14.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 316/43


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1029/2012

af 25. oktober 2012

om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forholdet mellem Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »Unionen«) og Den Islamiske Republik Pakistan (i det følgende benævnt »Pakistan«) bygger på den samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. september 2004 (2). Et af hovedmålene hermed er at sikre betingelserne for og fremme en forøgelse og udvikling af den indbyrdes samhandel mellem samarbejdsaftalens parter. Respekt for menneskerettighederne, herunder centrale arbejdstagerrettigheder, og de demokratiske principper er ligeledes et væsentligt element i denne aftale.

(2)

Som følge af kraftig monsunregn påvirkede ødelæggende oversvømmelser i juli og august 2010 mange regioner i Pakistan, især områderne i Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh og Gilgit-Baltistan. Ifølge FN-kilder var omkring 20 mio. mennesker og 20 % af Pakistans landområder, svarende til mindst 160 000 km2, berørt af oversvømmelserne, der efterlod op til 12 mio. mennesker med et hastende behov for humanitær nødhjælp.

(3)

Humanitær hjælp er naturligvis det primære middel i sådanne situationer, og Unionen har været initiativtager på dette område, siden katastrofen startede, med tilsagn om over 423 mio. EUR i nødhjælp til Pakistan.

(4)

Det er vigtigt at udnytte alle til rådighed værende midler til at støtte Pakistans genrejsning efter denne katastrofe, herunder de foreslåede ekstraordinære handelsforanstaltninger for at fremme Pakistans eksport med henblik på at bidrage til landets fremtidige økonomiske udvikling, samtidig med at det sikres, at man bevarer konsekvens og sammenhæng på alle niveauer med henblik på udvikling af en bæredygtig langsigtet strategi.

(5)

Denne naturkatastrofes alvor kræver en øjeblikkelig og væsentlig reaktion, der tager højde for den geostrategiske betydning af Pakistans partnerskab med Unionen, navnlig gennem Pakistans nøglerolle i kampen mod terrorisme, og som samtidig bidrager til regionens overordnede udvikling, sikkerhed og stabilitet.

(6)

Virkningerne af de autonome handelspræferencer bør konkret kunne måles i form af jobskabelse, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling af Pakistans arbejdsstyrke og fattige.

(7)

Det Europæiske Råd besluttede i en erklæring om Pakistan, der er knyttet til Det Europæiske Råds konklusioner fra den 16. september 2010, at give ministrene til opgave meget hurtigt at blive enige om en omfattende pakke af foranstaltninger på kort, mellemlang og lang sigt for at støtte Pakistans bestræbelser på genopretning og fremtidig udvikling, herunder bl.a. en række ambitiøse handelsforanstaltninger, som er afgørende for økonomisk genopretning og vækst.

(8)

Det Europæiske Råd understregede navnlig sit stærke tilsagn om udelukkende til Pakistan at give øget markedsadgang til Unionen gennem en øjeblikkelig og tidsbegrænset nedsættelse af tolden på vigtige eksportvarer fra Pakistan. På baggrund af denne erklæring foreslog Kommissionen en pakke, der specificerede 75 varepositioner, som er kendetegnende for Pakistans væsentligste eksportsektorer i de områder, der blev hårdest ramt af oversvømmelserne, idet den gjorde gældende, at en stigning i Pakistans eksport til Unionen på 100 mio. EUR eller mere om året ville tilvejebringe reel, betydelig og værdifuld bistand til regionen.

(9)

Pakistans handel med Unionen består primært af tekstilvarer og beklædningsgenstande, som tegnede sig for 73,7 % af Pakistans eksport til Unionen i 2009. Pakistan eksporterer også ethanol og læder, som i lighed med tekstilvarer og beklædning er følsomme industriprodukter i visse medlemsstater, hvor arbejdspladser i industrien allerede i forskellig grad er blevet ramt af den globale recession. Disse industrier kæmper for at tilpasse sig et nyt globalt handelsmiljø.

(10)

Tekstilsektoren har central betydning for Pakistans økonomi, idet den tegner sig for 8,5 % af bruttonationalproduktet og beskæftiger 38 % af arbejdsstyrken, hvoraf halvdelen er kvinder.

