16.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 936/2012

af 4. oktober 2012

om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (1), særlig artikel 30, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1896/2006 har det vist sig, at det er nødvendigt at foretage ændringer i samtlige bilag til forordningen med henblik på at føre dem ajour og forbedre den praktiske anvendelse af forordningen samt for at gøre den elektroniske brug af proceduren i Det Europæiske Civilretlige Atlas lettere. Standardformularerne i bilagene til forordningen bør ændres for at medtage Bulgarien og Rumænien, ajourføre valutaerne og gøre formularerne lettere at udfylde for fordringshavere, skyldnere og retsinstanser.

(2)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, og forordningen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark.

(3)

Forordning (EF) nr. 1896/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilagene til forordning (EF) nr. 1896/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 399 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAG II

Image

Image


BILAG III

Image

Image


BILAG IV

Image

Image


BILAG V

Image

Image

Image


BILAG VI

Image

Image


BILAG VII

Image

Image