14.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 815/2012

af 13. september 2012

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår særordninger for ikke-etablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (1), særlig artikel 44, stk. 1, artikel 44, stk. 2, andet afsnit, artikel 45, stk. 1 og 2, og artikel 51, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 904/2010 er der fastsat regler om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (moms). Artikel 44 og 45 i forordning (EF) nr. 904/2010 vedrører specifikt udveksling af oplysninger i forbindelse med særordningerne for teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit XII, kapitel 6, i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (2). Disse særordninger omfatter en afgiftspligtig person, der er etableret uden for forbrugsmedlemsstaten, og som angiver den skyldige moms på det relevante salg i forbrugsmedlemsstaten via et elektronisk interface i identifikationsmedlemsstaten ("one-stop-shop").

(2)

Visse oplysninger i forbindelse med transaktioner, der udføres som led i disse særordninger, skal indsamles og udveksles mellem medlemsstaterne. Det vedrører specifikt udveksling af identifikation og indsamling og udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger i momsangivelser, herunder korrektioner af de pågældende momsangivelser.

(3)

For at sikre, at der udveksles oplysninger på en ensartet måde, er det nødvendigt at vedtage de tekniske detaljer for udvekslingen, herunder en ensartet elektronisk meddelelse. Dette vil også muliggøre en ensartet udvikling af de tekniske og funktionelle specifikationer, eftersom de så følge en reguleret ramme.

(4)

Visse oplysninger om ændringer af identifikationsoplysninger såsom udelukkelse fra særordninger, frivilligt ophør eller ændring af identifikationsmedlemsstat bør også udveksles hurtigst muligt og på en ensartet måde, således at medlemsstaterne kan overvåge den korrekte anvendelse af særordningerne og bekæmpe svig. Med henblik herpå bør der fastlægges fælles ordninger for elektronisk udveksling af sådanne oplysninger.

(5)

For at holde den administrative byrde nede på et minimum er det nødvendigt at opstille visse krav til den elektroniske grænseflade, der letter de afgiftspligtige personers indsendelse af identifikationsoplysninger og momsangivelser. Medlemsstaterne bør ikke forhindres i at etablere supplerende funktioner til yderligere at reducere de administrative byrder.

(6)

For at sikre, at de oplysninger, der vedrører registrering i ordningen, og de momsangivelser, der indsendes som led i ordningen, kan overføres og behandles effektivt, bør medlemsstaterne udvikle deres elektroniske grænseflade på en ensartet måde. Det er derfor nødvendigt at fastlægge den ensartede elektroniske meddelelse for fremsendelse af disse oplysninger.

(7)

Det er nødvendigt at præcisere de oplysninger, der skal indgives i de tilfælde, hvor der ikke finder salg sted under særordningerne i en bestemt periode i én eller alle medlemsstater.

(8)

For at sætte medlemsstaterne og afgiftspligtige personer i stand til at henvise til momsangivelserne på en utvetydig måde i deres efterfølgende meddelelser, herunder om betaling af afgiften, bør identifikationsmedlemsstaten tildele hver momsangivelse et individuelt referencenummer.

(9)

Denne forordning bør anvendes fra den dato, fra hvilken artikel 44 og 45 i forordning (EF) nr. 904/2010 finder anvendelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   "ikke-EU-ordning": den i direktiv 2006/112/EF, afsnit XII, kapitel 6, afdeling 2, fastlagte særordning for teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser leveret af afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i Fællesskabet

2)   "EU-ordning": den i direktiv 2006/112/EF, afsnit XII, kapitel 6, afdeling 3, fastlagte særordning for teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser leveret af afgiftspligtige personer, der er etableret i Fællesskabet, men ikke i forbrugsmedlemsstaten

3)   "særordninger": ikke-EU-ordning og EU-ordning.

Artikel 2

Den elektroniske grænseflades funktioner

Den elektroniske grænseflade i identifikationsmedlemsstaten, hvormed en afgiftspligtig person registrerer anvendelsen af en af særordningerne, og via hvilken den pågældende person indgiver merværdiafgiftsangivelser (momsangivelser) under ordningen til identifikationsmedlemsstaten, skal have følgende funktioner:

a)

den skal give mulighed for at gemme identifikationsoplysningerne i henhold til artikel 361 i direktiv 2006/112/EF eller momsangivelsen i henhold til artikel 365 og 369g i direktiv 2006/112/EF, før de indgives

b)

den skal gøre det muligt for den afgiftspligtige person at indgive de relevante oplysninger om momsangivelser via en elektronisk filoverførsel på de betingelser, er fastlagt af identifikationsmedlemsstaten.

