19.9.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/5


RÅDETS AFGØRELSE

af 16. september 2013

om beskikkelse af et svensk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(2013/459/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 302,

under henvisning til indstilling fra den svenske regering,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 13. september 2010 afgørelse 2010/570/EU, Euratom om beskikkelse af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for perioden fra den 21. september 2010 til den 20. september 2015 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, efter at Annika BRÖMS’ mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Jonas BERGGREN, Head of the Brussels office of the Confederation of Swedish Enterprise, beskikkes som medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 20. september 2015.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2013.

På Rådets vegne

L. LINKEVIČIUS

Formand


(1)  EUT L 251 af 25.9.2010, s. 8.