14.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/45


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. december 2013

om beskikkelse af et tysk medlem af og en tysk suppleant til Regionsudvalget

(2013/757/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den tyske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2010 til 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Martina MICHELS mandat er udløbet.

(3)

Der bliver en plads ledig som suppleant, efter beskikkelsen af Frank ZIMMERMANN som medlem af Regionsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

a)

som medlem:

Frank ZIMMERMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

samt

b)

som suppleant:

Sven RISSMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2013.

På Rådets vegne

A. PABEDINSKIENĖ

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.