Artikel 3

Fremsendelse af identifikationsoplysninger

1.   Identifikationsmedlemsstaten fremsender følgende til de andre medlemsstater via CCN/CSI-netværket:

a)

oplysninger til identifikation af den afgiftspligtige person, der anvender ikke-EU-ordningen

b)

lignende oplysninger til identifikation af den afgiftspligtige person, der anvender EU-ordningen

c)

det tildelte identifikationsnummer.

Den ensartede elektroniske meddelelse i bilag I anvendes til at sende de oplysninger, der er nævnt i første afsnit. Kolonne B i den ensartede elektroniske meddelelse i bilag I anvendes for ikke-EU-ordningen, og kolonne C i samme ensartede elektroniske meddelelse anvendes for EU-ordningen.

2.   Identifikationsmedlemsstaten underretter via CCN/CSI-netværket, ved hjælp af den ensartede elektroniske meddelelse i bilag II til denne forordning, straks de andre medlemsstater, hvis den afgiftspligtige person:

a)

er udelukket fra en af særordningerne

b)

frivilligt ophører med at anvende en af særordningerne

c)

ændrer identifikationsmedlemsstat inden for rammerne af EU-ordningen.

Artikel 4

Den afgiftspligtige persons indgivelse af momsangivelser

1.   Den afgiftspligtige person indgiver momsangivelser med de oplysninger, der er angivet i artikel 365 og 369g i direktiv 2006/112/EF, til identifikationsmedlemsstaten ved hjælp af den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III til denne forordning. Kolonne B i den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III anvendes for ikke-EU-ordningen, og kolonne C i samme ensartede elektroniske meddelelse anvendes for EU-ordningen.

2.   Når en afgiftspligtig person ikke foretager leveringer af tjenesteydelser under særordningerne i nogen medlemsstat i løbet af en angivelsesperiode, skal der udfyldes en nulmomsangivelse. Til dette formål udfyldes kun rubrik 1, 2 og 21 i den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III for EU-ordningen og rubrik 1, 2 og 11 for ikke-EU-ordningen.

3.   Den afgiftspligtige person skal kun anføre leveringer i forbindelse med en forbrugsmedlemsstat og fra en etableringsmedlemsstat, hvis der i løbet af angivelsesperioden er foretaget leveringer af tjenesteydelser under særordningerne henholdsvis i eller fra den pågældende medlemsstat.

Artikel 5

Fremsendelse af oplysninger i momsangivelser

Oplysningerne i de momsangivelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, fremsendes af identifikationsmedlemsstaten til hver af de forbrugs- og etableringsmedlemsstater, der er anført i momsangivelserne, via CCN/CSI-netværket ved hjælp af den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III til denne forordning.

I forbindelse med stk. 1 skal identifikationsmedlemsstaten tilsende den forbrugsmedlemsstat og den etableringsmedlemsstat, hvori eller hvorfra der er foretaget leveringer, de generelle oplysninger i del 1 i den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III sammen med oplysningerne i del 2 i samme ensartede elektroniske meddelelse vedrørende den pågældende forbrugsmedlemsstat eller etableringsmedlemsstat.

Identifikationsmedlemsstaten fremsender kun oplysningerne i momsangivelsen til de medlemsstater, der har angivet i den pågældende momsangivelse.

Artikel 6

Individuelt referencenummer

De oplysninger, der fremsendes i henhold til artikel 5, skal indeholde et af identifikationsmedlemsstaten tildelt referencenummer, der er individuelt for den specifikke momsangivelse.

Artikel 7

Korrektioner af momsangivelser

Identifikationsmedlemsstaten giver den afgiftspligtige person mulighed for at korrigere enhver momsangivelse via den elektroniske grænseflade, der er omhandlet i artikel 2. Identifikationsmedlemsstaten fremsender oplysninger om korrektioner til den eller de forbrugs- og etableringsmedlemsstater, der er berørt, i overensstemmelse med artikel 5, og forsyner disse oplysninger med et tidsstempel.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1.

(2)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.


