18.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 251/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 827/2012

af 29. juni 2012

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fremgangsmåden for offentliggørelse af nettopositioner i aktier, formatet for oplysninger, som skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed vedrørende korte nettopositioner, typer af aftaler, ordninger og foranstaltninger for i tilstrækkelig grad at sikre, at aktier eller statsobligationer er til rådighed for afvikling, og datoen og perioden for bestemmelse af det primære handelssystem for en aktie i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (1), særlig artikel 9, stk. 6, artikel 11, stk. 4, artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 5, og artikel 16, stk. 4, og

efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med denne forordning er at fastsætte listen over undtagne aktier som et nødvendigt skridt forud for offentliggørelsen af korte positioner i alle aktier, som ikke er undtaget, og bestemmelser vedrørende videregivelse af disse oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (herefter "ESMA"). Det er derfor vigtigt, at der også fastsættes regler for ordninger og foranstaltninger vedrørende de aktier, som ikke er undtaget. Af hensyn til sammenhængen mellem bestemmelserne om short selling, som bør træde i kraft samtidig, og for at de personer, som disse forpligtelser påhviler, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de i forordning (EU) nr. 236/2012 krævede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(2)

For at sikre ensartet anvendelse af forordning (EU) nr. 236/2012 angående de oplysninger, som de kompetente myndigheder skal indgive til ESMA, og sikre effektiv bearbejdning af disse oplysninger bør de på en sikker måde overføres elektronisk i et standardformat.

(3)

Det er vigtigt, at der er let adgang til og mulighed for at genanvende dataene om korte nettopositioner, der videregives til markedet via centrale websteder, som en kompetent myndighed driver eller fører tilsyn med. Derfor bør disse data leveres i et format, som muliggør fleksibel dataudnyttelse, og som ikke er begrænset til statiske faksimiledokumenter. Når det er teknisk muligt, bør der anvendes maskinlæsbare formater, således at brugerne kan foretage en struktureret og omkostningseffektiv databearbejdning.

(4)

For at sikre, at disse oplysninger videregives til markedet ud over den offentliggørelse, der sker på et centralt websted, som en kompetent myndighed driver eller fører tilsyn med, bør det være muligt at stille oplysninger om korte nettopositioner til rådighed for offentligheden på andre måder.

(5)

Det er vigtigt for brugerne, at de offentliggjorte korte nettopositioner over den relevante offentliggørelsestærskel indeholder to basale typer oplysninger. Der bør være en samlet liste eller tabel med korte nettopositioner over offentliggørelsestærsklen, som er udestående på det tidspunkt, hvor det centrale websted besøges, og en liste eller tabel med historiske data om alle offentliggjorte korte nettopositioner.

(6)

Når en kort nettoposition i aktier falder under en relevant offentliggørelsestærskel, bør mere detaljerede oplysninger, herunder positionens reelle størrelse, offentliggøres. For at undgå at skabe uklarhed for brugere, der besøger centrale websteder, bør offentliggjorte positioner, som er faldet til under 0,5 % af det pågældende selskabs udstedte aktiekapital, ikke blive stående i ubegrænset tid ved siden af aktuelle positioner, men bør efter 24 timer være tilgængelige som historiske data.

(7)

For at der indføres et kohærent, klart og alligevel fleksibelt regelsæt, er det vigtigt at angive de typer aftaler om lån og andre retskraftige krav, som har tilsvarende virkning, og de typer ordninger med tredjemand, som i tilstrækkelig grad sikrer, at aktier eller statsobligationer vil være til rådighed for afvikling, og at fastsætte de betingelser, som sådanne aftaler og ordninger skal opfylde.

(8)

Benyttelse af tegningsretter til nye aktier i forbindelse med short selling kan kun i tilstrækkeligt omfang garantere, at aktierne er til rådighed ved afviklingen, hvis ordningen sikrer, at afviklingen af shortsalget kan finde sted på afviklingstidspunktet. Derfor er det vigtigt at fastsætte regler for at sikre, at de aktier, som tegningsretter giver ret til, er til rådighed på eller før afviklingstidspunktet og i en mængde, som mindst svarer til det antal aktier, der ønskes solgt short.

