9.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1050/2012

af 8. november 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår polyglycitolsirup

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 14,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der fastsættes i Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (3) specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har afgivet udtalelse om sikkerheden ved polyglycitolsirup efter at have gennemgået de specifikationer for stoffet som fødevaretilsætningsstof, som ansøgeren forelagde den 24. november 2009 (4). Dette fødevaretilsætningsstof er senere blevet godkendt på grundlag af specifikke anvendelsesformål og blev tildelt nummeret E 964 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1049/2012 af 8. november 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af polyglycitolsirup i en række fødevarekategorier (5). Der bør derfor vedtages specifikationer for det pågældende fødevaretilsætningsstof.

(3)

Det er nødvendigt at tage hensyn til specifikationerne og analysemetoderne for tilsætningsstoffer som foreslået af Det Fælles FAO/WHO-ekspertudvalg for Tilsætningsstoffer til Levnedsmidler (»Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives« — JECFA).

(4)

Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1.

(4)  EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer, videnskabelig udtalelse afgivet efter anmodning fra Europa-Kommissionen om anvendelse af polyglycitolsirup som fødevaretilsætningsstof. EFSA Journal 2009;7(12):1413.

(5)  Se side 41 i denne EUT.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 indsættes følgende række E 964 efter rækken vedrørende E 962:

»E 964 POLYGLYCITOLSIRUP

Synonymer

Hydrogeneret stivelseshydrolosat, hydrogeneret glukosesirup og polyglucitol

Definition

En blanding bestående hovedsageligt af maltitol og sorbitol og mindre mængder hydrogenerede oligo- og polysaccharider og maltrotriitol. Fremstilles ved katalytisk hydrogenering af en blanding af stivelseshydrolysater bestående af glucose, maltose og højere glucosepolymerer, svarende til den katalytiske hydrogenering, der anvendes ved fremstilling af maltitolsirup. Den fremkomne sirup afsaltes ved ionbytning og indkoges til den ønskede mængde.

Einecs-nummer

 

Kemisk navn

Sorbitol: D-glucitol

Maltitol: (α)-D-glucopyranosyl-1,4-D-glucitol

Kemisk formel

Sorbitol: C6H14O6

Maltitol: C12H24O11

Molekylvægt

Sorbitol: 182,2

Maltitol: 344,3

Indhold

Ikke under 99 % af den samlede mængde hydrogenerede saccharider på vandfri basis, ikke under 50 % polyoler med højere molekylvægt, ikke over 50 % maltitol og ikke over 20 % sorbitol på vandfri basis.

Beskrivelse

Farveløs, lugtfri, klar og tyktflydende væske

Identifikation

 

Opløselighed

Meget let opløseligt i vand og tungt opløseligt i ethanol

Test for maltitol

Består testen

Test for sorbitol

Til 5 g af prøven tilsættes 7 ml methanol, 1 ml benzaldehyd og 1 ml saltsyre. Der blandes og rystes på rysteapparat, indtil der dannes krystaller. Krystallerne filtreres og opløses i 20 ml kogende vand, der indeholder 1 g natriumhydrogencarbonat. Krystallerne filtreres, vaskes med 5 ml af en blanding af vand og methanol (1 til 2) og tørres i luften. De fremkomne krystaller af monobenzylidderivatet af sorbitol smelter mellem 173 °C og 179 °C.

Renhed

 

Vandindhold

Ikke over 31 % (Karl Fischer-metoden)

Chlorider

Ikke over 50 mg/kg

Sulfater

Ikke over 100 mg/kg

Reducerende sukkerarter

Ikke over 0,3 %

Nikkel

Ikke over 2 mg/kg

Bly

Ikke over 1 mg/kg«