(11)

I betragtning af den nød, det pakistanske folk lider under som følge af de altødelæggende oversvømmelser, er det derfor hensigtsmæssigt at udvide de ekstraordinære autonome handelspræferencer til at omfatte Pakistan ved for en begrænset periode at suspendere alle toldsatser for en række vigtige eksportvarer for Pakistan. Sådanne handelspræferencer bør kun medføre begrænsede negative følger for EU-hjemmemarkedet og bør ikke få negative følger for de mindst udviklede medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO).

(12)

Disse foranstaltninger foreslås som del af en ekstraordinær pakke som reaktion på den særlige situation i Pakistan. De bør under ingen omstændigheder danne præcedens for Unionens handelspolitik over for andre lande.

(13)

De autonome handelspræferencer vil enten tage form af en undtagelse fra told på import til Unionen eller toldkontingenter.

(14)

Indrømmelsen af ekstraordinære autonome handelspræferencer er betinget af, at Pakistan overholder de relevante oprindelsesregler for varer og dertil knyttede procedurer og indgår i et reelt administrativt samarbejde med Unionen med henblik på at forebygge enhver risiko for svig. Alvorlig og systematisk overtrædelse af betingelserne for retten til at gøre brug af præferenceordningerne, svig eller manglende administrativt samarbejde i forbindelse med kontrollen af varernes oprindelse bør medføre en midlertidig suspension af præferencerne.

(15)

Med henblik på at definere begrebet varer med oprindelsesstatus, oprindelsescertificering og administrative samarbejdsprocedurer bør del I, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 1 og afdeling 1A, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3), med undtagelse af disse afdelingers artikel 68-71, artikel 90-97i og artikel 97j, stk. 2, anvendes. Hvad angår oprindelseskumulation bør dog kun materialer med oprindelse i Unionen anvendes i sådan henseende. Regional kumulation og andre former for kumulation, dog med undtagelse af kumulation med materialer med oprindelse i Unionen, bør ikke anvendes ved fastlæggelsen af oprindelsesstatus for varer, der er omfattet af de autonome handelspræferencer, der er fastsat i medfør af nærværende forordning, med henblik på at sikre, at der sker en tilstrækkelig forarbejdning i Pakistan.

(16)

En udvidelse af de autonome handelspræferencer til at omfatte Pakistan forudsætter, at Unionen fritages fra sine forpligtelser i henhold til artikel I og XIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (GATT) i henhold til artikel IX i overenskomsten om oprettelse af WTO. WTO's Almindelige Råd gav en sådan fritagelse den 14. februar 2012.

(17)

Med henblik på at sikre en umiddelbar og bæredygtig virkning på den økonomiske genopretning i Pakistan efter oversvømmelserne og i overensstemmelse med WTO's fritagelse anbefales det at begrænse de autonome handelspræferencers varighed til den 31. december 2013.

(18)

For at reagere hurtigt og sikre integriteten og den korrekte funktion af de autonome handelspræferencer for Pakistan og for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning om midlertidig suspension som følge af manglende overholdelse af toldrelaterede procedurer og forpligtelser, som følge af Pakistans alvorlige og systematiske overtrædelse af grundlæggende principper for menneskerettigheder, demokratiets principper og retsstatsprincippet eller som følge af, at Pakistan ikke overholder betingelsen om fra den 1. juli 2012 at afholde sig fra at indføre nye eller øge eksisterende eksportafgifter eller afgifter, som har tilsvarende virkning, eller nogen anden form for begrænsning af eller forbud mod eksport eller salg til eksport af materialer, der anvendes til fremstilling af nogle af de varer, der er omfattet af denne forordning, bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det er påkrævet af særligt hastende årsager. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (4).

(19)

For at foretage de nødvendige tekniske tilpasninger til listen over de varer, som de autonome handelspræferencer finder anvendelse på, og fjerne varer fra denne forordnings anvendelsesområde, når mængden af importvarer omfattet af denne forordning overstiger visse niveauer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af bilag I og II med henblik på at afspejle ændringer i den kombinerede nomenklatur og fjerne varer fra denne forordnings anvendelsesområde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(20)

Med henblik på straks at behandle betydeligt stigende import af varer, som er fritaget for told ved indførsel til Unionen, og som kan have en negativ indvirkning på EU-producenter, bør Kommissionen vedtage delegerede retsakter, som fjerner varer fra denne forordnings anvendelsesområde, efter hasteproceduren.