(9)

Ved fastlæggelsen af tidsbegrænsede bekræftelsesaftaler er det vigtigt at fastsætte tidsrammen for dækning af et shortsalg gennem køb på en måde, som er forenelig med de forskellige afviklingsperioder i de forskellige jurisdiktioner.

(10)

For at opnå tilstrækkelig sikkerhed for, at instrumenterne er til rådighed for afvikling, når en fysisk eller juridisk person, der er ved at indgå en aftale om short selling, har en ordning med en tredjepart, ifølge hvilken tredjeparten har bekræftet, at instrumentet er lokaliseret, er det vigtigt, at der er tillid til at tredjeparten, når denne er etableret i et tredjeland, er underkastet passende tilsyn og at der er passende foranstaltninger om udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne. Der kan f.eks. være tale om undertegning af et aftalememorandum udarbejdet af Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO).

(11)

For at sikre passende overholdelse af kravet om at fastslå, om en akties primære handelssystem befinder sig uden for Unionen, bør der indføres overgangsordninger med henblik på første gang at fastlægge listen over aktier, som er fritaget i medfør af artikel 16 i forordning (EU) nr. 236/2012. Selv om listen over aktier, der er fritaget, er gældende i to år, er det nødvendigt at sikre en vis fleksibilitet, da det i løbet af denne toårige periode kan være nødvendigt at revidere listen.

(12)

For at sikre sammenhæng i bestemmelserne bør datoen for anvendelse af denne forordning være den samme som for forordning (EU) nr. 236/2012. For at give fysiske og juridiske personer tilstrækkelig tid til at bearbejde listen over aktier, som er fritaget i henhold til forordning (EU) nr. 236/2012, bør opstillingen af denne liste og den efterfølgende offentliggørelse på ESMA's websted dog ske i tilstrækkelig god tid før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 236/2012. Derfor bør bestemmelserne vedrørende datoen og perioden for beregninger til bestemmelse af det primære handelssystem, datoen for meddelelse til ESMA om de aktier, for hvilke det primære handelssystem er uden for Unionen, og gyldigheden af listen over aktier, der er fritaget, anvendes fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

(13)

Da det af forordning (EU) nr. 236/2012 fremgår, at bindende tekniske standarder bør vedtages, før nævnte forordning kan anvendes korrekt, og da det er vigtigt før den 1. november 2012 at fastlægge de krævede ikke-væsentlige bestemmelser for at gøre det lettere for markedsdeltagerne at overholde nævnte forordning og for de kompetente myndigheder at håndhæve den, er det nødvendigt, at nærværende forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen.

(14)

Denne forordning er baseret på ESMA's udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som er fremsendt til Kommissionen.

(15)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastlægger gennemførelsesmæssige tekniske standarder til præcisering af følgende:

a)

de midler, hvormed fysiske eller juridiske personer kan offentliggøre oplysninger om korte nettopositioner, samt formatet for de oplysninger, som de kompetente myndigheder skal indberette til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (herefter "ESMA"), jf. artikel 9, stk. 6, og artikel 11, stk. 4, i forordning (EU) nr. 236/2012

b)

de typer aftaler, ordninger og foranstaltninger, som i tilstrækkelig grad sikrer, at de pågældende aktier er til rådighed for afvikling, og de typer aftaler eller ordninger, som i tilstrækkelig grad sikrer, at de pågældende statsobligationer er til rådighed for afvikling, jf. artikel 12, stk. 2, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EU) nr. 236/2012

c)

datoen og perioden for beregninger til bestemmelse af det primære handelssystem, fristen for underretning af ESMA og datoen, fra hvilken den relevante liste skal gælde, jf. artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 236/2012.

