17.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/109


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 13. december 2013

om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2013, om ændring af beslutning 2008/897/EF om godkendelse af årlige og flerårige programmer for 2009 og efterfølgende år og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/761/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til visse programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse

(meddelt under nummer C(2013) 8891)

(2013/766/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 27, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser.

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 2008/341/EF (2) skal programmer, som medlemsstaterne forelægger Kommissionen, for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser, der er anført i bilag I til nævnte beslutning, for at blive godkendt i henhold til EF-finansieringsforanstaltningen omhandlet i artikel 27, stk. 1, i beslutning 2009/470/EF som minimum opfylde kriterierne i bilaget til 2008/341/EF.

(3)

Kommissionens beslutning 2008/897/EF (3) godkendte programmet, forelagt af Tyskland, for udryddelse af koiherpesvirussygdom for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/761/EU (4) godkendes visse nationale programmer for år 2013, ligesom satsen og maksimumsbeløbet for EU-tilskuddet til hvert enkelt program, der er forelagt af medlemsstaterne, fastsættes.

(5)

Spanien og Grækenland har forelagt et ændret program for bekæmpelse af visse typer zoonotisk salmonella hos fjerkræpopulationer. Tyskland har forelagt et ændret program for udryddelse af koiherpesvirussygdom. Grækenland har forelagt et ændret program for udryddelse af fåre- og gedebrucellose. Ungarn og Rumænien har forelagt et ændret program for udryddelse af rabies.

(6)

Kommissionen har vurderet de ændrede programmer fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. De opfylder de relevante EU-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i bilaget til beslutning 2008/341/EF. De bør derfor godkendes.

(7)

Kommissionen har endvidere vurderet de foreløbige tekniske og økonomiske rapporter, der er forelagt af medlemsstaterne i henhold til artikel 27, stk. 7, i beslutning 2009/470/EF, om de udgifter, de har afholdt til de pågældende programmer. Vurderingen viser, at visse medlemsstater ikke kommer til at udnytte det fulde tilskud for 2013, mens andre vil have udgifter, der overstiger det tildelte beløb.

(8)

EU-tilskuddet til visse nationale programmer bør derfor justeres. For at sikre en optimal udnyttelse af de øremærkede forpligtelser bør tilskudsmidler, der ikke vil blive udnyttet fuldt ud under et nationalt program, omfordeles fra dette til programmer, for hvilke udgifterne på grund af uforudsete dyresundhedsforhold i de pågældende medlemsstater forventes at ville overstige bevillingerne. Omfordelingen bør baseres på de seneste oplysninger om de udgifter, som de pågældende medlemsstater har afholdt.

(9)

Denne omfordeling kræver, at der foretages mange ændringer i forbindelse med visse af de i gennemførelsesafgørelse 2012/761/EU fastsatte EU-tilskud. Af hensyn til gennemsigtigheden bør alle EU-tilskud til de godkendte programmer for 2013, der berøres af ændringerne, fastsættes.

(10)

Endvidere fremgår det af nylige erfaringer, at en bogstavelig gennemførelse af artikel 13, stk. 3, i gennemførelsesafgørelse 2012/761/EU kunne føre til urimelige resultater. Bestemmelsen bør derfor udgå.

(11)

Gennemførelsesafgørelse 2012/761/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af de ændrede programmer for bekæmpelse af visse typer zoonotisk salmonella forelagt af Spanien og Grækenland

Det ændrede program for bekæmpelse af visse typer zoonotisk salmonella hos fjerkræpopulationer, som Spanien forelagde den 26. december 2012, godkendes for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Det ændrede program for bekæmpelse af visse typer zoonotisk salmonella hos fjerkræpopulationer, som Grækenland forelagde den 24. oktober 2013, godkendes for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Artikel 2

Godkendelse af det ændrede program for udryddelse af fåre- og gedebrucellose forelagt af Grækenland

Det ændrede program for udryddelse af fåre- og gedebrucellose, som Grækenland forelagde den 29. juli 2013, godkendes for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Artikel 3

Godkendelse af de ændrede programmer for udryddelse af rabies forelagt af Ungarn og Rumænien

De ændrede programmer for udryddelse af rabies, som Ungarn forelagde den 1. oktober 2013 og Rumænien forelagde den 30. oktober 2013, godkendes for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Artikel 4

Ændring af beslutning 2008/897/EF

Artikel 16 i beslutning 2008/897/EF affattes således:

»Artikel 16

Sygdomme hos akvakulturdyr

Det flerårige program for udryddelse af egtvedsyge (VHS), som Danmark har forelagt, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2013.

