16.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/19


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE EU BAM RAFAH/1/2013

af 9. juli 2013

om udnævnelse af chefen for EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

(2013/379/EU)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2005/889/FUSP af 25. november 2005 om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah) (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til fælles aktion 2005/889/FUSP bemyndiges Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i overensstemmelse med traktatens artikel 38 til at træffe de relevante afgørelser med henblik på at udøve den politiske kontrol med og den strategiske styring af Den Europæiske Unions grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah), herunder afgørelsen om at udnævne en missionschef.

(2)

Den 23. maj 2013 foreslog Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik at udnævne Gerhard SCHLAUDRAFF som missionschef for EU BAM Rafah fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2014.

(3)

Rådets afgørelse 2013/355/FUSP af 3. juli 2013 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/889/FUSP om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah) (2) forlængede varigheden af EU BAM Rafah indtil den 30. juni 2014 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Gerhard SCHLAUDRAFF udnævnes herved til chef for EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah) fra den 1. juli 2013 til den 30. juni 2014.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2013.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

W. STEVENS

Formand


(1)  EUT L 327 af 14.12.2005, s. 28.

(2)  EUT L 185 af 4.7.2013, s. 16.