BILAG I

Identifikationsoplysninger

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Rubrik

Ikke-EU-ordningen

EU-ordningen

1

Individuelt momsregistreringsnummer tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 362 i direktiv 2006/112/EF (1)

Individuelt momsregistreringsnummer tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 369d i direktiv 2006/112/EF, herunder landekode

2

Eventuelt nationalt skatteregistreringsnummer

 

3

Selskabets navn

Selskabets navn

4

Selskabets firmanavn(e), hvis det er forskelligt fra selskabets navn

Selskabets firmanavn(e), hvis det er forskelligt fra selskabets navn

5

Fuldstændig postadresse (2)

Fuldstændig postadresse (3)

6

Det land, hvor den afgiftspligtige person har sit forretningssted

Det land, hvor den afgiftspligtige person har sit forretningssted, hvis det ikke er i Unionen

7

Den afgiftspligtige persons e-mailadresse

Den afgiftspligtige persons e-mailadresse

8

Den afgiftspligtige persons eventuelle websted(er)

Den afgiftspligtige persons eventuelle websted(er)

9

Kontaktnavn

Kontaktnavn

10

Telefonnummer

Telefonnummer

11

IBAN- eller OBAN-nummer

IBAN-nummer

12

BIC-nummer

BIC-nummer

13.1

 

Individuelt momsregistreringsnummer/ numre eller, hvis det ikke foreligger, det eller de skatteregistreringsnummer/ numre, der er tildelt af den eller de medlemsstat(er), hvor den afgiftspligtige person har et eller flere fast(e) forretningssted(er) (4), bortset fra i identifikationsmedlemsstaten

14.1

 

Fuldstændig(e) postadresse(er) og firmanavn(e) for de faste forretningssteder (5), som ikke befinder sig i identifikationsmedlemsstaten

15.1

 

Momsregistreringsnummer/-numre tildelt af medlemsstat(er) som en ikkeetableret afgiftspligtig person (6).

16

Elektronisk erklæring om, at den afgiftspligtige person ikke er momsregistreret i Unionen

 

17

Dato for påbegyndelse af anvendelse af ordningen (7)

Dato for påbegyndelse af anvendelse af ordningen (8)

18

Dato for den afgiftspligtige persons anmodning om registrering under ordningen

Dato for den afgiftspligtige persons anmodning om registrering under ordningen

19

Dato for identifikationsmedlemsstatens registreringsafgørelse

Dato for identifikationsmedlemsstatens registreringsafgørelse

20

 

Indikator for, om den afgiftspligtige person er momsgruppe (9)

21

Individuelt momsregistreringsnummer/ numre tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 362 eller 369d i direktiv 2006/112/EF, hvis de tidligere har en af ordningerne.

Individuelt momsregistreringsnummer/ numre tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 362 eller 369d i direktiv 2006/112/EF, hvis de tidligere har en af ordningerne.


(1)  Følgende format følges: Euxxxyyyyyz, hvor xxx er identifikationsmedlemsstatens trecifrede ISO-kode, yyyyy er det femcifrede nummer, der er tildelt af identifikationsmedlemsstaten, og z er et kontrolciffer.

(2)  Der anføres et eventuelt postnummer.

(3)  Der anføres et eventuelt postnummer.

(4)  Hvis der er mere end et fast forretningssted, anvendes rubrik 13.1 og 13.2 osv.

(5)  Hvis der er mere end et fast forretningssted, anvendes rubrik 14.1 og 14.2 osv.

(6)  Hvis der af en eller flere medlemsstat(er) er tildelt mere end et momsregistreringsnummer som en ikkeetableret afgiftspligtig person, anvendes rubrik 15.1, 15.2 osv.

(7)  Dette kan i bestemte begrænsede tilfælde være forud for datoen for registrering under ordningen.

(8)  Dette kan i bestemte begrænsede tilfælde være forud for datoen for registrering under ordningen.

(9)  I denne rubrik sættes blot et kryds ved ja eller nej.


BILAG II

Oplysninger om en afgiftspligtig persons status i en identifikationsmedlemsstats register

Individuelt momsregistreringsnummer, der er tildelt af identifikationsmedlemsstaten, herunder landekode

Dato, fra hvilken ændringen er effektiv

Årsag til ændring af den afgiftspligtig persons status i registret, ved hjælp af følgende koder:

(1)

Den afgiftspligtige person har meddelt identifikationsmedlemsstaten, at vedkommende ikke længere leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser.

(2)

Det antages af identifikationsmedlemsstaten, at den afgiftspligtige persons afgiftspligtige aktiviteter, der er omfattet af særordningen, er ophørt.

(3)

Den afgiftspligtige person opfylder ikke længere betingelserne for at anvende særordningen.

(4)

Den afgiftspligtige person undlader til stadighed at overholde reglerne for særordningen.

(5)

Den afgiftspligtige person har anmodet om frivilligt at forlade ordningen.

(6)

Den afgiftspligtige person har anmodet om at blive identificeret i en ny identifikationsmedlemsstat.


