29.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. oktober 2013

om forebyggende mellemfristet finansiel EU-bistand til Rumænien

(2013/531/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (1), særlig artikel 3, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, forelagt efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2013/532/EU (2) besluttede Rådet at yde gensidig bistand til Rumænien.

(2)

I betragtning af den aktuelle situation med ustabile kapitalstrømme, som navnlig berører nye vækstmarkeder, risiciene for det makroøkonomiske scenario og de resterende svagheder i banksektoren er det hensigtsmæssigt at yde forebyggende mellemfristet finansiel bistand til Rumænien under mekanismen for betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne. Selv om Rumænien under de aktuelle markedsforhold ikke agter at anmode om udbetaling af midler, forventes den forebyggende bistand at kunne bidrage til at konsolidere den makroøkonomiske, finanspolitiske og finansielle stabilitet og gennem strukturreformer øge robustheden og vækstpotentialet i den rumænske økonomi.

(3)

Hvis de negative risici skulle materialisere sig, vil Rumænien muligvis ikke være i stand til at dække sine eksterne finansieringsbehov via de disponible finansieringskilder. Risiciene er bl.a. forbundet med den anseelige eksterne gæld og gælden i den finansielle sektor, en høj negativ nettostilling over for udlandet og spillovers fra negative udviklingstendenser i euroområdet. I et sådant stress-scenario vil de resterende finansieringsbehov skulle dækkes ved at aktivere den forebyggende mellemfristede finansielle bistand.

(4)

Det er hensigtsmæssigt at yde forebyggende EU-støtte til Rumænien på op til 2 000 mio. EUR under mekanismen for mellemfristet finansiel EU-bistand til medlemsstaterne, som blev indført ved forordning (EF) nr. 332/2002. Den bistand bør som vedtaget den 27. september 2013 ydes i kombination med støtte fra Den Internationale Valutafond (IMF-støtte) på 1 751,34 mio. SDR (ca. 2 000 mio. EUR, 170 % af Rumæniens IMF-kvote) i form af en standby-aftale, som myndighederne også skal betragte som forebyggende mellemfristet finansiel bistand. Verdensbanken har stillet 1 000 mio. EUR til rådighed frem til december 2015 i form af et lån som led i udviklingspolitikken med mulighed for betalingsudskydelse. Derudover skal Verdensbanken fortsætte med at yde den tidligere vedtagne støtte på 891 mio. EUR, hvoraf 514 mio. EUR stadig mangler at blive udbetalt.

(5)

Den forebyggende finansielle bistand bør forvaltes af Kommissionen, som i samråd med de rumænske myndigheder og efter at have hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg skal fastlægge de specifikke økonomisk-politiske vilkår knyttet til den bistand. Disse vilkår bør nedfældes i et aftalememorandum.

(6)

Eftersom den finansielle bistand er af forebyggende karakter, anmoder Rumænien ikke om at få frigivet rater af EU-lånet, medmindre der opstår problemer med den løbende betalingsbalance eller kapitalbevægelserne. Hvis Rumænien fremsætter en finansieringsanmodning for Kommissionen, skal denne efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg tage stilling til, om programmet skal aktiveres, og hvor meget der skal udbetales og hvornår. De nærmere finansielle betingelser knyttet til eventuelle udbetalinger skal fastsættes i en forebyggende lånefacilitetsaftale.

(7)

Den forebyggende mellemfristede finansielle bistand bør ydes med henblik på at bidrage til en vellykket gennemførelse af regeringens økonomisk-politiske program og bør på den måde støtte, at Rumæniens betalingsbalance forbliver holdbar —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Unionen stiller forebyggende mellemfristet finansiel bistand på op til 2 000 mio. EUR til rådighed for Rumænien. Hvis mekanismen aktiveres, og hvis det besluttes at stille midler til rådighed, ydes bistanden i form af et lån med en gennemsnitlig løbetid på højst otte år.

2.   Den forebyggende mellemfristede finansielle bistand vil kunne aktiveres, og der vil kunne anmodes om udbetalinger derfra, frem til den 30. september 2015.

Artikel 2

1.   Den forebyggende mellemfristede finansielle bistand forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med Rumæniens tilsagn og Rådets henstillinger, herunder navnlig i sammenhæng med gennemførelsen af Rumæniens nationale reformprogram og den årlige opdatering af dets konvergensprogram.

2.   Kommissionen aftaler med de rumænske myndigheder og efter at have hørt Det Økonomiske og Finansielle Udvalg de nærmere økonomisk-politiske betingelser knyttet til den forebyggende mellemfristede finansielle bistand, jf. artikel 3, stk. 3, i nærværende afgørelse. Disse betingelser nedfældes i et aftalememorandum i overensstemmelse med de i stk. 1 i denne artikel omhandlede tilsagn og henstillinger. De nærmere finansielle vilkår fastsættes af Kommissionen i en forebyggende lånefacilitetsaftale.