(21)

Senest to år efter udløbet af denne forordning bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om disse hastende autonome handelspræferencers virkninger. Rapporten bør indeholde en detaljeret undersøgelse af disse autonome handelspræferencers virkninger for Pakistans økonomi og deres indvirkning på handel og Unionens toldindtægter såvel som Unionens økonomi og arbejdspladser. Kommissionen bør i forbindelse med sin rapport tage hensyn til de autonome handelspræferencers virkninger på jobskabelse, fattigdomsbekæmpelse og den bæredygtige udvikling af Pakistans arbejdsstyrke og fattige —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Præferenceordninger

1.   Varer med oprindelse i Pakistan og opført i bilag I fritages for told ved indførsel til Unionen.

2.   Varer med oprindelse i Pakistan og opført i bilag II kan indføres i Unionen, jf. dog de særlige bestemmelser i artikel 3.

Artikel 2

Betingelser for retten til præferenceordninger

1.   Retten til at gøre brug af de præferenceordninger, der indføres i artikel 1, er betinget af, at:

a)

de oprindelsesregler for varer og de dertil knyttede procedurer, som er fastsat i del I, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 1 og afdeling 1A, underafdeling 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93, med undtagelse af disse afdelingers artikel 68-71, artikel 90-97i og artikel 97j, stk. 2, overholdes. Hvad angår oprindelseskumulation med henblik på fastlæggelse af oprindelsesstatus for varer, der er omfattet af ordningerne i nærværende forordnings artikel 1, tillades dog kun kumulation med materialer med oprindelse i Unionen. Regional kumulation eller andre former for kumulation, dog med undtagelse af kumulation med materialer med oprindelse i Unionen, er ikke tilladt

b)

de metoder for administrativt samarbejde, som er fastsat i del I, afsnit IV, kapitel 2, afdeling 1, underafdeling 3, i forordning (EØF) nr. 2454/93, overholdes

c)

Pakistan ikke er involveret i alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettigheder, herunder centrale arbejdstagerettigheder, demokratiets grundlæggende principper og retsstatsprincippet

d)

Pakistan fra den 1. juli 2012 afholder sig fra at indføre eller øge eksisterende eksportafgifter eller afgifter, som har tilsvarende virkning, eller nogen anden form for begrænsning af eller forbud mod eksport eller salg til eksport af materialer, der primært anvendes til fremstilling af nogle af de varer, der er omfattet af disse præferenceordninger, som er beregnet til Unionens område.

2.   Oprindelsescertifikater formular A udstedt af de kompetente pakistanske myndigheder i henhold til denne forordning bærer følgende påtegning i rubrik 4: »Autonomous measure — Regulation (EU) No 1029/2012« (Autonom foranstaltning — forordning (EU) nr. 1029/2012 (5)).

Artikel 3

Toldkontingenter

1.   De varer, der er opført i bilag II, kan indføres i Unionen fritaget for told inden for de lofter, der er fastsat ved de i samme bilag omhandlede EU-toldkontingenter.

2.   Kommissionen forvalter de i stk. 1 og bilag II omhandlede toldkontingenter i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

Fjernelse af varer fra denne forordnings anvendelsesområde

1.   Hvis importen i kalenderåret 2012 eller 2013 ifølge toldoplysninger om import for en vare med oprindelse i Pakistan og opført i bilag I stiger mængdemæssigt med 25 % eller mere sammenlignet med gennemsnittet i årene 2009-2011, fjernes denne vare fra denne forordnings anvendelsesområde i resten af det pågældende år. Med henblik på dette stykke tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6 vedrørende ændring af bilag I for at fjerne varen fra denne forordnings anvendelsesområde i resten af det pågældende år.

2.   Efter den delegerede retsakts ikrafttræden pålægges import af den i stk. 1 nævnte vare den told, der gælder for de mest begunstigede lande, eller anden gældende told.

Artikel 5

Tekniske tilpasninger af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6 vedrørende ændring af bilagene med henblik på at integrere ændringer og tekniske tilpasninger, der er nødvendige som følge af ændringer i den kombinerede nomenklatur og Taric-underopdelingerne.

Artikel 6

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4 og 5, tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4 og 5, tillægges Kommissionen i denne forordnings anvendelsesperiode.