KAPITEL II

MIDLERNE TIL OFFENTLIGGØRELSE AF BETYDELIGE KORTE NETTOPOSITIONER I AKTIER

[ARTIKEL 9 I FORORDNING (EU) Nr. 236/2012]

Artikel 2

Midler for offentliggørelse af oplysninger

Oplysningerne om korte nettopositioner i aktier skal offentliggøres på et centralt websted, som den relevante kompetente myndighed driver eller fører tilsyn med, jf. artikel 9, stk. 4, i forordning (EU) nr. 236/2012. Oplysningerne skal offentliggøres med midler:

a)

der viser dem i det format, der nærmere er angivet i bilag I, og på en måde, som gør det muligt for offentligheden på webstedet at få adgang til en eller flere tabeller, som indeholder alle de relevante oplysninger om positioner for hver enkelt aktieudsteder

b)

der giver brugerne mulighed for at indkredse og frafiltrere de korte nettopositioner en aktieudsteder, som på det tidspunkt webstedet besøges, har nået eller overskredet den relevante offentliggørelsestærskel

c)

der indeholder historiske data om offentliggjorte korte nettopositioner i en aktieudsteder

d)

når det er teknisk muligt, indeholder filer, som kan downloades, med de offentliggjorte og historiske korte nettopositioner i en maskinlæsbarform, dvs. at filerne skal være tilstrækkeligt strukturerede til, at softwareprogrammer på sikker måde kan identificere individuelle oplysninger og deres interne struktur

e)

der på dagsbasis sammen med oplysningerne i litra b) viser de korte nettopositioner, som offentliggøres, fordi de er faldet under offentliggørelsestærsklen på 0,5 % af den udstedte aktiekapital, før oplysningerne fjernes og overføres til en sektion med historiske data.

KAPITEL III

FORMATET FOR DE OPLYSNINGER, SOM DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER SKAL INDGIVE TIL ESMA VEDRØRENDE KORTE NETTOPOSITIONER

[ARTIKEL 11 I FORORDNING (EU) Nr. 236/2012]

Artikel 3

Formatet for de periodiske oplysninger

1.   De oplysninger, som de relevante kompetente myndigheder i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 236/2012 på kvartalsbasis skal indgive til ESMA om korte nettopositioner i aktier, statsobligationer og credit default swaps, skal leveres i det format, som er angivet i bilag II til nærværende forordning.

2.   De i stk. 1 nævnte oplysninger skal sendes elektronisk til ESMA via et af ESMA oprettet system, som sikrer, at oplysningerne forbliver fuldstændige og bevarer deres integritet og fortrolighed under overførslen.

Artikel 4

Formatet for oplysninger, som skal meddeles efter anmodning

1.   De oplysninger om korte nettopositioner i aktier og statsobligationer eller om udækkede positioner i credit default swaps på statsobligationer, som en relevant kompetent myndighed skal meddele i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 236/2012, skal videregives i det format, som ESMA har angivet i sin anmodning.

2.   Vedrører de oplysninger, der anmodes om, de oplysninger, som er indeholdt i den meddelelse, som er sendt til den kompetente myndighed i henhold til artikel 5, 7 og 8 i forordning (EU) nr. 236/2012, skal de meddeles i overensstemmelse med kravene i artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 826/2012 (3).

3.   Den kompetente myndighed sender de oplysninger, der anmodes om, elektronisk via et system, der er oprettet af ESMA til udveksling af oplysninger, og som sikrer, at oplysningerne forbliver fuldstændige og bevarer deres integritet og fortrolighed under overførslen.

KAPITEL IV

AFTALER, ORDNINGER OG FORANSTALTNINGER TIL I TILSTRÆKKELIG GRAD AT SIKRE, AT INSTRUMENTERNE ER TIL RÅDIGHED FOR AFVIKLING

[ARTIKEL 12 OG 13 I FORORDNING (EU) Nr. 236/2012]

Artikel 5

Låneaftaler og andre retskraftige krav med tilsvarende virkning

1.   En låneaftale eller andet retskraftigt krav, jf. artikel 12, stk. 1, litra b), og artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 236/2012 indgås ved følgende typer aftaler, kontrakter eller krav, som er juridisk bindende i hele short selling-perioden:

a)

futures og swaps: futures- og swapkontrakter, som indebærer fysisk afvikling af de relevante aktier eller statsobligationer og dækker mindst det antal aktier eller beløb i statsobligationer, den fysiske eller juridiske person ønsker at shortsælge, og som er indgået forud for eller samtidig med shortsalget, og hvori der fastsat en leverings- eller udløbsdato, som sikrer, at afviklingen af shortsalget kan finde sted på afviklingstidspunktet

b)

