10.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/172


RÅDETS DIREKTIV 2013/15/EU

af 13. maj 2013

om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie varebevægelser på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 50 i akten om Kroatiens tiltrædelse fastsættes det, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i den nævnte tiltrædelsesakt eller i bilagene hertil, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, de fornødne retsakter, hvis den oprindelige retsakt ikke er vedtaget af Kommissionen.

(2)

I slutakten fra den konference, hvor traktaten om Kroatiens tiltrædelse blev udfærdiget og vedtaget, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiverne vedrørende frie varebevægelser omhandlet i dette direktiv bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Følgende direktiver ændres som fastsat i bilaget til nærværende direktiv:

1)

Vedrørende fri bevægelighed for motorkøretøjer:

Rådets direktiv 70/157/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer (1);

Rådets direktiv 70/221/EØF af 20. marts 1970 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om brændstofbeholdere og afskærmning bagtil mod underkøring på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (2);

Rådets direktiv 70/388/EØF af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers lydsignalapparater (3);

Rådets direktiv 71/320/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (4);

Rådets direktiv 72/245/EØF af 20. juni 1972 om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet) (5);

Rådets direktiv 74/61/EØF af 17. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende anordninger til tyverisikring af motorkøretøjer (6);

Rådets direktiv 74/408/EØF af 22. juli 1974 om sæder, sædeforankringer og nakkestøtter i motorkøretøjer (7);

Rådets direktiv 74/483/EØF af 17. september 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udragende dele på motordrevne køretøjer (8);

Rådets direktiv 76/114/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende skilte og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måde for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (9)

Rådets direktiv 76/757/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (10)

Rådets direktiv 76/758/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (11)

Rådets direktiv 76/759/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om retningsviserblinklys på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (12)

Rådets direktiv 76/760/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om belysningsanordninger til bagnummerplade på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (13)

Rådets direktiv 76/761/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende forlygter på motorkøretøjer, der fungerer som nærlys- og/eller fjernlyslygter, samt vedrørende lyskilder (glødelamper og andet) til brug i godkendte lygter på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (14)

Rådets direktiv 76/762/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågeforlygter på motordrevne køretøjer (15)

Rådets direktiv 77/538/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tågebaglygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (16)

Rådets direktiv 77/539/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om baklygter på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (17)

Rådets direktiv 77/540/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om parkeringslygter på motordrevne køretøjer (18)

Rådets direktiv 77/541/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer (19)

Rådets direktiv 78/318/EØF af 21. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om rudeviskere og rudevaskere til biler (20)

Rådets direktiv 78/764/EØF af 25. juli 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førersæde til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (21)

Rådets direktiv 78/932/EØF af 16. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om nakkestøtter i motordrevne køretøjer (22)

Rådets direktiv 86/298/EØF af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (23)

Rådets direktiv 87/402/EØF af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (24)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/20/EF af 30. maj 1994 om mekaniske tilkoblingsanordninger for motorkøretøjer og påhængskøretøjer og anordningernes fastgøring på køretøjerne (25)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/28/EF af 24. oktober 1995 om brændbarheden af materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer (26)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer (27)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/40/EF af 26. juni 2000 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motorkøretøjers afskærmning fortil mod underkøring (28)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF af 27. september 2001 om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (29)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/85/EF af 20. november 2001 om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, (30)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer (31)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer (32)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF af 10. november 2003 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af anordninger til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse anordninger (33)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (34)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/57/EF af 13. juli 2009 om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (35)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/64/EF af 13. juli 2009 om radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet) (36)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/75/EF af 13. juli 2009 om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (statisk afprøvning) (37), og

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/144/EF af 30. november 2009 om visse dele af og specifikationer for landbrugs- og skovbrugstraktorer (38).

2)

Vedrørende fri bevægelighed for fodtøj: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/11/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet (39).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest på datoen for Kroatiens tiltrædelse af Unionen de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra datoen for Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Kroatiens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 16.

(2)  EFT L 76 af 6.4.1970, s. 23.

(3)  EFT L 176 af 10.8.1970, s. 12.

(4)  EFT L 202 af 6.9.1971, s. 37.

(5)  EFT L 152 af 6.7.1972, s. 15.

(6)  EFT L 38 af 11.2.1974, s. 22.

(7)  EFT L 221 af 12.8.1974, s. 1.

(8)  EFT L 266 af 2.10.1974, s. 4.

(9)  EFT L 24 af 30.1.1976, s. 1.

(10)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 32.

(11)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 54.

(12)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 71.

(13)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 85.

(14)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 96.

(15)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 122.

(16)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 60.

(17)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 72.

(18)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 83.