3.   Den i artikel 4 og 5 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4 og 5 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 7

Hasteprocedure

1.   Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 6, stk. 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 8

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 247a, stk. 1, og artikel 248a, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (6). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011. Dette udvalg kan undersøge ethvert spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, som rejses af Kommissionen eller efter anmodning fra en medlemsstat.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med dennes artikel 5.

Artikel 9

Midlertidig suspension

1.   Finder Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på manglende overholdelse af betingelserne i artikel 2, kan den som reaktion på disse hastende tilfælde ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, helt eller delvis suspendere de i denne forordning fastsatte præferenceordninger for en periode på højst seks måneder, forudsat at den forinden:

a)

har underrettet det udvalg, der er nævnt i artikel 8, stk. 1

b)

har opfordret medlemsstaterne til at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser eller for at sikre, at Pakistan overholder artikel 2

c)

har offentliggjort en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der foreligger begrundet tvivl om, hvorvidt Pakistan anvender præferenceordningerne korrekt eller overholder bestemmelserne i artikel 2, hvilket kan bringe dets ret til fortsat at nyde godt af de fordele, der er indrømmet ved denne forordning, i fare

d)

har underrettet Pakistan om enhver afgørelse, der træffes i overensstemmelse med dette stykke, inden afgørelsen får virkning.

2.   Ved udløbet af perioden for den midlertidige suspension træffer Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter afgørelse om enten at bringe suspensionen til ophør eller at forlænge dens anvendelsesperiode.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

4.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen alle relevante oplysninger, som kan begrunde den midlertidige suspension af præferenceordninger eller en forlængelse af suspensionen.

Artikel 10

Rapport

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2015 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om denne forordnings anvendelse og virkninger.

Artikel 11

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra datoen for dens ikrafttræden indtil den 31. december 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. oktober 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.10.2012.

(2)  Rådets afgørelse 2004/870/EF af 29. april 2004 om indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan (EUT L 378 af 23.12.2004, s. 22).

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(4)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(5)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 43.

(6)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG I

VARER FRITAGET FOR TOLD

De varer, som er omfattet af foranstaltningerne, identificeres ved den ottecifrede KN-kode. Beskrivelsen af disse koder kan findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (1). Beskrivelsen af KN-koderne anføres kun til orientering.

KN-kode

Beskrivelse

0712 39 00

Svampe og trøfler, hele, tørrede, snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte (undtagen svampe af slægten Agaricus, judasøre (Auricularia spp.)) Og bævresvamp (Tremella spp.)

5205 12 00

Garn, enkelttrådet, af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering), ikke i detailsalgsoplægninger

5205 22 00

Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering), ikke i detailsalgsoplægninger

5205 32 00

Garn, flertrådet eller kabelslået af ukæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering), ikke i detailsalgsoplægninger

5205 42 00

Garn, flertrådet eller kabelslået af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af finhed under 714,29 decitex, men ikke under 232,56 decitex (over 14, men ikke over 43 metrisk nummerering), ikke i detailsalgsoplægninger

5208 11 90

Ubleget lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt 100 g eller derunder pr. m2, undtagen forbindsgaze

5208 12 16

Ubleget lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 100 g pr. m2 men ikke over 130 g pr. m2, af bredde 165 cm eller derunder

5208 12 19

Ubleget lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 100 g pr. m2 men ikke over 130 g pr. m2, af bredde over 165 cm

5208 13 00

Ubleget kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger

5208 19 00

Andet ubleget kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5208 21 90

Bleget lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt 100 g eller derunder pr. m2, undtagen forbindsgaze

5208 22 19

Bleget lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 100 g pr. m2, men ikke over 130 g pr. m2, af bredde over 165 cm

5208 22 96

Bleget lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 130 g pr. m2, af bredde ikke over 165 cm

5208 29 00

Andet bleget kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5208 51 00

Trykt lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt ikke over 100 g pr. m2,

5208 52 00

Trykt lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m2,

5208 59 90

Andet trykt kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5209 11 00

Ubleget lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m2

5209 12 00

Ubleget kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m2, med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger

5209 19 00

Andet ubleget kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5209 22 00

Bleget kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m2, med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger

5209 29 00

Andet bleget kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

5209 32 00

Farvet kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m2, med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger

5211 12 00

Ubleget kipervævet stof, med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, blandet hovedsagelig eller udelukkende med kemofibre, af vægt over 200 g pr. m2, med 3 eller 4 bindinger, inklusive heraf afledte bindinger

5407 81 00

Vævet stof af garn med indhold af endeløse syntetiske fibre på under 85 vægtprocent, herunder vævet stof med monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover, med største tværmål ikke over 1 mm, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, bleget eller ubleget

5407 82 00

Vævet stof af garn med indhold af endeløse syntetiske fibre på under 85 vægtprocent, herunder vævet stof med syntetiske monofilamenter af finhed 67 decitex eller derover, med største tværmål ikke over 1 mm, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, farvet

5513 11 20

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt 170 g eller derunder pr. m2, lærredsvævet, bleget eller ubleget, af bredde 165 cm eller derunder

5513 21 00

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt 170 g eller derunder pr. m2, lærredsvævet, farvet

5513 41 00

Vævet stof af korte syntetiske fibre, med indhold på under 85 vægtprocent af disse fibre, blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, af vægt 170 g eller derunder pr. m2, trykt

6101 20 90

Anorakker (herunder skijakker), vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge

6112 12 00

Træningsdragter, af trikotage af syntetiske fibre

6116 10 20

Handsker, af trikotage, imprægneret, overtrukket eller belagt med gummi

6116 10 80

Vanter og luffer, af trikotage, imprægneret, overtrukket eller belagt med plast eller gummi, samt handsker, af trikotage, imprægneret, overtrukket eller belagt med plast

6116 92 00

Handsker, vanter og luffer, af trikotage af bomuld

6116 93 00

Handsker, vanter og luffer, af trikotage af syntetiske fibre

6201 93 00

Anorakker, vindjakker, blouson-jakker og lignende varer, af kemofibre, til mænd eller drenge

6203 43 19

Benklæder og knickers, af syntetiske fibre, til mænd eller drenge, (undtagen til arbejds- og beskyttelsesbeklædning)

6204 22 80

Kombinerede sæt, af bomuld, til kvinder eller piger (undtagen til arbejds- og beskyttelsesbeklædning)

6204 62 90

Shorts af bomuld, til kvinder eller piger

6207 91 00

Undertrøjer, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af bomuld, til mænd eller drenge

6208 91 00

Chemiser, trusser, underbenklæder, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af bomuld, til kvinder eller piger

6211 43 10

Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning, af kemofibre, til kvinder eller piger

6216 00 00

Handsker, vanter og luffer

6303 91 00

Gardiner, herunder rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af bomuld, undtagen af trikotage

6303 92 90

Gardiner, herunder rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, af syntetiske fibre, ikke af fiberdug og undtagen af trikotage

6303 99 90

Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper, ikke af bomuld eller syntetiske fibre, ikke af fiberdug og undtagen af trikotage

6304 92 00

Andet indendørs boligudstyr, af bomuld, ikke af trikotage

6307 10 90

Gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, ikke af trikotage eller af fiberdug

6307 90 99

Andre konfektionerede varer, herunder snitmønstre, ikke af trikotage, ikke af filt


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.


BILAG II

VARE OMFATTET AF ET ÅRLIGT TOLDFRIT TOLDKONTINGENT, JF. ARTIKEL 3

De varer, som er omfattet af foranstaltningerne, identificeres ved den ottecifrede KN-kode. Beskrivelsen af disse koder kan findes i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87. Beskrivelsen af KN-koderne anføres kun til orientering.

Løbe-nummer

KN-kode

Beskrivelse

Fra ikrafttrædelsen indtil udgangen af 2012

1.1.2013-31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på ≥ 80 %

18 750 tons

75 000 tons

09.2409

4107 92 10

Narvlæder af hornkvæg (herunder bøfler), ikke spaltet, uden hår, yderligere beredt efter garvning eller crusting, undtagen hele huder og skin

89 tons

356 tons

09.2410

4107 99 10

Læder af hornkvæg (herunder bøfler), uden hår, yderligere beredt efter garvning eller crusting, undtagen hele huder og skin og undtagen ikke spaltet narvlæder og spaltet narvlæder

90,25 tons

361 tons

09.2411

4203 21 00

Handsker og luffer af læder eller kunstlæder til sportsbrug

361,75 tons

1 447 tons

09.2412

4203 29 10

Handsker og luffer af læder eller kunstlæder, beskyttelseshandsker til erhvervsmæssig brug (arbejdshandsker), undtagen handsker og luffer til sportsbrug