optioner: optionskontrakter, som indebærer fysisk afvikling af de relevante aktier eller statsobligationer og dækker mindst det antal aktier eller beløb i statsobligationer, den fysiske eller juridiske person ønsker at shortsælge, og som er indgået forud for eller samtidig med shortsalget, og hvori der er fastsat en udløbsdato, som sikrer, at afviklingen af shortsalget kan finde sted på afviklingstidspunktet

c)

tilbagekøbsaftaler: tilbagekøbsaftaler, som dækker mindst det antal aktier eller beløb i statsobligationer, den fysiske eller juridiske person ønsker at shortsælge, og som er indgået forud for eller samtidig med shortsalget, og hvori der er fastsat et tilbagekøbstidspunkt, som sikrer, at afviklingen af shortsalget kan finde sted på afviklingstidspunktet

d)

stående aftaler eller rullende faciliteter: en aftale eller facilitet, som er indgået forud for eller samtidig med shortsalget og for et forud fastsat beløb i nærmere bestemte aktier eller statsobligationer, og som, så længe shortsalget varer, dækker mindst det antal aktier eller beløb i statsobligationer, den fysiske eller juridiske person ønsker at shortsælge, og hvori der er fastsat en leverings- eller forfaldsdato, som sikrer, at afviklingen af shortsalget kan finde sted på afviklingstidspunktet

e)

aftaler om tegningsretter: aftaler om tegningsretter, hvor den fysiske eller juridiske person besidder rettigheder til at tegne nye aktier, som er af samme klasse og med samme udsteder, og som dækker mindst antallet af aktier, som ønskes solgt short, forudsat at den fysiske eller juridiske person er berettiget til at modtage aktierne på eller før tidspunktet for afvikling af shortsalget

f)

andre krav eller aftaler, som indebærer levering af aktier eller statsobligationer: aftaler eller krav, som dækker mindst det antal aktier eller beløb i statsobligationer, den fysiske eller juridiske person ønsker at shortsælge, og som er indgået forud for eller samtidig med shortsalget, og hvori der er fastsat et leverings- eller forfaldstidspunkt, som sikrer, at afviklingen af shortsalget kan finde sted på afviklingstidspunktet.

2.   Modparten stiller aftalen, kontrakten eller kravet til rådighed for den fysiske eller juridiske person på et varigt medium som dokumentation for låneaftalen eller et andet retskraftigt krav.

Artikel 6

Ordninger og foranstaltninger, der skal træffes vedrørende shortsalg af en aktie optaget til handel i et handelssystem

[artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 236/2012]

1.   Det fastlægges i stk. 2, 3 og 4, hvilke ordninger og foranstaltninger der skal iværk-sættes i forbindelse med shortsalg af aktier, som er optaget til handel i et handels-system, jf. artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 236/2012.

2.   Ved standardlokaliseringsordninger og -foranstaltninger forstås ordninger, bekræf-telser og foranstaltninger, som indeholder henholdsvis følgende elementer:

a)

ved lokaliseringsbekræftelse: en bekræftelse afgivet af tredjeparten forud for en fysisk eller juridisk persons indgåelse af en aftale om short selling, ifølge hvilken tredjeparten anser det for muligt at stille aktierne til rådighed for afvikling på afviklingstidspunktet under hensyntagen til provenuet af det eventuelle salg og markedsforholdene, samt med angivelse af den periode, hvor aktierne er lokaliseret

b)

ved bekræftelse af, at aktier er sat on hold: en bekræftelse afgivet af tredjeparten forud for indgåelse af aftalen om short selling, ifølge hvilken denne i det mindste har sat det relevante antal aktier on hold til den pågældende person.

3.   Ved standardlokaliseringsordning og -foranstaltninger for samme dag forstås ordninger, bekræftelser og foranstaltninger, som indeholder henholdsvis følgende elementer:

a)

ved anmodning om bekræftelse: en anmodning fra den fysiske eller juridiske person til tredjeparten om at bekræfte, at shortsalget vil blive dækket af køb samme dag, hvor shortsalget finder sted

b)

ved lokaliseringsbekræftelse: en bekræftelse af, at tredjeparten anser det for muligt at stille aktierne til rådighed for afvikling på afviklingstidspunktet under hensyntagen til provenuet af det mulige salg og markedsforholdene, der er afgivet af tredjeparten forud for indgåelse af aftalen om short selling, med angivelse af den periode, hvor aktierne er lokaliseret