(19)  EFT L 220 af 29.8.1977, s. 95.

(20)  EFT L 81 af 28.3.1978, s. 49.

(21)  EFT L 255 af 18.9.1978, s. 1.

(22)  EFT L 325 af 20.11.1978, s. 1.

(23)  EFT L 186 af 8.7.1986, s. 26.

(24)  EFT L 220 af 8.8.1987, s. 1.

(25)  EFT L 195 af 29.7.1994, s. 1.

(26)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 1.

(27)  EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1.

(28)  EFT L 203 af 10.8.2000, s. 9.

(29)  EFT L 292 af 9.11.2001, s. 21.

(30)  EFT L 42 af 13.2.2002, s. 1.

(31)  EFT L 124 af 9.5.2002, s. 1.

(32)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(33)  EUT L 25 af 29.1.2004, s. 1.

(34)  EUT L 263 af 9.10.2007, s.1.

(35)  EUT L 261 af 3.10.2009, s. 1.

(36)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 1.

(37)  EUT L 261 af 3.10.2009, s. 40.

(38)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 33.

(39)  EFT L 100 af 19.4.1994, s. 37.


BILAG

DEL A

MOTORKØRETØJER

1.

I bilag II til direktiv 70/157/EØF indsættes følgende i listen i punkt 4.2 efter angivelsen for Irland:

» »25« for Kroatien«.

2.

I bilag II til direktiv 70/221/EØF indsættes følgende i listen i punkt 6.2 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

3.

I bilag I til direktiv 70/388/EØF føjes følgende til teksten i parentes i punkt 1.4.1:

»25 for Kroatien«.

4.

I bilag XV til direktiv 71/320/EØF indsættes følgende i listen i punkt 4.4.2 efter angivelsen for Grækenland:

» »25« for Kroatien«.

5.

I bilag I til direktiv 72/245/EØF indsættes følgende i listen i punkt 5.2 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

6.

I bilag I til direktiv 74/61/EØF indsættes følgende i listen i punkt 5.1.1 efter angivelsen for Grækenland:

»—

25 for Kroatien«.

7.

I bilag I til direktiv 74/408/EØF indsættes følgende i listen i punkt 6.2.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

8.

I bilag I til direktiv 74/483/EØF føjes følgende til fodnote 1 til punkt 3.2.2.2:

»25 for Kroatien«.

9.

I bilaget til direktiv 76/114/EØF føjes følgende til teksten i parentes i punkt 2.1.2:

»25 for Kroatien«.

10.

I bilag I til direktiv 76/757/EØF indsættes følgende i listen i punkt 4.2.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

11.

I bilag I til direktiv 76/758/EØF indsættes følgende i listen i punkt 5.2.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

12.

I bilag I til direktiv 76/759/EØF indsættes følgende i listen i punkt 4.2.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

13.

I bilag I til direktiv 76/760/EØF indsættes følgende i listen i punkt 4.2.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

14.

Bilag I til direktiv 76/761/EØF ændres således:

a)

Følgende indsættes i listen i punkt 5.2.1 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

b)

Følgende indsættes i listen i punkt 6.2.1 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

15.

I bilag I til direktiv 76/762/EØF indsættes følgende i listen i punkt 4.2.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

16.

I bilag I til direktiv 77/538/EØF indsættes følgende i listen i punkt 4.2.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

17.

I bilag I til direktiv 77/539/EØF indsættes følgende i listen i punkt 4.2.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

18.

I bilag I til direktiv 77/540/EØF indsættes følgende i listen i punkt 4.2.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

19.

I bilag III til direktiv 77/541/EØF indsættes følgende i listen i punkt 1.1.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

20.

I bilag I til direktiv 78/318/EØF indsættes følgende i listen i punkt 7.2 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

21.

I bilag II til direktiv 78/764/EØF tilføjes følgende i punkt 3.5.2.1:

»25 for Kroatien«.

22.

I bilag VI til direktiv 78/932/EØF tilføjes følgende i punkt 1.1.1:

»25 for Kroatien«.

23.

I bilag VI til direktiv 86/298/EØF føjes følgende til første led:

»25 for Kroatien«.

24.

I bilag VII til direktiv 87/402/EØF indsættes følgende i første led efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

25.

I bilag I til direktiv 94/20/EF indsættes følgende i listen i punkt 3.3.4 efter angivelsen for Portugal:

»25 for Kroatien«.

26.

I bilag I til direktiv 95/28/EF indsættes følgende i listen i punkt 6.1.1 efter angivelsen for Grækenland:

»25 for Kroatien«.

27.

I tillæg 4 til bilag I til direktiv 2000/25/EF indsættes følgende i listen i punkt 1, del 1, efter angivelsen for Irland:

» »25« for Kroatien«.

