6.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 294/44


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 4. november 2013

om ændring af Kommissionens henstilling 2006/576/EF for så vidt angår T-2-toksin og HT-2-toksin i foderblandinger til katte

(EØS-relevant tekst)

(2013/637/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

T-2-toksin og HT-2-toksin er mykotoksiner, som frembringes af forskellige fusariumarter. T-2-toksin metaboliseres hurtigt til et stort antal produkter, da HT-2-toksin er en vigtig metabolit.

(2)

Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (i det følgende benævnt »ekspertpanelet«) under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har efter anmodning fra Kommissionen vedtaget en udtalelse om risikoen for menneskers og dyrs sundhed i forbindelse med forekomst af T-2-toksin og HT-2-toksin i fødevarer og foder (1).

(3)

Hvad angår risikoen for dyrs sundhed konkluderede ekspertpanelet, at det må anses for usandsynligt, at den nuværende skønnede eksponering for T-2-toksin og HT-2-toksin blandt drøvtyggere, kaniner og fisk udgør en sundhedsrisiko. Skøn over eksponeringen for T-2-toksin og HT-2-toksin blandt grise, fjerkræ, heste og hunde viser, at risikoen for sundhedsskadelige virkninger er lav. Katte hører til blandt de mest følsomme dyrearter. På grund af de begrænsede data og de alvorlige sundhedsskadelige virkninger ved lave doser har det ikke været muligt at fastsætte noget No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) eller Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL).

(4)

På grundlag af konklusionerne af den videnskabelige udtalelse bør der foretages undersøgelser for at indsamle oplysninger om de faktorer, som medfører et forholdsvist højt niveau af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter, og om virkningerne af dyrefoder- og fødevareforarbejdning. Kommissionens henstilling 2013/165/EU (2) blev derfor vedtaget for at henstille til, at undersøgelserne foretages.

(5)

Da T-2-toksin og HT-2-toksin er giftig for katte, bør der endvidere fastsættes en vejledende grænseværdi for den samlede mængde af T-2-toksin og HT-2-toksin i kattefoder, som skal anvendes til at bedømme, om kattefoder kan godkendes for så vidt angår forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin. Kommissionens henstilling 2006/576/EF (3) bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

I bilaget til henstilling 2006/576/EF indsættes følgende række efter rækken om Fumonisin B1 + B2:

»Mykotoksin

Produkter til foderbrug

Vejledende grænseværdi i mg/kg (ppm) foderstof, beregnet ved et vandindhold på 12 %

T-2-toksin + HT-2-toksin

foderblandinger til katte

0,05«

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden; Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed. EFSA Journal 2011; 9(12):2481. (187 pp.) doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(2)  Kommissionens henstilling 2013/165/EU af 27. marts 2013 om forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter (EUT L 91 af 3.4.2013, s. 12).

(3)  Kommissionens henstilling 2006/576/EF af 17. august 2006 om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug (EUT L 229 af 23.8.2006, s. 7).