c)

ved bekræftelse af, at aktien er let at låne eller købe: en bekræftelse af, at aktierne er lette at låne eller købe i den relevante mængde under hensyntagen til markedsforholdene og andre oplysninger, som tredjeparten er i besiddelse af om udbuddet af aktien, der er afgivet af tredjeparten forud for indgåelse af aftalen om short selling, eller såfremt en sådan bekræftelse ikke kan afgives, en bekræftelse af, at det relevante antal aktier er sat on hold til den pågældende fysiske eller juridiske person

d)

ved overvågning: et tilsagn fra den fysiske eller juridiske person om at overvåge den del af shortsalget, som ikke er dækket af køb

e)

ved instruks i tilfælde af manglende dækning: et tilsagn fra den fysiske eller juridiske person om, at den fysiske eller juridiske person i tilfælde af, at en indgået en aftale om short selling ikke dækkes af køb samme dag, omgående vil instruere tredjeparten om at fremskaffe aktierne til dækning af shortsalget for at sikre afvikling på afviklingstidspunktet.

4.   Ved ordninger og foranstaltninger vedrørende aktier, som er lette at låne eller købe, forstås ordninger, bekræftelser og foranstaltninger, der indeholder følgende elementer, når den fysiske eller juridiske person indgår en aftale om short selling af aktier, som opfylder likviditetskravene i artikel 22 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 (4), eller andre aktier, som indgår i det nationale aktieindeks, den enkelte medlemsstats relevante kompetente myndighed har udpeget som det vigtigste, og som er det underliggende finansielle instrument for en derivatkontrakt, som er optaget til handel i et handelssystem:

a)

lokaliseringsbekræftelse: en bekræftelse af, at tredjeparten anser det for muligt at stille aktierne til rådighed for afvikling på afviklingstidspunktet under hensyntagen til provenuet af det eventuelle salg og markedsforholdene, som er afgivet af tredjeparten forud for indgåelsen af aftalen om short selling, med angivelse af den periode, hvor aktien er lokaliseret

b)

bekræftelser på, at aktien er let at låne eller købe: en bekræftelse afgivet af tredjeparten forud for indgåelse af aftalen om short selling, og ifølge hvilken aktierne er lette at låne elle købe i den relevante mængde under hensyntagen til markedsforholdene og andre oplysninger, som tredjeparten er i besiddelse af, om udbuddet af aktierne, eller såfremt en sådan bekræftelse ikke kan afgives, en bekræftelse af, at det relevante antal aktier er sat on hold til den pågældende fysiske eller juridiske person

c)

dækningsinstrukser: når et gennemført shortsalg ikke vil blive dækket af køb eller lån, et tilsagn om, at den fysiske eller juridiske person omgående vil instruere tredjeparten om at fremskaffe aktierne til dækning af shortsalget for at sikre afvikling på afviklingstidspunktet.

5.   Tredjeparten stiller ordningerne, bekræftelserne og instrukserne i stk. 2, 3 og 4 til rådighed for den fysiske eller juridiske person på et varigt medium som dokumentation for ordningerne, bekræftelserne og instrukserne.

Artikel 7

Ordninger med tredjeparter, der skal indgås i forbindelse med statsobligationer

[artikel 13, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 236/2012]

1.   Det er fastlagt i stk. 2-5, hvilke ordninger der skal indgås i forbindelse med statsobligationer, jf. artikel 13, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 236/2012.

2.   Ved en standardlokaliseringsordning vedrørende statsobligationer forstås en bekræftelse, og ifølge hvilken tredjeparten anser det for muligt at stille statsobligationerne til rådighed for afvikling på afviklingstidspunktet for det af den fysiske eller juridiske person ønskede beløb og markedsforholdene, som er afgivet af tredjeparten forud for indgåelsen af aftalen om short selling, med angivelse af den periode, hvor statsobligationen er lokaliseret.

