10.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 189/13


RÅDETS AFGØRELSE 2013/368/FUSP

af 9. juli 2013

om ændring af afgørelse 2012/392/FUSP om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 16. juli 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/392/FUSP (1), der udløber den 15. juli 2014.

(2)

Det nuværende finansielle referencegrundlag dækker perioden indtil den 15. juli 2013.

(3)

Afgørelse 2012/392/FUSP bør derfor ændres for at omfatte et finansielt referencegrundlag for perioden indtil den 31. oktober 2013.

(4)

Missionen vil blive gennemført i en situation, som muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 13, stk. 1, i afgørelse 2012/392/FUSP affattes således:

"1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUCAP Sahel Niger indtil den 31. oktober 2013 udgør 8 700 000 EUR. Det finansielle referencegrundlag for den efterfølgende periode fastsættes af Rådet.".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013.

På Rådets vegne

R. ŠADŽIUS

Formand


(1)  EUT L 187 af 17.7.2012, s. 48.