4.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 2. april 2013

om ændring af Rådets direktiv 2008/72/EF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø fra tredjelande

(meddelt under nummer C(2013) 1773)

(EØS-relevant tekst)

(2013/166/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2008/72/EF træffe afgørelse om, hvorvidt formerings- og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø, der er produceret i et tredjeland og frembyder de samme garantier med hensyn til leverandørens forpligtelser, identitet, karakteristika, plantesundhed, vækstmedium, emballering, inspektionsordninger, mærkning og lukning, på alle disse punkter kan ligestilles med formerings- og plantemateriale bortset fra frø, der er produceret i Unionen og opfylder kravene og betingelserne i nævnte direktiv.

(2)

Der foreligger imidlertid ikke tilstrækkelige oplysninger om de gældende betingelser i tredjelande til, at Kommissionen kan træffe en sådan afgørelse vedrørende noget tredjeland.

(3)

For ikke at ødelægge handelsmønstrene bør det fortsat være tilladt for medlemsstaterne ved import fra tredjelande af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø, at anvende betingelser, der mindst svarer til dem, der gælder for tilsvarende EU-produkter, jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 2008/72/EF. Anvendelsesperioden for fravigelsen i henhold til direktiv 2008/72/EF for sådan import bør derfor forlænges til efter den 31. december 2012. De foreliggende oplysninger viser, at der ved import af materiale ikke har været nogen problemer med hensyn til overholdelsen af bestemmelserne i direktiv 2008/72/EF. Det er rimeligt at forvente, at EU-lovgivningen ved import af materiale fortsat vil blive overholdt i en periode på ti år.

(4)

Direktiv 2008/72/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 16, stk. 2, første afsnit, i direktiv 2008/72/EF ændres »31. december 2012« til »31. december 2022«.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 205 af 1.8.2008, s. 28.