28.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/30


RÅDETS DIREKTIV 2013/13/EU

af 13. maj 2013

om tilpasning af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 50 i akten om Kroatiens tiltrædelse fastsættes det, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i den nævnte tiltrædelsesakt eller i bilagene hertil, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, de fornødne retsakter, hvis den oprindelige retsakt ikke er vedtaget af Kommissionen.

(2)

I slutakten fra den konference, hvor traktaten om Kroatiens tiltrædelse blev udfærdiget og vedtaget, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 83/182/EØF (1), 2003/49/EF (2), 2008/7/EF (3), 2009/133/EF (4) og 2011/96/EU (5) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 83/182/EØF, 2003/49/EF, 2008/7/EF, 2009/133/EF og 2011/96/EU ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest på datoen for Kroatiens tiltrædelse af Unionen de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra datoen for Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Kroatiens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. maj 2013.

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  Rådets direktiv 83/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler (EFT L 105 af 23.4.1983, s. 59).

(2)  Rådets direktiv 2003/49/EF af 3. juni 2003 om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (EUT L 157 af 26.6.2003, s. 49).

(3)  Rådets Direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter (EUT L 46 af 21.2.2008, s. 11).

(4)  Rådets direktiv 2009/133/EF af 19. oktober 2009 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, partiel spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater og ved flytning af et SE’s eller SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted mellem medlemsstater (EUT L 310 af 25.11.2009, s. 34).

(5)  Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (EUT L 345 af 29.12.2011, s. 8).


BILAG

1.

I bilaget til direktiv 83/182/EØF tilføjes følgende:

»KROATIEN

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13))«.

2.

Direktiv 2003/49/EF ændres således:

a)

I artikel 3, litra a), nr. iii), indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»—

porez na dobit i Kroatien«.

b)

I bilaget tilføjes følgende punkt:

»z)

selskaber, der i kroatisk ret benævnes »dioničko društvo«, »društvo s ograničenom odgovornošću« og andre selskaber, der er oprettet efter kroatisk ret og omfattet af kroatisk udbytteskat«.

3.

I bilag I tilDirektiv 2008/7/EF indsættes følgende punkt:

»11a)

selskaber i henhold til kroatisk ret med betegnelsen:

i)

dioničko društvo

ii)

društvo s ograničenom odgovornošću«.

4.

Bilag I til direktiv 2009/133/EF ændres således:

a)

I Del A indsættes følgende punkt:

»ka)

selskaber, der i kroatisk ret benævnes »dioničko društvo«, »društvo s ograničenom odgovornošću« og andre selskaber, der er oprettet efter kroatisk ret og underlagt kroatisk udbyttebeskatning«.

b)

I DEL B indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»—

porez na dobit i Kroatien«.

5.

Bilag I til direktiv 2011/96/EU ændres således:

a)

I Del A indsættes følgende punkt:

»ka)

De selskaber, der i kroatisk ret benævnes »dioničko društvo«, »društvo s ograničenom odgovornošću«, og andre selskaber oprettet i henhold til kroatisk ret, der er omfattet af kroatisk udbytteskat«.

b)

I Del B indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»—

porez na dobit i Kroatien«.