3.   Ved tidsbegrænset bekræftelse forstås en ordning, hvor den fysiske eller juridiske person meddeler tredjeparten, at shortsalget vil blive dækket af køb samme dag som shortsalget, og tredjeparten forud for indgåelsen af aftalen om shortsalget bekræfter, at denne har en rimelig forventning om, at statsobligationerne kan købes i den relevante mængde under hensyntagen til markedsforholdene og andre oplysninger, som tredjeparten er i besiddelse af om udbuddet af statsobligationerne på dagen, hvor aftalen om short selling indgås.

4.   Ved uindskrænket repobekræftelse forstås en bekræftelse, hvor tredjeparten forud for indgåelse af aftalen om short selling bekræfter, at denne har en rimelig forventning om, at afviklingen kan finde sted på afviklingstidspunktet som følge af dennes deltagelse i en permanent ordning, som er oprettet eller drevet af en centralbank, en gældforvaltningsenhed eller et værdipapirafviklingssystem, og som giver uind-skrænket adgang til de pågældende statsobligationer for et beløb, som svarer til shortsalgets størrelse.

5.   Ved bekræftelse på, at statsobligationerne er let at købe, forstås en bekræftelse fra tredjeparten forud for indgåelse af aftalen om short selling af, at denne har en rimelig forventning om, at afviklingen kan finde sted på afviklingstidspunktet, eftersom den pågældende statsobligation er let at låne eller købe i den relevante mængde under hensyntagen til markedsforholdene og eventuelle andre oplysninger, som tredjeparten er i besiddelse af om udbuddet af statsobligationen.

6.   Tredjeparten stiller de i stk. 2-5 nævnte ordninger, bekræftelser og instrukser til rådighed for den fysiske eller juridiske person på et varigt medium som dokumentation for ordningerne, bekræftelserne og instruktionerne.

Artikel 8

Tredjeparter, hvormed der er indgået ordninger

1.   En tredjepart, hvormed der er indgået ordninger som omhandlet i artikel 6 og 7, skal tilhøre en af følgende kategorier:

a)

hvis der er tale om et investeringsselskab: et investeringsselskab, som opfylder kravene i stk. 2

b)

hvis der er tale om en central modpart: en central modpart, som clearer de relevante aktier eller statsobligationer

c)

hvis der er tale om et værdipapirafviklingssystem: et værdipapirafviklings-system som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF (5), der afvikler betalingerne i forbindelse med de relevante aktier eller stats-obligationer

d)

hvis der er tale om en centralbank: en centralbank, der accepterer de relevante aktier eller statsobligationer som sikkerhed, eller foretager transaktioner på åbent marked eller repotransaktioner i forbindelse med de relevante aktier eller statsobligationer

e)

hvis der er tale om en national gældsforvaltningsenhed: den nationale gældsforvaltningsenhed for udstederen af den relevante statsobligation

f)

enhver anden person, som I henhold til EU-lovgivningen skal godkendes eller registreres af et medlem af Det Europæiske Finanstilsynssystem, og som opfylder kravene i stk. 2

g)

en person, som er etableret i et tredjeland, er godkendt eller registreret og er underlagt tilsyn af en myndighed i dette tredjeland, og som opfylder kravene i stk. 2, såfremt tredjelandets myndighed har indgået en samarbejdsordning om informationsudveksling med den relevante kompetente myndighed.

2.   Med henblik på anvendelse af stk. 1, litra a), f) og g), skal tredjeparten opfylde følgende krav:

a)

deltage i gennemførelsen af lån eller køb af relevante aktier eller stats-obligationer

b)

fremlægge dokumentation for sådan deltagelse

c)

efter anmodning kunne fremlægge dokumentation, herunder også statistisk dokumentation, for sin evne til at levere eller medvirke til at levere aktier eller statsobligationer på de tidspunkter, som tredjeparten har forpligtet sig til over sine modparter.

KAPITEL V

BESTEMMELSE AF DET PRIMÆRE HANDELSSYSTEM MED HENBLIK PÅ UNDTAGELSEN

[ARTIKEL 16 I FORORDNING (EU) Nr. 236/2012]

Artikel 9

Dato og periode for beregninger til bestemmelse af primært handelssystem

1.   For perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 skal de relevante kompetente myndigheder foretage de nødvendige beregninger for at bestemme det primære handelssystem for en aktie mindst 35 kalenderdage før tidspunktet for anvendelse af forordning (EU) nr. 236/2012.