28.

I bilag I til direktiv 2000/40/EF indsættes følgende i listen i punkt 3.2 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

29.

I tillæg 5 til bilag I til direktiv 2001/56/EF indsættes følgende i listen i punkt 1.1.1 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

30.

Bilag I til direktiv 2001/85/EF ændres således

a)

I punkt 7.6.11.1 føjes følgende til listen:

»Izlaz u slučaju opasnosti«.

b)

I punkt 7.7.9.1 føjes følgende til listen:

»Autobus se zaustavlja«.

31.

Direktiv 2002/24/EF ændres således:

a)

I bilag IV, afsnit A, affattes punkt 47 på modellens side 2 således:

»47.

Afgiftsklasse eller eventuelt national kodebetegnelse:

Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …«

 

 

b)

Bilag V ændres således:

i)

I del A, punkt 1, indsættes følgende i listen i del 1 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«

ii)

I del B indsættes følgende i listen i punkt 1.1 efter angivelsen for Irland:

»—

25 for Kroatien«.

32.

Direktiv 2003/37/EF ændres således:

a)

I bilag II, kapitel C, tillæg 1, indsættes følgende i punkt 1, første led, efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

b)

Bilag III ændres således:

i)

I del I, affattes punkt 16 i »A - Traktorer — færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede« således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse)

Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …«

 

 

ii)

I del I affattes punkt 16 i »B — Landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøjer — færdigopbyggede/etapevis færdigopbyggede« således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (i givet fald)

Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …«

 

 

iii)

I del I affattes punkt 16 i »C — Udskifteligt trukket materiel — færdigopbygget/etapevis færdigopbygget« således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (i givet fald)

Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …«

 

 

iv)

I del II affattes punkt 16 i »A — Landbrugs- eller skovbrugspåhængskøretøjer — delvis opbyggede« således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (i givet fald)

Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …«

 

 

v)

I del II affattes punkt 16 i »B — Udskifteligt trukket materiel — delvis opbygget« således:

»16.

Afgiftspligtig effekt (eller afgiftsklasse) (i givet fald)

Belgien: …

Bulgarien: …

Den Tjekkiske Republik: …

Danmark: …

Tyskland: …

Estland: …

Irland: …

Grækenland: …

Spanien: …

Frankrig: …

Kroatien: …

Italien: …

Cypern: …

Letland: …

Litauen: …

Luxembourg: …

Ungarn: …

Malta: …

Nederlandene: …

Østrig: …

Polen: …

Portugal: …

Rumænien: …

Slovenien: …

Slovakiet: …

Finland: …

Sverige: …

Det Forenede Kongerige: …«

 

 

33.

I tillæg 5 til bilag I til direktiv 2003/97/EF indsættes følgende i punkt 1.1 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

34.

Bilag VII til direktiv 2007/46/EF ændres således:

a)

I punkt 1, del 1, indsættes følgende i listen efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

b)

I tillægget, punkt 1.1, indsættes følgende i listen efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

35.

I bilag VI til direktiv 2009/57/EF indsættes følgende i listen i første afsnit efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien,«.

36.

I bilag I til direktiv 2009/64/EF indsættes følgende i listen over kendingsnumre i punkt 5.2 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien,«.

37.

I bilag VI til direktiv 2009/75/EF indsættes følgende i listen i første afsnit efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien«.

38.

Direktiv 2009/144/EF ændres således:

a)

I bilag III A indsættes følgende i fodnote 1 til punkt 5.4.1 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien,«.

b)

I tillæg 4 til bilag IV indsættes følgende i første led efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien,«.

c)

I bilag V indsættes følgende i listen over kendingstal i punkt 2.1.3 efter angivelsen for Irland:

»25 for Kroatien,«.

DEL B

FODTØJ

Bilag I til direktiv 94/11/EF ændres således:

a)

Punkt 1 ændres således:

i)

I punkt a) føjes følgende til listen »Tekst«:

»HR

Gornjište«.

ii)

I punkt b) føjes følgende til listen »Tekst«:

»HR

Podstava i uložna tabanica«.

iii)

I punkt c) føjes følgende til listen »Tekst«:

»HR

Potplat (donjište)«.

b)

Punkt 2 ændres således:

i)

I punkt a) i) føjes følgende til listen »Tekst«:

»HR

Koža«

ii)

I punkt a) ii) føjes følgende til listen »Tekst«:

»HR

Koža korigiranog lica«

iii)

I punkt b) føjes følgende til listen »Tekst«:

»HR

Tekstil«

iv)

I punkt c) føjes følgende til listen »Tekst«:

»HR

Drugi materijali«.