3.   Kommissionen kontrollerer med jævne mellemrum og i samråd med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, at de økonomisk-politiske betingelser, der er knyttet til den forebyggende mellemfristede finansielle bistand, er opfyldt.

Artikel 3

1.   Spørgsmålet om aktivering af den forebyggende mellemfristede finansielle bistand behandles af Kommissionen efter skriftlig anmodning fra Rumænien. Efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg tager Kommissionen stilling til, om aktiveringen af bistanden og anmodningen om udbetaling af midler under den bistand er berettiget, og den fastslår, hvor meget der skal udbetales og hvornår. Såfremt den pågældende bistand aktiveres, udbetales midlerne i højst to rater. Hver rate kan udbetales i en eller flere trancher.

2.   Ved aktivering af den forebyggende mellemfristede finansielle bistand træffer Kommissionen afgørelse om udbetalingen af EU-lånet eller dele heraf efter at have indhentet udtalelse fra Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

3.   Udbetalinger gøres betinget af, at der er gjort tilfredsstillende fremskridt med gennemførelsen af regeringens økonomiske program, som skal indgå i både konvergensprogrammet og det nationale reformprogram.

Endvidere gælder det, at de specifikke økonomisk-politiske betingelser, der er fastsat i aftalememorandummet, bl.a. skal omfatte følgende:

a)

vedtagelse af budgetter og gennemførelse af politikker i overensstemmelse med den finanspolitiske konsolidering, der hidrører fra Rumæniens forpligtelser i henhold til stabilitets- og vækstpagten, med henblik på at nå Rumæniens mellemfristede budgetmålsætning i 2015, og fastholde den derefter

b)

fuld bevarelse af de foranstaltninger, der er vedtaget i de to foregående programmer, og gennemførelse af eventuelle manglende uopfyldte betingelser

c)

yderligere styrkelse af rammerne for den finanspolitiske styring, herunder ved at gennemføre artikel 3 i traktaten om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union, med henblik på at sikre en velforankret finanspolitisk konsolidering. Der skal rettes særlig opmærksomhed mod en stramning af den flerårige budgetplanlægning, gennemførelsen af et effektivt system til kontrol af forpligtelser, forbedring af skatteopkrævningen og bedre planlægning af kapitalinvesteringerne

d)

rettidig gennemførelse af de handlingsplaner, der er vedtaget som følge af resultaterne af de funktionsundersøgelser, som Verdensbanken foretog i 2010-2011, og oprettelse af en central enhed, der skal arbejde med at forbedre regeringens politiske prioriteringer

e)

betaling af restancer og styrkelse af budgetmæssige kontrolmekanismer i sundhedssektoren gennem bedre rammer for rapportering og overvågning

f)

gennemførelse af den strategiske handlingsplan i sundhedssektoren, som omfatter en rationalisering af hospitalsstrukturen og styrker ydelsen af primære sundhedstjenester, med henblik på at forbedre de sundhedsmæssige resultater

g)

forbedring af den offentlige gældsforvaltning med henblik på at nedbringe risiciene og konsolidere og udvide rentekurven for statsgælden

h)

yderligere styrkelse af rammerne for bankafvikling, Rumæniens centralbanks beredskabsplanlægning og forvaltningen af indskudsgarantiordningen samt gennemførelse af foranstaltninger til at fremskynde saneringen af nationale bankers balancer og opretholdelse af kreditdisciplinen i banksektoren

i)

tilpasning af lovgivningen om finanstilsynet til international god praksis for at styrke tilsynet med det ikke-bankmæssige finansielle marked

j)

omstrukturering af statsejede virksomheder, herunder salg af kapitalandele, og styrkelse af virksomhedsledelse i de statsejede virksomheder

k)

yderligere gennemførelse af foranstaltninger til forbedring af erhvervsklimaet, herunder ved at reducere de små og mellemstore virksomheders (SMV'ernes) administrative byrder, og foranstaltninger til at lette SMV’ernes adgang til finansiering.

4.   Hvis det er påkrævet for at finansiere lånet, er forsigtig brug af renteswaps tilladt med modparter med den højeste kreditkvalitet. Kommissionen holder Det Økonomiske og Finansielle Udvalg underrettet om eventuelle refinansieringer af lånene eller omlægninger af de finansielle vilkår.

Artikel 4

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Rumænien.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 2013.

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


(1)  EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.

(2)  Se side 4 i denne EUT.