2.   Efterfølgende beregninger skal foretages før den 22. februar 2014 for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013 og hvert andet år derefter for den efterfølgende toårige periode.

3.   Var den pågældende aktie ikke optaget til handel i hele toårsperioden i handelssystemet i Unionen og i tredjelandets handelssystem, lægges den periode til grund for beregningen, hvor aktien var optaget til handel i begge handelssystemer samtidigt

Artikel 10

Dato for meddelelse til ESMA

De relevante kompetente myndigheder giver ESMA meddelelse om de aktier, for hvilke det primære handelssystem er uden for Unionen, mindst 35 kalenderdage før anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 236/2012 og derefter på dagen før den første handelsdag i marts hvert andet år at regne fra marts 2014.

Artikel 11

Gyldigheden af listen over aktier, som er undtaget

Listen over aktier, for hvilke det primære handelssystem er beliggende uden for Unionen, er gældende fra den 1. april efter ESMA's offentliggørelse af listen, dog således at den første af ESMA offentliggjorte liste er gældende fra datoen for anvendelse af forordning (EU) nr. 236/2012.

Artikel 12

Særlige tilfælde, hvor de fritagne aktier tages op til revision

1.   Når en relevant kompetent myndighed fastslår, om det primære handelssystem for en aktie er uden for Unionen, efter at en af de i stk. 2 nævnte omstændigheder er indtruffet, skal den:

a)

sikre, at alle beregninger til bestemmelse af det primære handelssystem foretages hurtigst muligt, efter at de relevante omstændigheder er indtruffet, og for den toårige periode, som går forud for beregningsdatoen

b)

give ESMA meddelelse om resultatet af beregningerne hurtigst muligt og i givet fald før tidspunktet for optagelse til handel på et handelssystem i Unionen.

En ændret liste vil være gældende fra dagen efter ESMA's offentliggørelse heraf.

2.   Bestemmelserne i stk. 1 finder anvendelse, når:

a)

et selskabs aktier definitivt fjernes fra handelen i et primært handelssystem uden for Unionen

b)

et selskabs aktier definitivt fjernes fra handelen i et handelssystem i Unionen

c)

et selskabs aktier, som tidligere var optaget til handel i et handelssystem uden for Unionen, optages til handel i et handelssystem i Unionen.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2012, undtagen artikel 9, 10 og 11, der anvendes fra den i stk. 1 anførte dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(3)  Se side 1 i denne EUT.

(4)  EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1.

(5)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.


BILAG I

Offentliggørelse af betydelige korte nettopositioner (artikel 2)

Positionsindehaver

Udstederens navn

ISIN

Kort nettoposition

(%)

Dato, hvor positionen blev oprettet, ændret eller lukket

(åååå-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG II

Formatet for de oplysninger, som skal indgives til ESMA på kvartalsbasis (artikel 3)

Oplysninger

Format

1.

Udstederidentifikation

 

Aktier: fulde navn på det selskab, som har aktier optaget til handel i et handelssystem.

 

Statsobligationer: udstederens fulde navn.

 

Udækkede credit default swaps på statsobligationer: den statslige udsteders fulde navn.

2.

ISIN

Kun aktier: ISIN for udstederens vigtigste klasse af ordinære aktier. Hvis der ikke er ordinære aktier optaget til handel, anføres ISIN for klassen af præferenceaktier (eller den vigtigste klasse af præferenceaktier, som er optaget til handel, hvis der er flere klasser af sådanne aktier).

3.

Landekode

2-bogstavers landekode for den statslige udsteder i overensstemmelse med ISO-standard 3166-1.

4.

Positionsdato

Dato, for hvilken positionen blev indberettet. Format i overensstemmelse med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd).

5.

Dagligt aggregeret kort nettoposition i aktier i vigtigste nationale indeks

Procentangivelse afrundet til 2 decimaler.

6.

Den samlede korte nettoposition i andre aktier ved udgangen af kvartalet

Procentangivelse afrundet til 2 decimaler.

7.

Dagligt aggregerede korte nettopositioner i statsobligationer

Ækvivalent nominelt beløb i EUR.

8.

Dagligt aggregerede udækkede positioner i credit default swaps på statsobligationer

Ækvivalent nominelt beløb i EUR.