1 566,5 tons

6 266 tons

09.2413

ex 4203 29 90

Handsker og luffer, af læder eller kunstlæder, til mænd eller drenge, undtagen handsker til sportsbrug samt beskyttelseshandsker til erhvervsmæssig brug (arbejdshandsker)

62,75 tons

251 tons

09.2414

ex 4203 29 90

Handsker og luffer, af læder eller kunstlæder, undtagen handsker til sportsbrug samt beskyttelseshandsker til erhvervsmæssig brug (arbejdshandsker) og undtagen handsker og luffer til mænd eller drenge

135,5 tons

542 tons

09.2415

5205 23 00

Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af finhed under 232,56 decitex, men ikke under 192,31 decitex (over 43, men ikke over 52 metrisk nummerering), ikke i detailsalgsoplægninger

1 790 tons

7 160 tons

09.2416

5205 24 00

Garn, enkelttrådet, af kæmmede bomuldsfibre, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af finhed under 192,31 decitex, men ikke under 125 decitex (over 52, men ikke over 80 metrisk nummerering), ikke i detailsalgsoplægninger

1 276,25 tons

5 105 tons

09.2417

5208 39 00

Andet farvet kipervævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover

421,25 tons

1 685 tons

09.2418

5209 39 00

Andet farvet lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85 vægtprocent eller derover, af vægt over 200 g pr. m2

689,25 tons

2 757 tons

09.2419

5509 53 00

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), blandet hovedsagelig eller udelukkende med bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger

3 061 tons

12 244 tons

09.2420

6103 32 00

Jakker og blazere, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge

249,75 tons

999 tons

09.2421

6103 42 00

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge (undtagen badeshorts)

568,75 tons

2 275 tons

09.2422

6107 21 00

Natskjorter og pyjamas, af trikotage af bomuld, til mænd eller drenge

167,5 tons

670 tons

09.2423

6108 31 00

Natkjoler og pyjamas, af trikotage af bomuld, til kvinder eller piger

374,5 tons

1 498 tons

09.2424

6109 90 20

T-shirts og undertrøjer, af trikotage af uld eller fine dyrehår eller kemofibre

297,5 tons

1 190 tons

09.2425

6111 20 90

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage af bomuld, til spædbørn (undtagen handsker, vanter og luffer)

153,5 tons

614 tons

09.2426

6115 95 00

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage af bomuld (undtagen graduerede kompressionsstrømper, strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, til kvinder, af finhed pr. enkeltgarn under 67 decitex)

2 263 tons

9 052 tons

09.2427

6204 62 31

Benklæder og knickers, af denim, til kvinder eller piger (undtagen til arbejds- og beskyttelsesbeklædning)

1 892,75 tons

7 571 tons

09.2428

6211 42 90

Beklædningsgenstande af bomuld, til kvinder eller piger

96,5 tons

386 tons

09.2429

6302 60 00

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af håndklædefrottéstof eller lignende frottéstof, af bomuld

9 602 tons

38 408 tons

09.2430

6302 91 00

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af bomuld, undtagen af håndklædefrottéstof eller lignende frottéstof

2 499,25 tons

9 997 tons

09.2431

6403 99 93

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål på 24 cm og derover, der hverken kendetegner sig som herrefodtøj eller damefodtøj, undtagen sportsfodtøj og fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal, som ikke dækker anklen, ikke fodtøj med hovedsål af træ (uden bindsål), undtagen fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer og undtagen hjemmefodtøj

60,5 tons

242 tons

09.2432

6403 99 96

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål på 24 cm og derover, til mænd, undtagen sportsfodtøj og fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal, som ikke dækker anklen, ikke fodtøj med hovedsål af træ (uden bindsål), undtagen fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer og undtagen hjemmefodtøj

363,25 tons

1 453 tons

09.2433

6403 99 98

Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder, med længste indvendige mål på 24 cm og derover, til kvinder, undtagen sportsfodtøj og fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal, som ikke dækker anklen, ikke fodtøj med hovedsål af træ (uden bindsål), undtagen fodtøj med forblad af remme eller med en eller flere udskæringer og undtagen hjemmefodtøj

172,75 tons

691 tons