BILAG III

Momsangivelser

Del 1:   Generelle oplysninger

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Rubrik

Ikke-EU-ordningen

EU-ordningen

Individuelt referencenummer  (1):

1

Individuelt momsregistreringsnummer tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 362 i direktiv 2006/112/EF

Individuelt momsregistreringsnummer tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 369d i direktiv 2006/112/EF, herunder landekode

2

Momsperiode (2)

Momsperiode (3)

2a

Periodens begyndelses- og slutdato (4)

Periodens begyndelses- og slutdato (5)

3

Valuta

Valuta

Del 2:   For hver enkelt forbrugsmedlemsstat, hvor der skal betales moms  (6)

2a)   Leveringer foretaget fra forretningsmæssigt hjemsted eller fast forretningssted i identifikationsmedlemsstaten

4.1

Landekode for forbrugsmedlemsstaten

Landekode for forbrugsmedlemsstaten

5.1

Standardmomssats i forbrugsmedlemsstaten

Standardmomssats i forbrugsmedlemsstaten

6.1

Nedsat momssats i forbrugsmedlemsstaten

Nedsat momssats i forbrugsmedlemsstaten

7.1

Afgiftspligtigt beløb til standardsats

Afgiftspligtigt beløb til standardsats

8.1

Momsbeløb til standardsats

Momsbeløb til standardsats

9.1

Afgiftspligtigt beløb til nedsat sats

Afgiftspligtigt beløb til nedsat sats

10.1

Momsbeløb til nedsat sats

Momsbeløb til nedsat sats

11.1

Samlede momsbeløb, der skal betales

Samlet momsbeløb, der skal betales for leveringer af tjenesteydelser fra det forretningsmæssige hjemsted eller faste forretningssted i identifikationsmedlemsstaten

2b)   Leveringer foretaget fra faste forretningssteder, der ikke befinder sig i identifikationsmedlemsstaten  (7)

12.1

 

Landekode for forbrugsmedlemsstaten

13.1

 

Standardmomssats i forbrugsmedlemsstaten

14.1

 

Nedsat momssats i forbrugsmedlemsstaten

15.1

 

Individuelt momsregistreringsnummer eller, hvis det ikke foreligger, skatteregistreringsnummer tildelt af den medlemsstat, hvor der er fast forretningssted, herunder landekode

16.1

 

Afgiftspligtigt beløb til standardsats

17.1

 

Momsbeløb, der skal betales til standardsats

18.1

 

Afgiftspligtigt beløb til nedsat sats

19.1

 

Momsbeløb, der skal betales til nedsat sats

20.1

 

Samlet momsbeløb, der skal betales for leveringer af tjenesteydelser fra fast forretningssted, der ikke befinder sig i identifikationsmedlemsstaten.

2)   Samlet beløb for forretningsmæssigt hjemsted eller fast forretningssted i identifikationsmedlemsstaten og alle faste forretningssteder i alle andre medlemsstater

21.1

 

Samlede momsbeløb, der skal betales af alle forretningssteder (rubrik 11.1 + rubrik 11.2… + rubrik 20.1 + rubrik 20.2 …)


(1)  Det entydige referencenummer, som er tildelt af identifikationsmedlemsstaten, skal bestå af landekode for identifikationsmedlemsstat/momsregistreringsnummer/periode – dvs. GB/xxxxxxxxx/K1.åå + tidsstempling for hver version. Nummeret tildeles af identifikationsmedlemsstaten, inden angivelsen fremsendes til de andre berørte medlemsstater.

(2)  Vedrører kvartaler: K1.åååå –K2.åååå –K3.åååå K4.åååå.

(3)  Vedrører kvartaler: K1.åååå –K2.åååå –K3.åååå K4.åååå.

(4)  Udfyldes kun, hvis den afgiftspligtige person indgiver mere end én momsangivelse i samme kvartal. Anføres i kalenderdage, dvs. dd.mm.åååå – dd.mm.åååå.

(5)  Udfyldes kun, hvis den afgiftspligtige person indgiver mere end én momsangivelse i samme kvartal. Anføres i kalenderdage, dvs. dd.mm.åååå – dd.mm.åååå.

(6)  Hvis der er mere end én forbrugsmedlemsstat (eller hvis der i en enkelt forbrugsmedlemsstat har været en momssatsændring i midten af et kvartal), anvendes rubrik 4.2, 5.2, 6.2 osv.

(7)  Hvis der er mere end én virksomhed, anvendes rubrik 12.1.2, 13.1.2 14.1.2 osv.