Det flerårige program for udryddelse af koiherpesvirussygdom (KHV), som Tyskland har forelagt, godkendes for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2014.«

Artikel 5

Ændringer af gennemførelsesafgørelse 2012/761/EU

I gennemførelsesafgørelse 2012/761/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige følgende:

i)

3 440 000 EUR til Spanien

ii)

100 000 EUR til Kroatien

iii)

2 000 000 EUR til Italien

iv)

940 000 EUR til Portugal

v)

800 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

2)

Artikel 2, stk. 2, litra a), nr. i, affattes således:

»i)

0,5 EUR pr. husdyr, der udtages prøver af til gamma-interferon-test, og som man mistænker for at være positivt på slagteriet«.

3)

Artikel 2, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige følgende:

i)

12 000 000 EUR til Irland

ii)

13 390 000 EUR til Spanien

iii)

400 000 EUR til Kroatien

iv)

4 000 000 EUR til Italien

v)

2 230 000 EUR til Portugal

vi)

31 900 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

4)

Artikel 3, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige følgende:

i)

8 200 000 EUR til Spanien

ii)

3 380 000 EUR til Italien

iii)

170 000 EUR til Cypern

iv)

1 760 000 EUR til Portugal.«

5)

Artikel 3, stk. 3, litra b), affattes således:

»b)

må ikke overstige 1 740 000 EUR«.

6)

Artikel 4, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

må ikke overstige følgende:

i)

9 000 EUR til Belgien

ii)

11 000 EUR til Bulgarien

iii)

5 000 EUR til Tjekkiet

iv)

86 000 EUR til Tyskland

v)

10 000 EUR til Irland

vi)

78 000 EUR til Grækenland

vii)

1 200 000 EUR til Spanien

viii)

650 000 EUR til Italien

ix)

10 000 EUR til Letland

x)

10 000 EUR til Litauen

xi)

2 000 EUR til Luxembourg

xii)

3 000 EUR til Ungarn

xiii)

10 000 EUR til Malta

xiv)

10 000 EUR til Nederlandene

xv)

10 000 EUR til Østrig

xvi)

50 000 EUR til Polen

xvii)

145 000 EUR til Portugal

xviii)

130 000 EUR til Rumænien

xix)

18 000 EUR til Slovenien

xx)

40 000 EUR til Slovakiet

xxi)

10 000 EUR til Finland.«

7)

Artikel 5, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige følgende:

i)

910 000 EUR til Belgien

ii)

30 000 EUR til Bulgarien

iii)

810 000 EUR til Tjekkiet

iv)

90 000 EUR til Danmark

v)

790 000 EUR til Tyskland

vi)

10 000 EUR til Estland

vii)

160 000 EUR til Irland

viii)

970 000 EUR til Grækenland

ix)

1 760 000 EUR til Spanien

x)

1 210 000 EUR til Frankrig

xi)

200 000 EUR til Kroatien

xii)

3 520 000 EUR til Italien

xiii)

60 000 EUR til Cypern

xiv)

200 000 EUR til Letland

xv)

10 000 EUR til Luxembourg

xvi)

950 000 EUR til Ungarn

xvii)

40 000 EUR til Malta

xviii)

2 940 000 EUR til Nederlandene

xix)

640 000 EUR til Østrig

xx)

2 900 000 EUR til Polen

xxi)

25 000 EUR til Portugal

xxii)

460 000 EUR til Rumænien

xxiii)

10 000 EUR til Slovenien

xxiv)

450 000 EUR til Slovakiet

xxv)

60 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

8)

Artikel 6, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

må ikke overstige følgende:

i)

200 000 EUR til Bulgarien

ii)

950 000 EUR til Tyskland

iii)

100 000 EUR til Kroatien

iv)

224 000 EUR til Ungarn

v)

1 100 000 EUR til Rumænien

vi)

25 000 EUR til Slovenien

vii)

400 000 EUR til Slovakiet.«

9)

Artikel 7, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

må ikke overstige 1 060 000 EUR.«

10)

Artikel 8, stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

må ikke overstige 1 400 000 EUR.«

11)

Artikel 9, stk. 2, litra a), nr. i, affattes således:

»i)

0,5 EUR pr. fugl, der udtages prøver af«.

