del IV i tillæg VI til bilag II indsættes følgende i listen under punkt 1 i afdeling 1 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

c)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

i)

I artikel 7, stk. 2, i del I indsættes følgende efter angivelsen for Irland:

»25= Kroatien«.

ii)

I artikel 1.06, stk. 2, i del II indsættes følgende efter angivelsen for Irland:

»25= Kroatien«;

iii)

I del V foretages følgende ændringer:

Tabellen i punkt 1 erstattes af følgende:

»Land

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Belgien

 

 

 

 

Bulgarien

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

Tyskland

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

Frankrig

 

 

 

 

Grækenland

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

Kroatien

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Nederlandene

 

 

 

 

Østrig

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

Rumænien

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

Schweiz

 

 

 

 

Spanien

 

 

 

 

Slovakiet

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

Den Tjekkiske Republik

 

 

 

 

Ungarn

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

Hvis der ikke er tildelt nogen myndighed, er der ikke blevet angivet nogen kompetent myndighed fra det relevante land.«

I nr. 4 indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Kroatien:

Nummer

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Hvis der ikke er specificeret en godkendt virksomhed, er ikke tildelt nogen godkendelse til virksomheder i dette land.«