12)

Artikel 9, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige følgende:

i)

24 000 EUR til Belgien

ii)

9 000 EUR til Bulgarien

iii)

14 000 EUR til Tjekkiet

iv)

53 000 EUR til Danmark

v)

135 000 EUR til Tyskland

vi)

62 000 EUR til Irland

vii)

8 000 EUR til Grækenland

viii)

67 000 EUR til Spanien

ix)

108 000 EUR til Frankrig

x)

40 000 EUR til Kroatien

xi)

1 300 000 EUR til Italien

xii)

4 000 EUR til Cypern

xiii)

13 000 EUR til Letland

xiv)

5 000 EUR til Litauen

xv)

6 000 EUR til Luxembourg

xvi)

61 000 EUR til Ungarn

xvii)

8 000 EUR til Malta

xviii)

154 000 EUR til Nederlandene

xix)

30 000 EUR til Østrig

xx)

70 000 EUR til Polen

xxi)

14 000 EUR til Portugal

xxii)

350 000 EUR til Rumænien

xxiii)

29 000 EUR til Slovenien

xxiv)

16 000 EUR til Slovakiet

xxv)

25 000 EUR til Finland

xxvi)

30 000 EUR til Sverige

xxvii)

100 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

13)

Artikel 10, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige følgende:

i)

290 000 EUR til Belgien

ii)

360 000 EUR til Bulgarien

iii)

380 000 EUR til Tjekkiet

iv)

300 000 EUR til Danmark

v)

4 700 000 EUR til Tyskland

vi)

60 000 EUR til Estland

vii)

1 300 000 EUR til Irland

viii)

1 700 000 EUR til Grækenland

ix)

3 000 000 EUR til Spanien

x)

10 900 000 EUR til Frankrig

xi)

3 600 000 EUR til Italien

xii)

230 000 EUR til Kroatien

xiii)

950 000 EUR til Cypern

xiv)

80 000 EUR til Letland

xv)

435 000 EUR til Litauen

xvi)

50 000 EUR til Luxembourg

xvii)

790 000 EUR til Ungarn

xviii)

25 000 EUR til Malta

xix)

1 000 000 EUR til Nederlandene

xx)

500 000 EUR til Østrig

xxi)

2 600 000 EUR til Polen

xxii)

1 000 000 EUR til Portugal

xxiii)

1 400 000 EUR til Rumænien

xxiv)

160 000 EUR til Slovenien

xxv)

220 000 EUR til Slovakiet

xxvi)

160 000 EUR til Finland

xxvii)

210 000 EUR til Sverige

xxviii)

2 520 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

14)

Artikel 11, stk. 2, litra d, affattes således:

»d)

må ikke overstige følgende:

i)

1 650 000 EUR til Bulgarien

ii)

1 500 000 EUR til Grækenland

iii)

620 000 EUR til Estland

iv)

190 000 EUR til Italien

v)

2 200 000 EUR til Litauen

vi)

1 080 000 EUR til Ungarn

vii)

7 240 000 EUR til Polen

viii)

2 300 000 EUR til Rumænien

ix)

810 000 EUR til Slovenien

x)

380 000 EUR til Slovakiet.«

15)

Artikel 12, stk. 3, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige følgende:

i)

1 500 000 EUR til Letland

ii)

400 000 EUR til Finland.«

16)

Artikel 13, stk. 3, udgår.

Artikel 6

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  Kommissionens beslutning 2008/341/EF af 25. april 2008 om fastsættelse af EF-kriterier for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser (EUT L 115 af 29.4.2008, s. 44).

(3)  Kommissionens beslutning 2008/897/EF af 28. november 2008 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2009 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EF-tilskuddet hertil (EUT L 322 af 2.12.2008, s. 39).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/761/EU af 30. november 2012 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2013, og om fastsættelse af EU-tilskuddet hertil (EUT L 336 af 8.12.2012, s. 83).